13-11-2018 kl. 17:30
Humlebæk Bibliotek, Humlebæk Center 40

Medlemmer

Ulla Hardy-Hansen (C)

Carsten Nielsen (A)

Tinne Borch Jacobsen (V)

Kristian Hegaard (B)

Bettina Bové

Charlotte Bie (I)

Afbud

Carsten Wulff (V)

Nr.145 - Træffetid

Carsten Wulff (V), Charlotte Bie (I)

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 13-11-2018

Ingen mødt.

Nr.146 - Godkendelse af dagsorden

Carsten Wulff (V), Charlotte Bie (I)

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 13-11-2018

Dagsorden godkendt.

 

Charlotte Bie (I) deltog fra kl. 17.50 fra punkt 147 til kl. 19.50 ved punkt 163.

Nr.147 - Kulturstrategisk drøftelse - fortsættelse

Sagsnr.: 18/8155

 
Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

Henover en række temadrøftelser drøfter Kulturudvalget ønsker og forventninger til kulturen i Fredensborg Kommune på længere sigt. På dette møde samles der dels op på drøftelserne på sidste møde samt arbejdes videre med Kulturudvalgets arbejdsgrundlag.

 

Sagsfremstilling og økonomi

På sidste møde drøftede Kulturudvalget et udkast til et arbejdsgrundlag med udgangspunkt i et formuleret kulturbegreb og en vision.

 

Arbejdsgrundlaget er delt om i følgende temaer, som stemmer overens med Kulturudvalgets nuværende strategi, men også har afsæt i Byrådets arbejdsgrundlag.

 

Kulturudvalgets arbejdsgrundlag består af følgende temaer:

 • Et aktivt kultur- og fritidsliv er også sundhed
 • Kulturarven er vores fælles historie
 • Kunst og kultur i det offentlige rum
 • Børne- og ungekultur
 • Det frivillige kulturliv
 • Samarbejde og synlighed

 

På dette møde skal Kulturudvalget drøfte de sidste to temaer i arbejdsgrundlaget:

 • Det frivillige kulturliv
 • Samarbejde og synlighed

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingssmæssige konsekvenser.

 

Kompetence

Kulturudvalget.

 

Indstilling

 1. At sagen drøftes.

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 13-11-2018

Sagen blev drøftet. Udtalelse fra Seniorrådet indgik i behandlingen af sagen. Udvalget bemærker, at det fremgår af Byrådets arbejdsgrundlag, at kulturelle aktiviteter også ses på tværs af generationer.

Nr.148 - Kommissorium for Kunstrådet

Sagsnr.: 18/27259

 
Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

Forslag til kommissorium for Kunstrådet fremlægges til godkendelse.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Den tidligere Fredensborg Kommunes Kunstfond blev nedlagt i forbindelse med kommunalvalget i 2017, og Kunstfondens kompetencer blev i samme omgang en del af Kulturudvalgets opgaveportefølje. Det fremgår derfor af Styrelsesvedtægt for Fredensborg Kommune for byrådsperioden 2018 – 2021, at det er Kulturudvalget, der har ansvaret for Kunstfondens opgaver samt kunst i byrummet.

 

Byrådet har besluttet, at der nedsættes et Kunstråd, som skal fungere som sparringspartner for Kulturudvalget i forbindelse med kunstprojekter og kunstindkøb.

 

Forslag til kommissorium for Kunstrådet fremlægges nu til godkendelse. Forslag til kommissorium er vedlagt sagen som bilag. (bilag 1)

 

Af forslaget til kommissorium fremgår det, at det er Kunstrådets formål at rådgive Kulturudvalget i forbindelse med kunstprojekter og indkøb af kunst til det offentlige rum.

 

Kunstrådet er også sparringspartner for Fredensborg Kommune i forbindelse med øvrige kunst- og udsmykningsprojekter, der opstår som resultat af Byrådets beslutning om at afsætte 1 % af byggesummen ved anlægs- og byggeprojekter på over 1 mio.kr. til kunst og udsmykning.

 

Som det fremgår af forslag til kommissorium for Kunstrådet, har Kunstrådet til opgave, at:”
- rådgive Kulturudvalget og Fredensborg Kommune om kunstforhold i det hele taget og specifikt i forbindelse med kunstprojekter og indkøb af kunst.
- foreslå indkøb af kunst til det offentlige rum.”

 

Medlemmer
Kunstrådet består af formanden for Kulturudvalget samt yderligere et byrådsmedlem og to medlemmer med bred kunstfaglig viden, eksempelvis fra Fredensborg Kommunes to kunstinstitutioner, Nivaagaards Malerisamling og Louisiana.

Formanden for Kulturudvalget er født formand for Kunstrådet, ligesom det andet byrådsmedlem er født næstformand. 

 

Økonomi

Kunstrådet har ingen selvstændig økonomi, men er rådgivende overfor Kulturudvalget i forhold til puljen til indkøb af kunst, Kunstpuljen, som er på 51.000 kr. årligt med fuld overførselsret.


 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Kompetence

Kulturudvalget.

 

Indstilling

 1. At det overfor Kulturudvalget indstilles, at forslag til Kommissorium for Kunstrådet godkendes.

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 13-11-2018

Kommissorium for Kunstrådet godkendt.

Nr.149 - Godkendelse af proces for pejlemærker for fremtidens biblioteker

Sagsnr.: 18/13156

 
Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

Proces for det kommende arbejde med pejlemærker for fremtidens biblioteker i Fredensborg Kommune fremlægges til godkendese.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Ligesom Kulturudvalget er i gang med at formulere sin vision og sit arbejdsgrundlag, skal Kulturudvalget også i gang med at formulere sin vision for bibliotekerne i Fredensborg Kommune. Her lægges der op til formulering af en række pejlemærker, så Fredensborg Bibliotekerne er rustet til at imødekomme de nye tendenser i den udvikling, folkebibliotekerne i Danmark står i.

 

Kulturudvalget skal derfor bl.a. at diskutere: Hvad vil vi med fremtidens biblioteker i Fredensborg Kommune? Hvordan kan bibliotekerne understøtte strategien for byudviklingen i  Fredensborg Kommune? Hvilke værdier skal bibliotekerne skabe for borgerne? Hvad skal bibliotekerne tilbyde borgerne?

 

Kulturudvalget behandlede på udvalgsmødet d. 13. marts 2018 en sag om proces for udarbejdelse af pejlemærker for fremtidens biblioteker i Fredensborg Kommune. Som resultat heraf var Kulturudvalget i forbindelse med udvalgsmødet d. 30. maj 2018 på inspirationstur til Kulturværftet i Helsingør og Kulturhavnen i Gilleleje som optakt til et kommende temamøde. Disse erfaringer er gode for Kulturudvalget at tage med ind i den kommende proces.

 

Processen er siden blevet udskudt nogle måneder for at afvente ansættelse af den nye kulturchef. Derfor fremlægger administrationen på ny et forslag til en proces og en tidsplan, der har til formål at skabe dialog og inspiration for Kulturudvalget på vejen frem mod formulerede pejlemærker.

 

Der er begrænsede økonomiske ressourcer til arbejdet med pejlemærkerne. Derfor foreslås det at hyre en ekstern konsulent til at styre processen både i forhold til inddragelse af interessenter, facilitering af temamøde for Kulturudvalget i februar samt endelig skriftlig udarbejdelse af pejlemærkerne for fremtidens biblioteker i Fredensborg Kommune.

