Nr.131 - Sangcenter Nordsjælland - midtvejsstatus

Sagsnr.: 18/26330

 

Beslutningstema

Midtvejsstatus for etablering og drift af Sangcenter Nordsjælland fremlægges til orientering.

Sagsfremstilling og økonomi

 

Kulturudvalget bevilgede på mødet d. 13. marts 2018 et tilskud til Sangcenter Nordsjælland på 125.000 kr. til drift af Sangcenter Nordsjælland i 2018. Kulturudvalget besluttede dog, at bevillingsperioden gælder fra marts 2018 til marts 2019, hvorefter Kulturudvalget vil blive forelagt en endelig sag om Sangcenter Nordsjællands drift og projekter for perioden.

 

Administrationen har været i kontakt med Sangcenter Nordsjælland, som har givet en midtvejsstatus for etableringen og opstarten af Sangcenter Nordsjælland samt nuværende og kommende projekter. En skriftlig status er vedlagt sagen som bilag. (bilag 1)

 

Etablering og organisation

Direktør for Sangcenter Nordsjælland, Morten Ernst Lassen, oplyser, at der nu er nedsat et repræsentantskab samt en bestyrelse for Sangcenter Nordsjælland, samt at det formelle ift. organisationen, vedtægter, forretningsorden osv. og hjemmeside er ved at være på plads.

 

Repræsentantskabet består på nuværende tidspunkt af 20-25 personer, som repræsenterer sponsorer, erhvervsliv, provstier, kirker, skoler, kommuner og andre interessenter i Nordsjælland. Repræsentantskabet mødes 1 gang årligt.

 

Der er også nedsat en bestyrelse beståede af 7 medlemmer samt direktøren. De syv medlemmer er fordelt på en repræsentant fra henholdsvis provsti, kirke, erhvervsliv, skole, kommune, musikskole + en yderligere repræsentant. Bestyrelsen mødes 6-8 gange årligt.

 

Herudover er der nedsat to styregrupper for henholdsvis Fredensborg og Hillerød.

 

Projekter

Sangcenter Nordsjælland har forskellige projekter i støbeskeen. Nogle med projektstart i efteråret 2018 og andre med projektstart i løbet af 2019.

 

Projekter i efteråret 2018

 

Spil Dansk
Kulturudvalget besluttede på mødet d. 30. maj, at årets Spil Dansk-uge i uge 44 skal organiseres i et samarbejde mellem Fredensborg Musikskole og Sangcenter Nordsjælland. I samarbejde med Kulturelt Samråd er Sangcenter Nordsjælland og Fredensborg Musikskole derfor nu i gang med at planlægge årets Spil Dansk-arrangementer i uge 44.

 

Hørelære til Fredensborg Slotskirkes Pigekor
Projektet går ud på, at 20 piger i Fredensborg Slotskirkes Pigekor tilbydes hørelære 1 gang ugentligt ved en musiklærer fra Fredensborg Musikskole.

 

Sangleg og morgensang på Fredensborg Skole
Tre 0. klasser tilbydes et morgensangsforløb 1 gang hver 14. dag med start i uge 43. Her arbejdes med sange, rytmik, dans og bevægelse. Hertil hører til optrædener til henholdsvis jul 2018 og forår 2019.

To 2. klasser tilbydes et undervisningsforløb på 8-10 moduler á 45 min. med krybbespil frem til jul 2018.

Projektet er et pilotprojekt i det større projekt, Alle Børn Har En Stemme, som Sangcenter Nordsjælland ønsker at at udbrede til andre skoler i Fredensborg Kommune.

 

DANSANG på Benediktehjemmet
I projektet tilbydes de ældre på Benediktehjemmet sang og bevægelse af en musikskolelærer. Projektet blev igangsat i uge 37 og fortsætter resten af året. Det er ambitionen, at projektet tilbydes til kommunens andre ældreinstitutioner ultimo 2018.

 

Projekter i foråret 2019

Solosang til Fredensborg Slotskirkes Pigekor
Projektet går ud på, at 20 piger i Fredensborg Slotskirkes Pigekor tilbydes ugentlig solosangsundevisning ved musiklærer fra Fredensborg Musikskole.

 

Sangprojekt på Fredensborg Skole
To 5. klasser tilbydes et musicalforløb på 8-10 moduler á 45 min med instruktør. Projektet slutter med fremførelse af en musical i juni 2019.

 

Skolekor på Nivå Skole
Samarbejde mellem Sangcenter Nordsjælland og Fredensborg Musikskole. Projektet indebærer opstart af et skolekor på 30-40 børn ved en ekstern sangkonsulent med ugentlige sangsessions á 45 min.

 

Administrationens bemærkninger
Administrationen bemærker, at der i den skriftlige status, som Sangcenter Nordsjælland har fremsendt, også fremgår ideer til flere projekter i efteråret 2019 og længere frem.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

 

Kompetence

Kulturudvalget.

 

Indstilling

  1. At sagen tages til efterretning.

 

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 11-10-2018

Orienteringen taget til efterretning.