11-10-2018 kl. 17:30
Lilletrommen

Medlemmer

Ulla Hardy-Hansen (C)

Carsten Nielsen (A)

Carsten Wulff (V)

Tinne Borch Jacobsen (V)

Kristian Hegaard (B)

Bettina Bové

Charlotte Bie (I)

Afbud

Ingen

Nr.128 - Træffetid

Sagsnr.: 18/6222

 

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 11-10-2018

Ingen mødt.

Nr.129 - Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 11-10-2018

Dagsordenen godkendt.

Udvalget besluttede at behandle sag nr. 139, 140 og 141 under ét.

Nr.130 - Kulturstrategisk drøftelse - fortsættelse

Sagsnr.: 18/8155

 

Beslutningstema

Henover en række temadrøftelser drøfter Kulturudvalget ønsker og forventninger til kulturen i Fredensborg Kommune på længere sigt. På dette møde samles der dels op på drøftelserne på sidste møde samt arbejdes videre med Kulturudvalgets arbejdsgrundlag.

 

Sagsfremstilling og økonomi

På sidste møde drøftede Kulturudvalget et udkast til et arbejdsgrundlag med udgangspunkt i et formuleret kulturbegreb og en vision.

 

Arbejdsgrundlaget er delt om i følgende temaer, som stemmer overens med Kulturudvalgets nuværende strategi, men også har afsæt i Byrådets arbejdsgrundlag.

 

Kulturudvalgets arbejdsgrundlag består af følgende temaer:

 • Et aktivt kultur- og fritidsliv er også sundhed
 • Kulturarven er vores fælles historie
 • Kunst og kultur i det offentlige rum
 • Børne- og ungekultur
 • Det frivillige kulturliv
 • Samarbejde og synlighed

 

På dette møde skal Kulturudvalget drøfte de næste to temaer i arbejdsgrundlaget:

 • Kunst og kultur i det offentlige rum
 • Børne- og ungekultur

 

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

 

Kompetence

Kulturudvalget.

 

Indstilling

 1. At sagen drøftes.

 

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 11-10-2018

Sagen blev drøftet. Visionen blev tilrettet og skrevet sammen til én sætning: Alle borgere skal møde kunst og kultur i deres hverdag, for kultur er også velfærd.

Nr.131 - Sangcenter Nordsjælland - midtvejsstatus

Sagsnr.: 18/26330

 

Beslutningstema

Midtvejsstatus for etablering og drift af Sangcenter Nordsjælland fremlægges til orientering.

Sagsfremstilling og økonomi

 

Kulturudvalget bevilgede på mødet d. 13. marts 2018 et tilskud til Sangcenter Nordsjælland på 125.000 kr. til drift af Sangcenter Nordsjælland i 2018. Kulturudvalget besluttede dog, at bevillingsperioden gælder fra marts 2018 til marts 2019, hvorefter Kulturudvalget vil blive forelagt en endelig sag om Sangcenter Nordsjællands drift og projekter for perioden.

 

Administrationen har været i kontakt med Sangcenter Nordsjælland, som har givet en midtvejsstatus for etableringen og opstarten af Sangcenter Nordsjælland samt nuværende og kommende projekter. En skriftlig status er vedlagt sagen som bilag. (bilag 1)

 

Etablering og organisation

Direktør for Sangcenter Nordsjælland, Morten Ernst Lassen, oplyser, at der nu er nedsat et repræsentantskab samt en bestyrelse for Sangcenter Nordsjælland, samt at det formelle ift. organisationen, vedtægter, forretningsorden osv. og hjemmeside er ved at være på plads.

 

Repræsentantskabet består på nuværende tidspunkt af 20-25 personer, som repræsenterer sponsorer, erhvervsliv, provstier, kirker, skoler, kommuner og andre interessenter i Nordsjælland. Repræsentantskabet mødes 1 gang årligt.

 

Der er også nedsat en bestyrelse beståede af 7 medlemmer samt direktøren. De syv medlemmer er fordelt på en repræsentant fra henholdsvis provsti, kirke, erhvervsliv, skole, kommune, musikskole + en yderligere repræsentant. Bestyrelsen mødes 6-8 gange årligt.

 

Herudover er der nedsat to styregrupper for henholdsvis Fredensborg og Hillerød.

 

Projekter

Sangcenter Nordsjælland har forskellige projekter i støbeskeen. Nogle med projektstart i efteråret 2018 og andre med projektstart i løbet af 2019.

 

Projekter i efteråret 2018

 

Spil Dansk
Kulturudvalget besluttede på mødet d. 30. maj, at årets Spil Dansk-uge i uge 44 skal organiseres i et samarbejde mellem Fredensborg Musikskole og Sangcenter Nordsjælland. I samarbejde med Kulturelt Samråd er Sangcenter Nordsjælland og Fredensborg Musikskole derfor nu i gang med at planlægge årets Spil Dansk-arrangementer i uge 44.

 

Hørelære til Fredensborg Slotskirkes Pigekor
Projektet går ud på, at 20 piger i Fredensborg Slotskirkes Pigekor tilbydes hørelære 1 gang ugentligt ved en musiklærer fra Fredensborg Musikskole.

 

Sangleg og morgensang på Fredensborg Skole
Tre 0. klasser tilbydes et morgensangsforløb 1 gang hver 14. dag med start i uge 43. Her arbejdes med sange, rytmik, dans og bevægelse. Hertil hører til optrædener til henholdsvis jul 2018 og forår 2019.

To 2. klasser tilbydes et undervisningsforløb på 8-10 moduler á 45 min. med krybbespil frem til jul 2018.

Projektet er et pilotprojekt i det større projekt, Alle Børn Har En Stemme, som Sangcenter Nordsjælland ønsker at at udbrede til andre skoler i Fredensborg Kommune.

 

DANSANG på Benediktehjemmet
I projektet tilbydes de ældre på Benediktehjemmet sang og bevægelse af en musikskolelærer. Projektet blev igangsat i uge 37 og fortsætter resten af året. Det er ambitionen, at projektet tilbydes til kommunens andre ældreinstitutioner ultimo 2018.

 

Projekter i foråret 2019

Solosang til Fredensborg Slotskirkes Pigekor
Projektet går ud på, at 20 piger i Fredensborg Slotskirkes Pigekor tilbydes ugentlig solosangsundevisning ved musiklærer fra Fredensborg Musikskole.

