17-01-2019 kl. 17:00
Lilletrommen

Medlemmer

Ulla Hardy-Hansen (C)

Carsten Nielsen (A)

Kristian Hegaard (B)

Bettina Bové

Charlotte Bie (I)

Afbud

Carsten Wulff (V)

Tinne Borch Jacobsen (V)

Nr.1 - Træffetid

Carsten Wulff (V), Tinne Borch Jacobsen (V)

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 17-01-2019

Bestyrelsesformand for Foreningen Kulturhuset Fredensborg Gl. Bio, Palle Bjørnsten og næstformand Jacob Brick, var mødt frem og redegjorde for synspunkter vedr. sag nr. 3.

Nr.2 - Godkendelse af dagsorden

Carsten Wulff (V), Tinne Borch Jacobsen (V)

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 17-01-2019

Dagsorden godkendt.

Nr.3 - Lokaler i Kulturhuset Fredensborg Gl. Bio

Sagsnr.: 19/1052

 
Carsten Wulff (V), Tinne Borch Jacobsen (V)

Beslutningstema

Kulturudvalget skal tages stilling til henvendelse fra bestyrelsen i Kulturhuset Fredensborg Gl. Bio om ændring i praksis for anvendelse af Kulturhuset Fredensborg Gl. Bio.

 

Formanden for Foreningen Kulturhuset Fredensborg Gl. Bio har bedt om foretræde for Kulturudvalget i forbindelse med behandlingen af denne sag.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Foreningen Kulturhuset Fredensborg Gl. Bio fik ny bestyrelse i juni 2018. Den nye bestyrelse ønsker, at Kulturhuset Fredensborg Gl. Bio skal være et åbent hus, der ikke i samme grad som nu er booket til faste aktiviteter, f.eks. øveaftenener, samt til bevægelseshold som f.eks. pilates. 

 

På foreningens kommende generalforsamling vil bestyrelsen fremlægge et nyt sæt vedtægter, der stiller som krav til medlemmer af foreningen, at:

§3

3a)

Alle borgere og foreninger med hjemsted i Fredensborg Kommune kan blive medlem af KFGB (Kulturhuset Fredensborg Gl. Bio) forudsat at medlemskabet skal bruges til at skabe publikumsorienterede kulturelle frembringelser som foregår i KFGB og som alle borgere kan deltage i – eventuelt mod entrébetaling.

 

Tidligere skulle medlemmerne betale 500 kr. i kontingent til foreningen mod at få lov at bruge lokalerne i kulturhuset til bl.a. faste øvenaftener. Denne praksis er dog ikke længere mulig. Se nedenstående om ”Drifsaftale”.

 

Med disse nye vedtægter søger bestyrelsen for foreningen at gøre op med den tidligere praksis i Kulturhuset Fredensborg Gl. Bio, hvor mange foreninger har faste øveaftener eller aktiviteter i huset, som ikke er åbent for offentligheden. Dette strider imod den nye bestyrelses ønske om, at Kulturhuset Fredensborg Gl. Bio skal være et hus, man som borger altid kan komme til, og det besværliggør samtidig ønsket om, at især aftenerne og weekenderne skal være ledige til kulturelle arrangementer og ikke være disponeret til faste tilbagevendende foreningsaktiviteter. 

 

Det er ligeledes bestyrelsens ønske, at Kulturhuset Fredensborg Gl. Bio som standard skal være indrettet som kulturhus, dvs. med scene med stolerækker. Dette besværliggøres af, at Kulturhuset Fredensborg Gl. Bio ofte anvendes af bevægelseshold, som f.eks. pilates, yoga og qigong i formiddagstimerne.

 

Bestyrelsen for Kulturhuset Fredensborg ønsker derfor, at Kulturudvalget tager stilling til, om praksis for anvendelse af Kulturhuset Fredensborg Gl. Bio kan ændres til en mere hensigtsmæssig brug i forhold til husets funktion som kulturhus.

 

 

 

 

Retningslinjer for brug af Fredensborg Kommunes kulturhuse

På Kulturudvalgets møde d. 6. december 2017 godkendte Kulturudvalget et sæt retningslinjer for benyttelse af Fredensborg Kommunes kulturhuse. Sagen ”Retningslinjer for benyttelse af kulturlokaler” er vedlagt sagen som bilag. (Bilag 1)

 

Af retningslinjerne fremgår det bl.a., at de aktiviteter, der skal finde sted i kulturhusene, som udgangspunkt skal have kulturel karakter, samt at der skal tages hensyn til lokalernes indretning og beskaffenhed, når der afholdes aktiviteter i husene. Det betyder, at kulturhusene som udgangspunkt skal bruges til kulturelle formål og ikke til f.eks. bevægelsesaktiviteter.

 

På den baggrund vurderer administrationen, at der allerede er truffet politisk beslutning om, at Kulturhuset Fredensborg Gl. primært skal anvendes til kulturelle aktiviteter og ikke bevægelsesaktiviteter. Administrationen vurderer derfor, at bestyrelsen har hjemmel til at indføre en standardopstilling med scene og stolerækker, og så er det op til de foreninger, der ønsker at anvende Kulturhuset Fredensborg Gl. Bio at tilpasse sine aktiviteter til lokalet og om nødvendigt flytte om på stolene før og efter brug.

 

Driftsaftale

Kulturudvalget har løbende siden 2013 arbejdet med at sikre rammerne og driften af Fredensborg Kommmunes kulturhuse. I første omgang drejede det sig om Kulturhuset Fredensborg Gl. Bio og sidenhen også det nye samlede Egedal Byens Hus.

 

I efteråret 2017 godkendte Kulturudvalget en driftsmodel for Fredensborg Kommunes kulturhuse, som sætter rammerne for driften af Fredensborg Kommunes kulturhuse og sikrer ensartede vilkår for driften og brugen af husene.

 

Med sagen besluttede Kulturudvalget, at:

 • kulturhusene drives i tæt samarbejde mellem kommune og brugere.
 • driften koordineres i tæt samarbejde mellem kommune og forening ved jævnlige statusmøder.
 • en frivillig bestyrelse/forening har ansvaret for den indholdsmæssige drift, dvs. aktiviteter, program og kulturindhold til kulturhusene.
 • Fredensborg Kommune har ansvaret for lokalebooking.
 • alle lokaler bookes via kommunens elektroniske lokalebookingsystem i henhold til Fredensborg Reglerne.
 • der ikke kan kræves medlemskontingent ved lokalebooking.
 • kulturhusene vil modtage et årligt aktivitetstilskud på 80.000 kr. per kulturhus, som en frivillig forening/bestyrelse råder over.
 • der afsættes et årligt ekstraordinært driftsbudget på 40.000 kr. til Egedal Byens Hus tilsvarende det driftsbudget, der er afsat til Kulturhuset Fredensborg Gl. Bio i dag.
 • Fredensborg Kommune råder over det ekstraordinære driftsbudget.
 • der årligt afsættes 300.000 kr. til en kommunal servicemedarbejder.

 

Der er endnu ikke indgået driftsaftaler med de to kulturhusforeninger, men administrationen har løbende været i dialog med begge foreninger.

Sideløbende besluttede Byrådet med budgetforliget 2019-2021 at ansætte en kulturkoordinator, som starter d. 1. februar 2019. Kulturkoordinatoren skal bl.a. understøtte de frivillige foreningers drift af kulturhusene og skabe nye kulturelle aktiviteter i samarbejde med de eksisterende brugere. Derfor forventer administrationen, at der kan indgås nye driftsaftaler med de to kulturhusforeninger i løbet af foråret 2019.

 

Administrationen forventer, at der ansættes en teknisk servicemedarbejder pr. 1. marts 2019, som i henhold til driftsmodellen skal hjælpe brugerne med den daglige drift af kulturhusene.

 

Ændring af praksis for anvendelse af Kulturhuset Fredensborg Gl. Bio

En oversigt over bookingen af Kulturhuset Fredensborg Gl. Bio i januar og februar er vedlagt sagen som bilag. (Bilag 2)

Her fremgår, at Kulturhuset Fredensborg Gl. Bio en del hverdagsaftenener er disponeret til faste tilbagevendende foreningsaktiviteter.

 

Administrationen vurderer, at det vil være muligt at genhuse nogle af aktiviteterne til andre foreningslokaler i Fredensborg, men ikke alle, og at det især er en udfordring at finde egnede lokaler i dagtimerne, hvor det er ikke er muligt at placere foreningsaktiviteter i skolernes lokaler. Dette er muligt i hverdagene efter kl. 16.

 

Administrationen foreslår følgende model for anvendelse af Kulturhuset Fredensborg Gl. Bio:

 • Kulturhuset Fredensborg Gl. Bio skal primært disponeres til kulturelle aktiviteter. Bevægelseshold og lignende skal derfor forsøge at finde andre lokaler i Fredensborg.
 • Hvis det ikke er muligt at finde egnede lokaler til bevægelseshold i hverdagen før kl. 16 kan disse placeres i Kulturhuset Fredensborg Gl. Bio, men det må da være op til brugerne at tilpasse aktiviteten til lokalet og eventuelt flytte rundt på stolene før og efter aktiviteten.
 • Kulturhuset Fredensborg Gl. Bio skal primært disponeres til kulturelle aktiviteter, der er åbne for offentligheden og ikke til faste tilbagevendende foreningsaktiviteter. Det kan være muligt for en forening at booke Kulturhuset Fredensborg Gl. Bio til f.eks. en øveaften, men den bookede tid kan annulleres, hvis et åbent kulturelt arrangement planlægges samme aften.