 

Tidsplanen opridser initiativer i processen og søger at skabe inddragelse af både udvalg, medarbejdere, ledere, brugere og ikke-brugere, dvs. de borgere, der i dag ikke benytter bibliotekerne i Fredensborg Kommune. Processen faciliteres af en ekstern konsulent, der skal sikre gode og konstruktive dialoger i samarbejde med administrationen og Fredensborg Bibliotekerne. Undersøgelsen består dels af fokusgruppeinterviews med nuværende brugere, dels analyse af eksisterende besøgstal og den nationale brugerundersøgelse og endelig inddragelse af medarbejdere og ledere. Hertil kommer en undersøgelse af ikke-brugeradfærden og spørgsmålet om, hvad andre kommuner har gjort for at tiltrække ikke-brugere.

 

 

Tidsplan for processen
 

 

Novem-ber

Decem-ber

Januar

Februar

Marts

Administra-tionen

Konsulent-opgave sendes i udbud og konsulent vælges til opgave.

 

 

Udarbej-delse af pejle-mærker

 

Kulturud-valget

Godken-delse af tids- og procesplan

 

 

Temamøde

Godken-delse af forslag til pejle-mærker for Fremti-dens Fredens-borg Bibliote-ker

Ekstern konsulent

 

Inddrag-else af intere-ssenter

Inddrag-else af interes-senter

Facilitering af temamøde samt udarbejdel-se af pejlemærk-er

 

 

 

Resultat

Pejlemærkerne skal fungere som et bindeled mellem bibliotekernes nuværende pejlemærker og bibliotekernes fremtidige rolle.

 

Pejlemærkerne og dertilhørende anbefalinger skal være et bud på, hvordan:

 • Flere borgere kommer til at benytte bibliotekene mere
 • Flere ikke-brugere begynder at benytte bibliotekerne
 • Kommunens børn i endnu højere grad bliver biblioteksbrugere
 • Bibliotekerne skal prioritere sine kerneydelser, f.eks. materialeudlån, arrangementer, litteraturformidling og vejledning, og samtidig være rustet til den nye digitale virkelighed.

 

Samlet set skal arbejdet med pejlemærkerne danne grundlag for, hvordan Fredensborg Bibliotekerne kan tiltrække flere besøgende. Der kan både være tale om fysiske tilpasninger, programmæssige tilpasninger, mindre kampagner, samarbejder med både andre dele af kommunen og eksterne interessenter omkring tiltrækning af flere besøgende.

 

Fredensborg Kommunes biblioteker i dag

Fredensborg Kommunes biblioteker består i dag af et bibliotek og medborgercenter i Nivå samt bibliotekerne i Fredensborg og Humlebæk. Derudover findes et cafébibliotek i Kokkedel, som efter vedtagelsen af Budget 2019 skal flyttes til Egedal byens hus.

 

Bibliotekerne arbejder i dag efter de fem pejlemærker i den nuværende biblioteksstrategi vedtaget i januar 2016. Pejlemærkerne er:

 • Attraktive fysiske rammer og adgang
 • Fredensborg læser
 • Attraktive kulturtilbud for børn og familier
 • Informationskompetencer og livslang læring
 • Professionel og effektiv organisation

 

 

Økonomi

Administrationen har et mindre budget til gennemførelse af undersøgelsen og ekstern konsulentbistand.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

4. Bygninger og byrum skaber liv

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

 

FNs verdensmål

3. Sundhed og trivsel

Kompetence

Kulturudvalget.

 

Indstilling

 1. 1. At proces for udarbejdelse af pejlemærker for fremtidens biblioteker i Fredensborg Kommune godkendes.

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 13-11-2018

Administrationens indstilling godkendt.

Nr.150 - Implementering af budgetforliget 2019-2022 på biblioteksområdet

Sagsnr.: 18/27046

 
Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

Kulturudvalget orienteres om udmøntning af budgetforliget 2019-2022 på biblioteksområdet.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Kulturudvalget orienteres om udmøntning af budgetforliget 2019-2022. Med budgetforliget vedtoges såvel besparelser på ca. 1 mio. kr., som et anlæg på 0,15 mio. kr. til flytning af Cafébiblioteket til Egedal byens hus. Besparelserne fordeler sig primært på personalekontiene og i mindre grad på de administrative konti.

 

Besparelserne på personalekontiene sker ved personalereduktion (afskedigelser og frivillig fratræden) med reduceret serviceniveau og effektiviseringer til følge. Som konsekvens af budgetforliget vil der ikke længere være tilbud om levering af dagplejeposer og materialer til de borgere, der ikke selv kan gå på biblioteket. Endvidere vil borgerne kunne opleve længere ventetid på betjeningen i de enkelte biblioteker, ligesom der kan blive øget ventetid på materialer - ikke mindst de materialer, som transporteres mellem afdelingerne.

 

Der reduceres eksempelvis konkret i de timer, der er afsat til servicemedarbejdere, hvorfor der bliver længere ventetid på de opgaver, som servicemedarbejderne løser bl.a. nedsættes hyppigheden af kørsel mellem afdelingerne og Rådhuset fra 4 dage/ugentligt til 3 dage/ugentligt.

 

Der vil fra 1.1.2019 blive indkøbt færre materialer særligt de mere specielle materialer, som kan lånes i Centralbibliotekerne. Desuden vil udgifterne til klargøring blive reduceret.

 

Mange arbejdsgange på bibliotekerne vil blive forsøgt yderligere effektiviseret, således at så megen tid som muligt, kan anvendes på publikumsrettede opgaver. På den måde kan der i et vist omfang kompenseres for de færre personaleressourcer.

 

Øgede indtægter

Som led i udmøntningen ændres et enkelt gebyr ligesom tidsintervallerne, hvornår borgerne ved for sene afleveringer får pålignet gebyrer. Disse ændringer er tilpasset nabokommunernes prisniveau. Begge disse tiltag forventes at give en mindre øget indtægt.

Endvidere øges priserne for print fra 1.1.2019, ligesom der fremover vil være differentierede priser på sort/hvid og farveprint.

    

 

Flytning af Cafébiblioteket

For den afsatte anlægssum på 0,15 mio. kr. flyttes Cafebiblioteket til Egedal byens hus. Da der skal ske nogle mindre bygningsmæssige ændringer og etableres ekstra IT, forventes ibrugtagning i Egedal byens hus ca. 1.8.2019. Men allerede fra 1.1.2019 holdes der kun én betjent åbningsdag som følge af den samtidige personalereduktion både i Kokkedal og på de øvrige biblioteker.

 

Økonomi

Tabel 1: Budgetforlig drift 2019-2022 på Biblioteksområdet (hele 1000 kr.)

 

Drift

2019

2020

2021

2022

2019-2022

1.

Generelle administrative effektiviseringer/besparelse på bibliotekerne

-100

-100

-100

-100

-400

2.

Ændring af tilbuddet om ”Bogen Kommer” og ”dagplejeposer”

-50

-100

-100

-100

-350

3.

Besparelse på bibliotekerne

 

-600

-600

-600

-600

-2.400

4.

Flytning af Cafébiblioteket og reduceret bemanding og drift

-100

-100

-100

-100

-400

5.

Reduceret pris- og lønfremskrivning

-77

-77

-77

-77

-308

 

I alt

-927

-977

-977

-977

-3.858

 

 

Tabel 2: Budgetforlig anlæg 2018-2022 på Biblioteksområdet (hele 1000 kr.)

 

Anlæg

2019

2019-2022

 

Flytning af Cafébiblioteket til lokaler i Egedal byens hus

+150

+150

 

 

 

Konkret udmøntning af besparelserne nævnt i Tabel 1

Ad 1. Effektiviseringer/besparelser fordeles på forskellige administrative konti. Det er også her, at de øgede indtægter bogføres.