 

Sangprojekt på Fredensborg Skole
To 5. klasser tilbydes et musicalforløb på 8-10 moduler á 45 min med instruktør. Projektet slutter med fremførelse af en musical i juni 2019.

 

Skolekor på Nivå Skole
Samarbejde mellem Sangcenter Nordsjælland og Fredensborg Musikskole. Projektet indebærer opstart af et skolekor på 30-40 børn ved en ekstern sangkonsulent med ugentlige sangsessions á 45 min.

 

Administrationens bemærkninger
Administrationen bemærker, at der i den skriftlige status, som Sangcenter Nordsjælland har fremsendt, også fremgår ideer til flere projekter i efteråret 2019 og længere frem.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

 

Kompetence

Kulturudvalget.

 

Indstilling

 1. At sagen tages til efterretning.

 

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 11-10-2018

Orienteringen taget til efterretning.

Nr.132 - Kulturpuljen - status

Sagsnr.: 17/24444

 

Beslutningstema

Oversigt over Kulturpuljen 2018 og Kulturpuljen 2019 fremlægges til orientering.

 

Sagsfremstilling og økonomi

 

Det oprindelige budget for Kulturpuljen 2018 var 835.000 kr. inkl. 200.000 kr. i merbevilling i forbindelse med budgetforliget 2018-2021.

 

Budgettet er dog efterfølgende blevet nedskrevet med 155.000 kr., som følge af Kulturudvalgets beslutning på udvalgsmødet d. 12. september 2017 om overførsel af faste tilskud til kommunens kulturhuse samt pleje af udearealer ved Højsager Mølle fra Kulturpuljen til separate konti.

 

Det korrigerede budget for Kulturpuljen 2018 er derfor 680.000 kr. Hertil kommer overførsel af ubrugte midler fra Kulturpuljen 2017 på 247.000 kr

 

Der er pr. dags dato 117.943 kr. tilbage i Kulturpuljen 2018 til Kulturudvalgets disposition på dette møde. En bevillingsoversigt er vedlagt sagen som bilag. (bilag 1)

 

Retningslinjerne for tilskud fra Kulturpuljen er vedlagt sagen som bilag. (bilag 2)

 


Sager med konsekvenser for Kulturpuljen 2018 til behandling på dette møde:

 

Ansøger

Aktivitet

Ansøgt (kr.)

Indstilling (kr.)

Humlebæk Kunstforening

Foredrag med Tom Jørgensen

2.500

2.500

Karen Gabel Madsen

Kunstudstilling i Kulturstationen

18.000

10.000

I alt

 

20.500

12.500

 

Kulturpuljen 2019
Budgettet for Kulturpuljen 2019 er på 696.000 kr. Hertil kan komme eventuelle overførelser fra 2018.

 

Sager med konsekvenser for Kulturpuljen 2019 til behandling på dette møde:

 

Ansøger

Aktivitet

Ansøgt (kr.)

Indstilling (kr.)

My Merry Monday Choir

10 års jubilæumskoncert

25.600

10.000

Skolekor i Fredensborg og Hørsholm Kommuner

Fælleskommunalt korstævne for Hørsholm og Fredensborg

10.000

10.000

Nivå Børnefilmklub

Nivå Open Air 2019

12.200

12.200

I alt

 

47.800

32.200

 

Administrationens bemærkninger

Administrationen bemærker, at der, hvis ansøgningerne om tilskud fra Kulturpuljen 2018 imødekommes med de indstillede beløb, vil være 105.443 kr. tilbage i Kulturpuljen 2018 til resten af året.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

 

Kompetence

Kulturudvalget.

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 11-10-2018

Orienteringen taget til efterretning.

Nr.133 - Karen Gabel Madsen - ansøgning om tilskud til kunstudstilling

Sagsnr.: 18/26319

 

Beslutningstema

Der skal tages stilling til ansøgning fra Karen Gabel Madsen, som på vegne af en gruppe professionelle kunstnere, søger om tilskud fra Kulturpuljen 2018 til kunstudstillingen ”Postkort Hjemmefra” i Kulturstationen.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Karen Gabel Madsen og Amalie Gabel arrangerer og kuraterer kunstudstillingen ”Postkort Hjemmefra” på Kulturstationen i Humlebæk fra d. 13. oktober til midt i november.

 

I udstillingen deltager både professionelle kunstnere bosat i Humlebæk, Anette Harboe Flensburg, Bjørn Poulsen, Karen Gabel Madsen og Amalie Gabel, samt en række professionelle kunstnere i øvrigt, Anne Sofie Skjold Møller, Ellen Hyllemose, Torgny Wilcke, Filip Vest, Franiziska Windlf, Emilia Bergmark og Frederik Albrecht. Flere kunstnere er inviteret, men har ikke givet tilsagn endnu.

 

I projektbeskrivelsen for udstillingen fremgår det bl.a., at:

 

”Kulturstationen er Humlebæks nedlagte posthus, der ligger praktisk talt for enden af perronen på Humlebæk Station. For tiden bruges stedet som borgernes hus. Det har tydelige spor fra tiden som postkontor – skift i gulvbelægning, væggenes farver, gamle skilte. Udstillingens værker vil forholde sig til stedets historie, dens nuværende brug og rummenes taktilitet, værkerne installeres i forhold til Kulturstationens rammer.”

 

Med titlen ”Postkort Hjemmefra” vil vi også pege på det hjemlige som tema:

Det konkrete fysiske sted som akkumulering på psykologisk betoning gennem mange års brug, det ordløse landskab, der indprenter sig steder, man har boet i mange år.”

 

Prorjektbeskrivelsen er vedlagt sagen som bilag. (bilag 1)

 

Budgettet for arrangementet ser således ud:

 

Udgifter

Beløb (kr.)

Symbolsk honorar til kunstnerne
Leje af bil til transport af værker
Tryk af plakater, skilte til udendørs, søm, skruer osv.
Leje af projektor til filmaften

14.000
2.200
1.500
300

I alt

18.000

Indtægter

0

Egenfinansiering

0

Ansøgt Kulturpuljen

18.000

 

Administrationens bemærkninger
Administrationen bemærker, at ansøgningen lever op til retningslinjerne for tilskud fra Kulturpuljen ved at være en kulturaktivitet med professionelt kunstnerisk indhold, der fremmer og bevarer lokale traditioner, identitet og kulturarv samt kommer mange borgere i Fredensborg Kommune til gode.

