Nr.159 - Bylivspuljen - status

Sagsnr.: 18/18758

 
Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

Oversigt over Bylivspuljen fremlægges til orientering.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Bylivspuljen er på 300.000 kr. 

 

Der er på nuværende tidspunkt bevilget tilskud for 108.000 kr. fra Bylivspuljen, og der er således 193.000 kr. tilbage i Bylivspuljen til Kulturudvalgets disposition på dette møde.

 

Status for Bylivspuljen er vedlagt sagen som bilag. (bilag 1)

Her fremgår det, hvilke tilskud, der allerede er bevilget fra Bylivspuljen.
 

Retningslinjerne for Bylivspuljen er vedlagt denne sag som bilag. (bilag 2)

Sager med konsekvenser for Bylivspuljen til behandling på dette møde:

 

Ansøger

Aktivitet

Ansøgt (kr.)

Indstilling (kr.)

Fredensborg Handel og Håndværkerforening

Jul i Fredensborg By

29.000

15.000

FredensborgSmukkest

Etablering og drift af skøjtebane

20.000

0

I alt

 

49.000

15.000

 

Administrationens bemærkninger
Administrationen bemærker, at der, hvis samtlige ansøgninger imødekommes med de indstillede beløb, vil være 178.000 kr. tilbage i Bylivspuljen 2018.
 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæsige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Retningslinjerne for Bylivspuljen

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

 

FNs verdensmål

3. Sundhed og trivsel

Kompetence

Kulturudvalget.

 

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 13-11-2018

Der er fejl i kolonnen vedr. Fredensborg Handel og Håndværkerforening, hvor der skal stå 0 kr. i indstillingen.

Taget til efterretning.