Ad 2: Jf. besparelsesforslaget implementeres dette fra 1.1.2019 og brugerne vil i løbet af november/december 2018 modtage besked herom med samtidig orientering om de muligheder borgene i stedet kan gøre brug af. Denne reduktion medfører personalereduktion, hvorfor der kun er halvårssvirkning med fuld gennemslag i 2020.

Ad 3: Denne reduktion indebærer, at i alt 3 stillinger (2,2 årsværk) nedlægges. En stilling er vakant og to medarbejdere opsiges. Denne ændring vil først kunne træde i kraft ca. 1.7.2019 på grund af de overenskomstmæssige varsler. Det vil derfor være nødvendigt i 2019 midlertidigt at spare yderligere på indkøb og administrative indkøb for at kunne kompensere for den manglende finansiering. Der vil være fuldt gennemslag af personalebesparelserne fra 2020. 

Ad 4: Fra den 1.1.2019 vil der kun være betjening i Cafébiblioteket en dag/ugentligt.  

 

Konkret udmøntning af besparelserne nævnt i Tabel 2

I løbet af 2019 etableres det nye Cafébibliotek i Egedal byens hus med forventet åbning i august/september 2019. Inden da skal bibliotekerne i samarbejde med kommunens Ejendomscenter findes den mest hensigtsmæssige placering, ligesom der skal etableres det nødvendige IT og adgangskontrol til biblioteket.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd.

 

Kompetence

 1. Kulturudvalget.
 2. Byrådet jf. delegationsplanen for så vidt angår ændringer af gebyrer.

 

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.
 2. At ændringerne i gebyrer herunder ændringerne i intervallerne for påligning af gebyrer samt ændringerne i priser på print/kopi anbefales over for Byrådet.

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 13-11-2018

Anbefales overfor Byrådet.

Nr.151 - Rengøring af KulturStationen i Humlebæk

Sagsnr.: 18/30049

 
Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

Udvalget drøfter imødekommelse af Kulturstationens ønske om hjælp til rengøring af det gamle posthus i Humlebæk.

 

Sagsfremstilling og økonomi

I forbindelse med at Byrådet den 4. september 2017 besluttede at stille ejendommen Humlebæk Center 44, 3050 Humlebæk til rådighed for borgergruppen KulturStationen, blev det besluttet at afsætte 25.000 kr. til en hovedrengøring i 2017 og efterfølgende 50.000 kr. årligt til rengøring af lokalerne i 2018 og 2019.  Midlerne tages jf. Byrådets beslutning fra anlægsprojektet ”Udvikling af byrum i Humlebæk”, hvor der er afsat 2,8 mio. til opgradering af området i 2018-2022.  Der skal nu findes en konkret rengøringsløsning i samarbejde med Center for Ejendomme og Intern Service.

 

Administrationen anbefaler, at man benytter kommunens nuværende aftale med COOR om rengøring af kommunens lokaler. Inden for den økonomiske ramme vurderes det, at der kan tilbydes én ugentlig rengøring i lokalerne, samt én månedlig rengøring af kælderlokalerne. Herudover pudsning af vinduer en til to gange årligt. Det anbefales, at man opstarter samarbejdet med en hovedrengøring af lokalerne.

 

Ved denne løsning skal der afsættes plads til etablering af rengøringsrum i Kulturstationen, ligesom der skal opsættes dispensere til rengøringsprodukter i lokalerne.

Administrationen vurderer, at man kan iværksætte rengøringen i løbet af 14. dage fra godkendt indstilling.

 

I henhold til punkt 5 i underskrevet aftale af 16/10 2017 mellem Fredensborg Kommune og borgergruppen Kulturstationen, er der indgået aftale om, at borgergruppen selv skal forestå rengøring. Såfremt midlerne til rengøring udmøntes direkte til borgergruppen, understreger administrationen, at der skal indhentes 3 tilbud på opgaven hos eksterne leverandører forud for indgåelse af kontrakt. Administrationen fraråder denne løsning.

 

Bevilling

Sagens bevillingsmæssige konsekvenser, der blev godkendt i Byrådet den 4. september 2017,  fremgår af nedenstående tabel:

Beløb i 1.000 kr.

2017

2018

2019

2020

2017-20 i alt

Drift og sikring af posthus

250

130

130

0

510

Rengøring

25

50

50

 

125

Anlægsprojekt: Udvikling af byrum i Humlebæk

0

-455

-180

0

-635

I alt

275

-275

0

0

0

 

 

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FN´s Verdensmål: Bæredygtige byer og lokalsamfund

Byrådets arbejdsgrundlag: Bygninger og byrum skaber liv

 

Kompetence

Kulturudvalget.

 

Indstilling

At der indgås aftale med COOR om rengøring af Kulturstationens lokaler i 2018 og 2019.

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 13-11-2018

Administrationens indstilling godkendt.

Nr.152 - Kulturpuljen 2019 - status

Sagsnr.: 18/29066

 
Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

Oversigt over Kulturpuljen 2019 fremlægges til orientering.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Kulturpuljen 2018

Det oprindelige budget for Kulturpuljen 2018 var 835.000 kr. inkl. 200.000 kr. i merbevilling i forbindelse med budgetforliget 2018-2021.

 

Budgettet er dog efterfølgende blevet nedskrevet med 155.000 kr., som følge af Kulturudvalgets beslutning på udvalgsmødet d. 12. september 2017 om overførsel af faste tilskud til kommunens kulturhuse samt pleje af udearealer ved Højsager Mølle fra Kulturpuljen til separate konti.

 

Det korrigerede budget for Kulturpuljen 2018 er derfor 680.000 kr. Hertil kommer overførsel af ubrugte midler fra Kulturpuljen 2017 på 247.000 kr

 

Der er pr. dags dato 117.943 kr. tilbage i Kulturpuljen 2018 til Kulturudvalgets disposition på dette møde. En bevillingsoversigt er vedlagt sagen som bilag. (bilag 1)

 

Retningslinjerne for tilskud fra Kulturpuljen er vedlagt sagen som bilag. (bilag 2)

 


Sager med konsekvenser for Kulturpuljen 2018 til behandling på dette møde:

 

Ansøger

Aktivitet

Ansøgt (kr.)

Indstilling (kr.)

FredensborgSmukkest

Etablering og drift af skøjtebane

20.000

0

I alt

 

20.000

0

 

 

Kulturpuljen 2019
Budgettet for Kulturpuljen 2019 er på 696.000 kr. Hertil kan komme eventuelle overførelser fra 2018.

Kulturudvalget bevilgede på sidste møde d. 11. oktober 22.200 kr. fra Kulturpuljen 2019. Der er således 673.800 kr. tilbage i Kulturpuljen 2019.

 

Sager med konsekvenser for Kulturpuljen 2019 til behandling på dette møde:

 

Ansøger

Aktivitet

Ansøgt (kr.)

Indstilling (kr.)

Børnejazz Fredensborg

4 familiekoncerter i 2019

25.350

25.350

Fredensborg Brass Ensemble

Promenadekoncert 2019

8.000

8.000

Fredensborg Byorkester

Koncert i Fredensborg Gl. Bio 2019

7.500

7.500

Fredensborg-Humlebæk Lokalhistoriske Forening

Foreningen Årsskrift 2019

8.000

8.000

Nivå Amatør Teater

Nytårskoncert med DRAM Big Band

7.450

7.450

Aminderød Kirkes Menighedsråd

3 juniorkoncerter i 2019

10.000

10.000

I alt

 

64.300

64.300

 

Administrationens bemærkninger

Administrationen bemærker, at der, hvis ansøgningerne om tilskud fra Kulturpuljen 2019 imødekommes med de indstillede beløb, vil være 609.500 kr. tilbage i Kulturpuljen 2019 til resten af året.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

 

FNs verdensmål

3. Sundhed og trivsel

Kompetence

Kulturpuljen.

