Nr.3 - Lokaler i Kulturhuset Fredensborg Gl. Bio

Sagsnr.: 19/1052

 
Carsten Wulff (V), Tinne Borch Jacobsen (V)

Beslutningstema

Kulturudvalget skal tages stilling til henvendelse fra bestyrelsen i Kulturhuset Fredensborg Gl. Bio om ændring i praksis for anvendelse af Kulturhuset Fredensborg Gl. Bio.

 

Formanden for Foreningen Kulturhuset Fredensborg Gl. Bio har bedt om foretræde for Kulturudvalget i forbindelse med behandlingen af denne sag.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Foreningen Kulturhuset Fredensborg Gl. Bio fik ny bestyrelse i juni 2018. Den nye bestyrelse ønsker, at Kulturhuset Fredensborg Gl. Bio skal være et åbent hus, der ikke i samme grad som nu er booket til faste aktiviteter, f.eks. øveaftenener, samt til bevægelseshold som f.eks. pilates. 

 

På foreningens kommende generalforsamling vil bestyrelsen fremlægge et nyt sæt vedtægter, der stiller som krav til medlemmer af foreningen, at:

§3

3a)

Alle borgere og foreninger med hjemsted i Fredensborg Kommune kan blive medlem af KFGB (Kulturhuset Fredensborg Gl. Bio) forudsat at medlemskabet skal bruges til at skabe publikumsorienterede kulturelle frembringelser som foregår i KFGB og som alle borgere kan deltage i – eventuelt mod entrébetaling.

 

Tidligere skulle medlemmerne betale 500 kr. i kontingent til foreningen mod at få lov at bruge lokalerne i kulturhuset til bl.a. faste øvenaftener. Denne praksis er dog ikke længere mulig. Se nedenstående om ”Drifsaftale”.

 

Med disse nye vedtægter søger bestyrelsen for foreningen at gøre op med den tidligere praksis i Kulturhuset Fredensborg Gl. Bio, hvor mange foreninger har faste øveaftener eller aktiviteter i huset, som ikke er åbent for offentligheden. Dette strider imod den nye bestyrelses ønske om, at Kulturhuset Fredensborg Gl. Bio skal være et hus, man som borger altid kan komme til, og det besværliggør samtidig ønsket om, at især aftenerne og weekenderne skal være ledige til kulturelle arrangementer og ikke være disponeret til faste tilbagevendende foreningsaktiviteter. 

 

Det er ligeledes bestyrelsens ønske, at Kulturhuset Fredensborg Gl. Bio som standard skal være indrettet som kulturhus, dvs. med scene med stolerækker. Dette besværliggøres af, at Kulturhuset Fredensborg Gl. Bio ofte anvendes af bevægelseshold, som f.eks. pilates, yoga og qigong i formiddagstimerne.

 

Bestyrelsen for Kulturhuset Fredensborg ønsker derfor, at Kulturudvalget tager stilling til, om praksis for anvendelse af Kulturhuset Fredensborg Gl. Bio kan ændres til en mere hensigtsmæssig brug i forhold til husets funktion som kulturhus.

 

 

 

 

Retningslinjer for brug af Fredensborg Kommunes kulturhuse

På Kulturudvalgets møde d. 6. december 2017 godkendte Kulturudvalget et sæt retningslinjer for benyttelse af Fredensborg Kommunes kulturhuse. Sagen ”Retningslinjer for benyttelse af kulturlokaler” er vedlagt sagen som bilag. (Bilag 1)

 

Af retningslinjerne fremgår det bl.a., at de aktiviteter, der skal finde sted i kulturhusene, som udgangspunkt skal have kulturel karakter, samt at der skal tages hensyn til lokalernes indretning og beskaffenhed, når der afholdes aktiviteter i husene. Det betyder, at kulturhusene som udgangspunkt skal bruges til kulturelle formål og ikke til f.eks. bevægelsesaktiviteter.

 

På den baggrund vurderer administrationen, at der allerede er truffet politisk beslutning om, at Kulturhuset Fredensborg Gl. primært skal anvendes til kulturelle aktiviteter og ikke bevægelsesaktiviteter. Administrationen vurderer derfor, at bestyrelsen har hjemmel til at indføre en standardopstilling med scene og stolerækker, og så er det op til de foreninger, der ønsker at anvende Kulturhuset Fredensborg Gl. Bio at tilpasse sine aktiviteter til lokalet og om nødvendigt flytte om på stolene før og efter brug.

 

Driftsaftale

Kulturudvalget har løbende siden 2013 arbejdet med at sikre rammerne og driften af Fredensborg Kommmunes kulturhuse. I første omgang drejede det sig om Kulturhuset Fredensborg Gl. Bio og sidenhen også det nye samlede Egedal Byens Hus.