 

Dog bemærker administrationen, at det fremgår af retningslinjerne for tilskud fra Kulturpuljen, at Kulturudvalget lægger vægt på, at arrangører af aktiviteter med et budget på over 5.000 kr. søger anden finansiering gennem egenfinansiering, deltagerbetaling/entréindtægter, sponsorater eller tilskud fra fonde eller andre puljer.

 

Administrationen indstiller derfor, at der bevilges et tilskud på 10.000 kr. fra Kulturpuljen 2018 til kunstudstillingen ”Postkort Hjemmefra”.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Retningslinjerne for tilskud fra Kulturpuljen.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

 

Kompetence

Kulturudvalget.

Kommunikation

I henhold til retningslinjerne for tilskud fra Kulturpuljen skal ansøger i sit markedsføringsmateriale gøre opmærksom på, at Kulturudvalget er bidragsyder.

 

Indstilling

 1. At der bevilges et tilskud på 10.000 kr. fra Kulturpuljen 2018 til kunstudstillingen ”Postkort Hjemmefra”.

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 11-10-2018

Udvalget afslog ansøgøgningen med henvisning til at andre kunstforeninger ikke får tilskud til deres udstillinger. Udvalget vil derimod gerne stille posthuset og andre lokaliteter gratis til rådighed for kunstnere, der vil udstille.

Nr.134 - Humlebæk Kunstforening - tilskud til foredrag med Tom Jørgensen

Sagsnr.: 18/26484

 

Beslutningstema

Der skal tages stilling til ansøgning fra Humlebæk Kunstforening om tilskud fra Kulturpuljen 2018 til foredrag med kunsthistoriker Tom Jørgensen i forbindelse med foreningens 38 års fødselsdagsfest.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Humlebæk Kunstforening ansøger om tilskud til foredrag af kunstanmelder og kunsthistoriker Tom Jørgensen om Nordisk Kunst i forbindelse med foreningens årlige fødselsdagsarrangement. Foreningen har i år 38 års fødselsdag.

 

Arrangementet finder sted på Humlebæk Bibliotek d. 27. oktober kl. 14 og er åbent for alle interesserede.

 

I ansøgningen skriver Humlebæk Kunstforening:

”Formålet med arrangementer er at give vores medlemmer en ekstra oplevelse og tilføje en ekstra dimension i vores forståelse af kunst, som de jo oplever i foreningen og i deres hverdag i øvrigt. Samtidig er det et forsøg på et nyt tiltag, der kunne bidrage til at øge interessen for foreningen”.

 

Arrangementet er åbent for alle interesserede, og er Humlebæk Kunstforenings optakt til Foreningen Nordens 100 år fødselsdag næste år i 2019.

 

Budgetttet for foredraget ser således ud:

 

 

Udgifter

Beløb (kr.)

Foredrag ved Tom Jørgensen

2.500

I alt

2.500

Indtægter

0

Egenfinansiering

0

Ansøgt Kulturpuljen

2.500

 

Administrationens bemærkninger
Administrationen bemærker, at ansøgningen lever op til retningslinjerne for tilskud fra Kulturpuljen.

 

Administrationen indstiller, at der bevilges et tilskud på 2.500 kr. fra Kulturpuljen 2018 til Humlebæk Kunstforening til et foredrag med Tom Jørgensen. 

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Retningslinjer for tilskud fra Kulturpuljen.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

Kompetence

Kulturudvalget.

Kommunikation

I henhold til retningslinjerne for tilskud fra Kulturpuljen skal ansøger i sit markedsføringsmateriale gøre opmærksom på, at Kulturudvalget er bidragsyder.

Indstilling

 1. At der bevilges et tilskud på 2.500 kr. fra Kulturpuljen 2018 til Humlebæk Kunstforening til et foredrag med Tom Jørgensen. 

 

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 11-10-2018

Administrationens indstilling vedtaget.

Nr.135 - Nivå Børnefilmklub - tilskud til Nivå Open Air 2019

Sagsnr.: 18/25988

 

Beslutningstema

Der skal tages stilling til ansøgning fra Nivå Børnefilmklub om tilskud på 12.200 kr. fra Kulturpuljen 2019 til afholdelse af Nivå Open Air 2019.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Nivå Børnefilmklub planlægger for fjerde år i træk at afholde familiearrangementet Nivå Open Air i Kalvehaven. Det sker den tredje lørdag i august, så det vil i 2019 sige lørdag d. 17. august kl. 17- ca. 23. Nivå Open Air er fællesspisning og film under åben himmel med fællesspisning i Kalvehaven.

 

Projektbeskrivelsen for Nivå Open Air er vedlagt sagen som bilag. (bilag 1)

 

I ansøgningen skriver Nivå Børnefilmklub:

 

”Nivå Open Air lader sig kun gøre, fordi vi er lykkes med at samle frivillige aktører fra hele bysamfundet, de handelsdrivende, borgere og bidragsydere. Også derfor gør vi et stort nummer ud af at takke og fortælle om vores bidragsyderes betydning for arrangementets gennemførelse. I 2016 og 2017 har vi designet og opsat plakater og bannere (inkl. bidragsyder-logoer) på centrale steder i kommunen: Lægehusene, hos tandlægerne, bibliotekerne i Nivå, Hørsholm, Humlebæk, i NKK Hallen, hos Nivaagaard Malerisamling, Rådhusene i Fredensborg og Hørsholm, hos alle butikker i Nivå Centeret og på Nivå Havn.

 

Vi husstandsomdeler 3.500 flyers i Nivå og Humlebæk, 370 mennesker følger Nivå Open Air på Facebook, 1.800 har set og liked vores 2 minutter lange film om arrangementet og bidragsyderne, og i forbindelse med afviklingen i både 2016, 2017 og 2018, blev vi interviewet til Frederiksborg Amts Avis og Uge-Avisen, med gode artikler om vores ønske om at samle kommunens borgere - og ikke mindst markant og positiv omtale af de bidragsydere, der gør det muligt. I halvanden time op til filmvisning viser vi et slideshow, hvor alle bidragsydere nævnes flere gange. Hvert år viser vi også korte (reklame-)film for de af vores sponsorer, der ønsker det. Og Humle Bio i Humlebæk markedsfører også arrangementet og viser op til hver af deres filmvisninger en måned op til afviklingen af Nivå Open Air et slideshow med vores

bidragsydere.”

