13-03-2018 kl. 17:30
Nivå Bibliotek og Medborgercenter, Nivå Center 30,

Medlemmer

Ulla Hardy-Hansen (C)

Carsten Nielsen (A)

Carsten Wulff (V)

Tinne Borch Jacobsen (V)

Kristian Hegaard (B)

Bettina Bové (B)

Charlotte Bie (I)

Afbud

Ingen

Nr.39 - Træffetid

Beslutningstema

Thomas Bernsen, Nivå Open Air, har foretræde kl. 18.30 i forbindelse med behandling af sagen ”Ansøgning om tilskud til film i fire byer”, sagsnummer 49.

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 13-03-2018

Thomas Bernsen fra Nivå Open Air fik lejlighed til over for Kulturudvalget at fortælle om sin ansøgning om tilskud til ”Film i fire byer”.

Nr.40 - Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 13-03-2018

Godkendt.

Nr.41 - Temadrøftelser i Kulturudvalget

Sagsnr.: 18/6196

 

Beslutningstema

At kulturudvalget over en række af udvalgets møder drøfter og definerer kulturbegrebet, og hvordan udvalget kan understøtte udviklingen af kulturen i Fredensborg Kommune.

Sagsfremstilling og økonomi

Det nyetablerede kulturudvalg skal i løbet af en møderække drøfte forskellige facetter af kulturområdet og få et fælles afsæt for, hvad der skal være særligt kendetegnende for kulturen i Fredensborg Kommune. Det forventes, at det nuværende udvalgs drøftelser, efter sommerferien vil kunne resultere i en formuleret ambition for fremtidens kulturliv i Fredensborg Kommune.

I den forrige periode vedtog Kulturudvalget en Kulturstrategi, som har dannet grundlag for det hidtidige udvalgs prioriteringer. Denne kulturstrategi vil være gældende indtil en evt. ny strategi er vedtaget.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Kompetence

Kulturudvalget.

Indstilling

At Kulturudvalget over en række af udvalgets møder fra april og frem drøfter og definerer kulturbegrebet, og hvordan udvalget kan understøtte udviklingen af kulturen i Fredensborg Kommune.

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 13-03-2018

Administrationens indstilling blev vedtaget.

Nr.42 - Godkendelse af tidsplan vedr. pejlemærker for fremtidens biblioteker

Sagsnr.: 18/6197

 

Beslutningstema

Godkendelse af tidsplan for vedtagelse af pejlemærker for fremtidens biblioteker i Fredensborg Kommune.

Sagsfremstilling og økonomi

Det danske folkebibliotek er sat i verden for at understøtte den demokratiske og kulturelle dannelse lokalt i kommunerne. Dette er formuleret i bibliotekernes lovbestemte formål om at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet, og bibliotekernes arbejde, udvikling og tilbud sker i overensstemmelse med dette formål[1].

 

Med kommunalvalget i 2017 er der et nyetableret kulturudvalg og der er dermed opstået mulighed for, at det nye Kulturudvalg i fællesskab forholder sig til, hvilken retning bibliotekernes drift og udvikling skal orientere sig mod i fremtiden.

 

Fremtidens Fredensborg Kommune sætter rammen for de fremtidige udviklings- og anlægsprojekter i kommunen, og i den sammenhæng skal der tages stilling til, hvilken rolle fremtidens bibliotek skal spille. Udvalget skal derfor i løbet af foråret blandt andet diskutere: Hvad vil vi med fremtidens biblioteker? Hvordan kan bibliotekerne understøtte byudvikling? Hvilke værdier og effekter skal bibliotekerne skabe for borgerne?

 

Nærværende beslutningsoplæg stiller derfor forslag til en proces og en tidsplan, der har til formål at skabe dialog og inspiration for Kulturudvalget, på vejen frem mod formulerede pejlemærker.

 

Tidsplanen opridser initiativer i processen og søger at skabe inddragelse af både udvalg, medarbejdere, ledere og brugerrepræsentanter, samt brug af eksisterende viden på området. Dele af processen faciliteres af en ekstern konsulent, der skal sikre gode og konstruktive dialoger. Der inviteres en repræsentativ brugergruppe til fokusgruppeinterviews undervejs i processen, for at inddrage brugerrepræsentanternes synspunkter.

 

 

 

 

 

 

Tidsplan for processen

 

 

 

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

 

Kultur-udvalget

 

Godken-delse af tids- og proces-plan

 

Inspirati-onstur til to andre kommu-ner

Tema-møde

 

Vedtag-nepejle-mærker

Fokus-gruppe med bruger-repræ-sentan-ter

 

Dialog: Frem-tidens bibliotek

 

Dialog: Fremti-dens bibliotek

 

 

 

Admini-stration

For-mule-ring af tids- og pro-ces-plan

Analyse og rapporte-ring af kvantita-tiv data

 

 

1. udkast til strate-gien

Endelig formule-ring

Fra pejle-mærker til praksis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De enkelte dele af tidsplanen

 

Inspirationstur til Kulturværftet i Helsingør, samt kulturhavn Gilleleje: Formål er, at udvalget får input omkring biblioteksudvikling og processer forbundet herved. Rundvisning på begge sites.
 

 1. forslag: 30. maj, kl. 15:00-18:00 (Umiddelbart forud for det ordinære kulturudvalgsmøde der afholdes på sitet) eller
 2. forslag: 1. juni, kl. 10:00-14:00.

 

Temamøde for kulturudvalget: Formål er at sikre dialogen og retningen, før formuleringerne skal tage form i pejlemærkerne. Proceskonsulent Morten Gjøl hjælper til at vi kommer tættere på at kunne formulere nogle pejlemærker for fremtidens bibliotek i Fredensborg Kommune. Dagen indledes med et relevant oplæg.
 

 1. forslag: 20. juni, kl. 16:30-19:00 eller
 2. forslag: 21. juni, kl. 16:30-19:00

 

Fokusgrupper: To faciliterede samtaler med repræsentative brugergrupper fra bibliotekerne. Formålet er at sikre, at kulturudvalget får retning for udvikling lagt, også med henblik på at have borgerens perspektiv inddraget.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Kompetence

Kulturudvalget.

Indstilling

 1. At tids- og procesplan godkendes og iværksættes.
 2. At der besluttes hvilke datoer for hhv. inspirationstur og temamøde, der vil skabe mest mulig deltagelse blandt kulturudvalgets medlemmer.

 

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 13-03-2018

Administrationens indstilling blev vedtaget.

Kulturudvalget besluttede at tage på inspirationstur den 30.5.2018 og at temamødet afholdes den 21.6.2018.

Nr.43 - Prioritering af Kulturstrategiens indsatsområder 2018

Sagsnr.: 14/18768

 

Beslutningstema

Kulturstrategiens indsatsområder for 2018 skal prioriteres.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

I februar 2016 vedtog Kulturudvalget ”Kulturstrategi for Fredensborg Kommune” som et strategisk redskab til at understøtte kommunens Kultur- og Idrætspolitik frem mod 2020 og dermed sikre et varieret og aktivt kulturliv for alle borgere i Fredensborg Kommune. Strategiens formål er at sætte kulturen i spil gennem konkrete aktiviteter og initiativer. Med afsæt i et overordnet pejlemærke om at skabe samarbejde og synlighed omkring kunst og kultur i kommunen prioriterer strategien tre indsatsområder, der sammen og hver især understøtter kommunens overordnede vision om at være et attraktivt sted at bo.

 

De tre indsatsområder er:

Kulturarv og identitet

Børne- og ungekultur

Kunst og kultur i det offentlige rum

 

En egentlig handleplan for Kulturstrategien og dens indsatsområder blev vedtaget på Kulturudvalgets møde den 8. november 2016. I handleplanen lægges der vægt på, at arbejdet med implementeringen af Kulturstrategien er aktiv og dynamisk, hvorfor der årligt fastsættes konkrete mål.

