Nr.148 - Kommissorium for Kunstrådet

Sagsnr.: 18/27259

 
Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

Forslag til kommissorium for Kunstrådet fremlægges til godkendelse.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Den tidligere Fredensborg Kommunes Kunstfond blev nedlagt i forbindelse med kommunalvalget i 2017, og Kunstfondens kompetencer blev i samme omgang en del af Kulturudvalgets opgaveportefølje. Det fremgår derfor af Styrelsesvedtægt for Fredensborg Kommune for byrådsperioden 2018 – 2021, at det er Kulturudvalget, der har ansvaret for Kunstfondens opgaver samt kunst i byrummet.

 

Byrådet har besluttet, at der nedsættes et Kunstråd, som skal fungere som sparringspartner for Kulturudvalget i forbindelse med kunstprojekter og kunstindkøb.

 

Forslag til kommissorium for Kunstrådet fremlægges nu til godkendelse. Forslag til kommissorium er vedlagt sagen som bilag. (bilag 1)

 

Af forslaget til kommissorium fremgår det, at det er Kunstrådets formål at rådgive Kulturudvalget i forbindelse med kunstprojekter og indkøb af kunst til det offentlige rum.

 

Kunstrådet er også sparringspartner for Fredensborg Kommune i forbindelse med øvrige kunst- og udsmykningsprojekter, der opstår som resultat af Byrådets beslutning om at afsætte 1 % af byggesummen ved anlægs- og byggeprojekter på over 1 mio.kr. til kunst og udsmykning.

 

Som det fremgår af forslag til kommissorium for Kunstrådet, har Kunstrådet til opgave, at:”
- rådgive Kulturudvalget og Fredensborg Kommune om kunstforhold i det hele taget og specifikt i forbindelse med kunstprojekter og indkøb af kunst.
- foreslå indkøb af kunst til det offentlige rum.”

 

Medlemmer
Kunstrådet består af formanden for Kulturudvalget samt yderligere et byrådsmedlem og to medlemmer med bred kunstfaglig viden, eksempelvis fra Fredensborg Kommunes to kunstinstitutioner, Nivaagaards Malerisamling og Louisiana.

Formanden for Kulturudvalget er født formand for Kunstrådet, ligesom det andet byrådsmedlem er født næstformand. 

 

Økonomi

Kunstrådet har ingen selvstændig økonomi, men er rådgivende overfor Kulturudvalget i forhold til puljen til indkøb af kunst, Kunstpuljen, som er på 51.000 kr. årligt med fuld overførselsret.


 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Kompetence

Kulturudvalget.

 

Indstilling

  1. At det overfor Kulturudvalget indstilles, at forslag til Kommissorium for Kunstrådet godkendes.

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 13-11-2018

Kommissorium for Kunstrådet godkendt.