 

Nivå Børnefilmklub oplyser i ansøgningen, at deltagerantallet til Nivå Open Air sidste år var på 800-900 mennesker.

 

Budgettet for Nivå Open Air 2019 ser således ud:

 

Udgifter

Beløb (kr.)

Lys i Kalvehaven
Leje af film, udstyr, mobilt lærred
KODA
Forplejning af frivillige
Indkøb til bod
Elektriker, eltavle, kabler
Renovation, affaldssække, plastik
Markedsføring

1.400
34.000
3.000
400
2.000
2.400
1.000
3.100

Udgifter i alt

47.400

Indtægter

Beløb (kr.)

Egenfinansiering
Indtægter fra erhvervsdrivende i Nivå/Humlebæk

Salg i bod

5.200
25.000

5.000
5.000

Indtægter i alt

35.200

Ansøgt Kulturpuljen

12.200

 

 

Administrationens bemærkninger
Administrationen bemærker, at Nivå Børnefilmklub har fået tilskud til Nivå Open Air i de sidste fire år. I 2015 og 2016 fik Nivå Børnefilmklub et tilskud på 10.000 kr. til afholdelse af arrangementet. Begge år havde de dog ansøgt om 25.000 kr. til arrangementet. I 2017 søgte Nivå Børnefilmklub om et tilskud på 40.500 kr., idet de ønskede at udvide arrangementet med en koncert inden filmen. Kulturudvalget valgte i første omgang at bevilge et tilskud på 10.000 kr. som de foregående år, men valgte på et senere møde at bevilge yderligere 20.000 kr., således at Nivå Børnefillmklub i alt fik et tilskud til Nivå Open Air 2017 på 30.000 kr.

 

Sidste år i 2018 fik Nivå Børnefilmklub et tilskud på 10.000 kr. fra Kulturpuljen 2019 til afholdelse af Nivå Open Air 2018.

 

Administrationen bemærker, at arrangementet er succesfuldt og professionelt udført, og at det opfylder et behov om et større kulturarrangement i Nivå, der kan samle byen, og som kan være med til at skabe Nivås kulturelle identitet.

 

Arrangementet understøtter herudover Kulturstrategiens indsatsområder om ”Børne- og ungekultur” og ”Kunst og kultur i det offentlige rum”, og lever op til retningslinjerne for tilskud fra Kulturpuljen ved at være en kulturaktivitet, der i særlig grad kommer mange borgere i Fredensborg Kommune til gode samt fremmer og bevarer lokale traditioner, identitet og kulturarv.

 

Ifølge Kulturpuljens retningslinjer bevilges der ikke tilskud til forplejning.

 

Administrationen indstiller, at der bevilges et tilskud på 12.200 kr. fra Kulturpuljen 2019 til Nivå Børnefilmklub til afholdelse af Nivå Open Air 2019.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Retningslinjerne for tilskud fra Kulturpuljen.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

Kompetence

Kulturudvalget.

 

Kommunikation

I henhold til retningslinjer for tilskud fra Kulturpuljen skal ansøger i sit

markedsføringsmateriale gøre opmærksom på, at Kulturudvalget i Fredensborg Kommune er

bidragsyder.

 

Indstilling

 1. At der bevilges et tilskud på 12.200 kr. fra Kulturpuljen 2019 til Nivå Børnefilmklub til afholdelse af Nivå Open Air 2019.

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 11-10-2018

Udvalget støtter med kr. 12.200 til støtte af leje af filmudstyr. Udvalget vil dog gerne se en beskrivelse af det kommende filmarrangement inden endelig godkendelse.

Nr.136 - Skolekorene i Fredensborg og Hørsholm Kommune - Fælleskommunalt korstævne 2019

Sagsnr.: 18/25998

 

Beslutningstema

Der skal tages stilling til ansøgning om tilskud fra Kulturpuljen 2019 på 10.000 kr. til afholdelse af Fredensborg Kommunes og Hørsholm Kommunes fælles korstævne i 2019.

 

Sagsfremstilling og økonomi

 

Skolekorene i Hørsholm og Fredensborg Kommune har de sidste 18 år afholdt fælleskommunale korstævner. I 2019 afholdes det fælleskommunale korstævne d. 25. april i Hørsholmhallen, hvor stævnet også blev afholdt de sidste par år.

 

Ansøgningen er vedlagt sagen som bilag. (bilag 1)

 

Denne gang har skolekorene hyret komponisten Anders Møller til at stå for den musikalske ledelse på dagen.

 

Det fælleskommunale korstævne har til formål at udvikle koraktiviteterne i de to kommuner. Der deltager hvert år cirka 250-300 korbørn i korstævnet, hvor typisk 100-125 elever er fra Fredensborg Kommune.

 

Ansøger skriver i ansøgningen:

”Hørsholm Kommune bidrager som tidligere i stedet for udbetaling med alle udgifter og arbejdet vedrørende arrangementet. Det er transport af scene fra skolerne til Hørsholmhallen, opsætning af denne, servicering i løbet af dagen og endelig nedtagning og tilbagekørsel af scene. Hørsholm Kommune leverer endnu engang dette i 2019, hvorfor vi alene ansøger Fredensborg Kommune om tilskud.”

 

Budgettet for korstævnet ser således ud:

 

Udgifter

Beløb (kr.)

Honorar til guitarist
Honorat til komponist Anders Møller
Honorar til basist
Honorar til pianist
Honorar til trommeslager
Forplejning af korbørn
Møder, frokost, kaffe og middag
Vingaver
Lyd og lys
Buketter

2.000
10.000
2.000
2.000
2.000
0
1.150

2.500
5.000
400

Udigfter i alt

27.050

Indtægter

Beløb (kr.)

Billetsalg
Egenfinansiering
Tilskud – Fredensborg Kommune

10.000
7.050
10.000

Indtægter i alt

27.050

Ansøgt Kulturpuljen i alt

10.000

 

Administrationens bemærkninger

Administrationen vurderer, at ansøgningen lever op til retningslinjer for Kulturpuljen, da det fælleskommunale korstævne er en aktivitet, der fremmer børn og unges deltagelse i kulturlivet.