 

Administrationen indstiller, at Kulturudvalget drøfter sagen.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

4. Bygninger og byrum skaber liv

 

FNs verdensmål

3. Sundhed og trivsel

 

Kompetence

Kulturudvalget.

 

Indstilling

 1. At sagen drøftes. 
 2.  

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 17-01-2019

Udvalget påtænker at følge administrationens forslag til model med nogle korrektioner.

 

Sagen udsættes.

Nr.4 - Driftsaftale med Nivaagaards Malerisamling

Sagsnr.: 18/33341

 
Carsten Wulff (V), Tinne Borch Jacobsen (V)

Beslutningstema

Driftsaftale mellem Fredensborg Kommune og Nivaagaards Malerisamling fremlægges til godkendelse.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Administrationen orienterede på Kulturudvalgets møde d. 2. maj 2018 om processen for indgåelse af driftsaftaler med Fredensborg Kommunes kulturinstitutioner, både de selvejende og de foreningsdrevne. Det drejer sig om Nivaagaards Malerisamling, Nivaagaards Teglværks Ringovn, Museum Nordsjælland og Fredensborg Lokalhistoriske Museum.

 

Administrationen fremlægger nu udkast til driftsaftale mellem Fredensborg Kommune og Nivaagaards Malerisamling. Driftsaftalerne med de øvrige kulturinstitutioner fremlægges til godkendelse i Kulturudvalget i løbet af foråret 2019.

 

Det nærværende udkast til driftsaftale mellem Fredensborg Kommune og Nivaagaards Malerisamling er udarbejdet i samarbejde mellem administrationen og direktøren for Nivaagaards Malerisamling. Driftsaftalen forventes behandlet og godkendt af bestyrelsen for Nivaagaards Malerisamling på bestyrelsesmødet d. 13. december 2018.

 

Udkast til driftsaftale mellem Fredensborg Kommune og Nivaagaards Malerisamling er vedlagt sagen som bilag. (bilag 1)

 

Baggrund for driftsaftaler med kulturinstitutionerne

Fredensborg Kommune yder et større årligt driftstilskud, og på nuværende tidspunkt foreligger der ikke en skriftig aftale om, hvad driftstilskuddet indebærer.

Det vil være i både den pågældende institutions og Fredensborg Kommunes interesse, at der indgås en skriftlig aftale mellem de to parter.

 

Kulturministeriet udgav i 2011 redegørelsen ”God ledelese i selvejende kulturinstitutioner”, som indeholder en række anbefalinger til driften af selvejende kulturinstitutioner. Anbefalingerne henvender sig i sagens natur hovedsageligt til ledelsen og bestyrelsen i selvejende kulturinstutioner, men forholdet mellem den selvejende kulturinstitution og tilskudsyder nævnes også.

 

Her fremgår det:

En institution, der modtager driftstilskud fra det offentlige, bliver i en vis udstrækning omfattet af regler og normer, der gælder i den offentlige sektor. Jo større det offentlige tilskud er, og jo større det offentlige tilskuds andel af institutionens budget er, jo mere omfattende er den offentlige tilskudsyders krav og forventninger til institutionen.

Bestyrelsen og direktionen i en institution, der modtager tilskud fra det offentlige, bør derfor have klarhed over sit forhold til hovedtilskudsyder, for eksempel staten eller en eller flere kommuner samt eventuelle andre tilskudsydere.


Nogle helt centrale spørgsmål er bl.a.:

• Hvilke krav og forventninger har tilskudsyder til institutionen?

• Hvilke betingelser, rettigheder og forpligtelser er der forbundet med tilskuddet fra det offentlige?

Kulturministeriets tilskudslov fastlægger krav, der gælder alle selvejende institutioner, der modtager driftstilskud fra ministeriet. En kommunal tilskudsyder kan ligeledes stille krav i forbindelse med ydelsen af kommunale tilskud.


Driftsaftalen med Nivaagaards Malerisamling

Driftsaftalen beskriver i hovedtræk forholdet mellem Fredensborg Kommune og Nivaagaards Malerisamling, driftstilskuddets størrelse samt de gensidige forpligtelser, der følger med driftstilskuddet.

Fredensborg Kommune er museets hovedtilskudsyder og har dermed en tilsynsforpligtelse med museet over Slots- og Kulturstyrelsen. Derfor skal Fredensborg Kommune godkende museets budgetter og regnskaber samt vedtægter.

Nivaagaards Malerisamling er en selvejende institution, og det er bestyrelsen for museet, der er ansvarlig for museets drift. I bestyrelsen sidder bl.a. to medlemmer fra Fredensborg Kommunes Byråd.

 

I driftsaftalens pkt 4 opstilles en række samarbejds- og udviklingsmål. Her fremgår det, at:

Nivaagaards Malerisamling er et af Fredensborg Kommunes kulturelle fyrtårne og bidrager derfor til at udvikle kulturlivet og fremme turismen i kommunen og i Nordsjælland.

 

Som en af de væsentlige aktører i arbejdet med at udvikle og bevare kunst- og kulturmiljøet i Fredensborg Kommune er Nivaagaards Malerisamling en vigtig samarbejdspartner for kommunen i forhold til at skabe synlige aktiviteter og events, der giver kvalitet, alsidighed og mangfoldighed i kommunens kulturliv.
 

I samarbejdet mellem kommunen og museet lægges der i særlig grad vægt på, at museet udnytter det potentiale, der ligger i et øget samarbejde med omverdenen, eksempelvis gennem:

 • inddragelse af frivillige.
 • samarbejde med skoler, daginstitutioner, foreninger og boligsociale helhedsplaner i kommunen.
 • samarbejde med andre kulturinstitutioner i og uden for kommunen.

 

Nivaagaards Malerisamling forpligter sig ved nærværende aftale til at:

 • være en væsentlig deltager og samarbejdspartner i Fredensborg Kommunes kulturliv.
 • skabe sammenhæng mellem Nivaagaards Malerisamling og nærområdet i Nivå.
 • søge at inddrage nye brugergrupper.
 • skabe og drive tilbud til skoleområdet, herunder stille undervisningsforløb gratis til rådighed for alle Fredensborg Kommunes skoler iflg. nærmere aftale.
 • bidrage til og deltage i den kulturelle udvikling i Fredensborg Kommune, herunder udmøntningen af Fredensborg Kommunes politikker og strategier på kulturområdet.

Museet deltager i samarbejdsfora og netværk i Fredensborg Kommune, herunder:

 • samarbejdet med Visit Nordsjælland
 • Fredensborg Kommunes Kunstråd
   

Administrationens bemærkninger
Administrationen bemærker, at den nærværende driftsaftale ikke som udgangspunkt ændrer noget i samarbejdet mellem Fredensborg Kommuen og Nivaagaards Malerisamling.

 

Driftsaftalen cementerer det gode samarbejde, der allerede er mellem kommunen og museet, så det forhåbentlig består i mange år fremover.

 

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Museumsloven.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

 

FNs verdensmål

11. Bæredygtige byer og lokalsamfund

16. Fred, retfærdighed og stærke institutioner

 

Kompetence

Kulturudvalget.

 

Indstilling

 1. At driftsaftalen mellem Fredensborg Kommune og Nivaagaards Malerisamling godkendes.

 

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 17-01-2019

Godkender administrationens indstilling.

Nr.5 - Planlægning af studietur for Kulturudvalget i 2019

Sagsnr.: 18/32691

 
Carsten Wulff (V), Tinne Borch Jacobsen (V)

Beslutningstema

Der skal tages stilling til tema og tidspunkt for Kulturudvalgets studietur i byrådsperioden 2018-2021.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Alle stående udvalg kan vælge at tage på en studietur én gang i løbet af en byrådsperiode. Kulturudvalget var ikke på studietur i byrådsperioden 2014-2017 pga. besparelserne i Byrådets økonomiske genopretningsplan i 2015.

 

Adminstrationen fremlægger på baggrund af aktuelle tendenser i Fredensborg Kommunes kulturliv forslag til temaer for en kommende studietur. Studieturen skal have et fagligt og politisk formål og give udvalgsmedlemmerne inspiration og viden til udvalgets arbejds- og ansvarsområde i byrådsperioden.

 

På baggrund af Kulturudvalgets drøftelser og beslutning om tema vil administrationen tilrettelægge et konkret program, som vil blive forelagt Kulturudvalget til godkendelse på et senere møde.

 

Forslag til tidspunkt
Administrationen foreslår, at studieturen fastsættes til efteråret 2019 med en varighed på tre dag med to overnatninger fra f.eks. torsdag til lørdag.

Forslag til datoer er d. 12.–14. september og d. 19.-21. september.

 

Forslag til temaer
Administrationen ser to oplagte temaerfor Kulturudvalgets studietur i 2019: Biblioteker og kulturhuse.

 

Tema 1: Biblioteker

Kulturudvalget står over for en strategisk proces med formålet at formulere en række pejlemærker for fremtidens biblioteker i Fredensborg Kommune. Selvom denne proces vil være afsluttet til efteråret, vil det stadig være oplagt at hente inspiration til det kommende arbjede med implementeringen af pejlemærkerne for fremtidens biblioteker.

 

Biblioteket som kulturinstitution har de senere år gennemgået en markant udvikling og er i dag i lige så høj grad en digital platform for kulturformidling som en klassisk kulturinstitution. Alle steder i Danmark mødes biblioteket dog også med en ny økonomisk virkelighed, der kræver, at der tænkes nyt og kreativt for at kunne skabe og opretholde attraktive tilbud for borgere.