 

Kulturstrategien (bilag 1) og handleplan for Kulturstrategiens indsatsområder (bilag 2) er vedhæftet sagen som bilag.

 

Handleplan 2017

Arbejdet med Kulturstrategiens indsatsområder i 2017 resulterede i følgende aktiviteter:

Der blev oprettet to netværksgrupper: netværk af interessenter for børne- og ungekultur med Fredensborg Bibliotekerne som tovholder og et kulturhistorisk samarbejde med Museum Nordsjælland som tovholder.

Det kulturhistoriske samarbejde gik sammen om at udarbejde et hæfte om kommunens havne. En del af artiklerne fra samarbejdet har været trykt i Museum Nordsjællands årbog 2017. Et samlet hæfte om kommunens havne udkommer 1. maj 2018.

Der blev afsat en pulje på 100.000 kr. fra Kulturpuljen 2017 til indkomne ansøgninger, der specifikt understøttede Kulturstrategiens indsatsområder. Gennem puljens midler blev der bevilget midler for 78.000 kr. i tilskud til deltagelse i Spil Dansk-dagen og tilskud til hæfte om kommunens havne efter ansøgninger.

Der blev afsøgt interesse for at anskaffe en mobil scene til Fredensborg Kommune.

Der blev anskaffet fem kunstværker til det offentlige rum gennem Fredensborg Kommunes Kunstfond. 

Fredensborg Kommune deltog i Spil Dansk-dagen med tilskud fra den afsatte pulje til Kulturstrategiens indsatsområder og i et samarbejde mellem Kulturelt Samråd og Musikskolen.  

 

Kulturstrategiens overordnede pejlemærke samt de tre indsatsområder skal nu prioriteres for 2018.

 

Handleplan 2018

 

Særlig pulje for indsatsområder

Det foreslås, at der afsættes 50.000 kr. fra Kulturpuljen 2018 målrettet aktiviteter og initiativer, som sættes i værk i relation til strategiens indsatsområder. Ansøgninger behandles i forlængelse af øvrige ansøgninger til Kulturpuljen.

 

Overordnet pejlemærke – Samarbejde og synlighed

Kulturkonference i efteråret 2018

Kulturkonferencen afholdes i efteråret 2018 og det foreslås, at temaet tager udgangspunkt i Kulturudvalgets temadrøftelser om ”kulturbegrebet og udviklingen af kulturen i Fredensborg Kommune”. Med dette tema sættes der fokus på, hvor kulturen er på vej hen i Fredensborg Kommune. Hvad skal prioriteres, og hvad skal der opnås? Det foreslås, at Kulturelt Samråd inddrages i planlægningen.   

 

Indsatsområde – Kulturarv og Identitet

Spil Dansk

Administrationen foreslår, at Fredensborg Kommune tilsvarende 2017 igen i 2018 deltager i Spil Dansk-dagen såfremt at Kulturelt Samråd og andre interessenter ønsker at være tovholder på arrangementet. Spil Dansk er en årlig tilbagevendende begivenhed i uge 44, der skaber unikke musikoplevelser i den deltagende kommune. Spil Dansk udbyder kommunale pakker, der koster 25.000-37.000 kr.

 

Kulturhistorisk samarbejde

Det kulturhistoriske samarbejde med Museum Nordsjælland som tovholder er ved at lægge sidste hånd på en folder om kommunens havne. Planen er, at folderen skal udkomme 1. maj 2018. I midten af april 2018 mødes netværksgruppen igen for at drøfte næste projekt.

 

Indsatsområde – Børne- og ungekultur

Kulturpakker til alle børn i Fredensborg Kommune

Netværket for børne- og ungekultur arbejder fortsat på at udvikle kulturpakker til børn i Fredensborg Kommune, hvilket netværket påbegyndte i 2017. Formålet er at sikre, at alle børn oplever inspirerende møder med kunst og kultur og stifter bekendtskab med forskellige kunstarter.

 

Indsatsområde – Kunst og kultur i det offentlige rum

Anskaffelse af kunstværker til det offentlige rum

Anskaffelsen af nye kunstværker til det offentlige rum understøtter strategien for Fremtidens Fredensborg Kommune. Anskaffelsen af nye kunstværker finansieres af midlerne fra Fredensborg Kommunes Kunstfond. Se sag nr. 45.

 

Administrationens bemærkninger

Administrationen bemærker, at hvis Kulturudvalget godkender prioriteringer for Kulturstrateginens indsatsområder i 2018 vil der på et kommende udvalgsmøde blive præsenteret rammer, tema og økonomi for Kulturkonferencen 2018.

 

Såfremt der ansøges om midler til det, vil udvalget også på et kommende møde blive præsenteret for ansøgninger om tilskud til deltagelse i Spil Dansk-dagen og kulturpakker til børn.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Kulturudvalget.

Indstilling

At prioriteringer for Kulturstrategiens indsatsområder i 2018 godkendes.

At der afsættes 50.000 kr. fra Kulturpuljen 2018 til særlig pulje, der skal prioritere ansøgninger, der understøtter Kulturstrategiens indsatsområder.

At Kulturelt Samråd inddrages i planlægningen af Kulturkonferencen 2018.

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 13-03-2018

Administrationens indstilling blev vedtaget.

Nr.44 - Kunstudsmykning ved bygge- og anlægsprojekter

Sagsnr.: 18/3247

 

Beslutningstema

Det skal besluttes, hvorvidt man ønsker, at en andel af fremtidige anlægsbevillinger afsættes til udsmykning ved større bygge- og anlægsprojekter.

Sagsfremstilling og økonomi

Kulturudvalgsformand Ulla Hardy-Hansen (C) har bedt om at få en sag på dagsordenen, der beskriver mulighederne for at afsætte midler til kunstudsmykning ved større bygge- og anlægsprojekter.

 

Der har i den tidligere Fredensborg-Humlebæk Kommune været en ordning, hvor 1 pct. af byggesummen blev afsat til kunstudsmykning ved anlægsbevillinger over 2 mio. kr. Ved kommunesammenlægningen blev denne ordning afskaffet. Det skal nu drøftes, hvorvidt man ønsker at indføre en lignende ordning om udsmykning ved større bygge- og anlægsprojekter med anlægsbevillinger på over 5 mio. kr.

 

Baggrund

I den tidligere Fredensborg-Humlebæk Kommune afsatte man 1 pct. af byggesummen til kunstudsmykning ved byggeprojekter for over 2 mio. kr.

 

Formålet med at afsætte 1 pct. af byggesummen til kunstudsmykning var at give kunst en plads i det offentlige rum fx i forbindelse med kommunalt nybyggeri og større renoveringsarbejder. Ordningen skulle sikre, at der var midler til at indkøbe væsentlige værker, og at disse værker blev ophængt til gavn for borgerne.

 

Kunst i det offentlige rum

Kunst kan være med til at skabe fælles identitet og give særlige oplevelser for borgerne i det offentlige rum i Fredensborg Kommune. Kunstudsmykning har det formål at berige de mange brugere, der benytter de kommunale bygninger. Kunsten gøres på denne måde nærværende og tilgængelig for alle, og kommer borgerne til gode i deres hverdagsliv. Kunsten beriger borgerne ved at skabe unikke steder og oplevelser på steder, hvor man mindst venter det.

 

Samlet set bidrager kunstudsmykning til forskønnelse af kommunens udtryk. Kunstudsmykningen udfolder visuelt og æstetisk byrummets udtryk, og understøtter fortællingen om byens identitet. Mange kommuner gør meget ud af sammenhængen mellem udsmykningen i det offentlige rum og fortællingen om kommunens identitet. Et eksempel på dette er bronzeskulpturen ”Værftsarbejderne” i Helsingør, der står foran Værftsmuseet i Helsingør. Værftsmuseet og skulpturen fortæller om en tid, hvor byens skibsværft byggede skibe, og arbejderklassen i Helsingør voksede.