 

Administrationen bemærker, at det fælleskommunale korstævne i 2015 og 2016 fik 10.000 kr. i tilskud fra Kulturpuljen, at korstævnet i 2017 fik bevilget 7.000 kr. fra Kulturpuljen, og i 2018 et tilskud på 8.000 kr. I 2018 besluttede Kulturudvalget endvidere at anbefale ansøgeren fremover at tage kontakt til Sangcenter Nordsjælland med henblik på eventuelle muligheder for samarbejde.

 

Administrationen indstiller, at der bevilges et tilskud på 10.000 kr. fra Kulturpuljen 2019 til det fælleskommunale korstævne i 2019.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Retningslinjerne for tilskud fra Kulturpuljen.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

 

Kompetence

Kulturudvalget.

 

Kommunikation

I henhold til retningslinjerne for tilskud fra Kulturpuljen skal ansøger i sit markedsføringsmateriale gøre opmærksom på, at Kulturudvalget i Fredensborg Kommune er bidragsyder.

 

Indstilling

 1. At der bevilges et tilskud på 10.000 kr. fra Kulturpuljen 2019 til det fælleskommunale korstævne i 2019.

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 11-10-2018

Administrationens indstilling vedtaget.

Nr.137 - My Merry Monday Choir - 10 års jubilæumskoncert 2019

Sagsnr.: 18/26316

 

Beslutningstema

Der skal tages stilling ansøgning fra koret My Merry Monday Choir om tilskud på 25.600 kr. fra Kulturpuljen 2019 til afholdelse af 10 års jubilæumskoncert i 2019.

Sagsfremstilling og økonomi

Koret My Merry Monday Choir søger om tilskud til afholdelse af 10 års jubilæumskoncert i Kulturhuset Fredensborg Gl. Bio d. 2. februar 2019.

 

Koret startede i 2009 med 150 medlemmer og holdt i de første mange år til på Nødebo Kro. Da koret fik flere medlemmer fra Fredensborg Kommune og færre fra Hillerød, indgik koret i 2015 en aftale med Asminderød Kro om at øve på kroen hver mandag til gengæld for en årlig koncert.

 

Korets økonomi rækker kun til at betale øveaftener, og koret søger derfor nu tilskud til at honorere en gæstesolist og musikere i forbindelse med korets 10 års jubilæumskoncert.

Koret forventer 90 betalende gæster til koncerten, som er åbent for alle interesserede.

 

Budgettet for arrangementet ser således ud:

 

Udgifter

Beløb (kr.)

5 musikere á 4.000 kr.
Leje af anlæg med kormikrofoner
Honorar til solist

20.000
2.000
10.000

I alt

32.000

Indtægter

 

Entréindtægter – 80 gæster á 80 kr.

6.400

Ansøgt Kulturpuljen

25.600

 

Administrationens bemærkninger
Administrationen bemærker, at ansøgningen lever op til retningslinjerne for tilskud fra Kulturpuljen.

 

Dog bemærker administrationen, at der ansøges om et meget højt beløb til en enkeltstående aktivitet sammenlignet med øvrige ansøgninger om tilskud fra Kulturpuljen.

 

Derfor indstiller administrationen, at der bevilges et tilskud på 10.000 kr. fra Kulturpuljen 2019 til My Merry Monday Choir til afholdelse af 10 års jubilæumskoncert i 2019.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Retningslinjerne for tilskud fra Kulturpuljen.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

 

Kompetence

Kulturudvalget.

 

Kommunikation

I henhold til retningslinjerne for tilskud fra Kulturpuljen skal ansøger i sit markedsføringsmateriale gøre opmærksom på, at Kulturudvalget er bidragsyder.

 

Indstilling

 1. At der bevilges et tilskud på 10.000 kr. fra Kulturpuljen 2019 til My Merry Monday Choir til afholdelse af 10 års jubilæumskoncert i 2019. 

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 11-10-2018

Der gives afslag, idet andre foreninger ikke får særlig støtte til jubilæumsarrangementer.

Nr.138 - Bylivspuljen - status

Sagsnr.: 18/18758

 

Beslutningstema

Oversigt over Bylivspuljen fremlægges til orientering.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Bylivspuljen er på 300.000 kr. 

 

Der er på nuværende tidpsunkt bevilget tilskud for 63.000 kr. fra Bylivspuljen, og der er således 237.000 kr. tilbage i Bylivspuljen til Kulturudvalgets disposition på dette møde.

 

Status for Bylivspuljen er vedlagt sagen som bilag. (bilag 1)

Her fremgår det, hvilke tilskud, der allerede er bevilget fra Bylivspuljen.
 

Retningslinjerne for Bylivspuljen er vedlagt denne sag som bilag. (bilag 2)

Sager med konsekvenser for Bylivspuljen til behandling på dette møde:

 

Ansøger

Aktivitet

Ansøgt (kr.)

Indstilling (kr.)

KulturStationen Humlebæk

Drift og udstyr til KulturStationen

50.950

25.000

KulturStationen Humlebæk

Mødestedet Liv i Humlebæk

28.000

10.000

KulturStationen Humlebæk

Leg og udeaktiviteter på KulturStationen

35.000

10.000

I alt

 

118.950

45.000

 

Administrationens bemærkninger
Administrationen bemærker, at der, hvis samtlige ansøgninger imødekommes med de indstillede beløb, vil være 192.000 kr. tilbage i Kulturpuljen.
 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Retningslinjer for tilskud fra Bylivspuljen.

Andre virkninger (FN's Verdensmål m.m.)

Byrådets arbejdsgrundlag

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

 

Kompetence

Kulturudvalget.

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 11-10-2018

Administrationens indstilling vedtaget.

Nr.139 - KulturStationen - tilskud til drift og udstyr

Sagsnr.: 18/25990

 

Beslutningstema

Der skal tages stilling til ansøgning fra KulturStationen om tilskud fra Bylivspuljen til drift og udstyr i KulturStationen i forbindelse med KulturStationens aktiviteter.

Sagsfremstilling og økonomi

KulturStationen har fremsendt en samlet projektbeskrivelse til Bylivspuljen med tre forskellige ansøgninger. Ansøgningerne bliver fremlagt separat på dette møde. Men den samlede projektbeskrivelse er vedlagt denne sag som bilag. (bilag 1)

Projektbeskrivelsen er således også bilag til de næste to sager på denne dagsorden.