 

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 13-11-2018

Der er en fejl i kolonnen omkring Fredensborg-Humlebæk Lokalhistoriske Forening, hvor der skal stå 5.000 kr. jf. sag nr. 156.

Taget til efterretning.

Nr.153 - Børnejazz Fredensborg - tilskud til koncerter i 2019

Sagsnr.: 18/29349

 
Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

Der skal tages stilling til ansøgning fra Børnejazz Fredensborg om tilskud på 25.350 kr. fra Kulturpuljen 2019 til 4 familiekoncerter i 2019.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Børnejazz Fredensborg præsenterer hvert år fire familiekoncerter med professionel musik for de 2-8 årige i Kulturhuset Fredensborg Gl. Bio. Familiekoncerterne er et koncept, kaldet kamæleonkoncerter, der leveres af Levende Musik i Skolen (LMS), og som har eksisteret siden 1995. LMS og kamæleonkoncerterne støttes af Statens Kunstfond og giver dermed kommunerne mulighed for at få koncerter med professionelt indhold til halv pris.

 

Til og med i år har LMS tilbudt landets kommuner pakker á 4 kamæleonkoncerter, og derfor har Børnejazz Fredensborg hidtil skullet forpligte sig til 4 koncerter årligt.  

 

Børnejazz Fredensborg skriver i sin ansøgning:

 

Som noget nyt fra LMS valgt at fokusere mere på skolekoncerter og herunder samtidig give kommunerne (herunder Børnejazz Fredensborg) en mulighed for kun at forpligte sig til at booke 2 koncerter årligt via LMS, hvilket giver en frihed til at få orkestre til byen, som ikke er repræsenteret af LMS. Dette ser foreningen frem til, da det betyder, at foreningen kan trække på bestyrelsesmedlemmernes store netværk indenfor musikerverdenen og derfor fortsat har stor motivation til at forny sig og kunne repræsentere endnu flere nye og spændende musikalske oplevelser for de lokale familier.

 

Fremadrettet vil 2 ud af 4 koncerter udelukkende blive arrangeret af Børnejazz Fredensborg og 2 ud af 4 i samarbejde mellem LMS og Børnejazz Fredensborg.

 

Senere i ansøgningen skriver Børnejazz Fredensborg:

LMS dækker den ene halvdel af koncertudgifterne, Børnejazz Fredensborg den anden. I konrekte tal betyder det, at Børnejazz Fredensborg pr. koncert betaler 6.625 kr. inkl. moms og derudover KODA-afgifter. De 2 koncerter, der bookes udelukkende af Børnejazz Fredensborg vil koste mellem 8.000-10.000 kr. pr. koncert. Derfor øges det ansøgte beløb til Kulturudvalget for 2019.

 

Ansøgningen er vedlagt sagen som bilag. (bilag  1)

 

 

Udgifter

Beløb (kr.)

2 kamæleonkoncerter inkl. moms
2 koncerter – egen booking
KODA
Kontingent til Kulturhuset
Markedsføringsmateriale
Bankgebyr
Mødeforplejning

13.250
20.000
2.000
500
3.800
300
500

Udgifter i alt

40.350

Indtægter

Beløb (kr.)

Billetindtægter – 4 koncerter / 75. kr. stk

15.000

Indtægter i alt

15.000

Ansøgt beløb til Kulturpuljen

25.350

 

Administrationens bemærkninger
Børnejazz Fredensborg har årligt siden 2015 fået tilskud til kamæleonkoncerter i Kulturhuset Fredensborg Bio. Børnejazz Fredensborg ansøgte i 2015 om et tilskud på 17.600 kr. til fire koncerter. Kulturudvalget valgte at bevilge 8.800 kr. til halvdelen af koncerterne for først at se, om der var interesse for koncerterne. I 2016 fik Børnejazz Fredensborg et tilskud på 18.800 kr. fra Kulturpuljen 2016. I 2017 ansøgte Børnejazz Fredensborg Kulturpuljen om et tilskud på 16.700 kr., men fik et tilskud på 8.350 kr. til halvdelen af koncerterne, da to af dem allerede var afholdt på ansøgningstidspunktet. I 2018 ansøgte og fik Børnejazz Fredensborg om tilskud på 16.200 kr.

 

Administrationen bemærker, at ansøgningen lever op til retningslinjerne for tilskud fra Kulturpuljen, og i særlig grad er en aktivitet, der fremmer børn og unges deltagelse i kulturlivet. Børnejazz Fredensborg har formået at skabe et attraktivt og eftertragtet tilbud til børnefamilier i Fredensborg. Koncerterne giver mulighed for, at Fredensborg Kommune kan tilbyde professionelle koncerter af høj kvalitet, idet konceptet er i samarbejde med LMS, som er støttet af Statens Kunstfond.

 

Det er administrationens vurdering, at Børnejazz Fredensborg har etableret et lokalt forankret og eftertragtet kulturtilbud, som profilerer og synliggør Fredensborg Kommune.

 

På denne baggrund indstiller administrationen, at ansøgningen imødekommes med det ansøgte beløb på 25.350 kr.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Retningslinjerne for tilskud fra Kulturpuljen.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

FNs verdensmål

3. Sundhed og trivsel

Kompetence

Kulturudvalget.

 

Kommunikation

I henhold til retningslinjer for tilskud fra Kulturpuljen skal ansøger i sit

markedsføringsmateriale gøre opmærksom på, at Kulturudvalget i Fredensborg Kommune er

bidragsyder.

 

Indstilling

 1. At der bevilges et tilskud på 25.350 kr. fra Kulturpuljen 2019 til Børnejazz Fredensborg.

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 13-11-2018

Administrationens indstilling godkendt.

Nr.154 - Nivå Amatør Teater - tilskud til Nytårskoncert 2019

Sagsnr.: 18/29201

 
Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

Der skal tages stilling til ansøgning til ansøgning fra Nivå Amatør Teater om tilskud på 7.450 kr. fra Kulturpuljen 2019 til afholdelse af den årlige nytårskoncert i Teaterhuset d. 5. januar 2019. 

 

Sagsfremstilling og økonomi

Nivå Amatør Teater afholder deres årlige nytårskoncert i Teaterhuset i Kalvehaven i Nivå for ottende år i træk. I år vil koncerten blive afholdt d. 5. januar 2019 kl. 18-23.

 

Ligesom sidste år har Nivå Amatør Teater engageret DRAM Big Band til nytårskoncerten.

 

I ansøgningen skriver Nivå Amatør Teater:

 

Nytårskoncert i Teaterhuset i Nivå er efterhånden blevet en tradition. Vi har haft en pæn stor succes med vores nytårskoncerter de seneste mange år, og koncerterne har været velbesøgt. Derfor vil vi grne gentage succesen til januar 2019.

 

Det er gennem årene lykkedes for os at tiltrække musikere og sangere på et højt niveau, hvilket vi ikke har økonomi til at gennemføre uden god støtte fra Fredensborg Kommune, så derfor vil vi hermed ansøge om tilskud til gennemførelsen af endnu en nytårskoncert i 2019.”

 

Nivå Amatørteater forventer cirka 60-90 deltagere til arrangementet.

 

Budgettet for nytårskoncerten ser således ud:

 

Udgifter

Beløb (kr.)

Band + solist
Annoncer
Forplejning til band (19 personer)

14.000

2.400
800

Udgifter i alt

17.200

Indtægter

Beløb (kr.)