 

Kunstudsmykningen kan også øge kvaliteten af bygningen ved for eksempel at anspore til refleksion, eller ved at kunsten understreger og spiller sammen med arkitekturen. 

 

Eksempler på kunstudsmykning

Der findes mange eksisterende eksempler på kunstudsmykning i Fredensborg Kommune. For eksempel kan en bogskulptur af billedhuggeren Steen Christensen opleves foran Nivå Bibliotek. Ved Humlebæk Center ses skulpturen ”Den gående, søjlerne og den stående" af billedhugger Erik Heide. Foran Egedal Kirke i Kokkedal er skulpturen "Virkning" lavet af billedhuggeren Claus Ørntoft. Og endelig kan man i Fredensborg for eksempel se Pontus Kjerrmans skulptur ”Sammenholdfamilie” foran Kulturhuset Fredensborg Gl. Bio.

 

Et andet eksempel på kunstudsmykning i Fredensborg Kommune er kunstværket ”Forgreninger”, der blev indviet den 23. april 2015. Her indgik Fredensborg Kommune et samarbejde med Statens Kunstfond om en kunstopgave til Fredensborg Skole Vilhelmsro. Til kunstopgaven blev der afsat i alt 2 mio. kr., hvoraf 0,5 mio kr. blev finansieret af Fredensborg Kommune og 1,5 mio. kr. blev finansieret af Statens Kunstfond.

 

Til kunstudsmykningsopgaven blev der nedsat et ad hoc-udvalg, som bestod af tre repræsentanter fra Statens Kunstfond og tre repræsentanter fra Fredensborg Kommune: Direktør for kulturområdet, skoleleder for Fredensborg Skole og en arkitekt fra Center for Ejedomme og Intern Service (CEIS).

 

Udsmykning ved byggeprojekter

Såfremt man ønsker at tilgodese kunstudsmykning ved nye og større bygge- og anlægsprojekter i Fredensborg Kommune, foreslås det, at der fremover afsættes 1 pct. af byggesummen til udsmykning ved anlægsbevillinger over 5 mio. kr. Det ville for eksempel have betydet, at der ved anlægsbevillingen på 6 mio. kr. til Egedal byens hus skulle have været afsat 60.000 kr. til kunstudsmykning til den nye tilbygning. På samme måde vil en anlægsbevilling til et bygge- eller anlægsprojekt på 8. mio kr. betyde, at der skal afsættes 80.000 kr. til kunstudsmykning.

 

Såfremt der skal finde en udsmykning sted foreslås det, at der nedsættes et ad hoc-udvalg bestående af formanden for Kulturudvalget, direktøren/centerchefen for Kulturområdet, en arkitekt fra Center for Ejendomme og intern Service samt en relevant institutionsleder eller den driftsansvarlige på området, som får ansvaret for bygningen efterfølgende. Dette skal sikre sammenhæng mellem anlæg, arkitektur, udsmykning og fremtidig anvendelse af bygningen.

 

Ad hoc-udvalget vil få ansvaret for at udpege forslag til politisk godkendelse samt at planlægge og afvikle kunstudsmykningen. Denne skal dog godkendes i Kulturudvalg og Byråd. Ad hoc-udvalget kan indgå i samarbejder med fx Statens Kunstfond eller andre, der kan bidrage med kunstfaglig viden.

 

Administrationens bemærkninger

Administrationen bemærker, at selvom ad hoc-udvalget administrerer kunstudsmykningen er det Byrådet, der har kompetencen til at beslutte, hvorvidt der fast skal afsættes ekstra midler til udsmykning, ligesom Kulturudvalg og Byrådet skal godkende det konkrete forslag til udsmykning.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

 1. At det anbefales overfor Byrådet, at der ved bygge- og anlægsbevillinger over 5 mio. kr. afsættes 1 pct. af byggesummen til kunstudsmykning.
 2. At der nedsættes ad hoc-udvalg efter modellen, beskrevet ovenfor.

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 13-03-2018

Kulturudvalget anbefaler overfor Byrådet, at administrationens indstilling følges.

Nr.45 - Fredensborg Kommunes Kunstfond

Sagsnr.: 18/4920

 

Beslutningstema

Der skal tages stilling til Fredensborg Kommunes Kunstfond.

Sagsfremstilling og økonomi

I forbindelse med konstitueringen efter kommunalvalget d. 21. november 2017 aftalte konstitueringspartierne, at Fredensborg Kommunes Kunstfond fremover skal være en del af Kulturudvalgets opgaveportefølje.

Kulturudvalgsformand Ulla Hardy-Hansen (C) har ønsket en sag på dagsorden, hvor Kulturudvalget skal tage stilling til Fredensborg Kommunes Kunstfond samt en reduktion af denne.

 

Baggrund for Fredensborg Kommunes Kunstfond

Kunstfondens  bestyrelse blev oprettet i 2007 i forbindelse med kommunesammenlægningen. Fonden skulle overtage de opgaver, der hidtil var varetaget af de to kommuner hver for sig. Fondens bestyrelse  har hidtil bestået af syv medlemmer, heraf to medlemmer fra Kulturudvalget. Formanden for Kulturudvalget har været født formand for Kunstfonden.

Bestyrelsen for Fredensborg Kommunes Kunstfond har hidtil afholdt to årlige møder og er blevet sekretariatsbetjent af kulturforvaltningen. Medlemmerne har i perioden desuden været på to inspirationsture.

I valgperioden 2014-2017 indkøbte Kunstfonden følgende kunstværker:

 

Kunster

Titel

Pris (kr.)

Placering

Peder Rasmussen

Skyggeteater

 

110.000

Fredensborg Rådhus, 2015

Søren Martinsen

Tilsynekomst

Samlet pris:

45.356 kr.

Fredensborg Skole, Vilhemsro, 2017

Søren Martinsen

Skorstenen

Pleje- og Aktivitetscenter Mergeltoften, 2017

Milena Bonifacini

Uden titel

Samlet pris:

34.000

Kokkedal Skole, 2017

Milena Bonifacini

Uden titel

Ferdinand Ahm Krag

Looking for spice

40.000

Fredensborg Rådhus, 2017

 

Indvielse af Forgreninger på Fredensborg Skole, Vilhelmsro
Kunstværket Forgreninger af kunstnerne Signe Klejs og Niels Rønsholdt blev indviet d. 23. april 2015. Kunstværket er et resultat af et samarbejde mellem Fredensborg Kommune og Statens Kunstfond. Fredensborg Kommunes Kunstfond gav et tilskud på 300.000 kr. til projektet.

 

Fundats for Fredensborg Kommunes Kunstfond

Ifølge fundatsen (revideret den 31. marts 2014) er Kunstfondens formål:


”Stk. 1

Fonden er en kunstfond og dens primære formål er for egne midler at indkøbe kunstværker til placering i det offentlige rum i Fredensborg Kommune, herunder i kommunale bygninger og på offentlige pladser.

Det er endvidere fondens formål at være Fredensborg Kommune behjælpelig med:

 • rådgivning og sikring af kunstneriske overvejelser i forbindelse med nybyggeri og større renoveringsarbejder
 • anskaffelse af kunstværker og kunstnerisk udsmykning for kommunens regning, som kommunen måtte ønske selv at eje eller overdrage til tredjemand
 • udformning og fremlæggelse af forslag til kunstprojekter i forbindelse med relevante kommunale byggerier
 • at administrere kunstpuljen

Fonden rådgiver endvidere efter nærmere aftale Fredensborg Kommune i forbindelse med andre kunstneriske overvejelser, herunder om registrering og placering af kunstværker ejet af kommunen.”

 

Økonomi
Fredensborg Kommunes Kunstfond har et årligt budget på 51.000 kr., med 100 % overførsel. Der indestår pr. 1.1.2018 241.282 kr. på Kunstfondens konto til indkøb af kunst til det offentlige rum.

