Nr.4 - Driftsaftale med Nivaagaards Malerisamling

Sagsnr.: 18/33341

 
Carsten Wulff (V), Tinne Borch Jacobsen (V)

Beslutningstema

Driftsaftale mellem Fredensborg Kommune og Nivaagaards Malerisamling fremlægges til godkendelse.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Administrationen orienterede på Kulturudvalgets møde d. 2. maj 2018 om processen for indgåelse af driftsaftaler med Fredensborg Kommunes kulturinstitutioner, både de selvejende og de foreningsdrevne. Det drejer sig om Nivaagaards Malerisamling, Nivaagaards Teglværks Ringovn, Museum Nordsjælland og Fredensborg Lokalhistoriske Museum.

 

Administrationen fremlægger nu udkast til driftsaftale mellem Fredensborg Kommune og Nivaagaards Malerisamling. Driftsaftalerne med de øvrige kulturinstitutioner fremlægges til godkendelse i Kulturudvalget i løbet af foråret 2019.

 

Det nærværende udkast til driftsaftale mellem Fredensborg Kommune og Nivaagaards Malerisamling er udarbejdet i samarbejde mellem administrationen og direktøren for Nivaagaards Malerisamling. Driftsaftalen forventes behandlet og godkendt af bestyrelsen for Nivaagaards Malerisamling på bestyrelsesmødet d. 13. december 2018.

 

Udkast til driftsaftale mellem Fredensborg Kommune og Nivaagaards Malerisamling er vedlagt sagen som bilag. (bilag 1)

 

Baggrund for driftsaftaler med kulturinstitutionerne

Fredensborg Kommune yder et større årligt driftstilskud, og på nuværende tidspunkt foreligger der ikke en skriftig aftale om, hvad driftstilskuddet indebærer.

Det vil være i både den pågældende institutions og Fredensborg Kommunes interesse, at der indgås en skriftlig aftale mellem de to parter.

 

Kulturministeriet udgav i 2011 redegørelsen ”God ledelese i selvejende kulturinstitutioner”, som indeholder en række anbefalinger til driften af selvejende kulturinstitutioner. Anbefalingerne henvender sig i sagens natur hovedsageligt til ledelsen og bestyrelsen i selvejende kulturinstutioner, men forholdet mellem den selvejende kulturinstitution og tilskudsyder nævnes også.

 

Her fremgår det:

En institution, der modtager driftstilskud fra det offentlige, bliver i en vis udstrækning omfattet af regler og normer, der gælder i den offentlige sektor. Jo større det offentlige tilskud er, og jo større det offentlige tilskuds andel af institutionens budget er, jo mere omfattende er den offentlige tilskudsyders krav og forventninger til institutionen.

Bestyrelsen og direktionen i en institution, der modtager tilskud fra det offentlige, bør derfor have klarhed over sit forhold til hovedtilskudsyder, for eksempel staten eller en eller flere kommuner samt eventuelle andre tilskudsydere.


Nogle helt centrale spørgsmål er bl.a.:

• Hvilke krav og forventninger har tilskudsyder til institutionen?

• Hvilke betingelser, rettigheder og forpligtelser er der forbundet med tilskuddet fra det offentlige?

Kulturministeriets tilskudslov fastlægger krav, der gælder alle selvejende institutioner, der modtager driftstilskud fra ministeriet. En kommunal tilskudsyder kan ligeledes stille krav i forbindelse med ydelsen af kommunale tilskud.


Driftsaftalen med Nivaagaards Malerisamling

Driftsaftalen beskriver i hovedtræk forholdet mellem Fredensborg Kommune og Nivaagaards Malerisamling, driftstilskuddets størrelse samt de gensidige forpligtelser, der følger med driftstilskuddet.

Fredensborg Kommune er museets hovedtilskudsyder og har dermed en tilsynsforpligtelse med museet over Slots- og Kulturstyrelsen. Derfor skal Fredensborg Kommune godkende museets budgetter og regnskaber samt vedtægter.

Nivaagaards Malerisamling er en selvejende institution, og det er bestyrelsen for museet, der er ansvarlig for museets drift. I bestyrelsen sidder bl.a. to medlemmer fra Fredensborg Kommunes Byråd.

 

I driftsaftalens pkt 4 opstilles en række samarbejds- og udviklingsmål. Her fremgår det, at:

Nivaagaards Malerisamling er et af Fredensborg Kommunes kulturelle fyrtårne og bidrager derfor til at udvikle kulturlivet og fremme turismen i kommunen og i Nordsjælland.

 

Som en af de væsentlige aktører i arbejdet med at udvikle og bevare kunst- og kulturmiljøet i Fredensborg Kommune er Nivaagaards Malerisamling en vigtig samarbejdspartner for kommunen i forhold til at skabe synlige aktiviteter og events, der giver kvalitet, alsidighed og mangfoldighed i kommunens kulturliv.
 

I samarbejdet mellem kommunen og museet lægges der i særlig grad vægt på, at museet udnytter det potentiale, der ligger i et øget samarbejde med omverdenen, eksempelvis gennem:

 • inddragelse af frivillige.
 • samarbejde med skoler, daginstitutioner, foreninger og boligsociale helhedsplaner i kommunen.
 • samarbejde med andre kulturinstitutioner i og uden for kommunen.

 

Nivaagaards Malerisamling forpligter sig ved nærværende aftale til at:

 • være en væsentlig deltager og samarbejdspartner i Fredensborg Kommunes kulturliv.
 • skabe sammenhæng mellem Nivaagaards Malerisamling og nærområdet i Nivå.
 • søge at inddrage nye brugergrupper.
 • skabe og drive tilbud til skoleområdet, herunder stille undervisningsforløb gratis til rådighed for alle Fredensborg Kommunes skoler iflg. nærmere aftale.
 • bidrage til og deltage i den kulturelle udvikling i Fredensborg Kommune, herunder udmøntningen af Fredensborg Kommunes politikker og strategier på kulturområdet.

Museet deltager i samarbejdsfora og netværk i Fredensborg Kommune, herunder:

 • samarbejdet med Visit Nordsjælland
 • Fredensborg Kommunes Kunstråd
   

Administrationens bemærkninger
Administrationen bemærker, at den nærværende driftsaftale ikke som udgangspunkt ændrer noget i samarbejdet mellem Fredensborg Kommuen og Nivaagaards Malerisamling.

 

Driftsaftalen cementerer det gode samarbejde, der allerede er mellem kommunen og museet, så det forhåbentlig består i mange år fremover.

 

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Museumsloven.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

 

FNs verdensmål

11. Bæredygtige byer og lokalsamfund

16. Fred, retfærdighed og stærke institutioner

 

Kompetence

Kulturudvalget.

 

Indstilling

 1. At driftsaftalen mellem Fredensborg Kommune og Nivaagaards Malerisamling godkendes.

 

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 17-01-2019

Godkender administrationens indstilling.