Nr.141 - KulturStationen - tilskud til leg og udeaktiviteter på KulturStationen

Sagsnr.: 18/25990

 

Beslutningstema

Der skal tages stilling til ansøgning fra KulturStationen om tilskud fra Bylivspuljen til leg og udeaktiviteter i KulturStationen.

 

Sagsfremstilling og økonomi

I denne ansøgning ansøger KulturStationen om tilskud på 35.000 kr. fra Bylivspuljen til indkøb af udstyr og legeudstyr til indretning af indendørs legerum i KulturStationen og færdiggørelse af det udendørs gårdmiljø med udendørs legeredskaber.

 

Af projektbeskrivelsen fremgår det, at:


”Humlebæk Centrum mangler et sted, hvor forældre og børn kan samles om hygge og leg - og hvor forældre samtidig kan mødes over en kop kaffe. I KulturStationen ønsker vi at stille sådan et sted til rådighed, både indendørs og udendørs.

 

KulturStationen har indrettet et indendørs legerum, men som bekendt i meget slidte lokaler. Der er derfor et stort ønske om at indrette en del af legerummet med et legeunderlag af skummåtter, samt nogle skumlegeredskaber, så også de helt små kan boltre sig frit.

 

KulturStationen råder over en meget attraktiv gård, ”Postgården” hvor et simpelt og hyggeligt gårdmiljø er under etablering, ved brug af genbrugsmaterialer og pallemøbler. KulturStationen ønsker at udbygge gårdmiljøet med lidt flere møbler og samtidig indkøbe diverse udendørs legeredskaber, som kan være med til at gøre “Postgården” og resten af Kulturstationen til et sted, hvor man for eksempel:

 

  • Kan lave åbne legedage med boldspil, sanglege, kreative værksteder og meget andet. Her kan byens forældre og børn mødes over fælles lege og en kop kaffe og kage både inde og ude.
  • Mødes udendørs under husets andre arrangementer, når vejret tillader det.
  • Såfremt der er ønske, behov og mulighed for det, stille faciliteterne til rådighed for mødregrupper, hvor man kan mødes i de enkelte grupper og/eller på tværs.
  • Og i det hele taget være medvirkende til at KulturStationen bliver et sted, hvor man i højere grad har lyst til at holde aktiviteter for børn og unge. Vi har allerede en håndfuld frivillige som ønsker at lave tilbagevendende arrangementer for børn og forældre, så snart vi har de fornødne faciliteter.”

 

Budgettet for ansøgningen ser således ud:  

 

Udgifter

Beløb (kr.)

Materiale til færdiggørelse af gårdmiljøet, udføres som projekt af foreningens frivillige
Diverse legefaciliteter (små fodboldmål, gymnastikredskaber etc.)

Legeunderlag og diverse legetøj i skum til børnerummet

10.000


15.000
10.000

I alt

35.000

Indtægter

 

Egenfinansiering

0

I alt

0

Ansøgt Bylivspuljen

35.000

 

 

Administrationens bemærkninger
Administrationen vurderer, at ansøgningen fra KulturStationen lever op til retningslinjerne for tilskud fra Bylivspuljen. Det fremgår ikke af retningslinjerne for tilskud fra Bylivspuljen, at der ikke kan søges tilskud til indkøb af inventar. Bylivspuljen har til formål at understøtter ideer og aktiviteter, der søger at skabe liv, fornyelse og borgerinddragelse i Fredensborg Kommunes bymidter.

 

Administrationen vurderer, at KulturStationens ansøgning om tilskud til leg og udeaktiviteter på KulturStationen er et projekt, der skaber liv i byen, skaber og understøtter nye mødesteder for byens borgere, forskønner bymidten, samarbejder med lokale grupper, foreninger, institutioner, handelsliv osv. samt er nytænkende og inddrager en bred gruppe af af borgere.

 

Der er dog tale om en ansøgning om et meget stort beløb, og Bylivspuljen skal understøtte aktiviteter i alle fire bysamfund og på landet. Derudover lægges der op til, at Bylivspuljen primært støtter aktiviteter og i mindre grad indkøb af udstyr.

 

Administrationen indstiller derfor, at der bevilges et tilskud på 10.000 kr. fra Bylivspuljen til KulturStationen til indkøb af udstyr, der skaber leg og udeaktiviteter. Det anbefales, at det overfor KulturStationen påpeges, at det udstyr, der indkøbes til KulturStationen, skal kunne flyttes til andre lokaliteter, hvis det bliver nødvendigt.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Retningslinjer for tilskud fra Bylivspuljen.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

 

Kompetence

Kulturudvalget.

 

Kommunikation

I henhold til retningslinjerne for tilskud fra Bylivspuljen skal ansøger i sit markedsføringsmateriale gøre opmærksom på, at Kulturudvalget i Fredensborg Kommune er bidragsyder.

 

Indstilling

  1. At der bevilges et tilskud på 10.000 kr. fra Bylivspuljen til KulturStationen til indkøb af udstyr, der skaber leg og udeaktiviteter.
  2.  

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 11-10-2018

Udvalget besluttede at behandle sag 139, 140 og 141 under ét.

 

Udvalget besluttede at yde et samlet tilskud på i alt 45.000 kr. til de 3 ansøgninger i sag 139, 140 og 141.