Nr.48 - Sangcenter Nordsjælland

Sagsnr.: 17/18863

 

Beslutningstema

Der skal tages stilling til ansøgning fra Sangcenter Nordsjælland om tilskud på 125.000 kr. fra Kulturpuljen 2018 til drift af Sangcenter Nordsjælland i 2018.

Sagsfremstilling og økonomi

Iniativtager til Sangcenter Nordsjælland, Morten Ernst Lassen, søger om årligt tilskud til drift af Sangcenter Nordsjælland fra 2018.

 

Morten Ernst Lassen har haft foretræde for Kulturudvalget d. 12. september 2017 og d. 31. januar og præsenteret sit projekt om Sangcenter Nordsjælland. På Kulturudvalgets møde d. 12. september 2017 besluttede Kulturudvalget, at:

Kulturudvalget finder ansøgningen interessant og vil på et senere møde forholde sig konkret til denne.”

 

Sagen fra Kulturudvalgets møde d. 12. september 2017 er vedlagt sagen som bilag. (bilag 1)

Projektbeskrivelsen om Sangcenter Nordsjælland fra d. 12. september 2017 er ligeledes vedlagt sagen som bilag. (bilag 2)

 

Administrationen har holdt møde med Morten Ernst Lassen den 8. februar 2018 for at gennemgå drift og økonomi i forbindelse med Sangcenter Nordsjælland.

 

Morten Ernst Lassen har ligeledes ansøgt Hørsholm Kommune om tilskud på 125.000 kr. til drift af Sangcenter Nordsjælland. Hørsholm Kommune behandlede første gang ansøgningen på Sport-, Fritid- og Kulturudvalgets møde i oktober og behandler ansøgningen igen på deres møde i slutningen af marts.

 

Siden Kulturudvalgets møde d. 12. september har Morten Ernst mødtes med forskellige interessenter og kommende samarbejdspartnere, f.eks. repræsentanter fra udvalgte kirker og folkeskoler samt musikskoler i Hillerød, Hørsholm og Fredensborg Kommuner. 

Leder af Fredensborg Musikskole, Carsten Østerskov, har også mødtes med Morten Ernst Lassen, og finder projektet interessant.

 

Hvad er Sangcenter Nordsjælland?

Sangcenter Nordsjælland skal fungere som en selvejende, non-profit institution med en bestyrelse bestående af personer fra det lokale miljø og netværk. Sangcenteret etableres efter samme model som de 10 eksisterende sangcentre i Danmark, som yderligere understøttes af Sangens hus i Herning, som bl.a. yder tilskud til sangcentrenes konkrete projekter.

 

Sangcentrenes overordnede formål er at understøtte og videreudvikle sangen i Danmark, både gennem den folkelige sang, skolesang, fællessang og sang på eliteniveau. Sangcentrene arbejder sammen for at langtidssikre det arbejde med sangen, som ellers ofte står og falder med lokale ildsjæle, og for at skabe synergi mellem bredde- og elitearbejdet med sang.

 

Sangcenter Nordsjællland skal således være et sekretariat, som skal skabe, understøtte og koordinere projekter, som f.eks. skoler, musikskoler, institutioner, kor osv. ikke har ressourcer til. Sangcenter Nordsjælland ønsker også at sikre samarbejde omkring sang på tværs af kommuner, skoler, musikskoler og erhvervsliv.

 

I projektbeskrivelsen beskriver Sangcenter Nordsjælland nogle forslag til en række fremtidige projekter:
 

 • Sangglad 
  Sangglad-projektet er søsat af Sangens Hus, og er således et projekt, der allerede er i gang i samarbejde mellem Sangens Hus og de forskellige sangcentre samt deltagende børnehaver. Projektet har som formål at etablere og udvikle 100 certificerede sangbørnehaver, dvs. børnehaver med særlig fokus på sang, og hvor sang er en stor del af børnenes dagligdag.
   
