Nr.149 - Godkendelse af proces for pejlemærker for fremtidens biblioteker

Sagsnr.: 18/13156

 
Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

Proces for det kommende arbejde med pejlemærker for fremtidens biblioteker i Fredensborg Kommune fremlægges til godkendese.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Ligesom Kulturudvalget er i gang med at formulere sin vision og sit arbejdsgrundlag, skal Kulturudvalget også i gang med at formulere sin vision for bibliotekerne i Fredensborg Kommune. Her lægges der op til formulering af en række pejlemærker, så Fredensborg Bibliotekerne er rustet til at imødekomme de nye tendenser i den udvikling, folkebibliotekerne i Danmark står i.

 

Kulturudvalget skal derfor bl.a. at diskutere: Hvad vil vi med fremtidens biblioteker i Fredensborg Kommune? Hvordan kan bibliotekerne understøtte strategien for byudviklingen i  Fredensborg Kommune? Hvilke værdier skal bibliotekerne skabe for borgerne? Hvad skal bibliotekerne tilbyde borgerne?

 

Kulturudvalget behandlede på udvalgsmødet d. 13. marts 2018 en sag om proces for udarbejdelse af pejlemærker for fremtidens biblioteker i Fredensborg Kommune. Som resultat heraf var Kulturudvalget i forbindelse med udvalgsmødet d. 30. maj 2018 på inspirationstur til Kulturværftet i Helsingør og Kulturhavnen i Gilleleje som optakt til et kommende temamøde. Disse erfaringer er gode for Kulturudvalget at tage med ind i den kommende proces.

 

Processen er siden blevet udskudt nogle måneder for at afvente ansættelse af den nye kulturchef. Derfor fremlægger administrationen på ny et forslag til en proces og en tidsplan, der har til formål at skabe dialog og inspiration for Kulturudvalget på vejen frem mod formulerede pejlemærker.

 

Der er begrænsede økonomiske ressourcer til arbejdet med pejlemærkerne. Derfor foreslås det at hyre en ekstern konsulent til at styre processen både i forhold til inddragelse af interessenter, facilitering af temamøde for Kulturudvalget i februar samt endelig skriftlig udarbejdelse af pejlemærkerne for fremtidens biblioteker i Fredensborg Kommune.

 

Tidsplanen opridser initiativer i processen og søger at skabe inddragelse af både udvalg, medarbejdere, ledere, brugere og ikke-brugere, dvs. de borgere, der i dag ikke benytter bibliotekerne i Fredensborg Kommune. Processen faciliteres af en ekstern konsulent, der skal sikre gode og konstruktive dialoger i samarbejde med administrationen og Fredensborg Bibliotekerne. Undersøgelsen består dels af fokusgruppeinterviews med nuværende brugere, dels analyse af eksisterende besøgstal og den nationale brugerundersøgelse og endelig inddragelse af medarbejdere og ledere. Hertil kommer en undersøgelse af ikke-brugeradfærden og spørgsmålet om, hvad andre kommuner har gjort for at tiltrække ikke-brugere.

 

 

Tidsplan for processen
 

 

Novem-ber

Decem-ber

Januar

Februar

Marts

Administra-tionen

Konsulent-opgave sendes i udbud og konsulent vælges til opgave.

 

 

Udarbej-delse af pejle-mærker

 

Kulturud-valget

Godken-delse af tids- og procesplan

 

 

Temamøde

Godken-delse af forslag til pejle-mærker for Fremti-dens Fredens-borg Bibliote-ker

Ekstern konsulent

 

Inddrag-else af intere-ssenter

Inddrag-else af interes-senter

Facilitering af temamøde samt udarbejdel-se af pejlemærk-er

 

 

 

Resultat

Pejlemærkerne skal fungere som et bindeled mellem bibliotekernes nuværende pejlemærker og bibliotekernes fremtidige rolle.

 

Pejlemærkerne og dertilhørende anbefalinger skal være et bud på, hvordan:

  • Flere borgere kommer til at benytte bibliotekene mere
  • Flere ikke-brugere begynder at benytte bibliotekerne
  • Kommunens børn i endnu højere grad bliver biblioteksbrugere
  • Bibliotekerne skal prioritere sine kerneydelser, f.eks. materialeudlån, arrangementer, litteraturformidling og vejledning, og samtidig være rustet til den nye digitale virkelighed.

 

Samlet set skal arbejdet med pejlemærkerne danne grundlag for, hvordan Fredensborg Bibliotekerne kan tiltrække flere besøgende. Der kan både være tale om fysiske tilpasninger, programmæssige tilpasninger, mindre kampagner, samarbejder med både andre dele af kommunen og eksterne interessenter omkring tiltrækning af flere besøgende.

 

Fredensborg Kommunes biblioteker i dag

Fredensborg Kommunes biblioteker består i dag af et bibliotek og medborgercenter i Nivå samt bibliotekerne i Fredensborg og Humlebæk. Derudover findes et cafébibliotek i Kokkedel, som efter vedtagelsen af Budget 2019 skal flyttes til Egedal byens hus.

 

Bibliotekerne arbejder i dag efter de fem pejlemærker i den nuværende biblioteksstrategi vedtaget i januar 2016. Pejlemærkerne er:

  • Attraktive fysiske rammer og adgang
  • Fredensborg læser
  • Attraktive kulturtilbud for børn og familier
  • Informationskompetencer og livslang læring
  • Professionel og effektiv organisation

 

 

Økonomi

Administrationen har et mindre budget til gennemførelse af undersøgelsen og ekstern konsulentbistand.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

4. Bygninger og byrum skaber liv

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

 

FNs verdensmål

3. Sundhed og trivsel

Kompetence

Kulturudvalget.

 

Indstilling

  1. 1. At proces for udarbejdelse af pejlemærker for fremtidens biblioteker i Fredensborg Kommune godkendes.

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 13-11-2018

Administrationens indstilling godkendt.