 

Fremtidig model for Fredensborg Kommunes Kunstfond

Af Fredensborg Kommunes netop vedtagne styrelsesvedtægt fremgår det, at Kunstfonden fremover skal være en del af Kulturudvalgets portefølje. I den forbindelse overføres såvel driftsbudget som indestående til en selvstændig ”Kunstpulje” under Kulturudvalget.
 

Administrationen foreslår, at Kunstfondens bestyrelse fremover erstattes af et ”Kunstråd” med samme rådgivende opgaver. Kunstrådet mødes to gang årligt inden et Kulturudvalgsmøde. Kunstrådet kan rådgive om og indstille evt. indkøb til Kulturudvalget, som har beslutningskompetencen vedrørende kunstindkøb eller kunstprojekter.
 

Administrationen foreslår, at Kunstrådet består af formanden for Kulturudvalget samt yderligere et byrådsmedlem samt to medlemmer med bred kunstfaglig viden eksempelvis fra Louisiana og Nivaagaards malerisamling.

 

 

Administrationens bemærkninger
Administrationen bemærker, at Fredensborg Kommunes Kunstfond i sin hidtidige form ikke er en fond i fondslovgivningens forstand, men snarere at opfatte som en budgetmæssig postering med et sæt ”vedtægter” der beskriver fondens virksomhed. Der kræves derfor ikke andre formaliteter i forhold til den foreslåede model end en byrådsbeslutning.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

 

1.     At den i sagsfremstillingen beskrevne ændring af Kunstfondens virksomhed godkendes.

2.     At kunstfondens kompetence og økonomi overføres til Kulturudvalget.

3.     At der nedsættes et Kunstråd som beskrevet i sagsfremstillingen.

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 13-03-2018

Kulturudvalget anbefaler overfor byrådet, at administrationens indstilling følges.

Nr.46 - Orientering om genregistrering og oprydning i kommunens kunstsamling

Sagsnr.: 18/4563

 

Beslutningstema

Der orienteres om projektet vedr. oprydning og genregistrering af kommunens kunstsamling.

Sagsfremstilling og økonomi

I maj 2017 bevilligede Kulturudvalget midler til:

-         at forbedre opbevaringsforholdene for den del af kunstsamlingen, der opbevares i depot.

-         at opdatere den eksisterende kunstregistrant.

 

Status på de to punkter opridses nedenfor:

 

Opbevaringsforhold

I løbet af 2. halvdel af 2017 er der blevet indrettet et særskilt rum i rådhusets kælder til opbevaring af den del af kommunens kunst, der ikke er ophængt. Til det formål er der blevet indkøbt tre reoler, der er specialbygget til malerier. Til Ib Andersen samlingen er der indkøbt tre tegningsskabe, således at hele samlingen er placeret samme sted som resten af kunstsamlingen. Der er isat en særlig lås, så adgangen til rummet er begrænset til rådhusets betjente og arkivet. Kulturudvalget besigtigede lokalerne i forbindelse med udvalgsmødet den 31. januar 2018.

 

Opdatering af kunstregistranten

I september 2017 blev der midlertidigt ansat en studentermedhjælper til at gennemgå kunstsamlingen for at vurdere, om der er emner, der bør eller kan udgå samt for at undersøge, om pladsregistreringen er ajourført.

 

I den forbindelse er hele rådhuset samt kunstrummet gennemgået. Endvidere er 10 institutioner besøgt, ligesom al kunst i det offentlige rum er tjekket. Før gennemgangen af kunstregistranten er tilendebragt mangler endnu ni institutioner.

 

Sideløbende med gennemgangen af kunstregistranten foretages en vurdering af hvorvidt visse emner bør udgå af registranten. Denne udskillelse sker ud fra et princip om, at registranten udelukkende skal indeholde unikke værker, værdifulde reproduktioner samt original kunst fra den lokalhistoriske samling, således som Kulturudvalget vedtog på møde den 16.5.2017. Derfor udskilles en række plakater og tryk, der ikke vurderes at have større værdi. Udskillelsen betyder ikke, at der sker kassation i samlingen.

 

Opdateringen af kunstregistranten forventes at være tilendebragt i løbet af foråret.

 

Tidsforbrug

Kulturudvalget har bevilget 60.000 kr. til aflønning af studentermedhjælp. Det svarer til 335 timer, hvoraf ca. 165 er anvendt ved udgangen af februar 2018.

De resterende timer anvendes til følgende opgaver:

 • Opdatering af kunstregistranten for de resterende institutioner.
 • Vurdering af hvilke emner, der kan udskilles fra registranten.
 • Udarbejdelse af vejledning til kommunens administration og institutioner i forbindelse med flytning og udlån af kunst.
 • Overførelse af kunstregistranten til arkiv.dk så den bliver søgbar for alle.

 

Afslutning af projektet

Når ovenstående opgaver er løst vil Kulturudvalget igen blive orienteret om sagen, herunder om hvilke emner administrationen anbefaler, at der udskilles fra kunstregistranten.

 

Såfremt Kulturudvalget ønsker det, fremlægges en sag omkring mulig salg af kunst fra kunstdepotet i samme anledning. I det tilfælde vil det være nødvendigt at indhente ekstern kunstfaglig vurdering af de enkelte værker, der ønskes solgt. Det vil kunne ske ved henvendelse til f.eks. Lauritz.com.

 

Ansvaret for opgaven med oprydning og selve kunstregistranten overgik i 2017 til Fredensborg Arkiverne med ovenstående særlige bevilling, og når dette projekt er tilendebragt, vil der således ikke umiddelbart være personaleressourcer og midler til at vedligeholde og opdatere kunstregistranten fremover.

 

Derfor foreslås det, at vedligeholdelse af kunstregistranten samt evt. udlån fra samlingen fremover bliver en del af Lokalhistorisk Arkivs portefølje. Dette vil betyde, at der bliver mindre tid til lokalhistoriske opgaver.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Kulturudvalget

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.
 2. At Kulturudvalget beslutter, hvorvidt de ønsker, at administrationen fremlægger en sag omkring mulig salg af kunst.
 3. At Kulturudvalget beslutter, at opgaven med vedligeholdelse af kunstregistranten samt evt. udlån fra samlingen bliver en del af Lokalhistorisk Arkivs portefølje, med den konsekvens at der bliver mindre tid til lokalhistoriske opgaver.

 

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 13-03-2018

Administrationens indstilling

Pkt. 1, taget til efterretning.

Pkt. 2, udvalget ønsker en sag om vurdering af kommunes kunst og fremtidige muligheder for opbevaring mv.

Pkt. 3, vedtaget.

Nr.47 - Kulturpuljen 2018 - status

Sagsnr.: 17/24444

 

Beslutningstema

Oversigt over Kulturpuljen 2018 fremlægges til orientering.

Sagsfremstilling og økonomi

Status for Kulturpuljen 2018

 

Det oprindelige budget for Kulturpuljen 2018 var 835.000 kr. inkl. 200.000 kr. i merbevilling i forbindelse med budgetforliget 2018-2021.

 

Budgettet er dog efterfølgende blevet nedskrevet med 155.000 kr., som følge af Kulturudvalgets beslutning på udvalgsmødet d. 12. september 2017 om overførsel af faste tilskud til kommunens kulturhuse samt pleje af udearealer ved Højsager Mølle fra Kulturpuljen til seperate konti.

 

Det korrigerede budget for Kulturpuljen 2018 er derfor 680.000 kr.

 

Hertil kommer forventet overførsel af ubrugte midler fra Kulturpuljen 2017 på 247.000 kr. Byrådet godkender eventuelt overførsel af ubrugte midler på Byrådets møde d. 3. april.

 

Kulturudvalget har allerede bevilget 538.025 kr. til nye aktiviteter i 2018. Da der desværre ikke bliver Kongelig Sommerballet i Fredensborg Slotspark i 2018, går det bevilgede tilskud på 105.000 kr. tilbage i Kulturpuljen til Kulturudvalgets disposition.

