Nr.150 - Implementering af budgetforliget 2019-2022 på biblioteksområdet

Sagsnr.: 18/27046

 
Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

Kulturudvalget orienteres om udmøntning af budgetforliget 2019-2022 på biblioteksområdet.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Kulturudvalget orienteres om udmøntning af budgetforliget 2019-2022. Med budgetforliget vedtoges såvel besparelser på ca. 1 mio. kr., som et anlæg på 0,15 mio. kr. til flytning af Cafébiblioteket til Egedal byens hus. Besparelserne fordeler sig primært på personalekontiene og i mindre grad på de administrative konti.

 

Besparelserne på personalekontiene sker ved personalereduktion (afskedigelser og frivillig fratræden) med reduceret serviceniveau og effektiviseringer til følge. Som konsekvens af budgetforliget vil der ikke længere være tilbud om levering af dagplejeposer og materialer til de borgere, der ikke selv kan gå på biblioteket. Endvidere vil borgerne kunne opleve længere ventetid på betjeningen i de enkelte biblioteker, ligesom der kan blive øget ventetid på materialer - ikke mindst de materialer, som transporteres mellem afdelingerne.

 

Der reduceres eksempelvis konkret i de timer, der er afsat til servicemedarbejdere, hvorfor der bliver længere ventetid på de opgaver, som servicemedarbejderne løser bl.a. nedsættes hyppigheden af kørsel mellem afdelingerne og Rådhuset fra 4 dage/ugentligt til 3 dage/ugentligt.

 

Der vil fra 1.1.2019 blive indkøbt færre materialer særligt de mere specielle materialer, som kan lånes i Centralbibliotekerne. Desuden vil udgifterne til klargøring blive reduceret.

 

Mange arbejdsgange på bibliotekerne vil blive forsøgt yderligere effektiviseret, således at så megen tid som muligt, kan anvendes på publikumsrettede opgaver. På den måde kan der i et vist omfang kompenseres for de færre personaleressourcer.

 

Øgede indtægter

Som led i udmøntningen ændres et enkelt gebyr ligesom tidsintervallerne, hvornår borgerne ved for sene afleveringer får pålignet gebyrer. Disse ændringer er tilpasset nabokommunernes prisniveau. Begge disse tiltag forventes at give en mindre øget indtægt.

Endvidere øges priserne for print fra 1.1.2019, ligesom der fremover vil være differentierede priser på sort/hvid og farveprint.

    

 

Flytning af Cafébiblioteket

For den afsatte anlægssum på 0,15 mio. kr. flyttes Cafebiblioteket til Egedal byens hus. Da der skal ske nogle mindre bygningsmæssige ændringer og etableres ekstra IT, forventes ibrugtagning i Egedal byens hus ca. 1.8.2019. Men allerede fra 1.1.2019 holdes der kun én betjent åbningsdag som følge af den samtidige personalereduktion både i Kokkedal og på de øvrige biblioteker.

 

Økonomi

Tabel 1: Budgetforlig drift 2019-2022 på Biblioteksområdet (hele 1000 kr.)

 

Drift

2019

2020

2021

2022

2019-2022

1.

Generelle administrative effektiviseringer/besparelse på bibliotekerne

-100

-100

-100

-100

-400

2.

Ændring af tilbuddet om ”Bogen Kommer” og ”dagplejeposer”

-50

-100

-100

-100

-350

3.

Besparelse på bibliotekerne

 

-600

-600

-600

-600

-2.400

4.

Flytning af Cafébiblioteket og reduceret bemanding og drift

-100

-100

-100

-100

-400

5.

Reduceret pris- og lønfremskrivning

-77

-77

-77

-77

-308

 

I alt

-927

-977

-977

-977

-3.858

 

 

Tabel 2: Budgetforlig anlæg 2018-2022 på Biblioteksområdet (hele 1000 kr.)

 

Anlæg

2019

2019-2022

 

Flytning af Cafébiblioteket til lokaler i Egedal byens hus

+150

+150

 

 

 

Konkret udmøntning af besparelserne nævnt i Tabel 1

Ad 1. Effektiviseringer/besparelser fordeles på forskellige administrative konti. Det er også her, at de øgede indtægter bogføres.

Ad 2: Jf. besparelsesforslaget implementeres dette fra 1.1.2019 og brugerne vil i løbet af november/december 2018 modtage besked herom med samtidig orientering om de muligheder borgene i stedet kan gøre brug af. Denne reduktion medfører personalereduktion, hvorfor der kun er halvårssvirkning med fuld gennemslag i 2020.

Ad 3: Denne reduktion indebærer, at i alt 3 stillinger (2,2 årsværk) nedlægges. En stilling er vakant og to medarbejdere opsiges. Denne ændring vil først kunne træde i kraft ca. 1.7.2019 på grund af de overenskomstmæssige varsler. Det vil derfor være nødvendigt i 2019 midlertidigt at spare yderligere på indkøb og administrative indkøb for at kunne kompensere for den manglende finansiering. Der vil være fuldt gennemslag af personalebesparelserne fra 2020. 

Ad 4: Fra den 1.1.2019 vil der kun være betjening i Cafébiblioteket en dag/ugentligt.  

 

Konkret udmøntning af besparelserne nævnt i Tabel 2

I løbet af 2019 etableres det nye Cafébibliotek i Egedal byens hus med forventet åbning i august/september 2019. Inden da skal bibliotekerne i samarbejde med kommunens Ejendomscenter findes den mest hensigtsmæssige placering, ligesom der skal etableres det nødvendige IT og adgangskontrol til biblioteket.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd.

 

Kompetence

  1. Kulturudvalget.
  2. Byrådet jf. delegationsplanen for så vidt angår ændringer af gebyrer.

 

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.
  2. At ændringerne i gebyrer herunder ændringerne i intervallerne for påligning af gebyrer samt ændringerne i priser på print/kopi anbefales over for Byrådet.

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 13-11-2018

Anbefales overfor Byrådet.