 • Musik i børnehøjde
  Med projektet Musik i børnehøjde vil Sangcenter Nordsjælland tilbyde et 3-årigt forløb til 0.-2. klasser, hvor den pågældende klasse i musiktimerne også får undervisning af en professionel musikpædagog, således at alle børn, og ikke kun de, der går til kor eller i musikskole, modtager undervisning i sang og musik på et højt pædagogisk niveau.

 

 • Alsangsstævne 2018

Med et alsangsstævne vil Sangcenter Nordsjælland samle alle kommunens kor og sangglade borgee til en dag i sangens tegn med navnkundig dirigent. Stævnet kan afvikles et centralt sted i kommunen og er gratis at deltage i.

 

Sangcenter Nordsjælland er i gang med at søge sponsorater og tilskud fra fonde til de konkrete projekter. De fleste af disse tilskud går direkte til konkrete projekter, og Sangcenter Nordsjælland søger derfor et kommunalt tilskud til selve driften af sangcentret, dvs. løn og honorering af ledelse, personale og konsulenter.

 

Driftsbudgettet for Sangcenter Nordsjælland ser således ud pr. år:

 

Indtægter (kr.)

Beløb (kr.)

Tilskud fra Fredensborg Kommune

Tilskud fra Hørsholm Kommune

Tilskud fra Fredensborg Provsti

Sponsorater

Sangens Hus (tilskud til projekter)

Fonde

125.000

125.000

100.000

250.000

200.000

200.000

Indtægter i alt

1.000.000

Udgifter (kr.)

 

Årlig drift af Sangcenter Nordsjælland
(honorering af ledelse, personale og konsulenter)
Projekter
Marketing og PR
Advokat og revisor
Andre udgifter

600.000

200.000
50.000
50.000
100.000

Udgifter i alt

1.000.000

Ansøgt Kulturpuljen

125.000

 

Administrationens bemærkning

Administrationen bemærker, at ansøgningen om Sangcenter Nordsjælland lever op til kriterierne i retningslinjerne i Kulturpuljen, idet Sangcenter Nordsjælland er et projekt, der:

 • der profilerer og synliggør Fredensborg Kommune.
 • der kommer mange borgere i Fredensborg Kommune til gode.
 • der fremmer børn og unges deltagelse i kulturlivet.
 • aktiviteter, der fremmer og bevarer lokale traditioner, identitet og kulturarv.
 • aktiviteter med professionelt kunstnerisk indhold.
 • kulturaktiviteter i samarbejde mellem foreninger, institutioner, kunstarter og bysamfund.

 

Der er i ansøgningen kun søgt om tilskud til driften af Sangcenter Nordsjælland i 2018.  Såfremt der igen ansøges om driftstilskud for de efterfølgende år, vil Kulturudvalget blive præsenteret for en ny udvalgssag med henblik på at drøfte, om der skal bevilges et fast, årligt tilskud til Sangcenter Nordsjælland. I givet fald skal udvalget være opmærksom på at Kulturpuljen nedskrives med det bevilgede beløb.

Såfremt udvalget bevilger et tilskud for 2018, anbefaler administrationen, at Sangcenter Nordsjælland udarbejder en evaluering af aktiviteter m.m., som i en sag præsenteres for Kulturudvalget i marts 2019. Administrationen anbefaler, at bevillingen gælder i 12 måneder fra d.d. dvs. til marts 2019, og ikke kun til udgangen af 2018.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Kulturudvalget.

Indstilling

 1. At ansøgningen drøftes.
 2. Såfremt der bevilges et tilskud, at bevillingen gælder 12 måneder fra d.d. dvs. til marts 2019.
 3. At der udarbejdes en sag med evaluering af aktiviteter m.m. i Sangcenter Nordsjælland, som forelægges Kulturudvalget i marts 2019.

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 13-03-2018

Udvalget vedtog at bevillige et tilskud på 125.000 kr. til sangcenteret og at bevillingen gælder 12 måneder fra d.d., det vil sige til marts 2019.

Udvalget vedtog indstillingens pkt. 3.