 

Der er derfor pr. dags dato 493.975 kr. tilbage i Kulturpuljen 2018 til Kulturudvalgets disposition på dette møde.


Sager med konsekvenser for Kulturpuljen til behandling på dette møde:

 

 

Ansøger

Aktivitet

Ansøgt (kr.)

Indstilling (kr.)

Bernsen Media og Event

Film i fire byer

400.000

-

Forlaget Mellemgaard

Bogprojekt om Prins Henrik

 

15.000

5.000

Nivå Musiklaug

Nivå Festival 2018

20.000

20.000

Asminderød Kirkes Menighedsråd

Slotskoncerter 2018

19.500

15.000

Krogerup Højskole

Maybeats Festival 2018

5.000

5.000

Prioritering af Kulturpuljens indsatsområder 2018

 

 

50.000

Sangcenter Nordsjælland

Drift af Sangcenter Nordsjælland i 2018

125.000

-

I alt

 

459.500

95.000

 

Administrationens bemærkninger

Administrationen bemærker, at der, hvis ansøgningerne imødekommes med det indstillede beløb, vil være 398.975 kr. tilbage i Kulturpuljen 2018. Heri er ikke beregnet et eventuelt tilskud til Sangcenter Nordsjælland. Hvis Sangcenter Nordsjælland bevilges et tilskud på 125.000 kr., vil der være 273.975 kr. tilbage i Kulturpuljen 2018.

 

Det må forventes, at Kulturudvalget på et kommende møde modtager en større ansøgning om tilskud til Fredensborg Byfest 2018.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Kulturudvalget.

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 13-03-2018

Orienteringen blev taget til efterretning.

Nr.48 - Sangcenter Nordsjælland

Sagsnr.: 17/18863

 

Beslutningstema

Der skal tages stilling til ansøgning fra Sangcenter Nordsjælland om tilskud på 125.000 kr. fra Kulturpuljen 2018 til drift af Sangcenter Nordsjælland i 2018.

Sagsfremstilling og økonomi

Iniativtager til Sangcenter Nordsjælland, Morten Ernst Lassen, søger om årligt tilskud til drift af Sangcenter Nordsjælland fra 2018.

 

Morten Ernst Lassen har haft foretræde for Kulturudvalget d. 12. september 2017 og d. 31. januar og præsenteret sit projekt om Sangcenter Nordsjælland. På Kulturudvalgets møde d. 12. september 2017 besluttede Kulturudvalget, at:

Kulturudvalget finder ansøgningen interessant og vil på et senere møde forholde sig konkret til denne.”

 

Sagen fra Kulturudvalgets møde d. 12. september 2017 er vedlagt sagen som bilag. (bilag 1)

Projektbeskrivelsen om Sangcenter Nordsjælland fra d. 12. september 2017 er ligeledes vedlagt sagen som bilag. (bilag 2)

 

Administrationen har holdt møde med Morten Ernst Lassen den 8. februar 2018 for at gennemgå drift og økonomi i forbindelse med Sangcenter Nordsjælland.

 

Morten Ernst Lassen har ligeledes ansøgt Hørsholm Kommune om tilskud på 125.000 kr. til drift af Sangcenter Nordsjælland. Hørsholm Kommune behandlede første gang ansøgningen på Sport-, Fritid- og Kulturudvalgets møde i oktober og behandler ansøgningen igen på deres møde i slutningen af marts.

 

Siden Kulturudvalgets møde d. 12. september har Morten Ernst mødtes med forskellige interessenter og kommende samarbejdspartnere, f.eks. repræsentanter fra udvalgte kirker og folkeskoler samt musikskoler i Hillerød, Hørsholm og Fredensborg Kommuner. 

Leder af Fredensborg Musikskole, Carsten Østerskov, har også mødtes med Morten Ernst Lassen, og finder projektet interessant.

 

Hvad er Sangcenter Nordsjælland?

Sangcenter Nordsjælland skal fungere som en selvejende, non-profit institution med en bestyrelse bestående af personer fra det lokale miljø og netværk. Sangcenteret etableres efter samme model som de 10 eksisterende sangcentre i Danmark, som yderligere understøttes af Sangens hus i Herning, som bl.a. yder tilskud til sangcentrenes konkrete projekter.

 

Sangcentrenes overordnede formål er at understøtte og videreudvikle sangen i Danmark, både gennem den folkelige sang, skolesang, fællessang og sang på eliteniveau. Sangcentrene arbejder sammen for at langtidssikre det arbejde med sangen, som ellers ofte står og falder med lokale ildsjæle, og for at skabe synergi mellem bredde- og elitearbejdet med sang.

 

Sangcenter Nordsjællland skal således være et sekretariat, som skal skabe, understøtte og koordinere projekter, som f.eks. skoler, musikskoler, institutioner, kor osv. ikke har ressourcer til. Sangcenter Nordsjælland ønsker også at sikre samarbejde omkring sang på tværs af kommuner, skoler, musikskoler og erhvervsliv.

 

I projektbeskrivelsen beskriver Sangcenter Nordsjælland nogle forslag til en række fremtidige projekter:
 

 • Sangglad 
  Sangglad-projektet er søsat af Sangens Hus, og er således et projekt, der allerede er i gang i samarbejde mellem Sangens Hus og de forskellige sangcentre samt deltagende børnehaver. Projektet har som formål at etablere og udvikle 100 certificerede sangbørnehaver, dvs. børnehaver med særlig fokus på sang, og hvor sang er en stor del af børnenes dagligdag.
   
 • Musik i børnehøjde
  Med projektet Musik i børnehøjde vil Sangcenter Nordsjælland tilbyde et 3-årigt forløb til 0.-2. klasser, hvor den pågældende klasse i musiktimerne også får undervisning af en professionel musikpædagog, således at alle børn, og ikke kun de, der går til kor eller i musikskole, modtager undervisning i sang og musik på et højt pædagogisk niveau.

 

 • Alsangsstævne 2018

Med et alsangsstævne vil Sangcenter Nordsjælland samle alle kommunens kor og sangglade borgee til en dag i sangens tegn med navnkundig dirigent. Stævnet kan afvikles et centralt sted i kommunen og er gratis at deltage i.

 

Sangcenter Nordsjælland er i gang med at søge sponsorater og tilskud fra fonde til de konkrete projekter. De fleste af disse tilskud går direkte til konkrete projekter, og Sangcenter Nordsjælland søger derfor et kommunalt tilskud til selve driften af sangcentret, dvs. løn og honorering af ledelse, personale og konsulenter.

 

Driftsbudgettet for Sangcenter Nordsjælland ser således ud pr. år:

 

Indtægter (kr.)

Beløb (kr.)

Tilskud fra Fredensborg Kommune

Tilskud fra Hørsholm Kommune

Tilskud fra Fredensborg Provsti

Sponsorater

Sangens Hus (tilskud til projekter)

Fonde

125.000

125.000

100.000

250.000

200.000

200.000

Indtægter i alt

1.000.000

Udgifter (kr.)

 

Årlig drift af Sangcenter Nordsjælland
(honorering af ledelse, personale og konsulenter)
Projekter
Marketing og PR
Advokat og revisor
Andre udgifter

600.000

200.000
50.000
50.000
100.000

Udgifter i alt

1.000.000

Ansøgt Kulturpuljen

125.000

 

Administrationens bemærkning

Administrationen bemærker, at ansøgningen om Sangcenter Nordsjælland lever op til kriterierne i retningslinjerne i Kulturpuljen, idet Sangcenter Nordsjælland er et projekt, der:

 • der profilerer og synliggør Fredensborg Kommune.
 • der kommer mange borgere i Fredensborg Kommune til gode.
 • der fremmer børn og unges deltagelse i kulturlivet.
 • aktiviteter, der fremmer og bevarer lokale traditioner, identitet og kulturarv.
 • aktiviteter med professionelt kunstnerisk indhold.
 • kulturaktiviteter i samarbejde mellem foreninger, institutioner, kunstarter og bysamfund.