 

I den første ansøgning søger KulturStationen om tilskud på 50.950 kr. fra Bylivspuljen til indkøb af forskelligt udstyr, som kan skabe rammerne for KulturStationens mange aktiviteter.

 

KulturStationen skriver i projektbeskrivelsen:

 

”KulturStationen begyndte sine aktiviteter i marts måned og de tomme lokaler er takket være ildsjæle, donationer og kreativitet ved at blive indrettet med borde, stole, lamper og legerum. Vi har over tid også fået fyldt vores køkken op med porcelæn, kaffemaskine og køleskab. Og i gården bag posthuset arbejder frivillige med at lave udemøbler af gamle paller. Medlemsantallet har rundet 150.

Vi har siden 10. marts afholdt 27 velbesøgte arrangementer og tilbagemeldingerne er meget positive. Det er tydeligt, at der et stort ønske om byliv, fællesskab og samvær i Humlebæk.”

 

Videre i projektbeskrivelsen skriver KulturStationen:
 

”KulturStationen står dog med en stor udfordring. Vi har hidtil med stor entusiasme, kreativitet og frivillige kræfter, på meget kort tid, lagt grundlaget for noget af det liv, vi ønsker i Humlebæk. Ganske få ildsjæle har kørt kommunen rundt for at medbringe, låne, bytte og skaffe udstyr mm til alle vores aktiviteter, og på den måde skabt gode oplevelse for mange mennesker. Det har også skabt høje forventninger. Dem vil vi gerne opfylde, og her har vi behov for fastere rammer.”

 

Af ansøgningen om tilskud til drift og udstyr fremgår det, at:


”På KulturStationen afholdes møder i større og mindre grupper, forskellige

Musikarrangementer og teaterforestillinger. I efterårssæsonen er foreløbigt afholdt/planlagt ca 30 møder, 8 musikarrangementer og en kunstudstilling omfattende flere events.

 

De fleste kræver udstyr som lys, lyd og display. Vi har hidtil klaret os med meget begrænset udstyr, det meste lånt eller brugt, som er doneret til os.”

 

Derfor søger KulturStationen om tilskud til anskaffelse af udstyr, der skal gøre det nemmere for foreningen at afholde møder, musikarrangementer og events. I ansøgninger skriver KulturStationen, at de mangler båede lys og lyd, præsentationsfladskærme, whiteboardtavler, elklaver og højskolesangbøger.”

 

Budgettet for ansøgningen ser således ud:  

 

Udgifter

Beløb (kr.)

Fladskærm og præsentations-pc til information i de to store mødelokaler
Lyd og lys
En stor og en mindre whiteboardtavle på stativ
Et el-klaver yamahaCVP 701*
Højskolesangbøger, evt. brugte
Diverse ledninger, tilbehør, fragt mv.

12.000


3.200
6.000
18.750
8.000
3.000

I alt

50.950

Indtægter

 

Egenfinansiering

0

I alt

0

Ansøgt Bylivspuljen

50.950

 

Administrationens bemærkninger
Administrationen vurderer, at ansøgningen fra KulturStationen lever op til retningslinjerne for tilskud fra Bylivspuljen. Det fremgår ikke af retningslinjerne for tilskud fra Bylivspuljen, at der ikke kan søges tilskud til indkøb af inventar. Bylivspuljen har til formål at understøtter ideer og aktiviteter, der søger at skabe liv, fornyelse og borgerinddragelse i Fredensborg Kommunes bymidter.

Administrationen vurderer, at KulturStationens aktiviteter er aktiviteter og projekter, der skaber liv i byen, skaber og understøtter nye mødesteder for byens borgere, forskønner bymidten, samarbejder med lokale grupper, foreninger, institutioner, handelsliv osv. samt er nytænkende og inddrager en bred gruppe af af borgere.

 

Der er dog tale om en ansøgning om et meget stort beløb, og Bylivspuljen skal understøtte aktiviteter i alle fire bysamfund og på landet. Derudover lægges der op til, at Bylivspuljen primært støtter aktiviteter og i mindre grad indkøb af udstyr.

 

Administrationen indstiller derfor, at der bevilges et tilskud på 25.000 kr. fra Bylivspuljen til KulturStationen til drift og udstyr, som kan understøtte KulturStationens aktiviteter. Det anbefales, at det overfor KulturStationen påpeges, at det udstyr, der indkøbes til KulturStationen, skal kunne flyttes til andre lokaliteter, hvis det bliver nødvendigt.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Retningslinjer for tilskud fra Bylivspuljen.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

 

Kompetence

Kulturpuljen.

Kommunikation

I henhold til retningslinjerne for tilskud fra Bylivspuljen skal ansøger i sit markedsføringsmateriale gøre opmærksom på, at Kulturudvalget i Fredensborg Kommune er bidragsyder.

 

Indstilling

 1. At der bevilges et tilskud på 25.000 kr. fra Bylivspuljen til KulturStationen til drift og udstyr, som kan understøtte KulturStationens aktiviteter.

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 11-10-2018

Udvalget besluttede at behandle sag 139, 140 og 141 under ét.

 

Administrationens indstillinger vedtaget efter afstemning.

 

For stemte Ulla Hardy-Hansen (C), Carsten Nielsen (A), Charlotte Bie (I), Carsten Wulff (V) og Tinne Borch Jacobsen (V).

 

Imod stemte: Kristian Heegaard (B) og Betina Bové (B), idet de ønskede et højere beløb.

 

Udvalget besluttede at yde et samlet tilskud på i alt 45.000 kr. til de 3 ansøgninger i sag 139, 140 og 141.

Nr.140 - KulturStationen - tilskud til Mødestedet Liv i Humlebæk

Sagsnr.: 18/25990

 

Beslutningstema

Der skal tages stilling til ansøgning fra KulturStationen om tilskud fra Bylivspuljen til etablering og drift af mødestedet Liv i Humlebæk i KulturStationen.

 

Sagsfremstilling og økonomi

I denne ansøgning søger KulturStationen om tilskud på 28.000 kr. fra Bylivspuljen til indkøb af udstyr til etablering af mødestedet Liv i Humlebæk.

