Nr.101 - Opfølgning på Byrådets budgetseminar i april 2018

Sagsnr.: 18/924

 

Beslutningstema

Godkendelse af Byrådets beslutninger i forhold til budgetproces 2019.

Sagsfremstilling og økonomi

På budgetseminariet den 20. april 2018 startede Byrådet dette års budgetdrøftelser. Afsættet for drøftelserne var oplæg fra udvalgsformænd om perspektiver og udfordringer på politikområderne, boligudbygning og demografi samt administrationens første budgetvurdering, hvori der fremgår en række anbefalinger for den videre proces frem mod 2. budgetseminar til august. Administrationen anbefaler i budgetvurderingen:

  1. At Byrådet arbejder indenfor rammerne af et uændret niveau for driftsbudgettet
  2. At Byrådet ikke igangsætter yderligere anlægsprojekter, som skal rummes indenfor den nuværende administrative kapacitet
  3. At såfremt Byrådet ønsker råderum til nye politiske initiativer, så skal der findes kompenserende finansiering

 

Herudover foreslår administrationen:

  1. At administrationen arbejder videre med et budgetkatalog som indeholder forslag til besparelser og effektiviseringer svarende til ca. 3 pct. af driftsbudgettet, og at administrationen herudover udarbejder forslag til udvidelser til brug for politisk prioritering
  2. At Byrådet igangsætter en budgetanalyse af kommunens brug af botilbud til budgetproces 2020-2023, og at Byrådet drøfter igangsættelse af yderligere budgetanalyser til de kommende års budgetprocesser, hvor rammerne med stor sandsynlighed vil blive strammere
  3. At Byrådet drøfter, om der skal igangsættes én eller flere tilfredshedsmålinger på børn, skole og ældre, som kan bidrage til viden om borgernes opfattelse af servicen på områderne, samt med hvilken tidshorisont tilfredshedsmålingerne skal gennemføres

 

Materialet fra budgetseminaret i april bliver offentliggjort på kommunens hjemmeside efter Byrådets godkendelse af denne sag. Budgetmaterialet bliver efter offentliggørelsen sendt i høring i Handicapråd, Seniorråd, Folkeoplysningsudvalget og Forebyggelsesrådet. Høringssvarene vil blive forelagt Økonomiudvalget og Byrådet i juni, som besluttet af Økonomiudvalget i forbindelse med godkendelse af ”Budgetproces 2019-2022” behandlet i januar 2018.

 

Som tidligere år kan partierne fremsende spørgsmål til budget 2019-2022 frem til den 14. maj kl. 12. Spørgsmålene vil løbende blive offentliggjort på Byrådsportalen. Spørgsmål og svar vil indgå i en samlet udgave som en del af budgetmaterialet til augustseminaret.

 

På Økonomiudvalgets møde i januar blev det også besluttet at der afholdes et borgermøde den 28. august efter budgetseminaret i august. På dette tidspunkt er det økonomiske grundlag på plads, og borgernes input kan stadig medtages i budgetforhandlingerne.

 

Budgetmaterialerne til augustseminaret vil blive offentliggjort en uge før budgetseminaret, samtidig med at materialet udsendes til Byrådet. Ligesom til aprilseminaret er det alene Byrådet som får udleveret en budgetmappe, hvor administrationen alene får udleveret en budgetvurdering og må tilgå de resterende materialer elektronisk. Dette blev også besluttet på mødet i Økonomiudvalget i januar 2018.

 

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. At de administrative anbefalinger i budgetvurderingen fra april er afsæt for administrationens 2. budgetvurdering.
  2. At materialet fra Byrådets budgetseminar i april offentliggøres efter Byrådets godkendelse af sagen ”Opfølgning på Byrådets budgetseminar i april 2018”.

 

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 23-04-2018

Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling dog således at pkt.5 i budgetvurderingens anbefalinger udgår og at administrationen udarbejder forslag til en mulig udmøntning af pkt. 6.

 

Derudover vil administrationen til budgetseminariet i august udarbejde supplerende data vedr. den historiske og fremadrettede boligudbygning, herunder forholdet mellem boligtyper i de respektive bysamfund samt demografiske forhold. Der ønskes endvidere en prognose over de fremtidige indkomstskatter. Data der kan danne grundlag for overvejelser om en fremadrettede boligpolitik.