 

Der er i ansøgningen kun søgt om tilskud til driften af Sangcenter Nordsjælland i 2018.  Såfremt der igen ansøges om driftstilskud for de efterfølgende år, vil Kulturudvalget blive præsenteret for en ny udvalgssag med henblik på at drøfte, om der skal bevilges et fast, årligt tilskud til Sangcenter Nordsjælland. I givet fald skal udvalget være opmærksom på at Kulturpuljen nedskrives med det bevilgede beløb.

Såfremt udvalget bevilger et tilskud for 2018, anbefaler administrationen, at Sangcenter Nordsjælland udarbejder en evaluering af aktiviteter m.m., som i en sag præsenteres for Kulturudvalget i marts 2019. Administrationen anbefaler, at bevillingen gælder i 12 måneder fra d.d. dvs. til marts 2019, og ikke kun til udgangen af 2018.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Kulturudvalget.

Indstilling

 1. At ansøgningen drøftes.
 2. Såfremt der bevilges et tilskud, at bevillingen gælder 12 måneder fra d.d. dvs. til marts 2019.
 3. At der udarbejdes en sag med evaluering af aktiviteter m.m. i Sangcenter Nordsjælland, som forelægges Kulturudvalget i marts 2019.

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 13-03-2018

Udvalget vedtog at bevillige et tilskud på 125.000 kr. til sangcenteret og at bevillingen gælder 12 måneder fra d.d., det vil sige til marts 2019.

Udvalget vedtog indstillingens pkt. 3.

Nr.49 - Ansøgning om tilskud til film i fire byer

Sagsnr.: 18/1854

 

Beslutningstema

Der skal tages stilling til ansøgning fra Thomas Bernsen om tilskud på 400.000 kr. fra Kulturpuljen 2018 til afholdelsen af film i fire byer.

Sagsfremstilling og økonomi

Thomas Bernsen, initiativtager til Nivå Open Air, har søgt om tilskud til at afholde fire udendørs filmarrangementer i Fredensborg, Nivå, Kokkedal og Humlebæk.

 

I alle fire byer skal der vises film udendørs på et stort lærred, og der vil være livemusik indtil solen går ned. Arrangementerne er planlagt til at foregå 11., 12., 18. og 19. august 2018 og er gratis for deltagerne. 

 

Et ansøgningsskema (bilag 1), budgetskema (bilag 2) samt projektbeskrivelse (bilag 3) er vedhæftet sagen som bilag.

 

Administrationen har modtaget et støttebrev til projektet fra en borger i Nivå, der også er vedhæftet sagen som bilag (bilag 4).

 

Ansøger skriver i sin ansøgning:

”Filmvisningerne vil have et tema for hver by. I Fredensborg vil det være det kongelige, og her kunne man vise enten ”Kongens Store Tale” eller den danske film ”En Kongelig Affære” i Slotshaven med Fredensborg Slot som baggrund. I Kokkedal vil det være de etniske danskere, og her vil jeg vise den danske film ”Underverden” ved Medborgerhuset Egedal. I Humlebæk vil det være det maritime og vandet, og her kan man vise den franske dykkerfilm ”The Big Blue” på Bjerre Strand. I Nivå vil det være familien, og her vil vi vise en Disney familiefilm i Kalvehaven ved Gl. Strandvej, som der er tradition for.”

 

Ansøger skriver, at det er tanken, at filmarrangementerne skal afvikles af lokale kræfter og i samarbejde med fx Fredensborg Kommune (hjælp til tryk af PR materiale, belysning og transport), Humle Bio, lokale firmaer, kulturinstitutioner og foreninger.

 

Økonomi

 

Udgifter

Beløb (kr.)

Lærred

108.000

Leje af film

40.000

Band/underholdning

150.000

KODA

10.000

Strøm

20.000

Markedsføring

25.000

Udsmykning af locations

35.000

Honorar til Bernsen Media og Event firma

50.000

Udgifter i alt

438.000

Indtægter

Beløb (kr.)

Salg fra boder

8.000

Sponsorater/fonde

30.000

Indtægter i alt

38.000

Ansøgt Kulturpujen i alt

400.000

 

Ansøger har budgetteret med en indtægt på 30.000 kr. fra sponsorater og fonde, men har endnu ikke modtaget nogle.

 

Ansøger har budgetteret med et honorar til sig selv gennem sit firma Bernsen Media og Event for planlægning og afvikling af de fire filmfremvisninger.

 

Ansøger har i sin projektbeskrivelse skrevet, at der ansøges om et tilskud på 200.000 kr. fra Kulturpuljen. Ansøger har siden afleveret et nyt og opdateret budgetskema til administrationen, hvor der ansøges om 400.000 kr. fra Kulturpuljen. 

 

Administrationens bemærkninger

Administrationen bemærker, at Kulturudvalget på udvalgsmøde den 8. november 2016 i forlængelse af en evaluering af arrangementer på Fredtoften blev præsenteret for ansøgers idé om film i fire byer, men Kulturudvalget besluttede, at man ”ikke ønskede ved en senere lejlighed at få en præsentation af filmprojektet film i Fredensborg”.

 

Administrationen bemærker, at arrangementet Nivå Open Air til sammenligning modtog et tilskud på 30.000 kr. fra Kulturpuljen i 2017.

 

Administrationen bemærker, at ansøgningen lever op til kriterier for tilskud fra Kulturpuljen og især understøtter Kulturstrategiens indsatsområde ”Kunst og kultur i det offentlige rum”. Administrationen bemærker dog også, at der her er tale om en meget dyr aktivitet, og at der ikke er midler nok tilbage i Kulturpuljen til at imødekomme ansøgningen med det fulde ansøgte beløb.

 

Administrationen bemærker, at Fredensborg Kommune ikke kan stå til rådighed ved afvikling af ansøgers projekt eller har budget til dette, og det derfor er ansøger selv, der skal afvikle og skaffe lokale kræfter til at afholde filmvisningerne.  

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Retningslinjer for tilskud fra Kulturpuljen.

Kompetence

Kulturudvalget.

Kommunikation

I henhold til retningslinjerne for tilskud fra Kulturpuljen skal ansøger i sit markedsføringsmateriale gøre opmærksom på, at Kulturudvalget i Fredensborg Kommune er bidragsyder.

Indstilling

At ansøgningen drøftes.

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 13-03-2018

Kulturudvalget bevilgede 30.000 kr. til et arrangement i Nivå i lighed med arrangementet i 2017.

Nr.50 - Forlaget Mellemgaard - tilskud til bogprojekt om Prins Henrik

Sagsnr.: 18/4823

 

Beslutningstema

Der skal tages stilling til ansøgning fra forlaget Mellemgaard om tilskud til bogprojektet ”Prins Henrik 1934-2018” på 15.000 kr. fra Kulturpuljen 2018.

Sagsfremstilling og økonomi

Forlaget Mellemgaard har henvendt sig til Fredensborg Kommune med henblik på at søge om økonomisk tilskud til bogprojektet ”Prins Henrik 1934-2018”.

 

En projektbeskrivelse (bilag 1), forlagsaftale (bilag 2) og budget (bilag 3) er vedhæftet sagen som bilag.

 

Bogen vil igennem tolv kapitler beskrive Prins Henriks liv og virke. Bogen forfattes af kulturjournalist Elisabeth Saugmann, der gennem årene ofte har været i kontakt med Prins Henrik og det øvrige kongehus gennem sit journalistiske virke. Bogen skal illustreres med billeder i både sort/hvid og farve. Ifølge forlagsaftalen forventes bogen at udkomme i april/maj 2018.

 

Ansøger skriver i ansøgningen:
Da særligt billedsiden er bekostelig, kan udgivelsen af et værk som dette ikke ske uden støtte fra velvillige givere”.