 

Af projektbeskrivelsen fremgår det, at:

 

”KulturStationen modtager løbende rigtigt mange forslag fra medlemmer og borgere i Humlebæk om muligheder for mødesteder. Der tegner sig nogle hovedlinjer.

 • Fælles arbejdsforum for foreninger, hvor information om alle åbne aktiviteter kan formidles. Erfaringer og ideer kan udveksles, ressourcer kan deles, gerne med lette kontorfaciliteter- et åbent værksted.
 • Mødested for Humlebækborgere, der har hjemmearbejdsplads, med mulighed for, kulturelt samvær, debat, innovation og ideudveksling.
 • Rum for unge og voksne med mulighed for e-spil og LAN-events.

 

KulturStationen vil gerne udvikle en platform for den type aktiviteter. Et mødested i det gamle posthus, midt i Humlebæk, tæt ved Station, bus og indkøbscenter, med faciliteter, der kunne understøtte både kreative kræfter og praktiske formål og skabe rum for læring, innovation, samarbejde og netværk.

 

På sigt kan sådanne faciliteter eventuelt danne grundlag for et decideret PC værksted / frivillig repair cafe, hvor mindre digitalt kyndige borgere kan få hjælp af mere kyndige. Det vil danne grundlag for samspil mellem byens yngre og ældre borgere.

 

Vi vil også samtidig gerne indrette et af vores disponible lokaler til aflåst opbevaring, hvor foreningerne og relevante brugere kan få stillet et lille aflåst depotskab til rådighed til deres nødvendige udstyr (Yoga-måtter, spil, PC’er, sceneudstyr etc). Depotrummene bygges som ”gør det selv” projekt blandt Kulturstationens frivillige.”

 

Derfor søger KulturStationen om tilskud til anskaffelse af udstyr til opstart af mødestedet Liv i Humlebæk.

 

Budgettet for ansøgningen ser således ud:  

 

Udgifter

Beløb (kr.)

Multifunktionsprinter
Aflåselig opbevaring (gør-det-selv-projekt af træ, doneret af Louisiana)
Højkapacitets-kaffemaskine
Diverse

20.000
4.000

2.000
2.000

I alt

28.000

Indtægter

 

Egenfinansiering

0

I alt

0

Ansøgt Bylivspuljen

28.000

 

 

Administrationens bemærkninger
Administrationen vurderer, at ansøgningen fra KulturStationen lever op til retningslinjerne for tilskud fra Bylivspuljen. Det fremgår ikke af retningslinjerne for tilskud fra Bylivspuljen, at der ikke kan søges tilskud til indkøb af inventar. Bylivspuljen har til formål at understøtter ideer og aktiviteter, der søger at skabe liv, fornyelse og borgerinddragelse i Fredensborg Kommunes bymidter.
 

Administrationen vurderer, at KulturStationens ansøgning om tilskud til opstart af mødestedet Liv i Humlebæk er en aktivitet, der skaber liv i byen, skaber og understøtter nye mødesteder for byens borgere, forskønner bymidten, samarbejder med lokale grupper, foreninger, institutioner, handelsliv osv. samt er nytænkende og inddrager en bred gruppe af af borgere. Der er allerede nu en mulighed for arbejdsplads for iværksættere i iværksættermiljøet Synergia, som ligger på Fredensborg Kommunes Rådhus i Kokkedal. Her tilbydes sparring og kontorfællesskab til iværksættere.

 

Der er dog tale om en ansøgning om et meget stort beløb, og Bylivspuljen skal understøtte aktiviteter i alle fire bysamfund og på landet. Derudover lægges der op til, at Bylivspuljen primært støtter aktiviteter og i mindre grad indkøb af udstyr.

 

Administrationen indstiller derfor, at der bevilges et tilskud på 10.000 kr. fra Bylivspuljen til KulturStationen til indkøb af udstyr, som understøtter opstarten af mødestedet Liv i Humlebæk. Det anbefales, at det overfor KulturStationen påpeges, at det udstyr, der indkøbes til KulturStationen, skal kunne flyttes til andre lokaliteter, hvis det bliver nødvendigt.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Retningslinjer for tilskud fra Bylivspuljen.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

 

Kompetence

Kulturudvalget.

 

Kommunikation

I henhold til retningslinjerne for tilskud fra Bylivspuljen skal ansøger i sit markedsføringsmateriale gøre opmærksom på, at Kulturudvalget i Fredensborg Kommune er bidragsyder.

 

Indstilling

 1. At der bevilges et tilskud på 10.000 kr. fra Bylivspuljen til KulturStationen til indkøb af udstyr, som understøtter opstarten af mødestedet Liv i Humlebæk.
 2.  

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 11-10-2018

Udvalget besluttede at behandle sag 139, 140 og 141 under ét.

 

Udvalget besluttede at yde et samlet tilskud på i alt 45.000 kr. til de 3 ansøgninger i sag 139, 140 og 141.

 

Nr.141 - KulturStationen - tilskud til leg og udeaktiviteter på KulturStationen

Sagsnr.: 18/25990

 

Beslutningstema

Der skal tages stilling til ansøgning fra KulturStationen om tilskud fra Bylivspuljen til leg og udeaktiviteter i KulturStationen.

 

Sagsfremstilling og økonomi

I denne ansøgning ansøger KulturStationen om tilskud på 35.000 kr. fra Bylivspuljen til indkøb af udstyr og legeudstyr til indretning af indendørs legerum i KulturStationen og færdiggørelse af det udendørs gårdmiljø med udendørs legeredskaber.

 

Af projektbeskrivelsen fremgår det, at:


”Humlebæk Centrum mangler et sted, hvor forældre og børn kan samles om hygge og leg - og hvor forældre samtidig kan mødes over en kop kaffe. I KulturStationen ønsker vi at stille sådan et sted til rådighed, både indendørs og udendørs.

 

KulturStationen har indrettet et indendørs legerum, men som bekendt i meget slidte lokaler. Der er derfor et stort ønske om at indrette en del af legerummet med et legeunderlag af skummåtter, samt nogle skumlegeredskaber, så også de helt små kan boltre sig frit.

