Nr.136 - Skolekorene i Fredensborg og Hørsholm Kommune - Fælleskommunalt korstævne 2019

Sagsnr.: 18/25998

 

Beslutningstema

Der skal tages stilling til ansøgning om tilskud fra Kulturpuljen 2019 på 10.000 kr. til afholdelse af Fredensborg Kommunes og Hørsholm Kommunes fælles korstævne i 2019.

 

Sagsfremstilling og økonomi

 

Skolekorene i Hørsholm og Fredensborg Kommune har de sidste 18 år afholdt fælleskommunale korstævner. I 2019 afholdes det fælleskommunale korstævne d. 25. april i Hørsholmhallen, hvor stævnet også blev afholdt de sidste par år.

 

Ansøgningen er vedlagt sagen som bilag. (bilag 1)

 

Denne gang har skolekorene hyret komponisten Anders Møller til at stå for den musikalske ledelse på dagen.

 

Det fælleskommunale korstævne har til formål at udvikle koraktiviteterne i de to kommuner. Der deltager hvert år cirka 250-300 korbørn i korstævnet, hvor typisk 100-125 elever er fra Fredensborg Kommune.

 

Ansøger skriver i ansøgningen:

”Hørsholm Kommune bidrager som tidligere i stedet for udbetaling med alle udgifter og arbejdet vedrørende arrangementet. Det er transport af scene fra skolerne til Hørsholmhallen, opsætning af denne, servicering i løbet af dagen og endelig nedtagning og tilbagekørsel af scene. Hørsholm Kommune leverer endnu engang dette i 2019, hvorfor vi alene ansøger Fredensborg Kommune om tilskud.”

 

Budgettet for korstævnet ser således ud:

 

Udgifter

Beløb (kr.)

Honorar til guitarist
Honorat til komponist Anders Møller
Honorar til basist
Honorar til pianist
Honorar til trommeslager
Forplejning af korbørn
Møder, frokost, kaffe og middag
Vingaver
Lyd og lys
Buketter

2.000
10.000
2.000
2.000
2.000
0
1.150

2.500
5.000
400

Udigfter i alt

27.050

Indtægter

Beløb (kr.)

Billetsalg
Egenfinansiering
Tilskud – Fredensborg Kommune

10.000
7.050
10.000

Indtægter i alt

27.050

Ansøgt Kulturpuljen i alt

10.000

 

Administrationens bemærkninger

Administrationen vurderer, at ansøgningen lever op til retningslinjer for Kulturpuljen, da det fælleskommunale korstævne er en aktivitet, der fremmer børn og unges deltagelse i kulturlivet.

 

Administrationen bemærker, at det fælleskommunale korstævne i 2015 og 2016 fik 10.000 kr. i tilskud fra Kulturpuljen, at korstævnet i 2017 fik bevilget 7.000 kr. fra Kulturpuljen, og i 2018 et tilskud på 8.000 kr. I 2018 besluttede Kulturudvalget endvidere at anbefale ansøgeren fremover at tage kontakt til Sangcenter Nordsjælland med henblik på eventuelle muligheder for samarbejde.

 

Administrationen indstiller, at der bevilges et tilskud på 10.000 kr. fra Kulturpuljen 2019 til det fælleskommunale korstævne i 2019.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Retningslinjerne for tilskud fra Kulturpuljen.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

 

Kompetence

Kulturudvalget.

 

Kommunikation

I henhold til retningslinjerne for tilskud fra Kulturpuljen skal ansøger i sit markedsføringsmateriale gøre opmærksom på, at Kulturudvalget i Fredensborg Kommune er bidragsyder.

 

Indstilling

  1. At der bevilges et tilskud på 10.000 kr. fra Kulturpuljen 2019 til det fælleskommunale korstævne i 2019.

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 11-10-2018

Administrationens indstilling vedtaget.