 

Økonomi

 

Udgifter

Beløb (kr.)

Forlagsarbejde

25.000

Grafisk bearbejdning

20.000

Billeder, 50 farvefotos

40.000

Trykning, 800 stk.

45.000

Markedsføring

15.000

Udgifter i alt

145.000

Indtægter

Beløb (kr.)

Forventet salg på 700 stk.

67.183

Indtægter søgt fra fonde

62.817

Indtægter i alt

130.000

Ansøgt Kulturpuljen i alt

15.000

 

Bogen vil blive trykt i 800 eksemplarer og sælges for 199,95 kr. stykket (159,96 kr. eksklusiv moms).

 

Budgettet er tilrettet efter administrationen har været i kontakt med ansøger.

 

Administrationens bemærkninger

Administrationen har været i kontakt med kommunens jurister, der vurderer, at selvom ansøger er et kommercielt forlag, lever ansøgningen op til Retningslinjer for Kulturpuljen, da bogen behandler materiale med tilknytning til Fredensborg Kommune, så længe der kun bevilges et mindre tilskud til dette.  

 

Administrationen bemærker, at der ifølge Retningslinjer for Kulturpuljen ”kan søges om mindre tilskud til bogudgivelser, årsskrifter o.lign. med lokalhistorisk indhold. Mindre tilskud er tilskud op til 5.000 kr.” På denne baggrund indstilles det, at der bevilges et tilskud på 5.000 kr. fra Kulturpuljen 2018 til bogudgivelsen.

Administrationen bemærker endvidere, at såfremt udvalget bevilger et tilskud, gøres forlaget opmærksom på, at Fredensborg Kommune skal krediteres i forbindelse med udgivelsen af bogen.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Retningslinjer for tilskud fra Kulturpuljen.

Kompetence

Kulturudvalget.

Kommunikation

I henhold til retningslinjerne for tilskud fra Kulturpuljen skal ansøger i sit markedsføringsmateriale gøre opmærksom på, at Kulturudvalget i Fredensborg Kommune er bidragsyder.

Indstilling

At der bevilges et tilskud på 5.000 kr. fra Kulturpuljen 2018 til bogprojektet.

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 13-03-2018

Kulturudvalget valgte ikke at følge administrationens indstilling og give ansøger et afslag.

Nr.51 - Krogerup Højskole - tilskud til Maybeats Festival 2018

Sagsnr.: 18/4902

 

Beslutningstema

Der skal tages stilling til ansøgning fra Krogerup Højskole om tilskud på 5.000 kr. fra Kulturpuljen 2018 til Maybeats Festival 2018.

Sagsfremstilling og økonomi

Krogerup Højskole søger om et tilskud på 5.000 kr. til afholdelsen af Maybeats Festival 2018.

Maybeats Festival er en endagsfestival, der i år vil blive afholdt lørdag d. 26. maj 2018, og som stables på benene af højskolens elever. Festivalen er non-profit, og et eventuelt overskud går til organisationen Ventilen, som bekæmper ensomhed blandt unge.

  

Krogerup Højskole forventer ca. 400-500 gæster til festivalen, hovedsageligt lokale borgere.

 

Krogerup Højskole har ansøgt Turborg Fondet om et tilskud på 15.000 kr.  

 

Projektbeskrivelsen er vedhæftet sagen som bilag (bilag 1).

 

Økonomi

 

Udgifter

Beløb (kr.)

Musikere – honorar
Musikere – forplejning
Larsen Backline – gear til musikken
PROFOX
Koda
Armbånd
Bar
Køkken og madsalg

13.500
8.200

9.615

23.625

1.575

1.546

30.000

5.500

Udgifter i alt

93.561

Indtægter

Beløb (kr.)

Billetsalg
Bar

Mad

Billetto
Fredensborg Kommune

25.000
40.000
10.000
6.720
5.000

Indtægter i alt

86.720

Ansøgt Kulturpuljen i alt

5.000

 

 

Administrationens bemærkninger

Administrationen bemærker, at man ifølge Retningslinjer for Kulturpuljen ikke kan modtage tilskud til forplejning.

 

Administrationen bemærker, at Krogerup Højskole også i 2015 og 2017 fik et tilskud på 5.000 kr. til Maybeats Festival i henholdsvis 2015 og 2018.

 

Administrationen bemærker, at et tilskud som det ansøgte tidligere er undersøgt og kan imødekommes ifølge kommunens jurister.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Kulturudvalget.

Kommunikation

 

I henhold til retningslinjer for tilskud fra Kulturpuljen skal ansøger i sit markedsføringsmateriale gøre opmærksom på, at Kulturudvalget i Fredensborg Kommune er bidragsyder.

 

Indstilling

At der bevilges et tilskud på 5.000 kr. fra Kulturpuljen 2018 til Maybeats Festival 2018.

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 13-03-2018

Kulturudvalget fulgte administrationens indstilling.

Nr.52 - Nivå Musiklaug - tilskud til Nivå Festival 2018

Sagsnr.: 18/3107

 

Beslutningstema

Der skal tages stilling til ansøgning fra Nivå Musiklaug om tilskud på 20.000 kr. fra Kulturpuljen 2018 til afholdelsen af Nivå Festival 2018.

Sagsfremstilling og økonomi

Nivå Musiklaug vil igen i år fortsætte traditionen med at afholde musikfestivalen Nivå Festival i Kalvehaven, Nivå.

 

Nivå Festival vil blive afholdt lørdag den 2. juni 2018 kl. 12-22. Ansøger forventer et deltagerantal på mellem 700-1.000 gæster til festivalen.

 

Et ansøgningsskema er vedhæftet sagen som bilag (bilag 1). Et budgetskema er ligeledes vedhæftet sagen som bilag (bilag 2).

 

Nivå Musiklaug skriver i deres ansøgning:
”Gennem årene har vi fået opbygget en trofast publikumskare som har stor glæde af vores arrangement, og som afsætter hele dagen til at deltage.

 

Årets program vil i år primært bestå af bands fra Nivå Musiklaugets egne rækker supleret med bands primært fra vores område.”

 

Økonomi

 

Udgifter

Beløb (kr.)

Musikere

20.000

Koda

1.600

Scene

15.500

Lyd og lydmand

11.000

Elektriker

1.000

Ølvogn og indkøb til baren

28.000

Renovation

3.000

Diverse

3.000

Udgifter i alt

83.100

Indtægter

Beløb (kr.)

Egenfinansiering

11.600

Nordeafonden

15.500

Omsætning i baren

36.000

Indtægter i alt

63.100

Ansøgt Kulturpuljen i alt

20.000

 

En del af festivalens finansiering er fra omsætning i baren fra øl og vand samt popcorn og badges.

 

Administrationens bemærkninger

Administrationen bemærker, at Nivå Musiklaug fik et tilskud på ansøgte 20.000 kr. til Nivå Festival i 2017. Nivå Musikfestival modtog et tilskud på 15.000 kr. af ansøgte 20.000 kr. til Nivå Festival 2016, et tilskud på 15.000 kr. af ansøgte 25.000 kr. til Nivå Festival 2015 og et tilskud på 25.000 kr. af ansøgte 25.000 kr. til Nivå Festival 2014.

 

Administrationen vurderer, at ansøgningen lever op til retningslinjerne for tilskud fra Kulturpuljen ved at understøtte Kulturpuljens formål om at støtte aktiviteter, der fremmer og bevarer lokale traditioner og identitet og ved at støtte akvititeter, der kommer mange borgere i Fredensborg Kommune til gode. Administrationen indstiller på den baggrund, at der bevilges et tilskud på 20.000 kr. til honorar til musikere fra Kulturpuljen 2018.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Retningslinjer for tilskud fra Kulturpuljen.

Kompetence

Kulturudvalget.

