Nr.7 - Evaluering af Kulturkonferencen 2018

Sagsnr.: 18/12597

 
Carsten Wulff (V), Tinne Borch Jacobsen (V)

Beslutningstema

Kulturudvalget har den 27. november 2018 afholdt Kulturkonference med temaet ”Sammen om Kulturen”. Konferencen evalueres med henblik på eventuelle forbedringer frem mod Kulturkonferencen 2019.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Kulturudvalget besluttede d. 13. marts 2018, at kulturkonferencen skal være en årligt tilbagevendende begivenhed, der afvikles i efteråret med samtidig kåring af Årets Motiv. Der blev derfor afholdt kulturkonference den 27. november i Rådhuskælderen på Fredensborg Rådhus.

 

Kulturudvalget har ligeledes besluttet, at temaet for årets konference skulle tage udgangspunkt i Kulturudvalgets temadrøftelser om kulturen i Fredensborg Kommune om kulturbegrebet og udviklingen af kulturen i Fredensborg.

 

Årets tema var derfor samarbejde under overskriften ”Sammen om Kulturen.

 

Der deltog ca. 105 gæster i konferencen. Deltagerne var en blanding af repræsentanter fra kommunens kulturinstitutioner, kulturelle foreninger, borgerinitiativer og byrådspolitikere.

 

Aftenens tema blev udfoldet af konstitueret direktør for INSP i Roskilde Stine Bardesleben Helles, der indledte med et oplæg om INSP og de vide rammer, de tilbyder Roskildes borgere. Omdrejningspunktet var ”det forventningsfrie rum” og de mange forskelligartede projekter, der kan udspringe af dette. Deltagerne fandt oplægget meget inspirerende og opfordrede Kulturudvalget og de øvrige tilstedeværende byrådspolitikere til at lade sig inspirere af INSP, hvis der i fremtiden skal tages stilling til brug af tomme kommunale lokaler.

 

For at eksemplificere forskellige typer samarbejde i de fire bysamfund og inspirere til flere lignende projekter afholdtes der oplæg ved FællesVærket i Nivå, KulturStationen i Humlebæk, Kokkedal Byfest og Borgerforeningen i Fredensborg.

 

Oplæggene blev fulgt af gruppedrøftelser af spørgsmålene:

-         Hvordan kan man på tværs af byerne støtte hinanden i at skabe borgerdrevne rum for kultur og fællesskaber?

-         Hvad skal der til, for at kommunen bedst kan understøtte disse fællesskaber og samarbejder omkring borgerdrevne rum i at styrkes og trives?

 

Deltagerne var meget engagerede i drøftelserne, og der var gode og konstruktive samtaler ved alle borde. To af de mest dominerende temaer i deltagernes kommentarer var behovet for styrkede netværksaktiviteter på tværs af kommunens samfund og en forbedring af kommunikationsmuligheder og synlighed i forhold til kulturinitiativer i Fredensborg Kommune.

 

En opsummering af deltagernes kommentarer og forslag til drøftelserne er vedhæftet som bilag 1

 

Efter endte drøftelser og opsamling uddelte Kulturudvalgets formand prisen for Årets Motiv.

 

Konferencen sluttede med en koncert med Copenhagen Phil, hvor musikchef Uffe Savery illustrerede vigtigheden af samarbejde og evnen til at lytte til og følge hinanden. Han brugte symfoniorkesteret som eksempel og inddrog deltagerne på kulturkonferencen i et kreativt samarbejde om at opføre Leonard Cohens ”Hallelujah”.

 

Der er modtaget positive tilbagemeldinger fra et stort antal tilfredse konferencedeltagere, der så kulturkonferencen som en god lejlighed til at påbegynde de efterspurgte netværksaktiviteter på tværs af kommunens bysamfund.

 

Regnskab

 

Der var afsat 60.000 kr. til Kulturkonferencen fra Kulturpuljen 2018. Administrationen mangler stadig at modtage enkelte fakturaer fra konferencen, men anslår et forbrug på cirka 45.000 kr.

 

Administrations bemærkninger

 

Dialog og drøftelser

 

Deltagerne var meget aktive i de drøftelser, der fandt sted i løbet af aftenen og fremhævede flere gange behovet for flere af denne type netværksmøder. Da så mange havde noget på hjerte, ville det have været optimalt med mere tid til drøftelser i plenum. Opsamlingen på drøftelserne blev en anelse forhastet, og det var ikke muligt at nå at diskutere de enkelte pointer til trods for, at lysten og behovet var til stede. Dette bør være et opmærksomhedspunkt ved planlægningen af næste års konference.

 

Invitationer

 

Administrationen bemærker, at en del af de frivillige foreninger, der fik tilsendt en invitation til årets Kulturkonference ikke svarede på invitationen. I år var det muligt at tilmelde 1-3 personer fra hver forening/institution. Mange benyttede sig af muligheden for at stille med flere repræsentanter, og man nåede derfor et højt deltagerantal på trods af, at mange foreninger ikke var repræsenteret. Der er kapacitet til at rumme op mod 120 deltagere i Rådhuskælderen, men holder man arrangementet andetsteds, kan man overveje at øge deltagerantallet til 150.

 

Det foreslås i denne forbindelse, at der for fremtiden skal reserveres for eksempel 10 pladser efter først-til-mølle princippet til interesserede borgere via en annonce i lokalpressen. Dette for med udgangspunkt i årets tema om samarbejde at åbne for den mulighed, at ikke-organiserede grupper og borgere med interesse i kultur kan komme til orde og få indflydelse på kulturen i Fredensborg Kommune.

 

Administrationen bemærker, at dette er i tråd med Kulturelt Samråds ønske om, at kulturkonferencen skal være en åben begivenhed for alle kulturinteresserede borgere.

 

Planlægning

 

Kulturudvalget valgte at udskyde den planlagte konference den 1. oktober 2018 til den 27. november 2018, da man ønskede at ændre lokalitet fra Egedal Byens Hus til Rådhussalen. Årets Fritidsreception fandt i år sted den 28. november. Det betød, at flere deltagere til konferencen var inviteret til arrangement på rådhuset to aftener i træk, hvilket ikke var optimalt.

Såfremt konferencen skal være en årligt tilbagevendende begivenhed, foreslås det, at konferencen finder sted i primo oktober, og at konferencen placeres under hensyntagen til øvrige begivenheder i kommunen.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FN’s Verdensmål:

Sundhed og trivsel

Bæredygtige byer og lokalsamfund

Byrådets arbejdsgrundlag:

Bygninger og byrum skaber liv

Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

 

 

Kompetence

Kulturudvalget.

 

Indstilling

1. At orienteringen tages til efterretning.

2. At det besluttes, om der skal inviteres et vist antal interesserede borgere til næste konference.

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 17-01-2019

Ad 1. Taget til efterretning.

 

Ad 2. Administrationens indstilling blev ikke vedtaget.