Nr.156 - Fredensborg-Humlebæk Lokalhistoriske Forening - tilskud til årsskrift 2019

Sagsnr.: 18/29205

 
Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

Der skal tages stilling til ansøgning fra Fredensborg-Humlebæk Lokalhistoriske Forening om tilskud på 8.000 kr. fra Kulturpuljen 2019 til udgivelse af årsskrift.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Fredensborg-Humlebæk Lokalhistoriske Forening søger om tilskud til foreningens årsskrift 2019. Årsskriftet forventes at udkomme i juni 2019.

 

Ansøgningen er vedlagt sagen som bilag. (bilag 1)

 

Fredensborg-Humlebæk Lokalhistoriske udgiver hvert år et lokalhistoriske årrskrift med en nyt lokalhistorisk tema. I 2019 er temaet for årsskriftet: Blegerier og vaskerier – 250 års erhverv i Sørup.

 

Indholdsfortegnelsen fremgår af den vedlagte ansøgning.

 

Ansøger skriver i ansøgningen:

Der ansøges om tilskud til udgivelse af foreningens årbog 2019 med ”Blegerier og vaskerier – 250 års erhverv i Sørup” som tema. Bogen vil blive på omkring 125 sider med et antal illustrationer (fotos, malerier af bl.a. Hans Ole Brasen og Peder Mønsted samt kort). Formatet bliver det gængse for foreningens årbøger (205X205 mm).

 

Bogen skrives af Poul Christensen, som gennem mange år har indsamlet baggrundsmateriale. Årbogens redaktionsgruppe er bestyrelsesmedlemmerne: Peter Heiberg, Erik Vestergaard Thomsen, Annette Engelstfot og Else Mariager. De samlede udgifter til udgivelse af årbogen bliver 80.000 kr. jf. vedlagt bilag 2..”

 

Budgettet for årbogen ser således ud:

 

Økonomi

 

Udgifter

Beløb (kr.)

Tilrettelægger inkl. reserve kr. 5.000
Billeder: 104 (digitale)
Scanninger ( 10 stk.)
Div. (proofs og trykklare pdf’er) ca. 3. Proofs 1.700,- + pdf.-fremstilling
Trykning af 600 eks.
Tillæg ved garnhæftning
Moms
Miljø og logistik, 3,95% afgift på tryk, max.

20.000
5.200
1.500

2.900
27.780
3.550
15.233
796

Udgifter i alt

76.959

Indtægter

Beløb (kr.)

Salg
Ansøgt tilskud fra Dansk Lokalhistorisk Forening, Fredensborg Rotary Klub, Velux Fonden og Solar Fonden
Egenfinansiering

15.000
13.000

40.959

Indtægter i alt

68.959

Ansøgt Kulturpuljen i alt

8.000

 

Årsskriftet skal sælges til foreningens medlemmer og andre interesserede for 125 kr. stykket. 

 

Administrationens bemærkninger

Fredensborg-Humlebæk Lokalhistoriske Forening har de sidste 8 år med undtagelse af 2014 fået et tilskud fra Kulturpuljen på 5.000 kr. til udgivelse af årsskrifter og andre lokalhistoriske skrifter.

 

Administrationen bemærker, at der ifølge Retningslinjer for Kulturpuljen ”kan søges om mindre tilskud til bogudgivelser, årsskrifter o.lign. med lokalhistorisk indhold. Mindre tilskud er tilskud op til 5.000 kr.” På denne baggrund indstilles det, at der bevilges et tilskud på 5.000 kr. fra Kulturpuljen 2019 til årsskriftet.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Retningslinjerne for tilskud fra Kulturpuljen.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

 

Kompetence

Kulturudvalget.

 

Kommunikation

I henhold til retningslinjerne for tilskud fra Kulturpuljen skal ansøger i sit markedsføringsmateriale gøre opmærksom på, at Kulturudvalget i Fredensborg Kommune er bidragsyder.

 

Indstilling

  1. At der bevilges et tilskud på 5.000 kr. fra Kulturpujlen 2019 til Fredensborg-Humlebæk Lokalhistoriske Forenings årsskrift 2019.

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 13-11-2018

Udvalget besluttede at bevilge kr. 8.000