Egenfinansiering/anslået billetindtægt

9.750

Indtægter i alt

9.750

Ansøgt Kulturpuljen i alt

7.450

 

 

Administrationens bemærkninger

Administrationen bemærker, at der søges om tilskud til honorar til band og solister. Der kan ifølge retningslinjerne for Kulturpuljen ikke søges tilskud til forplejning. Et eventuelt tilskud kan således ikke anvendes til forplejning.

 

Nivå Amatør Teater har de sidste otte år søgt og fået bevilget tilskud til den årlige nytårskoncert. De første fire år søgte og fik Nivå Amatør Teater en underskudsgaranti til afholdelse af nytårskoncerter. Alle år har underskudsgarantien været på 10.000 kr., hvoraf der henholdsvis er udbetalt 3.433 kr., 3.492 kr., 1.430 kr. og 3.324 kr. Ved evalueringen af de nye retningslinjer for Kulturpuljen blev muligheden for at ansøge om underskudsgaranti fjernet.

 

Ved nytårskoncerten 2016 fik Nivå Amatør Teater bevilget et tilskud på 5.300 kr. Efter indsendt afrapportering og regnskab blev der udbetalt 4.150 kr. I 2017 fik Nivå Amatør Teater et tilskud på 5.000 kr. og i 2018 et tilskud på 9.700 kr.

 

Administrationen bemærker, at Nivå Amatør Teater med nytårskoncerten har skabt en tradition, der er yderst populær. Administrationen indstiller, at der bevilges et tilskud på 7.450 til Nivå Amatør Teaters nytårskoncert i 2019.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Retningslinjerne for tilskud fra Kulturpuljen.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

 

FNs verdensmål

3. Sundhed og trivsel

Kompetence

Kulturudvalget.

 

Kommunikation

I henhold til retningslinjerne for tilskud fra Kulturpuljen skal ansøger i sit markedsføringsmateriale gøre opmærksom på, at Kulturudvalget er bidragsyder.

 

Indstilling

 1. At der bevilges et tilskud på 7.450 kr. fra Kulturpuljen 2019 til Nivå Amatør Teaters nytårskoncert 2019.

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 13-11-2018

Administrationens indstilling godkendt.

Nr.155 - Asminderød Kirkes Menighedsråd - tilskud til juniorkoncerter i 2019

Sagsnr.: 18/29229

 
Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

Der skal tages stilling til ansøgning fra Asminderød Kirkes Menighedsråd om tilskud fra Kulturpuljen 2019 på 10.000 kr. til gennemførelse af 3 juniorkoncerter i 2019.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Juniorkoncerterne er klassiske koncerter for børn og unge er et nyt koncert-koncept, som Asminderød Kirke med organist Else-Marie Kristoffersen i spidsen med held har afprøvet i 2018, og som menighedsrådet nu ønsker at fortsætte og udvide i 2019. Der er lavet aftaler med de medvirkende, men datoerne for koncerterne er endnu ikke fastsat.

 

Koncertprogrammet for 2019 ser således ud:

 • Copenhagen Marimba Duo
  To slagstøjsspillerne på marimba og vibrafon spiller alt lige fra kendte og elskede danske sagne til komplicerede værker fra den klassiske musiktradition.
 • Carmen
  Operaen Carmen skåret ned til ½ time og i en dansk version rettet mod store børn, unge og voksne.
 • Peter og Ulven
  Prokofievs populære orkesterværk i en version for unge spillet på orgel og to instrumenter.

 

Ansøger skriver i ansøgningen:


Koncerterne skal formidle klassisk musik til primært børn og unge. Koncerternes indhold er traditionel klassisk musik af enhver art, pakket ind i en form, så det er tilgængeligt for målgruppen. Koncertlængden er 30-35 minutter.
 

Vi ønsker at give alle børn og unge mulighed for at stifte bekendtskab med klassisk musik. Der vil derfor være gratis adgang til koncerterne. I Fredensborg arrangeres der ikke andre steder klassisk musik for børn, og det er vores indtryk, at børnene kun i begrænset omfang stifter bekendtskab med klassisk musik i skolen. 

 

Koncerterne er en del af Asminderød kirke og Fredensborg Slotskirkes satsning på børn og unge og musik. Vi har i forvejen et meget velfungerende og udbygget korskolesystem med Spirekor, Børnekor, Juniorkor, Koncertkor og Fredensborg Slotskirkes Pigekor. Ligeså tilbyder vi sang for 0-5-årige i kirkerytmikforløb, og vi er aktivt med i etableringen af Nordsjællands Sangcenter, såvel i bestyrelsen som i det daglige praktiske arbejde.”

Endvidere fremgår det af ansøgningen, at ansøger samarbejder med Børnejazz Fredensborg for at undgå datokollision.


Ansøgningen er vedlagt sagen som bilag. (bilag 1)

 

Asminderød Kirkes Menighedsråd har også ansøgt Aage og Johanne Louis-Hansens Fond om tilskud til koncerterne.

 

Budgettet for juniorkoncerterne ser således ud:

 

Udgifter

Beløb (kr.)

Honorarer til musikere:
Copenhagen Marimba Duo
Carmen
Peter og Ulven
Plakat og flyers
Annoncering
Forplejning af musikere samt publikum

 

6.000
9.000
8.000
5.000
6.000
3.000

Udigfter i alt

37.000

Indtægter

Beløb (kr.)

Fondsmidler og evt. tilskud fra Fredensborg Kommune
Asminderød Kirkes Menighedsråd – egenfinansiering

23.000
14.000

Indtægter i alt

37.000

Ansøgt Kulturpuljen i alt

10.000

 

Administrationens bemærkninger

Administrationen vurderer, at ansøgningen lever op til retningslinjer for Kulturpuljen, da juniorkoncerterne er aktiviteter, der fremmer børn og unges deltagelse i kulturlivet. 
 

Administrationen bemærker, at der ifølge retningslinjerne for Kulturpuljen ikke søges tilskud til forplejning. Et eventuelt tilskud kan således ikke anvendes til forplejning.

 

Administrationen bemærker, at Asminderød Kirkes Menighedsråd de seneste år har fået tilskud til afholdelse af slotskoncerter i Fredensborg Slotskirke. Asminderød Kirkes Menighedsråd har ikke de seneste år søgt om tilskud til andre aktiviteter.

 

Administrationen indstiller, at der bevilges et tilskud på 10.000 kr. fra Kulturpuljen 2019 til Asminderød Kirkes Menighedsråd til afholdelse af 3 juniorkoncerter i 2019.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Retningslinjerne for tilskud fra Kulturpuljen.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

 

Kompetence

Kulturudvalget.

 

Kommunikation

I henhold til retningslinjerne for tilskud fra Kulturpuljen skal ansøger i sit markedsføringsmateriale gøre opmærksom på, at Kulturudvalget i Fredensborg Kommune er bidragsyder.

 

Indstilling

 1. At der bevilges et tilskud på 10.000 kr. fra Kulturpuljen 2019 til Asminderød Kirkes Menighedsråd til 3 juniorkoncerter i 2019.

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 13-11-2018

Administrationens indstilling godkendt.

Nr.156 - Fredensborg-Humlebæk Lokalhistoriske Forening - tilskud til årsskrift 2019

Sagsnr.: 18/29205

 
Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

Der skal tages stilling til ansøgning fra Fredensborg-Humlebæk Lokalhistoriske Forening om tilskud på 8.000 kr. fra Kulturpuljen 2019 til udgivelse af årsskrift.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Fredensborg-Humlebæk Lokalhistoriske Forening søger om tilskud til foreningens årsskrift 2019. Årsskriftet forventes at udkomme i juni 2019.