En studietur for Kulturudvalget kunne centrere sig om moderne biblioteksløsninger, hvor f.eks. samtænkning af skoler og biblioteker, kulturhuse og kommunale servicefunktioner integreres.
 

 

 

 

Tema 2: Kulturhuse

Med strategien for Fremtidens Fredensborg Kommune står vi overfor store byudviklingsprojekter i kommunens bysamfund. I både Humlebæk og Fredensborg tænkes kulturhuset ind som et vigtigt mødested i byrummet.

Vi står også med et Egedal Byens Hus, som skal være et moderne og åbent kulturhus med adgang for alle og med mange fleksible anvendelsesmuligheder. Men hvordan gør vi det?

 

Kulturhusområdet er i stor udvikling både i Danmark og i mange andre lande, hvor der arbejdes på at gøre kulturhuse til lokale kraftcentre og mødesteder f.eks. gennem samtænkning med andre kommunale servicefunktioner, dagpleje, ældrecenter, bibliotek, borgerservice, brug af frivillige osv.

 

Økonomi

En studieturs maksimale pris pr. deltager er fastsat til 15.000 kr. alt inklusive, herunder rejseomkostninger, overnatning, forplejning, drikkevarer, gaver og eventuelle diæter.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Kompetence

Kulturudvalget.

 

Indstilling

 1. At Kulturudvalget vælger tema for udvalgets studierejse.
 2. At tidspunktet for studieturen drøftes og fastsættes.

 

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 17-01-2019

Ad 1. Administrationen udarbejder forslag til program på biblioteks- og kulturhusområdet.

 

Ad 2. 11-13. september 2019 blev besluttet.

Nr.6 - Orientering om Fredensborg Arkivernes lokalhistoriske arbejde i 2018

Sagsnr.: 18/32440

 
Carsten Wulff (V), Tinne Borch Jacobsen (V)

Beslutningstema

Der orienteres om Fredensborg Arkivernes lokalhistoriske arbejde i 2018.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Kulturudvalget orienteres en gang årligt om de lokalhistoriske aktiviteter i regi af Fredensborg Arkiverne.

 

Arkivet er normeret til et årsværk og har derudover 5-6 frivillige, der kommer fast på arkivet en dag om ugen. Dertil kommer en række personer, der er mere løst tilknyttet arkivet. Der er i 2018 kommet to nye frivillige til, mens en tidligere frivillig har været nødt til at stoppe af helbredsmæssige årsager.

 

Arkivets lokalhistoriske aktiviteter har i 2018 bl.a. omfattet:

 

 1. Formidlingsaktiviteter

Fredensborg Arkiverne arbejder på forskellige måder på at synliggøre lokalhistorien. I 2018 har det bl.a. været gennem:

 

Arkiv.dk

Arkiv.dk er et nationalt arkivsamarbejde omkring offentliggørelse af især lokalhistoriske fotos. Pr. 30.11.2018 udgør Fredensborg Arkivernes andel 24.218 fotos. Heraf er 14.441 offentligt tilgængelige.

Arkivet har i 2018 arbejdet med at scanne og registrere en større aflevering af gamle pressefotos fra Lokalavisen, ligesom de eksisterende registreringer er blevet gennemgået for at sikre, at de lever op til GDPR.

Mellem den 1.1.2018 og den 30.11.2018 er der blevet vist 47.044 fotos gennem arkiv.dk. I forhold til samme periode i 2017 svarer dette til en stigning på 136,2 %.

 

Facebook

I slutningen af 2017 oprettede Fredensborg Arkiverne sin egen side på Facebook for at opnå større eksponering. Arkivets opslag er i 2018 nået ud til et gennemsnit på 359 personer.

Endvidere har arkivet løbende bidraget med fotos til andre lokale sider og grupper på Facebook.

 

Hjemmesiden www.fredensborgarkiverne.dk

Arkivets hjemmeside bliver hovedsageligt brugt til at formidle praktiske oplysninger vedr. arkivet samt længere formidlingsopgaver. Dette drejer sig bl.a. om kortlægningen af kommunens forskellige ejerlavs ejendomshistorie.

 

Arrangementer

Arkivet har i årets løb medvirket til og afholdt en række arrangementer. Disse omfatter bl.a. billedeftermiddage, et foredrag om lokale soldater fra 1864, en række samtalesaloner i samarbejde med Fredensborg Bibliotekerne, en byvandring i forbindelse med lanceringen af oplevelsesruterne i Fredensborg samt bistand til det lokalhistoriske museums særudstilling og Kulturudvalgets 4. maj-arrangement. I forbindelse med deltagelse i årets Slotsmarked udarbejdede arkivet endvidere en folder, der tog markedets gæster med på en gåtur i den historiske Jernbanegade.

 

Administrationens og eksterne institutioners brug af Fredensborg Arkiverne

I 2018 er arkivet i lighed med tidligere år blevet bedt om at assistere administrationen med lokalhistoriske informationer vedr. enkelte ejendomme om områder i kommunen. Arkivet har også bidraget med materiale og viden til forskellige udstillinger i biblioteksregi.

 

 1. Borgerbetjening

Henvendelser til arkivet sker enten ved personligt fremmøde eller gennem mail eller telefonisk kontakt. Mellem den 1.1.2018 og den 30.11.2018 havde arkivet 775 ekspeditioner af arkivalier og andet materiale. Dette er en stigning i forhold til samme periode i 2017, hvor der var 565 ekspeditioner.

I modsætning til tidligere år har arkivet ikke oplevet det forventede fald i antallet af besøg som følge af en øget digitalisering og elektronisk ekspedition. Antallet af besøgende steg i perioden 1.1.2018 – 30.11.2018 til 423 i forhold til 343 året før.

 

 1. Netværk

I lokalhistorisk regi har Fredensborg Arkiverne deltaget i en række netværk i 2018:

 • Sammenslutningen af Lokalhistoriske Arkiver (SLA), der står bag www.arkiv.dk.
 • Organisationen Danske Arkiver (ODA).
 • Det lokalhistoriske kontaktråd, hvor Fredensborg Arkiverne formelt samarbejder med kommunens to lokalhistoriske foreninger.
 • Det kulturhistoriske samarbejde mellem Museum Nordsjælland, Fredensborg-Humlebæk Lokalhistoriske Forening, Nivaagaard Teglværks Ringovn og Fredensborg Arkiverne.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Kompetence

Kulturudvalget.

 

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 17-01-2019

Taget til efterretning.

Nr.7 - Evaluering af Kulturkonferencen 2018

Sagsnr.: 18/12597

 
Carsten Wulff (V), Tinne Borch Jacobsen (V)

Beslutningstema

Kulturudvalget har den 27. november 2018 afholdt Kulturkonference med temaet ”Sammen om Kulturen”. Konferencen evalueres med henblik på eventuelle forbedringer frem mod Kulturkonferencen 2019.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Kulturudvalget besluttede d. 13. marts 2018, at kulturkonferencen skal være en årligt tilbagevendende begivenhed, der afvikles i efteråret med samtidig kåring af Årets Motiv. Der blev derfor afholdt kulturkonference den 27. november i Rådhuskælderen på Fredensborg Rådhus.

 

Kulturudvalget har ligeledes besluttet, at temaet for årets konference skulle tage udgangspunkt i Kulturudvalgets temadrøftelser om kulturen i Fredensborg Kommune om kulturbegrebet og udviklingen af kulturen i Fredensborg.

 

Årets tema var derfor samarbejde under overskriften ”Sammen om Kulturen.

 

Der deltog ca. 105 gæster i konferencen. Deltagerne var en blanding af repræsentanter fra kommunens kulturinstitutioner, kulturelle foreninger, borgerinitiativer og byrådspolitikere.

 

Aftenens tema blev udfoldet af konstitueret direktør for INSP i Roskilde Stine Bardesleben Helles, der indledte med et oplæg om INSP og de vide rammer, de tilbyder Roskildes borgere. Omdrejningspunktet var ”det forventningsfrie rum” og de mange forskelligartede projekter, der kan udspringe af dette. Deltagerne fandt oplægget meget inspirerende og opfordrede Kulturudvalget og de øvrige tilstedeværende byrådspolitikere til at lade sig inspirere af INSP, hvis der i fremtiden skal tages stilling til brug af tomme kommunale lokaler.

 

For at eksemplificere forskellige typer samarbejde i de fire bysamfund og inspirere til flere lignende projekter afholdtes der oplæg ved FællesVærket i Nivå, KulturStationen i Humlebæk, Kokkedal Byfest og Borgerforeningen i Fredensborg.

 

Oplæggene blev fulgt af gruppedrøftelser af spørgsmålene:

-         Hvordan kan man på tværs af byerne støtte hinanden i at skabe borgerdrevne rum for kultur og fællesskaber?

-         Hvad skal der til, for at kommunen bedst kan understøtte disse fællesskaber og samarbejder omkring borgerdrevne rum i at styrkes og trives?

 

Deltagerne var meget engagerede i drøftelserne, og der var gode og konstruktive samtaler ved alle borde. To af de mest dominerende temaer i deltagernes kommentarer var behovet for styrkede netværksaktiviteter på tværs af kommunens samfund og en forbedring af kommunikationsmuligheder og synlighed i forhold til kulturinitiativer i Fredensborg Kommune.