 

I efteråret 2017 godkendte Kulturudvalget en driftsmodel for Fredensborg Kommunes kulturhuse, som sætter rammerne for driften af Fredensborg Kommunes kulturhuse og sikrer ensartede vilkår for driften og brugen af husene.

 

Med sagen besluttede Kulturudvalget, at:

 • kulturhusene drives i tæt samarbejde mellem kommune og brugere.
 • driften koordineres i tæt samarbejde mellem kommune og forening ved jævnlige statusmøder.
 • en frivillig bestyrelse/forening har ansvaret for den indholdsmæssige drift, dvs. aktiviteter, program og kulturindhold til kulturhusene.
 • Fredensborg Kommune har ansvaret for lokalebooking.
 • alle lokaler bookes via kommunens elektroniske lokalebookingsystem i henhold til Fredensborg Reglerne.
 • der ikke kan kræves medlemskontingent ved lokalebooking.
 • kulturhusene vil modtage et årligt aktivitetstilskud på 80.000 kr. per kulturhus, som en frivillig forening/bestyrelse råder over.
 • der afsættes et årligt ekstraordinært driftsbudget på 40.000 kr. til Egedal Byens Hus tilsvarende det driftsbudget, der er afsat til Kulturhuset Fredensborg Gl. Bio i dag.
 • Fredensborg Kommune råder over det ekstraordinære driftsbudget.
 • der årligt afsættes 300.000 kr. til en kommunal servicemedarbejder.

 

Der er endnu ikke indgået driftsaftaler med de to kulturhusforeninger, men administrationen har løbende været i dialog med begge foreninger.

Sideløbende besluttede Byrådet med budgetforliget 2019-2021 at ansætte en kulturkoordinator, som starter d. 1. februar 2019. Kulturkoordinatoren skal bl.a. understøtte de frivillige foreningers drift af kulturhusene og skabe nye kulturelle aktiviteter i samarbejde med de eksisterende brugere. Derfor forventer administrationen, at der kan indgås nye driftsaftaler med de to kulturhusforeninger i løbet af foråret 2019.

 

Administrationen forventer, at der ansættes en teknisk servicemedarbejder pr. 1. marts 2019, som i henhold til driftsmodellen skal hjælpe brugerne med den daglige drift af kulturhusene.

 

Ændring af praksis for anvendelse af Kulturhuset Fredensborg Gl. Bio

En oversigt over bookingen af Kulturhuset Fredensborg Gl. Bio i januar og februar er vedlagt sagen som bilag. (Bilag 2)

Her fremgår, at Kulturhuset Fredensborg Gl. Bio en del hverdagsaftenener er disponeret til faste tilbagevendende foreningsaktiviteter.

 

Administrationen vurderer, at det vil være muligt at genhuse nogle af aktiviteterne til andre foreningslokaler i Fredensborg, men ikke alle, og at det især er en udfordring at finde egnede lokaler i dagtimerne, hvor det er ikke er muligt at placere foreningsaktiviteter i skolernes lokaler. Dette er muligt i hverdagene efter kl. 16.

 

Administrationen foreslår følgende model for anvendelse af Kulturhuset Fredensborg Gl. Bio:

 • Kulturhuset Fredensborg Gl. Bio skal primært disponeres til kulturelle aktiviteter. Bevægelseshold og lignende skal derfor forsøge at finde andre lokaler i Fredensborg.
 • Hvis det ikke er muligt at finde egnede lokaler til bevægelseshold i hverdagen før kl. 16 kan disse placeres i Kulturhuset Fredensborg Gl. Bio, men det må da være op til brugerne at tilpasse aktiviteten til lokalet og eventuelt flytte rundt på stolene før og efter aktiviteten.
 • Kulturhuset Fredensborg Gl. Bio skal primært disponeres til kulturelle aktiviteter, der er åbne for offentligheden og ikke til faste tilbagevendende foreningsaktiviteter. Det kan være muligt for en forening at booke Kulturhuset Fredensborg Gl. Bio til f.eks. en øveaften, men den bookede tid kan annulleres, hvis et åbent kulturelt arrangement planlægges samme aften.

 

Administrationen indstiller, at Kulturudvalget drøfter sagen.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

4. Bygninger og byrum skaber liv

 

FNs verdensmål

3. Sundhed og trivsel

 

Kompetence

Kulturudvalget.

 

Indstilling

 1. At sagen drøftes. 
 2.  

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 17-01-2019

Udvalget påtænker at følge administrationens forslag til model med nogle korrektioner.

 

Sagen udsættes.