 

Ansøgningen er vedlagt sagen som bilag. (bilag 1)

 

Fredensborg-Humlebæk Lokalhistoriske udgiver hvert år et lokalhistoriske årrskrift med en nyt lokalhistorisk tema. I 2019 er temaet for årsskriftet: Blegerier og vaskerier – 250 års erhverv i Sørup.

 

Indholdsfortegnelsen fremgår af den vedlagte ansøgning.

 

Ansøger skriver i ansøgningen:

Der ansøges om tilskud til udgivelse af foreningens årbog 2019 med ”Blegerier og vaskerier – 250 års erhverv i Sørup” som tema. Bogen vil blive på omkring 125 sider med et antal illustrationer (fotos, malerier af bl.a. Hans Ole Brasen og Peder Mønsted samt kort). Formatet bliver det gængse for foreningens årbøger (205X205 mm).

 

Bogen skrives af Poul Christensen, som gennem mange år har indsamlet baggrundsmateriale. Årbogens redaktionsgruppe er bestyrelsesmedlemmerne: Peter Heiberg, Erik Vestergaard Thomsen, Annette Engelstfot og Else Mariager. De samlede udgifter til udgivelse af årbogen bliver 80.000 kr. jf. vedlagt bilag 2..”

 

Budgettet for årbogen ser således ud:

 

Økonomi

 

Udgifter

Beløb (kr.)

Tilrettelægger inkl. reserve kr. 5.000
Billeder: 104 (digitale)
Scanninger ( 10 stk.)
Div. (proofs og trykklare pdf’er) ca. 3. Proofs 1.700,- + pdf.-fremstilling
Trykning af 600 eks.
Tillæg ved garnhæftning
Moms
Miljø og logistik, 3,95% afgift på tryk, max.

20.000
5.200
1.500

2.900
27.780
3.550
15.233
796

Udgifter i alt

76.959

Indtægter

Beløb (kr.)

Salg
Ansøgt tilskud fra Dansk Lokalhistorisk Forening, Fredensborg Rotary Klub, Velux Fonden og Solar Fonden
Egenfinansiering

15.000
13.000

40.959

Indtægter i alt

68.959

Ansøgt Kulturpuljen i alt

8.000

 

Årsskriftet skal sælges til foreningens medlemmer og andre interesserede for 125 kr. stykket. 

 

Administrationens bemærkninger

Fredensborg-Humlebæk Lokalhistoriske Forening har de sidste 8 år med undtagelse af 2014 fået et tilskud fra Kulturpuljen på 5.000 kr. til udgivelse af årsskrifter og andre lokalhistoriske skrifter.

 

Administrationen bemærker, at der ifølge Retningslinjer for Kulturpuljen ”kan søges om mindre tilskud til bogudgivelser, årsskrifter o.lign. med lokalhistorisk indhold. Mindre tilskud er tilskud op til 5.000 kr.” På denne baggrund indstilles det, at der bevilges et tilskud på 5.000 kr. fra Kulturpuljen 2019 til årsskriftet.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Retningslinjerne for tilskud fra Kulturpuljen.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

 

Kompetence

Kulturudvalget.

 

Kommunikation

I henhold til retningslinjerne for tilskud fra Kulturpuljen skal ansøger i sit markedsføringsmateriale gøre opmærksom på, at Kulturudvalget i Fredensborg Kommune er bidragsyder.

 

Indstilling

 1. At der bevilges et tilskud på 5.000 kr. fra Kulturpujlen 2019 til Fredensborg-Humlebæk Lokalhistoriske Forenings årsskrift 2019.

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 13-11-2018

Udvalget besluttede at bevilge kr. 8.000

Nr.157 - Fredensborg Brass Ensemble - Promenadekoncert 2019

Sagsnr.: 18/29216

 
Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

Der skal tages stilling til ansøgning fra Fredensborg Brass Ensemble om tilskud på 8.000 kr. fra Kulturpuljen 2019 til Fredensborg Brass Ensembles traditionelle promenadekoncert foran Fredensborg Slot i 2019.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Fredensborg Brass Ensemble består af 17 musikere og afholder ca. 10 årlige koncerter. I år kan Fredensborg Brass Ensemble fejre 20 års fødselsdag, og Fredensborg Brass Ensemble modtog i år Fredensborg Kommunes Kulturpris.

 

Fredensborg Brass Ensemble har hvert år de sidste 19 år spillet en promenadekoncert ved porten foran Fredensborg Slot. Ensemblet søger nu om tilskud til promenadekoncerten i 2019. Koncerten er planlagt til d. 16. juni kl. 15. Målgruppen er byens borgere og besøgende turister, og ensemblet forventer cirka 150-200 publikum til koncerten.

 

I tilfælde af regnvejr bliver koncerten flyttet til Kulturhuset Fredensborg Gl. Bio. Koncerten er åben for alle, og der er gratis adgang.

 

Ansøgningen er vedlagt sagen som bilag. (bilag 1)

 

Det fremgår af ansøgningen:

”Kulturudvalget har de sidste to år besluttet at købe koncerten og stille den til rådighed for Fredensborg kommunes borgere og besøgende turister. […] Sidste år fik vi bevilliget et beløb på kr. 8000. Fredensborg Brass Ensemble tillader sig at ansøge om et lignende beløb i området kr. 8000,- for den kommende promenadekoncert. Det er en selvfølge, at der på plakater og i pressemateriale gøres opmærksom på, at Kulturudvalget står som arrangør af koncerten. Ensemblet står selv for det praktiske. Det er i øvrigt det eneste arrangement ensemblet ansøger om støtte til.”

 

Økonomi

Fredensborg Brass Ensemble søger ikke tilskud til afholdelse, men tilbyder hele arrangementet som en pakke, som Kulturudvalget kan købe, og dermed stille til rådighed for Fredensborg Kommunes borgere og turister.

 

Udgifter

 

Beløb (kr.)

Promenadekoncert 2019

8.000

Ansøgt Kulturpuljen i alt

8.000

 

Administrationens bemærkninger

Af Retningslinjer for Kulturpuljen fremgår det, at: ”Kulturudvalget kan vælge at købe et arrangement og stille det gratis til rådighed for Fredensborg Kommunes borgere. I disse tilfælde er der ikke krav om egenfinansiering, entréindtægter osv.”. På denne baggrund indstiller administrationen, at Kulturudvalget køber hele koncerten og dermed bevilger et tilskud på 8.000 kr. fra Kulturpuljen 2019.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Retningslinjerne for tilskud fra Kulturpuljen.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

 

FNs verdensmål

3. Sundhed og trivsel

Kompetence

Kulturudvalget.

 

Kommunikation

I henhold til retningslinjerne for tilskud fra Kulturpuljen skal ansøger i sit markedsføringsmateriale gøre opmærksom på, at Kulturudvalget i Fredensborg Kommune er bidragsyder.

 

Indstilling

 1. At der bevilges et tilskud på 8.000 kr. fra Kulturpuljen 2019 til Fredensborg Brass Ensemble.

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 13-11-2018

Administrationens indstilling godkendt.

Nr.158 - Fredensborg Byorkester - tilskud til koncert i 2019

Sagsnr.: 18/29351

 
Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

Der skal tages stilling til ansøgning fra Fredensborg Byorkester om tilskud på 7.500 kr. fra Kulturpuljen 2019 til afholdelse af koncert i Kulturhuset Fredensborg Gl. Bio i 2019.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Fredensborg Byorkester søger om tilskud til afholdelsen af koncert i marts 2019 i Kulturhuset Fredensborg Gl. Bio.