 

En opsummering af deltagernes kommentarer og forslag til drøftelserne er vedhæftet som bilag 1

 

Efter endte drøftelser og opsamling uddelte Kulturudvalgets formand prisen for Årets Motiv.

 

Konferencen sluttede med en koncert med Copenhagen Phil, hvor musikchef Uffe Savery illustrerede vigtigheden af samarbejde og evnen til at lytte til og følge hinanden. Han brugte symfoniorkesteret som eksempel og inddrog deltagerne på kulturkonferencen i et kreativt samarbejde om at opføre Leonard Cohens ”Hallelujah”.

 

Der er modtaget positive tilbagemeldinger fra et stort antal tilfredse konferencedeltagere, der så kulturkonferencen som en god lejlighed til at påbegynde de efterspurgte netværksaktiviteter på tværs af kommunens bysamfund.

 

Regnskab

 

Der var afsat 60.000 kr. til Kulturkonferencen fra Kulturpuljen 2018. Administrationen mangler stadig at modtage enkelte fakturaer fra konferencen, men anslår et forbrug på cirka 45.000 kr.

 

Administrations bemærkninger

 

Dialog og drøftelser

 

Deltagerne var meget aktive i de drøftelser, der fandt sted i løbet af aftenen og fremhævede flere gange behovet for flere af denne type netværksmøder. Da så mange havde noget på hjerte, ville det have været optimalt med mere tid til drøftelser i plenum. Opsamlingen på drøftelserne blev en anelse forhastet, og det var ikke muligt at nå at diskutere de enkelte pointer til trods for, at lysten og behovet var til stede. Dette bør være et opmærksomhedspunkt ved planlægningen af næste års konference.

 

Invitationer

 

Administrationen bemærker, at en del af de frivillige foreninger, der fik tilsendt en invitation til årets Kulturkonference ikke svarede på invitationen. I år var det muligt at tilmelde 1-3 personer fra hver forening/institution. Mange benyttede sig af muligheden for at stille med flere repræsentanter, og man nåede derfor et højt deltagerantal på trods af, at mange foreninger ikke var repræsenteret. Der er kapacitet til at rumme op mod 120 deltagere i Rådhuskælderen, men holder man arrangementet andetsteds, kan man overveje at øge deltagerantallet til 150.

 

Det foreslås i denne forbindelse, at der for fremtiden skal reserveres for eksempel 10 pladser efter først-til-mølle princippet til interesserede borgere via en annonce i lokalpressen. Dette for med udgangspunkt i årets tema om samarbejde at åbne for den mulighed, at ikke-organiserede grupper og borgere med interesse i kultur kan komme til orde og få indflydelse på kulturen i Fredensborg Kommune.

 

Administrationen bemærker, at dette er i tråd med Kulturelt Samråds ønske om, at kulturkonferencen skal være en åben begivenhed for alle kulturinteresserede borgere.

 

Planlægning

 

Kulturudvalget valgte at udskyde den planlagte konference den 1. oktober 2018 til den 27. november 2018, da man ønskede at ændre lokalitet fra Egedal Byens Hus til Rådhussalen. Årets Fritidsreception fandt i år sted den 28. november. Det betød, at flere deltagere til konferencen var inviteret til arrangement på rådhuset to aftener i træk, hvilket ikke var optimalt.

Såfremt konferencen skal være en årligt tilbagevendende begivenhed, foreslås det, at konferencen finder sted i primo oktober, og at konferencen placeres under hensyntagen til øvrige begivenheder i kommunen.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FN’s Verdensmål:

Sundhed og trivsel

Bæredygtige byer og lokalsamfund

Byrådets arbejdsgrundlag:

Bygninger og byrum skaber liv

Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

 

 

Kompetence

Kulturudvalget.

 

Indstilling

1. At orienteringen tages til efterretning.

2. At det besluttes, om der skal inviteres et vist antal interesserede borgere til næste konference.

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 17-01-2019

Ad 1. Taget til efterretning.

 

Ad 2. Administrationens indstilling blev ikke vedtaget.

Nr.8 - Orientering om ansøgning til puljen Kulturbroen for børn og unge

Sagsnr.: 18/33411

 
Carsten Wulff (V), Tinne Borch Jacobsen (V)

Beslutningstema

Udvalget orienteres om den igangværende proces omkring en ansøgning til Slots- og Kulturstyrelsens pulje ”Kulturbroen til børn og unge”.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Som en del af Kulturministeriets indsats på børne- og ungeområdet er det muligt at søge puljen ”Kulturbroen til børn og unge”, der giver børn og unge fra udsatte boligområder bedre muligheder for at møde kunst og kultur. De boligsociale helhedsplaner Kokkedal på Vej og Nivå Nu, Nivaagaards Malerisamling og Center for Kultur, Fritid og Sundhed arbejder på at definere et muligt projekt og formulere en ansøgning til puljen, der har ansøgningsfrist den 15. februar 2019.

 

Kort om Puljen ”Kulturbroen til børn og unge”

 

Kulturbro-puljen er på 3,6 millioner kr. og retter sig mod samarbejdsprojekter mellem boligsociale helhedsplaner og/eller lokale boligsociale aktører på den ene side og kulturinstitutioner og/eller diverse kulturaktører på den anden side.

 

Tanken bag puljen er, at kunst og kultur kan bruges til at bygge bro over sociale, kulturelle og religiøse skel og skabe nye, brobyggende fællesskaber.

 

Formålet med puljen er derfor:

         at give børn og unge fra udsatte boligområder mulighed for at møde og engagere sig aktivt i kunst og kultur

         at sikre en brobygning mellem udsatte boligområder og lokale kulturinstitutioner og –aktører

         at skabe metodeudvikling og netværk på tværs af det boligsociale og det kulturelle område i hele landet

 

Projekterne skal løbe i en tre årig periode fra 1. april 2019 til 1. april 2022, hvorefter der skal foreligge en plan for projektets videre liv.

 

Kulturudvalgets arbejdsgrundlag bygger på visionen om, ”at alle borgere skal møde kunst og kultur i deres hverdag”. Igennem det planlagte samarbejdsprojekt understøttes indsatsområdet børne- og ungekultur og målet om, at kunst og kultur skal være en del af børns og unges opvækst i Fredensborg Kommune bl.a. gennem besøg på kommunens kulturinstitutioner.

 

Kokkedal på Vej, Nivå Nu og Nivaagaards Malerisamling beskæftiger sig allerede hver især med kulturen som brobygger og kulturaktiviteter for børn og unge. Alle parter ser et stort potentiale i et fælles projekt, der kan fungere som dynamo for arbejdet med kunst og kultur som fællesskabende element i boligområderne, og som et led i indsatsen for at få flere familier, børn og unge fra de boligsociale områder til at bruge kommunens kulturinstitutioner. 

 

Kunsten anvendes bl.a. som brobygger i Kokkedal, hvor Eva Kochs skulptur ”Skålen og Perlen” skal fungere som et samlende og fællesskabende element i byrummet.

 

 

Projektmodningscamp

 

Som et led i ansøgningsprocessen afholder Slots- og Kulturstyrelsen en projektmodningscamp i Vollsmose i januar med det formål er at lette og kvalificere ansøgningsproceduren for ansøgerne og give partnerskaberne mellem aktører fra det boligsociale område og kulturområdet et fælles afsæt for at skabe metodeudviklende projekter for børn og unge i udsatte boligområder i hele landet.

 

Deltagelse i campen vægtes positivt i ansøgningsproceduren, og samarbejdspartnerne i Fredensborg Kommune håber på at få plads.

 

Projektets foreløbige idé

 

Puljen Kulturbroen støtter metodeudviklende projekter for børn og unge inden for et bredt defineret kunst- og kulturfelt, f.eks. billedkunst, film, teater, litteratur, musik, dans, arkitektur, design og kulturarv.  Med Nivaagaards Malerisamling som bekræftet samarbejdspartner åbnes der for en lang række spændende muligheder for involvering af forskellige kunstarter. Malerisamlingen har et tæt samarbejde med etablerede kunstnere – nogle med lokale rødder – som kan indtænkes i et kommende projekt.

 

I denne tidlige idéfase diskuteres et projekt for unge i de boligsociale områder, der har til hensigt at uddanne de unge som kulturambassadører med ejerskab og tilknytning til en etableret kulturinstitution som Nivaagaards Malerisamling. Gennem mødet med kunst- og kultur skal de unge rustes til at kunne formidle kunst og kultur i deres respektive boligområder og derved sikre, at mange flere børn, unge og familier møder kunst og kultur i deres hverdag.

 

Projektet skal give de unge selvtillid og nye kompetencer, der kan have positiv afsmitning på deres hverdag og nære omgivelser. Dernæst er det håbet, at projektet kan bygge bro mellem de unge i de to boligområder med positive effekter til følge.

 

Der planlægges rekruttering af motiverede deltagere gennem medarbejderne i helhedsplanerne, samt Fritidsbutikken i Fredensborg Kommune.

 

Det understreges, at ovenstående blot er en foreløbig idéskitse. Endelig idéudvikling vil ske på Slots- og Kulturstyrelsens projektmodningscamp i januar.

 

Økonomi

 

Der stilles følgende krav til økonomi i de ansøgte projekter:

 • Minimum 40 % medfinansiering fra ansøgerne fra andre kilder end statslige puljemidler. Et eksempel på egenfinansiering kan være kapitaliserede lønmidler.