 

KulturStationen råder over en meget attraktiv gård, ”Postgården” hvor et simpelt og hyggeligt gårdmiljø er under etablering, ved brug af genbrugsmaterialer og pallemøbler. KulturStationen ønsker at udbygge gårdmiljøet med lidt flere møbler og samtidig indkøbe diverse udendørs legeredskaber, som kan være med til at gøre “Postgården” og resten af Kulturstationen til et sted, hvor man for eksempel:

 

 • Kan lave åbne legedage med boldspil, sanglege, kreative værksteder og meget andet. Her kan byens forældre og børn mødes over fælles lege og en kop kaffe og kage både inde og ude.
 • Mødes udendørs under husets andre arrangementer, når vejret tillader det.
 • Såfremt der er ønske, behov og mulighed for det, stille faciliteterne til rådighed for mødregrupper, hvor man kan mødes i de enkelte grupper og/eller på tværs.
 • Og i det hele taget være medvirkende til at KulturStationen bliver et sted, hvor man i højere grad har lyst til at holde aktiviteter for børn og unge. Vi har allerede en håndfuld frivillige som ønsker at lave tilbagevendende arrangementer for børn og forældre, så snart vi har de fornødne faciliteter.”

 

Budgettet for ansøgningen ser således ud:  

 

Udgifter

Beløb (kr.)

Materiale til færdiggørelse af gårdmiljøet, udføres som projekt af foreningens frivillige
Diverse legefaciliteter (små fodboldmål, gymnastikredskaber etc.)

Legeunderlag og diverse legetøj i skum til børnerummet

10.000


15.000
10.000

I alt

35.000

Indtægter

 

Egenfinansiering

0

I alt

0

Ansøgt Bylivspuljen

35.000

 

 

Administrationens bemærkninger
Administrationen vurderer, at ansøgningen fra KulturStationen lever op til retningslinjerne for tilskud fra Bylivspuljen. Det fremgår ikke af retningslinjerne for tilskud fra Bylivspuljen, at der ikke kan søges tilskud til indkøb af inventar. Bylivspuljen har til formål at understøtter ideer og aktiviteter, der søger at skabe liv, fornyelse og borgerinddragelse i Fredensborg Kommunes bymidter.

 

Administrationen vurderer, at KulturStationens ansøgning om tilskud til leg og udeaktiviteter på KulturStationen er et projekt, der skaber liv i byen, skaber og understøtter nye mødesteder for byens borgere, forskønner bymidten, samarbejder med lokale grupper, foreninger, institutioner, handelsliv osv. samt er nytænkende og inddrager en bred gruppe af af borgere.

 

Der er dog tale om en ansøgning om et meget stort beløb, og Bylivspuljen skal understøtte aktiviteter i alle fire bysamfund og på landet. Derudover lægges der op til, at Bylivspuljen primært støtter aktiviteter og i mindre grad indkøb af udstyr.

 

Administrationen indstiller derfor, at der bevilges et tilskud på 10.000 kr. fra Bylivspuljen til KulturStationen til indkøb af udstyr, der skaber leg og udeaktiviteter. Det anbefales, at det overfor KulturStationen påpeges, at det udstyr, der indkøbes til KulturStationen, skal kunne flyttes til andre lokaliteter, hvis det bliver nødvendigt.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Retningslinjer for tilskud fra Bylivspuljen.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

 

Kompetence

Kulturudvalget.

 

Kommunikation

I henhold til retningslinjerne for tilskud fra Bylivspuljen skal ansøger i sit markedsføringsmateriale gøre opmærksom på, at Kulturudvalget i Fredensborg Kommune er bidragsyder.

 

Indstilling

 1. At der bevilges et tilskud på 10.000 kr. fra Bylivspuljen til KulturStationen til indkøb af udstyr, der skaber leg og udeaktiviteter.
 2.  

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 11-10-2018

Udvalget besluttede at behandle sag 139, 140 og 141 under ét.

 

Udvalget besluttede at yde et samlet tilskud på i alt 45.000 kr. til de 3 ansøgninger i sag 139, 140 og 141.

Nr.142 - Sager på vej til Kulturudvalget

Sagsnr.: 16/1985

 
Charlotte Bie (I)

Beslutningstema

Der orienteres om sager på vej til Kulturudvalget.

Sagsfremstilling og økonomi

Der behandles ansøgninger til Kulturpuljen på alle udvalgsmøder.

Kulturpuljen har løbende ansøgningsfrist, og alle ansøgninger vil blive behandlet løbende.

 

Følgende sager forventes behandlet på kommende udvalgsmøder:

 

13. november

Drøftelse af kulturbegrebet og udviklingen af kulturen i Fredensborg Kommune - en proces over flere møder (drøftelse)

Kulturpakker (beslutning)

Fejring af Danmarks Befrielse 2019 (beslutning)

Pejlemærker for fremtidens Biblioteker (beslutning)

Forslag til udmøntning af budget 2019 (beslutning)

 

5. december

Godkendelse af Kulturudvalgets arbejdsgrundlag 2018-2021 (beslutning)

Driftsaftale med Nivaagaard Teglværks Ringovn (beslutning)

Driftsaftale med Fredensborg Lokalhistoriske Museum (beslutning)

 

17. januar

Driftsaftale med Nivaagaards Malerisamling (beslutning)

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Kulturudvalget.

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 11-10-2018

Orienteringen taget til efterretning. Der kommer en sag på om forslag til kommissorium for Kunstrådet på næste møde i Kulturudvalget.

Nr.143 - Meddelelser fra formanden

Sagsnr.: 16/1992

 
Charlotte Bie (I)

Beslutningstema

Formanden og udvalgsmedlemmerne afgiver meddelelser til udvalget.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Kulturudvalget.

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.
 2.  

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 11-10-2018

Formanden orienterede om at Kunstrådet har afholdt sit første møde 10. oktober 2018.

Nr.144 - Meddelelser fra administrationen

Sagsnr.: 16/1993

 
Charlotte Bie (I)

Beslutningstema

Administrationen orienterer om aktuelle sager.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Kulturudvalget.

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.
 2.  

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 11-10-2018

Taget til efterretning.

 

Administrationen orienterede om processen omkring kulturkoordinatorstillingen, som opslås som følge af budgetvedtagelsen.

 

Folkeoplysningsudvalget har godkendt skitse til program for arrangement for fritidslivet under temaet ”Kultur som sundhedsfremme” og at arrangementet flyttes til 28. februar 2019.