Nr.133 - Karen Gabel Madsen - ansøgning om tilskud til kunstudstilling

Sagsnr.: 18/26319

 

Beslutningstema

Der skal tages stilling til ansøgning fra Karen Gabel Madsen, som på vegne af en gruppe professionelle kunstnere, søger om tilskud fra Kulturpuljen 2018 til kunstudstillingen ”Postkort Hjemmefra” i Kulturstationen.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Karen Gabel Madsen og Amalie Gabel arrangerer og kuraterer kunstudstillingen ”Postkort Hjemmefra” på Kulturstationen i Humlebæk fra d. 13. oktober til midt i november.

 

I udstillingen deltager både professionelle kunstnere bosat i Humlebæk, Anette Harboe Flensburg, Bjørn Poulsen, Karen Gabel Madsen og Amalie Gabel, samt en række professionelle kunstnere i øvrigt, Anne Sofie Skjold Møller, Ellen Hyllemose, Torgny Wilcke, Filip Vest, Franiziska Windlf, Emilia Bergmark og Frederik Albrecht. Flere kunstnere er inviteret, men har ikke givet tilsagn endnu.

 

I projektbeskrivelsen for udstillingen fremgår det bl.a., at:

 

”Kulturstationen er Humlebæks nedlagte posthus, der ligger praktisk talt for enden af perronen på Humlebæk Station. For tiden bruges stedet som borgernes hus. Det har tydelige spor fra tiden som postkontor – skift i gulvbelægning, væggenes farver, gamle skilte. Udstillingens værker vil forholde sig til stedets historie, dens nuværende brug og rummenes taktilitet, værkerne installeres i forhold til Kulturstationens rammer.”

 

Med titlen ”Postkort Hjemmefra” vil vi også pege på det hjemlige som tema:

Det konkrete fysiske sted som akkumulering på psykologisk betoning gennem mange års brug, det ordløse landskab, der indprenter sig steder, man har boet i mange år.”

 

Prorjektbeskrivelsen er vedlagt sagen som bilag. (bilag 1)

 

Budgettet for arrangementet ser således ud:

 

Udgifter

Beløb (kr.)

Symbolsk honorar til kunstnerne
Leje af bil til transport af værker
Tryk af plakater, skilte til udendørs, søm, skruer osv.
Leje af projektor til filmaften

14.000
2.200
1.500
300

I alt

18.000

Indtægter

0

Egenfinansiering

0

Ansøgt Kulturpuljen

18.000

 

Administrationens bemærkninger
Administrationen bemærker, at ansøgningen lever op til retningslinjerne for tilskud fra Kulturpuljen ved at være en kulturaktivitet med professionelt kunstnerisk indhold, der fremmer og bevarer lokale traditioner, identitet og kulturarv samt kommer mange borgere i Fredensborg Kommune til gode.

 

Dog bemærker administrationen, at det fremgår af retningslinjerne for tilskud fra Kulturpuljen, at Kulturudvalget lægger vægt på, at arrangører af aktiviteter med et budget på over 5.000 kr. søger anden finansiering gennem egenfinansiering, deltagerbetaling/entréindtægter, sponsorater eller tilskud fra fonde eller andre puljer.

 

Administrationen indstiller derfor, at der bevilges et tilskud på 10.000 kr. fra Kulturpuljen 2018 til kunstudstillingen ”Postkort Hjemmefra”.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Retningslinjerne for tilskud fra Kulturpuljen.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

 

Kompetence

Kulturudvalget.

Kommunikation

I henhold til retningslinjerne for tilskud fra Kulturpuljen skal ansøger i sit markedsføringsmateriale gøre opmærksom på, at Kulturudvalget er bidragsyder.

 

Indstilling

  1. At der bevilges et tilskud på 10.000 kr. fra Kulturpuljen 2018 til kunstudstillingen ”Postkort Hjemmefra”.

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 11-10-2018

Udvalget afslog ansøgøgningen med henvisning til at andre kunstforeninger ikke får tilskud til deres udstillinger. Udvalget vil derimod gerne stille posthuset og andre lokaliteter gratis til rådighed for kunstnere, der vil udstille.