Fra Center for Kultur, Fritid og Sundhed kan indgå medarbejdertimer fra Fritidsbutikken. Endelig involvering afklares, når projektets koncept og idé ligger fast.

 • Minimum for ansøgte beløb på 300.000 kr.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FN´s Verdensmål:

Sundhed og trivsel
Bæredygtige byer og lokalsamfund

 

Byrådets arbejdsgrundlag:
Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

Du kan mere end du tror

 

Kompetence

Kulturudvalget.

 

Elektroniske bilag

Indstilling

At sagen tages til efterretning.

 

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 17-01-2019

Taget til efterretning.

Nr.9 - Spil Dansk 2018 - evaluering

Sagsnr.: 18/13286

 
Carsten Wulff (V), Tinne Borch Jacobsen (V)

Beslutningstema

Der orienteres om Spil Dansk-ugen 2018.

 

Sagsfremstilling og økonomi

På Kulturudvalgets møde d. 30. maj 2018 besluttede Kulturudvalget, at Spil Dansk-ugen 2018 skulle udføres i lokalt regi og valgte derfor at give afslag på Kulturelt Samråds ansøgning om tilskud på 37.000 kr. til køb af Spil Dansk-pakken til 37.000 kr.

 

I stedet besluttede Kulturudvalget, at Fredensborg Musikskole i samarbejde med Sangcenter Nordsjælland skulle stå for at udformningen af programmet og for afviklingen af aktiviteterne.

Til det bevilgede Kulturudvalget en ramme på op til 30.000 kr.

 

Spil Dansk-ugen blev afviklet i uge 44, d. 29. oktober til 4. november, og skete i samarbejde mellem Fredensborg Musikskolen, Sangcenter Nordsjælland og Kulturelt Samråd. Også Fredensborg Bibliotekerne, Asminderød Kirkes Menighedsråd og Nivaagaards Malerisamling spillede en vigtig rolle i Spil Dansk-ugen.

 

Programmet for Spil Dansk-ugen 2018 er vedlagt sagen som bilag. (Bilag 1)

 

Programmet inkluderede otte forskellige arrangementer fordelt på alle ugens syv dage, og så således ud:

 • Koncert i FredensborgHusene med Fredensborg Musikskole og kirkerne
 • Dansk morgensang på Nivå Bibliotek
 • Åben scene i Egedal Byens Hus
 • Korworkshop i Rådhuskælderen
 • Fællessang i hele kommunen
 • Kom og syng på Krogerup Højskole
 • Klavermatiné i Kulturhuset Fredensborg Gl. Bio
 • Benny. Cabarét om Benny Andersen på Nivaagaards Malerisamling

 

Der var bevilget en ramme på op til 30.000 kr. til Spil Dansk-ugen 2018, og der er blevet brugt 24.581 kr. Der tilbageføres således 5.419 kr. til Kulturpuljen 2018.

 

Evaluering

Projektgruppen har evalueret Spil Dansk-ugen og vurderet, at det overordnet har været en succes. Spil Dansk-ugen har skabt en grobund for et tættere samarbejdere mellem de muskalske aktører i Fredensborg Kommune.

Der er enighed om, at der kunne have været flere publikummer til nogle af arrangementerne. Det skyldes, at der skulle have været sat flere midler af til markedsføring og PR.

 

Projektgruppen anbefaler, at Spil Dansk-ugen også i 2019 udføres i lokalt regi, men at endnu flere aktører, f.eks. også de boligsociale helhedsplaner, Fredensborg Bibliotekerne m.fl. inddrages i samarbejdet på et tidligere tidspunkt.

 

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

 

FNs verdensmål

3. Sundhed og trivsel

 

Kompetence

Kulturudvalget.

 

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 17-01-2019

Taget til efterretning.

Nr.10 - Litteraturarrangementer 2019

Sagsnr.: 18/34292

 
Carsten Wulff (V), Tinne Borch Jacobsen (V)

Beslutningstema

Der skal tages stilling til rammer og økonomi for Kulturudvalgets litteraturarrangementer 2019.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Kulturudvalget har siden 2017 afholdt litteraturarrangementer i Fredensborg Kommune. På Kulturudvalgets møde den 5. december 2018 besluttede Kulturudvalget, at man ønsker at afholde tre litteraturarrangementer igen i 2019.

 

Kulturudvalget vedtog også, at man ved kommende litteraturarrangementer fastholder en billetpris på 50 kr. for at motivere borgerne til at møde op til arrangementerne, at der bookes anmelderroste og bogaktuelle forfattere, der kan trække et stort publikum samt at arrangementerne afholdes fordelt på hele året, i perioder hvor der er færre konkurrerende litteraturtilbud fx fra de omkringliggende kommuner. 

 

På den baggrund præsenteres rammer og økonomi for litteraturarrangementer 2019.

 

Litteraturarrangementer 2019

Administrationen præsenterer her 5 foreslag til forfattere, der muligvis vil kunne bookes til litteraturarrangementerne i 2019. De tre endelige forfatternavne kan desværre ikke bookes, før at Kulturudvalget har godkendt den økonomiske ramme for arrangementerne.

 

Merete Pryds Helle (f. 1965) er uddannet på forfatterskolen og har læst litteraturvidenskab på Københavns Universitet. Hun debuterede i 1990 med novellesamlingen, 'Imod en anden ro', men det helt store folkelige gennembrud kom med romanen ”Folkets skønhed” (2016), som vandt De Gyldne Laurbær og Politikens Litteraturpris. Hendes nyeste roman ”Vi kunne alt” blev udgivet i september 2018.

 

Ida Jessen (f. 1964) debuterede som forfatter i 1989 med novellesamlingen 'Under sten' og har siden skrevet en lang række forskellige romaner, noveller samt børnebøger. Ida Jessen har modtaget en lang række priser for sit anerkendte forfatterskab, bl.a. DR Romanprisen, De Gyldne Laurbær og Montanas Litteraturpris. I september 2018 udgav Ida Jessen sin seneste roman ”Telefon”.

 

Jesper Stein (f. 1965) er oprindeligt uddannet på Danmarks Journalisthøjskole, men har siden haft stor succes som krimiforfatter. Jesper Steins krimiserie følger den hårdkogte og kompromisløse vicepolitikommissær Axel Steen i området Nørrebro i København. Serien har indbragt ham Det Danske Kriminalakademis Debutantpris og De Gyldne Laurbær. Jesper Steins seneste udgivelse er krimien ”Solo”, som udkom i 2018.

 

Morten Pape (f. 1986) debuterede i 2015 med romanen ”Planen”, som indbragte ham Bogforums Debutantpris. Morten Pape tager i sit forfatterskab udgangspunkt i sin egen opvækst på Amager i ghettoområdet ”Urbanplanen”, der er plaget af sociale problemer og et råt miljø. I 2018 udgav Morten Pape sin anden roman, ”Guds bedste børn”, som blev modtaget med utroligt flotte anmeldelser.

 

Suzanne Brøgger (f. 1944) er en mastodont indenfor dansk litteratur og har udgivet et hav af romaner, og debuterede i 1973 med bogen “Fri os fra kærligheden”. Suzanne Brøgger har modtaget en del litteraturpriser bl.a. De Gyldne Laurbær, Holberg Medaljen, Søren Gyldendal Prisen, Rungstedlundprisen og Dansk Litteraturpris for Kvinder. Suzanne Brøggers seneste udgivelse er ”Norsk omelet”, der udkom i april 2018.

 

Økonomi

Arrangementerne foreslås afholdt i samarbejde med Fredensborg Bibliotekerne, som vil afvikle arrangementerne på vegne af Kulturudvalget. Hertil må der afsættes midler til cirka 40 personaletimer til booking, afvikling og markedsføring af arrangementerne. Til arrangementerne må der beregnes 15.000-20.000 kr. i honorar til en times oplæg med en etableret forfatter.

 

I budgettet beregnes der med en entréindtægt på 50 kr. med 50 deltagere per arrangement for hvert af de tre arrangementer. Yderligere indtægter og ubrugte midler vil blive tilbageført til Kulturpuljen 2019 efter at arrangementerne har været afholdt, og det endelige regnskab er gjort op.

 

Et foreløbigt budget ser således ud:

 

Udgifter

Beløb (kr.)

Honorar til 3 forfattere

60.000

Kaffe og kage

3.000

Annoncering

3.000

Personaletimer (40*250 kr.)

10.000

Udgifter i alt

76.000

Entréindtægt

7.500

Konsekvens for Kulturpuljen 2018

68.500

 

Datoer

Administrationen vil forsøge at fordele arrangementerne jævnt over året, ligesom der i planlægningen tages hensyn til såvel andre kommunale arrangementer som litteraturarrangementer i nabokommunerne. Det foreslås, at der afholdes ét arrangement til foråret, og at de to resterende arrangementer afholdes i efteråret 2019.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Kompetence

Kulturudvalget.

 

Indstilling

 1. At der afsættes 68.500 kr. fra Kultupuljen 2019 til litteraturarrangementerne.

 

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 17-01-2019

Administrationens indstilling godkendt. Arrangementerne placeres så udvalget har mulighed for at  deltage.

Nr.11 - Kulturpuljen 2019 - status

Sagsnr.: 18/29066

 
Carsten Wulff (V), Tinne Borch Jacobsen (V)

Beslutningstema

Oversigt over Kulturpuljen 2019 fremlægges til orientering.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Kulturpuljen 2019
Budgettet for Kulturpuljen 2019 er på 696.000 kr. Hertil kan komme eventuelle overførelser fra 2018.

