Nr.152 - Kulturpuljen 2019 - status

Sagsnr.: 18/29066

 
Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

Oversigt over Kulturpuljen 2019 fremlægges til orientering.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Kulturpuljen 2018

Det oprindelige budget for Kulturpuljen 2018 var 835.000 kr. inkl. 200.000 kr. i merbevilling i forbindelse med budgetforliget 2018-2021.

 

Budgettet er dog efterfølgende blevet nedskrevet med 155.000 kr., som følge af Kulturudvalgets beslutning på udvalgsmødet d. 12. september 2017 om overførsel af faste tilskud til kommunens kulturhuse samt pleje af udearealer ved Højsager Mølle fra Kulturpuljen til separate konti.

 

Det korrigerede budget for Kulturpuljen 2018 er derfor 680.000 kr. Hertil kommer overførsel af ubrugte midler fra Kulturpuljen 2017 på 247.000 kr

 

Der er pr. dags dato 117.943 kr. tilbage i Kulturpuljen 2018 til Kulturudvalgets disposition på dette møde. En bevillingsoversigt er vedlagt sagen som bilag. (bilag 1)

 

Retningslinjerne for tilskud fra Kulturpuljen er vedlagt sagen som bilag. (bilag 2)

 


Sager med konsekvenser for Kulturpuljen 2018 til behandling på dette møde:

 

Ansøger

Aktivitet

Ansøgt (kr.)

Indstilling (kr.)

FredensborgSmukkest

Etablering og drift af skøjtebane

20.000

0

I alt

 

20.000

0

 

 

Kulturpuljen 2019
Budgettet for Kulturpuljen 2019 er på 696.000 kr. Hertil kan komme eventuelle overførelser fra 2018.

Kulturudvalget bevilgede på sidste møde d. 11. oktober 22.200 kr. fra Kulturpuljen 2019. Der er således 673.800 kr. tilbage i Kulturpuljen 2019.

 

Sager med konsekvenser for Kulturpuljen 2019 til behandling på dette møde:

 

Ansøger

Aktivitet

Ansøgt (kr.)

Indstilling (kr.)

Børnejazz Fredensborg

4 familiekoncerter i 2019

25.350

25.350

Fredensborg Brass Ensemble

Promenadekoncert 2019

8.000

8.000

Fredensborg Byorkester

Koncert i Fredensborg Gl. Bio 2019

7.500

7.500

Fredensborg-Humlebæk Lokalhistoriske Forening

Foreningen Årsskrift 2019

8.000

8.000

Nivå Amatør Teater

Nytårskoncert med DRAM Big Band

7.450

7.450

Aminderød Kirkes Menighedsråd

3 juniorkoncerter i 2019

10.000

10.000

I alt

 

64.300

64.300

 

Administrationens bemærkninger

Administrationen bemærker, at der, hvis ansøgningerne om tilskud fra Kulturpuljen 2019 imødekommes med de indstillede beløb, vil være 609.500 kr. tilbage i Kulturpuljen 2019 til resten af året.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

 

FNs verdensmål

3. Sundhed og trivsel

Kompetence

Kulturpuljen.

 

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 13-11-2018

Der er en fejl i kolonnen omkring Fredensborg-Humlebæk Lokalhistoriske Forening, hvor der skal stå 5.000 kr. jf. sag nr. 156.

Taget til efterretning.