Kommunikation

I henhold til retningslinjerne for tilskud fra Kulturpuljen skal ansøger i sit markedsføringsmateriale gøre opmærksom på, at Kulturudvalget i Fredensborg Kommune er bidragsyder.

Indstilling

At der bevilges et tilskud på 20.000 kr. til musikerhonorar fra Kulturpuljen 2018 til Nivå Musiklaug. 

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 13-03-2018

Kulturudvalget vedtog at bevilge et tilskud på 15.000 kr. til musikerhonorar.

Nr.53 - Asminderød Kirkes Menighedsråd - ansøgning om tilskud til sommerkoncerter 2018

Sagsnr.: 18/1435

 

Beslutningstema

Der skal tages stilling til ansøgning fra Asmindrød Kirkes Menighedsråd om tilskud på 19.500 kr. fra Kulturpuljen 2018 til sommerkoncerter i Fredensborg Slotskirke.

Sagsfremstilling og økonomi

For 6. år i træk afholder Asminderød Kirkes Menighedsråd sommerkoncerter i Fredensborg Slotskirke.

 

Der afholdes 4 koncerter á 45 minutters varighed i forbindelse med rundvisninger på Fredensborg Slot i juli 2018. Der er plads til cirka 200 personer pr. koncert, og koncerterne er gratis for publikum.  

 

Et ansøgningsskema (bilag 1), budgetskema (bilag 2) samt projektbeskrivelse (bilag 3) er vedhæftet sagen som bilag.

 

Ansøger skriver i sin ansøgning:

”Sommerkoncerterne i Fredensborg Slotskirke har til formål at give borgere samt turiser mulighed for at høre fortrinsvis dansk musik af danske kunstnere i et af landets skønneste koncertrum. Slotskirken er kun åben få gange årligt offentligt til koncert, så vi er glade for endnu en gang at have fået lov af HM Dronningen til at åbne kirken til formålet. Koncertrækken er blevet en fast del af byens sommertilbud og trækker publikum fra hele Nordsjælland.”

 

Program for slotskoncerterne 2018:

Onsdag den 11. juli kl. 17.30: Anne Kirstine Mathiesen organist ved Køge Kirke og Lene Langballe, zink og blokfløjte. Duoen spiller musik fra Chr. 4.´s hof.

 

Onsdag den 18. juli kl. 17.30: Organist ved Sct. Mortens Kirke, Randers Christian Præstholm sammen med baroktrompetist Niels Tilma. Duoen spiller blandt andet musik komponeret af Christian Præstholm selv.

 

Onsdag den 25. juli kl. 17.30: Sopran Marianne G. Nielsen, violinist Tinne Albrechtsen og organist ved Klosterkirken i Nykøbing Falster Jan Ole Vanggaard. Trioen spiller fortrinsvis barokmusik samt danske sange.

 

Onsdag den 1. august kl. 17.30: Organist ved King´sChapel i Boston Heinrich Christensen og tidligere solofløjtenist i Det Kgl. Kapel Eva Østergaard. Musik af blandt andre Carl Nielsen, Francois Couperin og Woodmann.

 

Økonomi

 

Udgifter

Beløb (kr.)

Honorarer

36.000

Stemning af kammerorgel

4.500

Koncertvagt

6.000

Forplejning

1.000

Layout og tryk af plakater, flyers og programhæfter

12.000

Udgifter i alt

59.500

Indtægter

Beløb (kr.)

Egenfinansiering, Asminderød Kirkes Menighedsråd

20.000

Augustinus Fonden

20.000

Indtægter i alt

40.000

Ansøgt Kulturpuljen i alt

19.500

 

Administrationens bemærkninger

Administrationen bemærker, at Asminderød Kirkes Menighedsråd modtog et tilskud på 15.000 kr. fra Kulturpuljen 2017 til sommerkoncerter i Fredensborg Slotskirke 2017.

 

Administrationen vurderer, at Asminderød Kirkes Menighedsråds ansøgning lever op til kriterierne for tilskud fra Kulturpuljen. Slotskoncerterne er kulturaktiviteter, der synliggør og profilerer Fredensborg Kommune ved at henvende sig både til turister ved Fredensborg Slot samt borgere i Fredensborg Kommune. Der ydes ikke tilskud til forplejning.

 

På den baggrund indstiller administrationen, at der bevilges et tilskud på 15.000 kr. fra Kulturpuljen 2018 til sommerkoncerter i Fredensborg Slotskirke.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Retningslinjer for tilskud fra Kulturpuljen.

Kompetence

Kulturudvalget.

Kommunikation

I henhold til retningslinjerne for tilskud fra Kulturpuljen skal ansøger i sit markedsføringsmateriale gøre opmærksom på, at Kulturudvalget i Fredensborg Kommune er bidragsyder.

Indstilling

At der bevilges et tilskud på 15.000 kr. fra Kulturpuljen 2018 til sommerkoncerter i Fredensborg Slotskirke.

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 13-03-2018

Kulturudvalget vedtog at støtte det ansøgte med 5.000 kr.

Nr.54 - Sager på vej til Kulturudvalget

Sagsnr.: 16/1985

 

Beslutningstema

Der orienteres om sager på vej til Kulturudvalget.

Sagsfremstilling og økonomi

På alle Kulturudvalgsmøder behandles indkomne ansøgninger til

Kulturpuljen. Kulturpuljen har ingen frister, og alle ansøgninger vil blive

behandlet løbende. En opdateret status på Kulturpuljen vil også blive

fremlagt til orientering på alle udvalgsmøder.

 

16. april

Temadrøftelse om kulturbegrebet og udviklingen af kulturen i Fredensborg Kommune - en proces over flere møder (drøftelse)

Revision af statutter for Kulturpris (beslutning)

Kulturpakker (beslutning)

Skilt til Kulturhuset Fredensborg Gl. Bio (beslutning)

Årsregnskab Museum Nordsjælland (orientering)

Årsregnskab Nivaagaards Malerisamling (orientering)

 

2. maj

Temadrøftelse om kulturbegrebet og udviklingen af kulturen i Fredensborg Kommune - en proces over flere møder (drøftelse)

Driftsaftale med Nivaagaard Teglværks Ringovn (beslutning)

Revision af vedtægter for Fredensborg Musikskole (beslutning)

Fredensborg Musikskoles virke (orientering)

Status for etablering af mødelokaler på Nivå Bibliotek (orientering)

 

30. maj og fremover

Temadrøftelse om kulturbegrebet og udviklingen af kulturen i Fredensborg Kommune - en proces over flere møder (drøftelse)

Pejlemærker for fremtidens Biblioteker (beslutning)

Kulturpris 2018 (beslutning)

Kulturkonference 2018 (beslutning)

Driftsaftale med Fredensborg Lokalhistoriske Museum (beslutning)

Driftsaftale med Nivaagaards Malerisamling (beslutning)

Årets Motiv (beslutning)

Fejring af Danmarks Befrielse 2019 (beslutning)

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Kulturudvalget.

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 13-03-2018

Orienteringen blev taget til efterretning.

Nr.55 - Meddelelser fra formanden

Sagsnr.: 16/1992

 

Beslutningstema

Formanden og udvalgsmedlemmerne afgiver meddelelser til udvalget.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Kulturudvalget.

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 13-03-2018

Formanden orienterede om at:

 1. møde med bestyrelsen for Egedal
 2. møde i kontaktudvalget for Museum Nordsjælland
 3. åbningen af Kulturstationen i Humlebæk

Orienteringen blev taget til efterretning

Nr.56 - Meddelelser fra administrationen

Sagsnr.: 16/1993

 

Beslutningstema

Administrationen orienterer om aktuelle sager.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Kulturudvalget.

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 13-03-2018

Administrationen orienterede om at:

 1. Henvendelse fra bestyrelsen for Kulturhuset Fredensborg Gl. Bio
 2. Humle Bio har opsat nye biografstole

Orienteringen blev taget til efterretning.