Nr.43 - Fredensborg Kommunes skolers Litteraturakademi - Fejring af 3 års jubilæum

Sagsnr.: 19/8805

 
Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

Der skal tages stilling til ansøgning fra Fredensborg Kommunes seks folkeskoler om tilskud fra Kulturpuljen 2019 på 77.000 kr. til fejring af 3 års jubilæet for Fredensborg Litteraturakademi.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Fredensborg Litteraturakademi er et samarbejde mellem skolebibliotekerne på kommunens seks folkeskoler og Fredensborg bibliotekerne. Akademiet sikrer, at alle elever møder én ny forfatter og dennes bøger hvert år fra 0.-9- klasse. Omdrejningspunktet for akademiet er at bidrage til øget læselyst hos alle kommunens børn.

 

I anledningen af Litteraturakademiets 3 års jubilæum er der planlagt et symposium den 19/11 2019 fra kl. 11-19 bestående af 30-40 litteraturevents rundt om i kommunen. Kendte forfattere vil på dagen læse højt for børn, skoleklasser, forældre, familier og andre interesserede på forskellige locations. Derudover vil forældre blive inddraget som højtlæsere, ligesom skoleelever vil læse højt for mindre børn i kommunens børnehaver.

 

Alle oplæsninger er gratis, men ved de store forfatternavne som fx Josefine Ottesen, Lene Kaaberbøl og Hella Joof er tilmelding via billetsystemet place2book påkrævet.

 

Målet med symposiet er udover fejringen af Litteraturakademiets 3-års jubilæum at samle bibliotekets og skolernes kræfter om at inspirere familier og elever til mere læsning.

 

Det planlægges at afholde åbne oplæsninger på skoler, plejehjem, i kirker m.m. Hver skole er ansvarlig for afholdelse af 5-10 arrangementer, herunder kontakt til location og forfatter. Derudover afholder Fredensborg Bibliotekerne, der i efteråret har særligt fokus på øget læselyst, et stort aftenarrangement om netop emnet læselyst og forfattere/forældre/lærere og pædagogers rolle heri som en festlig afslutning på symposiet.

 

Udover litteraturdelen søger skolerne selv Slots- og Kulturstyrelsens Huskunstnerordning om tilskud til, at en udvalgt årgang på skolerne kan samarbejde med en huskunstner om at producere værker, der udstilles i forbindelse med jubilæet. Kunstforløbet vil tage udgangspunkt i illustrationer eller genrer fra bøger i Litteraturakademiet.

 

Budget for arrangementet:

 

Udgifter:

Beløb (kr.)

Forfatterhonorarer skoler m.m., 30 stk.

132.000

Forfatterhonorarer, bibliotek

12.000

Markedsføring – layout og tryk

10.000

I alt:

154.000

Ansøgt Kulturpuljen:

77.000

 

Arrangementet har et samlet budget på 154.000. Heraf ansøges Kulturpuljen om 77.000 kr. Det resterende beløb søges dækket via tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen.

 

Administrationens bemærkninger:

 

Administrationen bemærker, at ansøgningen lever op til retningslinjerne, men stiller spørgsmålstegn ved, hvorvidt man efter 3 års gennemførsel af Litteraturakademiet kan tale om et jubilæum.  Ansøgningen understøtter Kulturpuljens formål om at skabe kulturaktiviteter, der kommer mange borgere i Fredensborg Kommune til gode, aktiviteter, der fremmer børn og unges deltagelse i kulturlivet og aktiviteter med professionelt kunstnerisk indhold.

 

Administrationen bemærker, at Fredensborg Litteraturakademis ansøgning understøtter Kulturudvalgets arbejdsgrundlags fokus på at sikre, at alle børn i Fredensborg Kommune møder kunst og kultur i deres hverdag, ligesom det understøtter ambitionen om, at øge samarbejdet mellem skoler, biblioteker og kulturhuse og skabe aktiviteter hvor generationer kan mødes på tværs som beskrevet i arbejdsgrundlagets punkt ”Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd”.

 

Administrationen indstiller, at der bevilges et tilskud på 20.000 kr. til afholdelse af Fredensborg Litteraturakademis jubilæumssymposium i lyset af, at Kulturudvalget også støtter andre offentligt tilgængelige forfatterarrangementer i kommunen.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag:

Det er sejt at være dygtig
At aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

 

FN´s Verdensmål:
Sundhed og Trivsel

 

Kompetence

Kulturudvalget.

 

Kommunikation

I henhold til retningslinjerne for tilskud fra Kulturpuljen skal ansøger i sit markedsføringsmateriale gøre opmærksom på, at Kulturudvalget i Fredensborg Kommune er bidragsyder.

 

Indstilling

  1. At der bevilges et tilskud på 20.000 fra Kulturpuljen 2019 til afholdelse af Fredensborg Litteraturakademis Jubilæumssymposium.

 

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 11-03-2019

Sagen blev udsat.