Nr.103 - Årlig orientering om regnskabstekniske afskrivninger

Sagsnr.: 17/29545

 

Beslutningstema

Orientering om regnskabstekniske afskrivninger foretaget i 2017.

Sagsfremstilling og økonomi

Økonomiudvalget orienteres én gang årligt i forbindelse med regnskabsafslutningen om afskrivninger når:

-Restancen er bortfaldet/forældet, idet det ikke har været økonomisk muligt at få restancen indfriet ”Jf. Lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven)”

-Borgeren har opnået gældssanering eller tvangsakkord

-Restanceinddrivelsesmyndigheden (SKAT) eftergiver/afskriver restancen ”Jf. Lov om inddrivelse af gæld til det offentlige samt afskriver”

-Restancen vedrører Dødsbo

 

Udviklingen fra 2016 til 2017

Udviklingen af sager fra 2016 til 2017 har været nedadgående. Dette skyldes, at der har været en del færre dødsboer med restance; de øvrige kategorier er steget. Faldet i antal dødsbosager med restance skyldes, at Opkrævningen har ændret procedure og er begyndt at kontakte de pårørende – hvor muligt, for at få regningerne betalt.

 

Nedenstående tabel viser de ovenfor angivne afskrivninger foretaget i 2016 og 2017 på kommunens tilgodehavender og restancer.

Kategori (beløb i 1.000 kr.)

2016

2017

Antal

Beløb

Antal

Beløb

Bortfald af tilbagebetalingspligtig kontanthjælp

70

669

85

1.009

Forældelse

60

80

73

183

Fogedretten, gældssanering/konkurs

1

6

3

11

SKAT, diverse afskrivninger

16

159

22

291

SKAT, forældelse

6

44

35

75

Dødsbo

197

1.539

100

674

I alt

350

2.497

318

2.243

 

Bortfald af tilbagebetalingspligtig kontanthjælp
Tilbagebetalingskravet bortfalder, når der er gået tre år efter hjælpens ophør, uden at der har været økonomisk mulighed for at gennemføre kravet. 
Fastsættelse af afdragsordning for borger sker i henhold til ”Bekendtgørelse om kommunernes opkrævning af tilbagebetalingskrav efter lov om aktiv socialpolitik …”. Kravet bortfalder, når det på grund af manglende økonomisk formåen ikke har været muligt at få etableret en afdragsordning inden forældelsens indtræden tre år efter kravets stiftelse.

 

Opkrævningen foretager løbende opfølgning på borgerens betalingsevne og følger retningslinjerne fra SKAT for dette. Betalingsevnen vurderes ud fra forskellige kriterier, bl.a. om borger har forsørgerpligt overfor børn. Opkrævningen har derfor ofte begrænsede muligheder for at iværksætte betalingsaftaler for de borgere, som har lave indkomster.

 

Forældelse

Reglerne er tilsvarende som under punktet ”Bortfald af tilbagebetalingspligtig kontanthjælp” eller civilretslige krav under 10.000 kr., hvor det vurderes uden effekt at oversende kravet til inddrivelse hos SKAT.

 

Gældssanering

Når Fogedretten træffer beslutning om en borgers gældssanering, mister kommunen som kreditor sit krav overfor borger.

 

Skat, diverse afskrivninger

Sager, hvor kommunen har sendt kravet til inddrivelse, men SKAT ikke har formået at inddrive restancen. Dette gælder f.eks. sager om dødsfald og bortfald af kontanthjælp, hvorved kommunen mister sit tilgodehavende.

 

Skat, forældelse

SKAT har ikke inddrevet indenfor forældelsesfristens udløb, hvorved kommunen mister sit tilgodehavende.

 

Dødsbo
Hvis borger f.eks. har fået boligindskudslån, mad eller andre betalingsydelser på plejecenter og dør inden at have betalt for dette, da får kommunen som kreditor et krav i dødsboet. Hvis det viser sig efter opgørelse af dødsboet, at boet er uden midler, bliver kommunen som kreditor nødt til at afskrive kravet.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Håndbog om Økonomistyring.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 23-04-2018

Orienteringen blev taget til efterretning