 

Der er allerede bevilget 106.700 kr. fra Kulturpuljen 2019. Der er således 589.300 kr. tilbage i Kulturpuljen 2019.

 

Sager med konsekvenser for Kulturpuljen 2019 til behandling på dette møde:

 

Ansøger

Aktivitet

Ansøgt (kr.)

Indstilling (kr.)

Univers på Vers

Koncerter på plejehjem i Fredensborg Kommune

75.000

45.000

 

Fejring af d. 4. maj 2019

30.000

30.000

Grønholt Landsbylaug

Tilskud til bog om Grønholt gennem 900 år

 

5.000

Foreningen Norden

100 års jubilæum i 2019

26.900

26.900

Karlebo Idrætsforening

Karlebo Sommerfest 2019

35.000

15.000

I alt

 

166.900

121.900

 

Administrationens bemærkninger

Administrationen bemærker, at der, hvis ansøgningen på dette møde imødekommes med det indstillede beløb, vil være 467.400 kr. tilbage i Kulturpuljen 2019.

 

Hertil kommer eventuelle overførelser fra mindreforbrug i 2018.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Retningslinjerne for tilskud fra Kulturpuljen.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

 

FNs verdensmål

3. Sundhed og trivsel

 

Kompetence

Kulturudvalget.

 

Indstilling

 1. At sagen tages til efterretning.

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 17-01-2019

Taget til efterretning.

Nr.12 - Fejring af Danmarks befrielse d. 4. maj 2019

Sagsnr.: 18/33142

 
Carsten Wulff (V), Tinne Borch Jacobsen (V)

Beslutningstema

Der skal tages stilling til, om årsdagen for Danmarks befrielse også skal markeres med et arrangement i 2019. Hvis det besluttes, skal rammerne for dette arrangement fastsættes.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Efter ønske fra Kulturudvalget har administrationen sammen med Fredensborg Arkiverne i 2015, 2017 og 2018 gennemført arrangementer i forbindelse med årsdagen for Danmarks befrielse i 1945.

 

I 2015 og 2017 blev arrangementet afholdt i Rådhuskælderen d. 4. maj og har været målrettet et voksent publikum med foredrag, film- og billedfemvisning osv.

 

Ved behandlingen af sagen i 2017 udtrykte Kulturudvalget et ønske om, at markeringen af 4. maj 2018 skulle målrettes børn og unge. Arrangementet d. 4. maj 2018 var således målrettet familier og blev afviklet i samarbejde med Ringovnen under temaet Jødernes flugt ved Ringovnen.

Det foregik fredag d. 4. maj 2018 kl. 17-19, hvor ca. 120 børn, voksne og familier på tværs af generationer først var på rundvisning i Ringovnen og herefter blev sendt ud på et dilemmaspil i området fra Ringovnen ned til Øresund. Her blev deltagerne stillet en række af de dilemmer, som de danske jøder og Nivås borgere stødte på under de danske jøders flugt over Øresund i oktober 1943. Herefter blev der serveret sandwich til tonerne af jødisk klezmermusik. Arrangementet var vellykket og velbesøgt og de fremmødte udtrykte stor tilfredshed med arrangementet.

 

Der var afsat en økonomisk ramme på 26.000 kr. til fejringen af d. 4. maj i 2018.

 

Forslag til fejring af d. 4. maj 2019

I 2019 er det 75 år siden, at det danske politi blev taget og afsat af nazisterne. Fra 1938 til 1944 holdt den danske politiskole til på Krogerup, som derfor i høj grad var omdrejningspunkt for de skæbnesvangre dage i september 1944, hvor nazisterne jagtede det danske politi. Der ligger en unik historie her, og d. 4. maj 2019 vil være en oplagt mulighed for at sætte fokus på denne spændende tid i både Danmarks og Fredensborg Kommunes historie.

 

Hvis Kulturudvalget beslutter også at markere årsdagen for Danmarks befrielse i 2019, vil administrationen i samarbejde med Krogerup Højskole planlægge et arrangement d. 4. maj 2019.

 

Forslag 1: Kulturhistoriske foredrag på Krogerup Højskole

Der planlægges et par foredrag med udgangspunkt i 75-året for deportationen af det danske politi d. 19. september 1944. Foredragene afvikles på Krogerup Højskole og akkompagneres af fællessang. Her vil målgruppen hovedsageligt være kulturhistorisk interesserede borgere.

Der vil blive serveret mad og drikke for de deltagende.

 

Forslag 2: Politiets flugt fra nazisterne

Der planlægges et arrangement, som på samme måde som i 2018 henvender sig til både børn, voksne og familier på tværs af generationer. De fremmødte får en introduktion til det historiske tema, hvorefter deltagerne sendes ud på en rute i Krogerup-skovene, hvor der skal svares på forskellige historiske spørgsmål kombineret med fysiske aktiviteter målrettet de yngre deltagere.

Efter turen i skoven samles deltagerne igen på Krogerup, hvor der vil være mad, drikke og musikalsk underholdning.

 

Ved begge forslag vil administrationen forsøge at inddrage relevante foreninger og institutioner.

 

Administrationen foreslår, at der afsættes en økonomisk ramme på 30.000 kr. til fejringen af årsdagen for Danmarks befrielse d. 4. maj i 2019. De 30.000 kr. finansieres fra Kulturpuljen 2019.
 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

 

FNs verdensmål

3. Sundhed og trivsel

Kompetence

Kulturudvalget.

 

Indstilling

 1. At Kulturudvalget beslutter, om årsdagen for Danmarks befrielse d. 4. maj 1945 også skal markeres med et arrangement i 2019.
 2. At Kulturudvalget vælger model og økonomisk ramme for fejringen af d. 4. maj 2019.

 

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 17-01-2019

Sagen udsat.

Nr.13 - Karlebo Idrætsforening - tilskud til Karlebo Sommerfest 2019

Sagsnr.: 18/33429

 
Carsten Wulff (V), Tinne Borch Jacobsen (V)

Beslutningstema

Der skal tages stilling til ansøgning fra Karlebo Idrætsforening om tilskud fra Kulturpuljen 2019 på 35.000 kr. til Karlebo Sommerfest 2019.

 

Sagsfremstilling og økonomi

 

Karlebo Idrætsforening er arrangører af den årlige Karlebo Sommerfest, som i 2019 finder sted d. 9. -10. august. I den forbindelse søger Karlebo Idrætsforening tilskud fra Kulturpuljen, så det bliver muligt at tilbyde en koncert med fri entré under sommerfesten.

 

Karlebo Sommerfest afholdes i 2019 for 86. år i træk.

 

I ansøgningen skriver Karlebo Idrætsforening, at formålet med arrangementet er at styrke sammenholdet i idræts-, kultur-, og foreningslivet i Fredensborg Kommune og samle borgerne i Fredensborg Kommune, børn, unge, voksne og ældre til to dages fest, idræt, musik og sociale aktiviteter.

 

Herudover skriver ansøgeren, at:”Koncerteventen ønskes afholdt som en åben gratis koncert, så alle borgere i Fredensborg Kommune får muligheden for at deltage. Ved en imødegåelse af det ansøgte beløb kan livemusikken afholdes med grantis entré, til gavn og glæde for borgerne i Fredensborg Kommune.”

 

Budgettet for Karlebo Sommerfest 2019 ser således ud:

 

Udgifter

Beløb (kr.)

Leje af telt 10x35 m

Leje af borde og stole

Musikerhonorar
Leje af scene og lyd
Vagtpersonale
Leje af salgsvogne
El

25.000
5.000
40.000
5.000
5.500
7.500
5.000

Udgifter i alt

93.000

Indtægter

 

Egenfinansiering

58.000

Indtægter i alt

58.000

Ansøgt Kulturpuljen

35.000

 

Administrationens bemærkninger

Administrationen vurderer, at ansøgningen om tilskud til Karlebo Sommerfest lever op til retningslinjerne for tilskud fra Kulturpuljen og især understøtter Kulturpuljens formål om at skabe kulturaktiviteter, der kommer mange borgere til gode.

 

Karlebo Idrætsforening søgte om et tilskud på 90.000 kr. fra Kulturpuljen 2016 til afholdelse af Karlebo Sommerfest 2016, men modtog afslag på ansøgningen. I 2018 ansøgte Karlebo Idrætsforening om et tilskud på 25.000 kr. til afholdelse af Karlebo Sommerfest 2018, og modtog et tilskud på 5.000 kr.

På samme møde besluttede Kulturudvalget, at byfester kan støttes med et beløb i størrelsen 5.000-20.000 kr.

 

Administrationen indstiller, at der bevilges et tilskud på 15.000 kr. til Karlebo Sommerfest 2019.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Retningslinjerne for tilskud fra Kulturpuljen.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

4. Bygninger og byrum skaber liv

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

 

FNs verdensmål

3. Sundhed og trivsel

11. Bæredygtige byer og lokalsamfund

Kompetence

Kulturudvalget.

 

Kommunikation

I henhold til retningslinjerne for tilskud fra Kulturpuljen skal ansøger i sit markedsføringsmateriale gøre opmærksom på, at Kulturudvalget i Fredensborg Kommune er bidragsyder.

 

Indstilling

 1. At der bevilges et tilskud på 15.000 kr. fra Kulturpuljen 2019 til Karlebo Idrætsforening til afholdelse af Karlebo Sommerfest 2019.

 

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 17-01-2019

Administrationens indstilling godkendt.