 

Fredensborg Byorkster skriver i sin ansøgning:

 

Vi planlægger en festlig koncert med et blandet repertoire. Vi satser på Tatiana Kiselova som sangsolist med melodier fra operetter og musicals. Der vil være solister fra orkestret på forskellige instrumenter. Som eksempler på evt. numre kan nævnes “Danske grand prix klassikere”, melodier fra “Les Miserables”, “My way”, “Yesterday”, “Bring him home”.”

 

Fredensborg Byorkester, som består af 29 musikere, forventer minimum 35 deltagere til koncerten og vil tage en entré på 75 kr.

 

Budgettet for koncerten ser således ud:

 

Udgifter

 

Beløb (kr.)

Solist
Dirigent
Assistenter til orkester
Traktement m.m.

5.000
2.500
2.000
2.000

Udgifter i alt

 

11.500

Indtægter

 

Beløb (kr.)

Entréindtægter 75 x 50 kr.

3.750

Indtægter i alt

 

0

Ansøgt Kulturpuljen i alt

7.500

 

Administrationens bemærkninger

Administrationen bemærker, at ansøgningen lever op til retningslinjerne for tilskud fra Kulturpuljen.

 

Administrationen bemærker, at Fredensborg Byorkester i 2018 fik et tilskud fra Kulturpuljen 2018 på 6.425 kr. til afvikling af deres nytårskoncert i Kulturhuset Fredesborg Gl. Bio.

 

Administrationen indstiller derfor, at der bevilges et tilskud på 7.500 kr. til Fredensborg Byorkster.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Retningslinjerne for tilskud fra Kulturpuljen.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

 

FNs verdensmål

3. Sundhed og trivsel

Kompetence

Kulturudvalget.

 

Kommunikation

I henhold til retningslinjer for tilskud fra Kulturpuljen skal ansøger i sit

markedsføringsmateriale gøre opmærksom på, at Kulturudvalget i Fredensborg Kommune er

bidragsyder.

 

Indstilling

 1. At der bevilges et tilskud på 7.500 kr. fra Kulturpuljen 2019 til Fredensborg Byorkester til en koncert i Kulturhuset Fredensborg Gl. Bio 2019.

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 13-11-2018

Administrationens indstilling godkendt.

Nr.159 - Bylivspuljen - status

Sagsnr.: 18/18758

 
Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

Oversigt over Bylivspuljen fremlægges til orientering.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Bylivspuljen er på 300.000 kr. 

 

Der er på nuværende tidspunkt bevilget tilskud for 108.000 kr. fra Bylivspuljen, og der er således 193.000 kr. tilbage i Bylivspuljen til Kulturudvalgets disposition på dette møde.

 

Status for Bylivspuljen er vedlagt sagen som bilag. (bilag 1)

Her fremgår det, hvilke tilskud, der allerede er bevilget fra Bylivspuljen.
 

Retningslinjerne for Bylivspuljen er vedlagt denne sag som bilag. (bilag 2)

Sager med konsekvenser for Bylivspuljen til behandling på dette møde:

 

Ansøger

Aktivitet

Ansøgt (kr.)

Indstilling (kr.)

Fredensborg Handel og Håndværkerforening

Jul i Fredensborg By

29.000

15.000

FredensborgSmukkest

Etablering og drift af skøjtebane

20.000

0

I alt

 

49.000

15.000

 

Administrationens bemærkninger
Administrationen bemærker, at der, hvis samtlige ansøgninger imødekommes med de indstillede beløb, vil være 178.000 kr. tilbage i Bylivspuljen 2018.
 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæsige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Retningslinjerne for Bylivspuljen

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

 

FNs verdensmål

3. Sundhed og trivsel

Kompetence

Kulturudvalget.

 

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 13-11-2018

Der er fejl i kolonnen vedr. Fredensborg Handel og Håndværkerforening, hvor der skal stå 0 kr. i indstillingen.

Taget til efterretning.

Nr.160 - Fredensborg Handels- og Håndværkerforening - tilskud til juletræstænding i Fredensborg By

Sagsnr.: 18/29224

 
Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

Der skal tages stilling til ansøgning fra Fredensborg Handels- og Håndværkerforening om tilskud på 29.000 kr. fra Bylivspuljen til juletræstænding med juletog, julemand, godteposer.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Fredensborg Handels- og Håndværkerforening søger om tilskud til juletræstænding på Store Torv i Fredensborg, som er tradition, der har været afviklet i 40 år.

 

I ansøgningen skriver Fredensborg Handels- og Håndværkerforening:

 

Da bysamfundet består af lejere, der ikke vil løfte dette arrangement, er vi afhængig af økonomisk støtte for gennemførelse.”

 

Juletræstændningen finder sted søndag d. 25. november.

 

Budgettet for Jul i Fredensborg By ser således ud:  

 

Udgifter

Beløb (kr.)

Juletræ
Elektriker
Lastbil + udgifter til Brandvæsen
Musik – Daniel
Juletog
Julemand, risengrød m.v.
Godteposer
Service, div. op- og nedtagning af julepynt
Banner og annoncering

12.000
16.000
6.000
4.500
9.600
5.000
10.000
2.500
19.500

I alt

85.100

Indtægter

 

Juletræ – tilskud fra Fredensborg Kommune
Juletog – sponseret SuperBrugsen
Egenfinansiering

15.000
9.600
31.500

I alt

56.100

Ansøgt Bylivspuljen

29.000

 

Administrationens bemærkninger
Administrationen vurderer, at ansøgningen fra Fredensborg Handels- og Håndværkerforening lever op til retningslinjerne for tilskud fra Bylivspuljen ved at være en aktivitet, der er skaber liv i byen.

 

Administrationen bemærker, at der årligt er afsat 60.000 kr. på Fredensborg Kommunes budget til juletræer i hvert af kommunens fire bysamfund. Som det også fremgår af medsendte budget får Fredensborg heraf et årligt et tilskud på 15.000 kr. til indkøb og opsætning af juletræ.

Da der i forvejen er afsat kommunale midler til indkøb af juletræ, indstiller administrationen, at der meddeles afslag på ansøgningen fra Fredensborg Handels- og Håndværkerforening til afholdelse af juletræstænding i Fredensborg By.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Retningslinjer for tilskud fra Bylivspuljen.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

4. Bygninger og byrum skaber liv

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

FNs verdensmål

3. Sundhed og trivsel

Kompetence

Kulturudvalget.

 

Kommunikation

I henhold til retningslinjerne for tilskud fra Bylivspuljen skal ansøger i sit markedsføringsmateriale gøre opmærksom på, at Kulturudvalget i Fredensborg Kommune er bidragsyder.

 

Indstilling

 1. At der meddeles afslag til Fredensborg Handels- og Håndværkerforening om tilskud til afholdelse af juletræstænding i Fredensborg By.

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 13-11-2018

Udvalget påpeger, at der allerede på forhånd er afsat kr. 15.000 af centrale midler til indkøb og opsætning af juletræ i hvert bysamfund. Herudover bevilges ekstraordinært kr. 15.000 af Bylivspuljen til julearrangementet. 

Udvalget bemærker, at en tilsvarende ansøgning ikke vil blive imødekommet næste år.

Nr.161 - Fredensborg Smukkest - tilskud til skøjtebane

Sagsnr.: 18/28348

 
Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

Der skal tages stilling til ansøgning om tilskud fra Fredensborg Smukkest om tilskud fra både Kulturpuljen og Bylivspuljen på 20.000 kr. til etablering og drift af skøjtebane på Store Torv i Fredensborg.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Foreningen FredensborgSmukkest har sendt en ansøgning til Fredensborg Kommune på i alt 60.000 kr. til etablering og drift af en midlertidig syntetisk skøjtebane på 110 m2 på Store Torv i Fredensborg. FredensborgSmukkest søger om 20.000 kr. fra Kulturpuljen, 20.000 kr. fra Bylivspuljen og 20.000 kr. fra Fritidspuljen. Fritids- og Idrætsudvalget behandler ansøgningen om tilskud på 20.000 kr. fra Fritidspuljen på deres møde d. 8. november.

