Nr.46 - Orientering om genregistrering og oprydning i kommunens kunstsamling

Sagsnr.: 18/4563

 

Beslutningstema

Der orienteres om projektet vedr. oprydning og genregistrering af kommunens kunstsamling.

Sagsfremstilling og økonomi

I maj 2017 bevilligede Kulturudvalget midler til:

-         at forbedre opbevaringsforholdene for den del af kunstsamlingen, der opbevares i depot.

-         at opdatere den eksisterende kunstregistrant.

 

Status på de to punkter opridses nedenfor:

 

Opbevaringsforhold

I løbet af 2. halvdel af 2017 er der blevet indrettet et særskilt rum i rådhusets kælder til opbevaring af den del af kommunens kunst, der ikke er ophængt. Til det formål er der blevet indkøbt tre reoler, der er specialbygget til malerier. Til Ib Andersen samlingen er der indkøbt tre tegningsskabe, således at hele samlingen er placeret samme sted som resten af kunstsamlingen. Der er isat en særlig lås, så adgangen til rummet er begrænset til rådhusets betjente og arkivet. Kulturudvalget besigtigede lokalerne i forbindelse med udvalgsmødet den 31. januar 2018.

 

Opdatering af kunstregistranten

I september 2017 blev der midlertidigt ansat en studentermedhjælper til at gennemgå kunstsamlingen for at vurdere, om der er emner, der bør eller kan udgå samt for at undersøge, om pladsregistreringen er ajourført.

 

I den forbindelse er hele rådhuset samt kunstrummet gennemgået. Endvidere er 10 institutioner besøgt, ligesom al kunst i det offentlige rum er tjekket. Før gennemgangen af kunstregistranten er tilendebragt mangler endnu ni institutioner.

 

Sideløbende med gennemgangen af kunstregistranten foretages en vurdering af hvorvidt visse emner bør udgå af registranten. Denne udskillelse sker ud fra et princip om, at registranten udelukkende skal indeholde unikke værker, værdifulde reproduktioner samt original kunst fra den lokalhistoriske samling, således som Kulturudvalget vedtog på møde den 16.5.2017. Derfor udskilles en række plakater og tryk, der ikke vurderes at have større værdi. Udskillelsen betyder ikke, at der sker kassation i samlingen.

 

Opdateringen af kunstregistranten forventes at være tilendebragt i løbet af foråret.

 

Tidsforbrug

Kulturudvalget har bevilget 60.000 kr. til aflønning af studentermedhjælp. Det svarer til 335 timer, hvoraf ca. 165 er anvendt ved udgangen af februar 2018.

De resterende timer anvendes til følgende opgaver:

  • Opdatering af kunstregistranten for de resterende institutioner.
  • Vurdering af hvilke emner, der kan udskilles fra registranten.
  • Udarbejdelse af vejledning til kommunens administration og institutioner i forbindelse med flytning og udlån af kunst.
  • Overførelse af kunstregistranten til arkiv.dk så den bliver søgbar for alle.

 

Afslutning af projektet

Når ovenstående opgaver er løst vil Kulturudvalget igen blive orienteret om sagen, herunder om hvilke emner administrationen anbefaler, at der udskilles fra kunstregistranten.

 

Såfremt Kulturudvalget ønsker det, fremlægges en sag omkring mulig salg af kunst fra kunstdepotet i samme anledning. I det tilfælde vil det være nødvendigt at indhente ekstern kunstfaglig vurdering af de enkelte værker, der ønskes solgt. Det vil kunne ske ved henvendelse til f.eks. Lauritz.com.

 

Ansvaret for opgaven med oprydning og selve kunstregistranten overgik i 2017 til Fredensborg Arkiverne med ovenstående særlige bevilling, og når dette projekt er tilendebragt, vil der således ikke umiddelbart være personaleressourcer og midler til at vedligeholde og opdatere kunstregistranten fremover.

 

Derfor foreslås det, at vedligeholdelse af kunstregistranten samt evt. udlån fra samlingen fremover bliver en del af Lokalhistorisk Arkivs portefølje. Dette vil betyde, at der bliver mindre tid til lokalhistoriske opgaver.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Kulturudvalget

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.
  2. At Kulturudvalget beslutter, hvorvidt de ønsker, at administrationen fremlægger en sag omkring mulig salg af kunst.
  3. At Kulturudvalget beslutter, at opgaven med vedligeholdelse af kunstregistranten samt evt. udlån fra samlingen bliver en del af Lokalhistorisk Arkivs portefølje, med den konsekvens at der bliver mindre tid til lokalhistoriske opgaver.

 

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 13-03-2018

Administrationens indstilling

Pkt. 1, taget til efterretning.

Pkt. 2, udvalget ønsker en sag om vurdering af kommunes kunst og fremtidige muligheder for opbevaring mv.

Pkt. 3, vedtaget.