 

Nr.14 - Foreningen Norden - tilskud til Foreningen Nordens 100 års jubilæum

Sagsnr.: 19/1280

 
Carsten Wulff (V), Tinne Borch Jacobsen (V)

Beslutningstema

Der skal tages stilling til ansøgning fra Foreningen Norden, Fredensborg Lokalafdeling, om tilskud fra Kulturpuljen 2019 på 26.900 kr. til fejring af Foreningen Nordens 100 års jubilæum i 2019.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Foreningen Norden blev oprettet i april 2019 i skyggen af første verdenskrig i de tre nordiske lande Danmark, Sverige og Norge med det formål at styrke og udvikle de nordiske folks samarbejde indadtil og udatil. Foreningen Norden arbejder for øget samarbejde på kryds og tværs af de nordiske landegrænser ved at sætte fokus på skole og uddannelse, information, ungdomsudveksling, venskabsbysamarbejde, kultur mm.

 

Foreningen har to gange, i 1933 og 1934, været indstillet til Nobels fredspris.

 

I Danmark har foreningen godt 13.000 personlige medlemmer fordelt på over 100 lokalafdelinger, herunder også en lokalafdeling i Fredensborg Kommune med 101 medlemmer.

 

Det er Foreningen Norden lokalafdeling i Fredensborg, der søger om tilskud til afholdelse af en række arrangementer i løbet af 2019. Det er udstillinger, foredrag, fortællerarrangementer, koncerter, teater for børn og filmdage.

Programmet for jubilæet er vedlagt sagen som bilag. (Bilag 1)

 

Foreningen Norden planlægger også et Nordisk Kortræf i Fredensborg Kommune d. 30. maj til 2. juni 2019. Til denne begivenhed har Foreningen Norden fået et tilskud fra Venskabsbyforum på 100.300 kr.

 

Budgettet for Foreningen Nordens 100 års jubilæum ser således ud:

 

 

Udgifter

Beløb (kr.)

Vævepigerne
Nordiske Filmdage – foredrag
Foredrag Galeasen Thorshavn
Nordisk Kunstudstilling – materialer
Nordiske viser – honorar
Fredensborg Brass Ensemble Koncert
Fortælling Dorte Futtrup
Udstilling – Venskabsbysamarbejde
Byens Dag – stand med materialer
Musikteater – Norden Rundt
Skumringstid - honorarer

1.000
5.000
300
500
2.000
6.000
7.000
500
500
8.200
6.000

Udgifter i alt

37.000

Indtægter

 

Egenfinansiering
Billetindtægter

8.900
1.200

Indtægter i alt

10.100

Ansøgt Kulturpuljen

26.900

 

Administrationens bemærkninger

Administrationen bemærker, at ansøgningen lever op til retningslinjerne og især understøtter Kulturpuljens formål om at skabe kulturaktiviteter, der kommer mange borgere i Fredensborg Kommune til gode, fremmer børn og unges deltagelse i kulturlivet samt sker i samarbejde mellem foreninger, institutioner, kunstarter og bysamfund.

 

Administrationen bemærker, at Foreningen Norden allerede har modtaget et tilskud på 100.300 kr. til afholdelse af Nordisk Kortræf i 2019.

 

Administrationen vurderer, at Foreningen Nordens 100 års jubilæum er et særligt jubilæum, der skal markeres, og som samtidig kan profilere og synliggøre det nordiske samarbejde. 


Administrationen indstiller, at der bevilges et tilskud på 26.900 kr. fra Kulturpuljen 2019 til Foreningen Nordens 100 års jubilæum.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Retningslinjer for Kulturpuljen.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

 

FNs verdensmål

4. Kvalitetsuddannelse

Kompetence

Kulturudvalget.

 

Kommunikation

I henhold til retningslinjerne for tilskud fra Kulturpuljen skal ansøger i sit markedsføringsmateriale gøre opmærksom på, at Kulturudvalget i Fredensborg Kommune er bidragsyder.

 

Indstilling

 1. At der bevilges et tilskud på 26.900 kr. fra Kulturpuljen 2019 til Foreningen Nordens 100 års jubilæum.

 

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 17-01-2019

Administrationens indstilling godkendt.

Nr.15 - Grønholt Landsbylaug - overførsel af tilskud til bogudgivelse

Sagsnr.: 17/24701

 
Carsten Wulff (V), Tinne Borch Jacobsen (V)

Beslutningstema

Der skal tages stilling til henvendelse fra Grønholt Landsbylaug med ønske om overførsel af tilskud fra Kulturpuljen 2018 til Kulturpuljen 2019.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Kulturudvalget bevilgede på udvalgsmødet d. 6. december 2017 et tilskud på 5.000 kr. fra Kulturpuljen 2018 til Grønholt Landsbylaug til bogudgivelse om Grønholt igennem 900 år. 

 

Grønholt Landsbylaug oplyser, at bogen nu er ved at være klar til trykning, men at udgivelsen er blevet lidt forsinket og først vil være klar til trykning i marts 2019. Derfor spørger Grønholt Landsbylaug om tilskuddet fra Kulturpuljen 2018 kan overføres til 2019.

 

Et tilskud skal anvendes i det år, det er blevet bevilget, og Kulturudvalget skal således godkende, at tilskuddet overføres.

 

Administrationen indstiller, at tilskuddet til Grønholt Landsbylaug overføres til 2019.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

 

FNs verdensmål

3. Sundhed og trivsel

Kompetence

Kulturudvalget.

 

Indstilling

 1. At det godkendes, at tilskuddet på 5.000 kr. til Grønholt Landsbylaug overføres til 2019.

 

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 17-01-2019

Administrationens indstilling godkendt.

Nr.16 - Orkestret Univers på Vers - tilskud til koncerter på 5 plejecentre i Fredensborg Kommune

Sagsnr.: 18/33192

 
Carsten Wulff (V), Tinne Borch Jacobsen (V)

Beslutningstema

Der skal tages stilling til ansøgning fra Orkestret Univers på Vers om tilskud fra Kulturpuljen 2019 på 75.000 kr. til afholdelse af koncerter på Fredensborg Kommunes fem plejecentre.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Orkestret Univers på Vers søger i samarbejde med ledernes af Fredensborg Kommunes fem plejecentre om tilskud til afholdelse af en koncert på hvert plejecenter i 2019.

 

I 2017 spillede Univers på Vers på alle fem plejecenter i Fredensborg Kommune. I 2018 søgte orkestret om tilskud til endnu fem koncerter, men fik tilskud til to koncerter på to plejecentre.

 

Disse to koncerter blev gennemført i uge 43 i 2018 på henholdsvis Benediktehjemmet og Mergeltoften. Ved begge koncerter var 2-3 klasser fra den nærliggende folkeskole inviteret til at deltage i koncerten.

 

Univers på Vers er et professionelt jazzorkester samt 5 unge sangere. Orkesteret modtog i 2015 Børnejazzprisen 2015 ved Danish Music Awards.

I 2016 spillede orkesteret over 40 koncerter på plejehjem i hovedstadsområdet. Med sine plejehjemskoncerter samler orkesteret familier på tværs af generationer. Beborerne på plejecentrene inviterer deres oldebørn, børnebørn, børn og øvrige familiemedlemmer til koncert på plejehjemmene, der dermed mødes på tværs af 3-4 generationer. Koncerten varer cirka en time, og genren er jazz og latin med sjove og finurlige tekster.

 

I ansøgningen skriver lederen af Univers på Vers, Anders Jacobsen:

 

”I alt har Univers på Vers spillet på mere end 100 plejecentre i hele landet. De sjove fortællende tekster og den jazzende rytmiske musik rammer både børnene og voksne, og skaber en fælles glæde og samhørighed. Egentlig er idéen at de ældres egen familie skal deltage, men efterhånden har idéen med at invitere 2-3 klasser taget over.

Det er herligt for plejehjemmet at få en stor gruppe bør på besøg. Det skaber liv og stemning. Samtidigt er det spændende og lærerigt for børnene at besøge plejehjemmet og opleve plejehjemmet indefra.

Koncerten varer en time. Både børn og ældre inddrages med sang, dans og bevægelse undervejs.

Alle 5 ledere på plejehjemmene har meldt tilbage, at de meget gerne vil deltage igen.”

 

Det forventes, at der deltager 70-120 pr. koncert.

 

Projektbeskrivelsen er vedhæftet sagen som bilag. (bilag 1)

 

Økonomi

 

Budgettet for koncerterne ser således ud:

 

5 x koncert á 15.000 kr.

75.000 kr.

I alt

75.000 kr.

Ansøgt Kulturpuljen

75.000 kr.

 

Hver koncert koster 15.000 kr., som udelukkende går til honorar til musikere og sangere. Udstyr, instrumenter osv. står orkesteret selv for. Orkesteret markedsfører i samarbejde med plejehjemmene selv koncerterne.

 

Administrationens bemærkninger

Administrationen bemærker, at koncerterne med orkesteret Univers på Vers er en god mulighed for at tilbyde de ældre på kommunens plejecentre professionelle kulturtilbud. Koncerterne har været en succes, og orkesteret står for hele afviklingen af koncerterne. Så det kræver ikke ressourcer fra kommunens side.

 

Af retningslinjerne for tilskud fra Kulturpuljen fremgår det, at Kulturudvalget i fordelingen af tilskud særligt lægger vægt på aktiviteter med professionelt kunstnerisk indhold samt aktiviteter, der fremmer børn og unges deltagelse i kulturlivet.

