Nr.161 - Fredensborg Smukkest - tilskud til skøjtebane

Sagsnr.: 18/28348

 
Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

Der skal tages stilling til ansøgning om tilskud fra Fredensborg Smukkest om tilskud fra både Kulturpuljen og Bylivspuljen på 20.000 kr. til etablering og drift af skøjtebane på Store Torv i Fredensborg.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Foreningen FredensborgSmukkest har sendt en ansøgning til Fredensborg Kommune på i alt 60.000 kr. til etablering og drift af en midlertidig syntetisk skøjtebane på 110 m2 på Store Torv i Fredensborg. FredensborgSmukkest søger om 20.000 kr. fra Kulturpuljen, 20.000 kr. fra Bylivspuljen og 20.000 kr. fra Fritidspuljen. Fritids- og Idrætsudvalget behandler ansøgningen om tilskud på 20.000 kr. fra Fritidspuljen på deres møde d. 8. november.

 

Fredensborg Smukkest har ca. 50 frivillige medlemmer, og foreningen har som formål at styrke det kulturelle liv i og omkring Fredensborg by.

 

Det er andet år, at FredensborgSmukkest vil etablere en skøjtebane med gratis adgang og fri udlån af skøjter. Ansøger oplyser i ansøgningen, at der sidste år var en gavnlig økonomisk fordel for byens detailhandel.

 

Skøjtebanen er tiltænkt til at ligge fra den 1.- 30. december 2018. Alle myndigheder og relevante interessenter har accepteret. Den 1-2. december vil foreningen igen i år etablere et Fredensborgs eget julemarked.

 

Der vil være et oplyst juletræ i midten af banen hele december. Det vil skabe en julestemning for byens handlende og ikke mindst være et samlingspunkt for børn og voksne.

 

Udlån af skøjter vil ske fra Restaurant Ciao. Igen i år, vil foreningen udlægge halmballer for at skabe julestemning.

 

FredensborgSmukkest oplyser i ansøgningen, at de gennem deres arrangementer søger at styrke kulturen, nærområdet og mangfoldigheden, derfor har de i år udvidet nærsamarbejdet med bl.a.:

  • Spejderne
  • Bredegaard Blindecenter
  • Radio Humleborg
  • Ildsjæle
  • Lokale iværksættere 
  • Byens detailhandel

 

Ligeledes vil årets Julemærkemarch (ca. 200 børn, unge og voksne) slutte på Store Torv med uddeling af præmier.

 

Budgettet for etablering og drift af skøjtebane ser således ud:

 

 

 

 Udgifter

Budget
(kr.)

Leje af 110 m2 kunstis
Leje af fundament/gulv + anlæggelse
Transport, opsætning af plader Oprydning/reetablering af plads
Førstehjælp kasse og roll-up banner
Halmballer, levering og bortskaffelse
Leje af musikanlæg mm

Snerydning
Diverse uforudsete udgifter

Tryksager
Træbander/sikkerhed/skilte
Forsikring
Silikone, smørelse til bane

3.000
23.000
7.000
4.500
300
10.000
2.900
2.000
1.000
3.500
2.400
900
3.500

I alt

64.000

Indtægter

Beløb (kr.)

Sponsorstøtte
Salg af gløgg og æbleskiver

1.000
3.000

I alt

4.000

Ansøgt beløb i alt fra Kulturpuljen, Bylivspuljen og Fritidspuljen

60.000

 

Administrationens bemærkninger

FredensborgSmukket modtog sidste år et tilskud på 20.000 kr. fra Fritidspuljen og 15.000 kr. fra Kulturpuljen til etablering af skøjtebanen. Kulturudvalget bevilgede 15.000 kr., men understregede, at der var tale om en engangsbevilling for at understøtte et nyt initiativ, der kan skabe mere kulturelt liv i Fredensborg by. 

 

Administrationen vurderer ikke, at ansøgningen lever op til retningslinjerne for Kulturpuljen, og vurderer derfor, at der må meddeles afslag på ansøgningen om tiskud fra Kulturpuljen.

Administrationen vurderer dog, at ansøgningen lever op til retningslinjerne for tilskud fra Bylivspuljen ved at være en aktivitet, der skaber liv i byen.

 

I forhold til sidste år er der i dette års budget afsat midler til leje og anlæggelse af fundament/gulv på 23.000 kr. Foreningen har oplyst, at fundamentet er nødvendigt og også blev opsat sidste år. De oplyser endvidere, at prisen er steget markant, og at de er nødsaget til at betale løn for anlæggelsen, da få har vist interesse for at hjælpe med anlæggelsen.

 

Administrationen bemærker, at det er foreningens ansvar at sikre korrekt opsætning af plader og vedligeholdelse. Foreningen skal have en ansvarsforsikring, så brugerne er sikret, hvis der sker et uheld på grund af banens konstruktion eller manglende vedligeholdelse. Desuden skal foreningen skilte tydeligt, at brug af skøjtebanen er på eget ansvar og risiko.

 

Administrationen indstiller, at der bevilges et tilskud på 20.000 kr. fra Bylivspuljen til etablering og drift af skøjtebanen. Administrationen indstiller ligeledes, at der meddeles afslag på ansøgningen om tilskud fra Kulturpuljen.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Retningslinjerne for tilskud fra Kulturpuljen.

Retningslinjerne for tilskud fra Bylivspuljen.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

4. Bygninger og byrum skaber liv

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

 

Kompetence

Kulturudvalget.

 

Kommunikation

I henhold til retningslinjerne for tilskud fra Bylivspuljen skal ansøger i sit markedsføringsmateriale gøre opmærksom på, at Kulturudvalget i Fredensborg Kommune er bidragsyder.

 

Indstilling

  1. At der bevilges et tilskud på 20.000 kr. fra Bylivspuljen til Fredensborg Smukkest til etablering og drift af skøjtebane.
  2. At der meddeles afslag på ansøgning om tilskud fra Kulturpuljen 2018 til Fredensborg Smukkest til etablering og drift af skøjtebane.

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 13-11-2018

  1. Administrationens indstilling godkendt.
  2. Udvalget bevilgede kr. 5.000 fra Kulturpuljen. Ansøgeren vejledes i kun at ansøge én pulje fremadrettet.