Nr.26 - Lokaler i Kulturhuset Fredensborg Gl. Bio

Sagsnr.: 19/1052

 
Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

Kulturudvalget skal tage stilling til ændring i praksis for anvendelse af Kulturhuset Fredensborg Gl. Bio.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Kulturudvalget behandlede på sidste møde d. 17. januar en henvendelse fra Foreningen Kulturhuset Fredensborg Gl. Bio med ønske om ændring i praksis for anvendelsen af lokalerne i Kulturhuset Fredensborg Gl. Bio.

 

Sagen, som blev behandlet på Kulturudvalgets møde d. 27. januar er vedlagt sagen som bilag. (bilag 1)

 

Kulturudvalget valgte at udsætte sagen med henblik på at gennemføre en høring hos relevante interessenter, som vil blive berørt af ændringerne i praksis for anvendelse af lokalerne i Kulturhuset Fredensborg Gl. Bio. Det drejer sig om Folkeoplysningsudvalget herunder paraplyorganisationerne på det folkeoplysende område. 

 

Indkomne høringskommentarer vil blive fremlagt på mødet.

 

Ændring af praksis for anvendelse af Kulturhuset Fredensborg Gl. Bio

Administrationen foreslår følgende model for anvendelse af Kulturhuset Fredensborg Gl. Bio:

 • Kulturhuset Fredensborg Gl. Bio skal primært disponeres til kulturelle aktiviteter. Bevægelseshold og lignende skal derfor forsøge at finde andre lokaler i Fredensborg.
 • Hvis det ikke er muligt at finde egnede lokaler til bevægelseshold i hverdagen før kl. 16 kan disse placeres i Kulturhuset Fredensborg Gl. Bio, men det må da være op til brugerne at tilpasse aktiviteten til lokalet og eventuelt flytte rundt på stolene før og efter aktiviteten.
 • Kulturhuset Fredensborg Gl. Bio skal primært disponeres til kulturelle aktiviteter, der er åbne for offentligheden og ikke til faste tilbagevendende foreningsaktiviteter. Det kan være muligt for en forening at booke Kulturhuset Fredensborg Gl. Bio til f.eks. en enkelt øveaften.
 • Det skal fortsat være muligt for Fredensborg Kommune at anvende Kulturhuset Fredensborg Gl. Bio til borgermøder, debatarrangementer osv.

 

 

Sagen sendes til orientering i Fritids- og Idrætsudvalget, da mange brugere i Kulturhuset Fredensborg Gl. Bio hører til det folkeoplysende område, som Fritids- og Idrætsudvalget og herunder Folkeoplysningsudvalget har ansvaret for.

 

Administrationen indstiller, at Kulturudvalget drøfter sagen.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

4. Bygninger og byrum skaber liv

 

FNs verdensmål

3. Sundhed og trivsel

Kompetence

Kulturudvalget.

Indstilling

 1. At Fritids- og Idrætsudvalget tager orienteringen til efterretning.
 2. At Kulturudvalget godkender model for ny praksis for anvendelse af lokalerne i Kulturhuset Fredensborg Gl. Bio.

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 06-02-2019

Ad 1 behandles i Fritids- og Idrætsudvalget 7. februar 2019.

Ad 2.

 • Pladskrævende bevægelseshold med mange deltagere, der ikke kan placeres andre steder, skal koncentreres til max. 2 hverdagsaftener (mandag til torsdag) ugentligt.
 • Bevægelseshold søges placeret i kælderen eller andre steder.
 • De to hverdagsaftener planlægges fleksibelt således at flere foreninger kan udnytte tiden optimalt.
 • Kulturhuset Fredensborg Gl. Bio skal de øvrige dage primært disponeres til kulturelle aktiviteter, der er åbne for offentligheden og ikke til faste tilbagevendende foreningsaktiviteter. Det kan være muligt for en forening at booke Kulturhuset Fredensborg Gl. Bio f.eks. en enkelt øveaften
 • Det skal fortsat være muligt for Fredensborg Kommune at anvende Kulturhuset Fredensborg Gl. Bio til borgermøder, debatarrangementer osv.

 

Administrationen anmodes om at undersøge  muligheden for at benytte Alexandra House til frivillige foreninger indtil videre.