Af retningslinjerne fremgår det også, at Kulturudvalget kan vælge at købe et arrangement og stille det gratis til rådighed for Fredensborg Kommunes borgere. I disse tilfælde er der ikke krav om egenfinansiering, entréindtægter osv.

 

Kulturudvalget bevilgede 75.000 kr. i 2017 til koncerter på kommunens fem plejecentre, men valgte i 2018 kun at bevilge 30.000 kr. til to koncerter på to plejecentre.

 

Administrationen bemærker, at såfremt der ydes tilskud til koncerterne, skal koncerterne finde sted efter den model, hvor ca. 75 elever fra den lokale folkeskole inviteres med til koncerten.

 

Hvis koncerterne udelukkende er for beboerne og deres familier, vil koncerterne ikke leve op til retningslinjerne for tilskud fra Kulturpuljen, hvor det fremgår, at der ikke kan søges om tilskud til aktiviteter, der ikke er tilgængelige for offentligheden og kun henvender sig til en lukket gruppe.

 

Administrationen indstiller, at der bevilges et tilskud på 45.000 kr. til tre koncerter på de tre plejecentre, der ikke fik en koncert i 2018, men med den bemærkning, at koncerterne ikke kun må være til beboerne og deres familier, men med deltagelse af elever fra den lokale folkeskole.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Retningslinjerne for tilskud fra Kulturpuljen.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

2. Livskvalitet i hverdagen

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

FNs verdensmål

3. Sundhed og trivsel

Kompetence

Kulturudvalget.

 

Kommunikation

I henhold til retningslinjerne for tilskud fra Kulturpuljen skal ansøger i sit markedsføringsmateriale gøre opmærksom på, at Kulturudvalget i Fredensborg Kommune er bidragsyder.

 

Indstilling

 1. At der bevilges et tilskud på 45.000 kr. fra Kulturpuljen 2019 til Orkestret Univers på Vers til afholdelse af koncerter på tre plejecentre i Fredensborg Kommune.

 

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 17-01-2019

Administrationens indstilling godkendt.

Nr.17 - Bylivspuljen - status

Sagsnr.: 18/18758

 
Carsten Wulff (V), Tinne Borch Jacobsen (V)

Beslutningstema

Oversigt over Bylivspuljen fremlægges til orientering.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Bylivspuljen er på 300.000 kr. i 2018 og 100.000 kr. kr. i 2019. Da der er fuld overførsel i Bylivspuljen, går de uforbrugte midler fra 2018 over i Bylivspuljen 2019.

 

Der er på nuværende tidspunkt bevilget tilskud for 138.000 kr. fra Bylivspuljen 2018. Der er således 162.000 kr. tilbage i Bylivspuljen 2018 samt 100.000 kr. i Bylivspuljen 2019 til Kulturudvalgets disposition på dette møde.

 

Retningslinjerne for Bylivspuljen er vedlagt denne sag som bilag. (bilag 1)

Sager med konsekvenser for Bylivspuljen 2019 til behandling på dette møde:

 

Ansøger

Aktivitet

Ansøgt (kr.)

Indstilling (kr.)

Borgerforeningen Fredensborg

Blomster i Fredensborg By

20.000

0

I alt

 

0

0

 

Administrationens bemærkninger
Hvis Kulturudvalget følger administrationens indstilling, vil der fortsat være 100.000 kr. tilbage i Bylivspuljen 2019. Hertil kommer 162.000 kr. i overførsel fra Bylivspuljen 2018.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Retningslinjerne for tilskud fra Bylivspuljen.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

 

FNs verdensmål

3. Sundhed og trivsel

 

Kompetence

Kulturudvalget.

 

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 17-01-2019

Taget til efterretning.

Nr.18 - Borgerforeningen Fredensborg - blomster i Fredensborg By

Sagsnr.: 18/33287

 
Carsten Wulff (V), Tinne Borch Jacobsen (V)

Beslutningstema

Det skal tages stilling til ansøgning fra Borgerforeningen Fredensborg By om tilskud på 20.000 kr. fra Bylivspuljen til blomster i Fredensborg by i 2019.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Borgerforeningen Fredensborg By søger om tilskud til at opstille blomster i Fredensborg by i 2019.

 

De sidste par år har foreningen søgt om tilskud til blomster fra forskellige midlertidige byudviklingspuljer, men søger i 2019 tilskud fra Bylivspuljen.

 

Foreningen ønsker med opstillingen af blomsterne at skabe en smuk bymidte med et levende udtryk.

 

I ansøgningen skriver Borgerforeningen Fredensborg By:

”Vi ansøger om tilskud til 6 stk. blomsterkuber i Fredensborg by – nærmere bestemt til opstilling i Jernbanegade fra rundkørsel med afslutning over for den gamle tobaksforretning tæt på Kulturhuset Fredensborg Gl. Bio.”

 

Ansøgningen er vedlagt sagen som bilag. (bilag 1)

 

Økonomi

 

Budgettet for blomster i Fredensborg By ser således ud:

 

6 stk. blomsterkuber dobbelttilplantede og leveret á 2.800 kr. ekskl. moms
Moms 25 %

16.800 kr.

4.200 kr. 

I alt

21.000 kr.

Ansøgt Bylivspuljen

20.000 kr.

 

Administrationens bemærkninger
Administrationen bemærker, at ansøgningen lever op til retningslinjerne for tilskud fra Bylivspuljen ved at være en aktivitet og idé, der forskønner bymidten.

 

Af ansøgningen fremgår det, at blomsterne leveres af Gartneriet Haarkilde, som afhenter kuberne igen, når sæsonen er slut.

 

Sidste år stod Nordsjællands Park og Vej for vedligeholdelsen og vandingen. Det kræver dog en ekstrabevilling i størrelsesordenen 10.000 kr., hvis Nordsjællands Park og Vej skal stå for vedligeholdelse og vanding. Det vil sige, at ansøgningen om tilskud til blomster i Fredensborg by vil have et tilskudsbehov på ca. 30.000 kr.

 

Administrationen vurderer, at det er stort tilskud i forhold til Bylivspuljens størrelse, og indstiller på den baggrund, at der meddeles afslag op ansøgningen om tilskud til blomster i Fredensborg by i 2019.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Retningslinjerne for tilskud fra Bylivspuljen.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

4. Bygninger og byrum skaber liv

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

FNs verdensmål

3. Sundhed og trivsel

 

Kompetence

Kulturudvalget.

 

Kommunikation

I henhold til retningslinjerne for tilskud fra Bylivspuljen skal ansøger i sit markedsføringsmateriale gøre opmærksom på, at Kulturudvalget i Fredensborg Kommune er bidragsyder.

 

Indstilling

 1. At der meddeles afslag på ansøgningen.

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 17-01-2019

Administrationens indstilling godkendt.

Nr.19 - Sager på vej på Kulturudvalget

Sagsnr.: 16/1985

 
Carsten Wulff (V), Tinne Borch Jacobsen (V)

Beslutningstema

Der orienteres om sager på vej til Kulturudvalget.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Der behandles ansøgninger til Kulturpuljen på alle udvalgsmøder.

Kulturpuljen har løbende ansøgningsfrist, og alle ansøgninger vil blive behandlet løbende. Dog skal ansøgninger være indsendt senest 4 uger før næste udvalgsmøde.

 

Følgende sager forventes behandlet på kommende udvalgsmøder:

 

6. februar

Spil Dansk 2018 – evaluering (orientering)

Kulturel rygsæk i Fredensborg Kommune (beslutning)

Pejlemærker for fremtidens biblioteker i Fredensborg Kommune (beslutning)

Anlægsbevilling i Kulturhuset Fredensborg Gl. Bio (beslutning)

 

11. marts
Driftsaftale med Nivaagaard Teglværks Ringovn (beslutning)

Driftsaftale med Fredensborg Lokalhistoriske Museum (beslutning)

 

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Kompetence

Kulturudvalget.

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 17-01-2019

Taget til efterretning. Sagen om Spil Dansk blev behandlet på januarmødet.

Nr.20 - Meddelelse fra formanden

Sagsnr.: 16/1992

 
Carsten Wulff (V), Tinne Borch Jacobsen (V)

Beslutningstema

Formanden og udvalgsmedlemmerne afgiver meddelelser til udvalget.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Kompetence

Kulturudvalget.

 

Indstilling

Taget til efterretning.

 

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 17-01-2019

Formand og næstformand i Kulturudvalget deltog i personalemøde på Fredensborg Bibliotekerne 17. december 2018 i forbindelse med den igangværende proces med udvikling af pejlemærker for fremtidens biblioteker i Fredensborg.

 

Orienteringen taget til efterretning.

Nr.21 - Meddelelser fra administrationen

Sagsnr.: 16/1993

 
Carsten Wulff (V), Tinne Borch Jacobsen (V)

Beslutningstema

Administrationen orienterer om aktuelle sager.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Kompetence

Kulturudvalget.

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 17-01-2019

Kunstværket ”Skålen og Perlen” af Eva Koch indvies i Kokkedal 29. januar 2019.

 

Kulturforeninger i Nivå er, sammen med de øvrige foreninger i Nivå, inviteret til at deltage i tre ”bylivslaboratorier” om udvikling af et midlertidigt byrum i Nivå. Første møde er 29. januar 2019.

 

Det nye mødelokale på Nivå Bibliotek indvies snarligt og kan bookes af brugerne fra 4.2.19.

 

Orienteringen taget til efterretning.