 

Fredensborg Smukkest har ca. 50 frivillige medlemmer, og foreningen har som formål at styrke det kulturelle liv i og omkring Fredensborg by.

 

Det er andet år, at FredensborgSmukkest vil etablere en skøjtebane med gratis adgang og fri udlån af skøjter. Ansøger oplyser i ansøgningen, at der sidste år var en gavnlig økonomisk fordel for byens detailhandel.

 

Skøjtebanen er tiltænkt til at ligge fra den 1.- 30. december 2018. Alle myndigheder og relevante interessenter har accepteret. Den 1-2. december vil foreningen igen i år etablere et Fredensborgs eget julemarked.

 

Der vil være et oplyst juletræ i midten af banen hele december. Det vil skabe en julestemning for byens handlende og ikke mindst være et samlingspunkt for børn og voksne.

 

Udlån af skøjter vil ske fra Restaurant Ciao. Igen i år, vil foreningen udlægge halmballer for at skabe julestemning.

 

FredensborgSmukkest oplyser i ansøgningen, at de gennem deres arrangementer søger at styrke kulturen, nærområdet og mangfoldigheden, derfor har de i år udvidet nærsamarbejdet med bl.a.:

 • Spejderne
 • Bredegaard Blindecenter
 • Radio Humleborg
 • Ildsjæle
 • Lokale iværksættere 
 • Byens detailhandel

 

Ligeledes vil årets Julemærkemarch (ca. 200 børn, unge og voksne) slutte på Store Torv med uddeling af præmier.

 

Budgettet for etablering og drift af skøjtebane ser således ud:

 

 

 

 Udgifter

Budget
(kr.)

Leje af 110 m2 kunstis
Leje af fundament/gulv + anlæggelse
Transport, opsætning af plader Oprydning/reetablering af plads
Førstehjælp kasse og roll-up banner
Halmballer, levering og bortskaffelse
Leje af musikanlæg mm

Snerydning
Diverse uforudsete udgifter

Tryksager
Træbander/sikkerhed/skilte
Forsikring
Silikone, smørelse til bane

3.000
23.000
7.000
4.500
300
10.000
2.900
2.000
1.000
3.500
2.400
900
3.500

I alt

64.000

Indtægter

Beløb (kr.)

Sponsorstøtte
Salg af gløgg og æbleskiver

1.000
3.000

I alt

4.000

Ansøgt beløb i alt fra Kulturpuljen, Bylivspuljen og Fritidspuljen

60.000

 

Administrationens bemærkninger

FredensborgSmukket modtog sidste år et tilskud på 20.000 kr. fra Fritidspuljen og 15.000 kr. fra Kulturpuljen til etablering af skøjtebanen. Kulturudvalget bevilgede 15.000 kr., men understregede, at der var tale om en engangsbevilling for at understøtte et nyt initiativ, der kan skabe mere kulturelt liv i Fredensborg by. 

 

Administrationen vurderer ikke, at ansøgningen lever op til retningslinjerne for Kulturpuljen, og vurderer derfor, at der må meddeles afslag på ansøgningen om tiskud fra Kulturpuljen.

Administrationen vurderer dog, at ansøgningen lever op til retningslinjerne for tilskud fra Bylivspuljen ved at være en aktivitet, der skaber liv i byen.

 

I forhold til sidste år er der i dette års budget afsat midler til leje og anlæggelse af fundament/gulv på 23.000 kr. Foreningen har oplyst, at fundamentet er nødvendigt og også blev opsat sidste år. De oplyser endvidere, at prisen er steget markant, og at de er nødsaget til at betale løn for anlæggelsen, da få har vist interesse for at hjælpe med anlæggelsen.

 

Administrationen bemærker, at det er foreningens ansvar at sikre korrekt opsætning af plader og vedligeholdelse. Foreningen skal have en ansvarsforsikring, så brugerne er sikret, hvis der sker et uheld på grund af banens konstruktion eller manglende vedligeholdelse. Desuden skal foreningen skilte tydeligt, at brug af skøjtebanen er på eget ansvar og risiko.

 

Administrationen indstiller, at der bevilges et tilskud på 20.000 kr. fra Bylivspuljen til etablering og drift af skøjtebanen. Administrationen indstiller ligeledes, at der meddeles afslag på ansøgningen om tilskud fra Kulturpuljen.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Retningslinjerne for tilskud fra Kulturpuljen.

Retningslinjerne for tilskud fra Bylivspuljen.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

4. Bygninger og byrum skaber liv

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

 

Kompetence

Kulturudvalget.

 

Kommunikation

I henhold til retningslinjerne for tilskud fra Bylivspuljen skal ansøger i sit markedsføringsmateriale gøre opmærksom på, at Kulturudvalget i Fredensborg Kommune er bidragsyder.

 

Indstilling

 1. At der bevilges et tilskud på 20.000 kr. fra Bylivspuljen til Fredensborg Smukkest til etablering og drift af skøjtebane.
 2. At der meddeles afslag på ansøgning om tilskud fra Kulturpuljen 2018 til Fredensborg Smukkest til etablering og drift af skøjtebane.

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 13-11-2018

 1. Administrationens indstilling godkendt.
 2. Udvalget bevilgede kr. 5.000 fra Kulturpuljen. Ansøgeren vejledes i kun at ansøge én pulje fremadrettet.

Nr.162 - Sager på vej til Kulturudvalget

Sagsnr.: 16/1985

 
Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

Der orienteres om sager på vej til Kulturudvalget.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Der behandles ansøgninger til Kulturpuljen på alle udvalgsmøder.

Kulturpuljen har løbende ansøgningsfrist, og alle ansøgninger vil blive behandlet løbende.

 

Følgende sager forventes behandlet på kommende udvalgsmøder:

 

5. december

Godkendelse af Kulturudvalgets arbejdsgrundlag 2018-2021 (beslutning)

Pejlemærker for fremtidens Biblioteker (beslutning)

Fejring af Danmarks Befrielse 2019 (beslutning)

Forsikring af kunstforeninger (beslutning)

Kriterier for Bylivspuljen (beslutning)

Spil Dansk 2018 – evaluering (orientering)

 

17. januar

Driftsaftale med Nivaagaards Malerisamling (beslutning)

Driftsaftale med Nivaagaard Teglværks Ringovn (beslutning)

Driftsaftale med Fredensborg Lokalhistoriske Museum (beslutning)

Kulturpakker (beslutning)

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Kompetence

Kulturudvalget.

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 13-11-2018

Taget til efterretning.

Nr.163 - Meddelelser fra formanden

Sagsnr.: 16/1992

 
Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

Formanden og udvalgsmedlemmerne afgiver meddelelser til udvalget.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Kompetence

Kulturudvalget.

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 13-11-2018

Taget til efterretning.

Nr.164 - Meddelelser fra administrationen

Sagsnr.: 16/1993

 
Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

Administrationen orienterer om aktuelle sager.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Kompetence

Kulturudvalget.

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 13-11-2018

Taget til efterretning.

Administrationen orienterede om at kulturkoordinatorstillingen er slået op og forventes besat fra 1. januar 2019.

 

Nivaagaards Malerisamling er udtaget til kvalitetsvurdering af Slots- og Kulturstyrelsen i 2019.