Nr.43 - Prioritering af Kulturstrategiens indsatsområder 2018

Sagsnr.: 14/18768

 

Beslutningstema

Kulturstrategiens indsatsområder for 2018 skal prioriteres.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

I februar 2016 vedtog Kulturudvalget ”Kulturstrategi for Fredensborg Kommune” som et strategisk redskab til at understøtte kommunens Kultur- og Idrætspolitik frem mod 2020 og dermed sikre et varieret og aktivt kulturliv for alle borgere i Fredensborg Kommune. Strategiens formål er at sætte kulturen i spil gennem konkrete aktiviteter og initiativer. Med afsæt i et overordnet pejlemærke om at skabe samarbejde og synlighed omkring kunst og kultur i kommunen prioriterer strategien tre indsatsområder, der sammen og hver især understøtter kommunens overordnede vision om at være et attraktivt sted at bo.

 

De tre indsatsområder er:

Kulturarv og identitet

Børne- og ungekultur

Kunst og kultur i det offentlige rum

 

En egentlig handleplan for Kulturstrategien og dens indsatsområder blev vedtaget på Kulturudvalgets møde den 8. november 2016. I handleplanen lægges der vægt på, at arbejdet med implementeringen af Kulturstrategien er aktiv og dynamisk, hvorfor der årligt fastsættes konkrete mål.

 

Kulturstrategien (bilag 1) og handleplan for Kulturstrategiens indsatsområder (bilag 2) er vedhæftet sagen som bilag.

 

Handleplan 2017

Arbejdet med Kulturstrategiens indsatsområder i 2017 resulterede i følgende aktiviteter:

Der blev oprettet to netværksgrupper: netværk af interessenter for børne- og ungekultur med Fredensborg Bibliotekerne som tovholder og et kulturhistorisk samarbejde med Museum Nordsjælland som tovholder.

Det kulturhistoriske samarbejde gik sammen om at udarbejde et hæfte om kommunens havne. En del af artiklerne fra samarbejdet har været trykt i Museum Nordsjællands årbog 2017. Et samlet hæfte om kommunens havne udkommer 1. maj 2018.

Der blev afsat en pulje på 100.000 kr. fra Kulturpuljen 2017 til indkomne ansøgninger, der specifikt understøttede Kulturstrategiens indsatsområder. Gennem puljens midler blev der bevilget midler for 78.000 kr. i tilskud til deltagelse i Spil Dansk-dagen og tilskud til hæfte om kommunens havne efter ansøgninger.

Der blev afsøgt interesse for at anskaffe en mobil scene til Fredensborg Kommune.

Der blev anskaffet fem kunstværker til det offentlige rum gennem Fredensborg Kommunes Kunstfond. 

Fredensborg Kommune deltog i Spil Dansk-dagen med tilskud fra den afsatte pulje til Kulturstrategiens indsatsområder og i et samarbejde mellem Kulturelt Samråd og Musikskolen.  

 

Kulturstrategiens overordnede pejlemærke samt de tre indsatsområder skal nu prioriteres for 2018.

 

Handleplan 2018

 

Særlig pulje for indsatsområder

Det foreslås, at der afsættes 50.000 kr. fra Kulturpuljen 2018 målrettet aktiviteter og initiativer, som sættes i værk i relation til strategiens indsatsområder. Ansøgninger behandles i forlængelse af øvrige ansøgninger til Kulturpuljen.

 

Overordnet pejlemærke – Samarbejde og synlighed

Kulturkonference i efteråret 2018

Kulturkonferencen afholdes i efteråret 2018 og det foreslås, at temaet tager udgangspunkt i Kulturudvalgets temadrøftelser om ”kulturbegrebet og udviklingen af kulturen i Fredensborg Kommune”. Med dette tema sættes der fokus på, hvor kulturen er på vej hen i Fredensborg Kommune. Hvad skal prioriteres, og hvad skal der opnås? Det foreslås, at Kulturelt Samråd inddrages i planlægningen.   

 

Indsatsområde – Kulturarv og Identitet

Spil Dansk

Administrationen foreslår, at Fredensborg Kommune tilsvarende 2017 igen i 2018 deltager i Spil Dansk-dagen såfremt at Kulturelt Samråd og andre interessenter ønsker at være tovholder på arrangementet. Spil Dansk er en årlig tilbagevendende begivenhed i uge 44, der skaber unikke musikoplevelser i den deltagende kommune. Spil Dansk udbyder kommunale pakker, der koster 25.000-37.000 kr.

 

Kulturhistorisk samarbejde

Det kulturhistoriske samarbejde med Museum Nordsjælland som tovholder er ved at lægge sidste hånd på en folder om kommunens havne. Planen er, at folderen skal udkomme 1. maj 2018. I midten af april 2018 mødes netværksgruppen igen for at drøfte næste projekt.

 

Indsatsområde – Børne- og ungekultur

Kulturpakker til alle børn i Fredensborg Kommune

Netværket for børne- og ungekultur arbejder fortsat på at udvikle kulturpakker til børn i Fredensborg Kommune, hvilket netværket påbegyndte i 2017. Formålet er at sikre, at alle børn oplever inspirerende møder med kunst og kultur og stifter bekendtskab med forskellige kunstarter.

 

Indsatsområde – Kunst og kultur i det offentlige rum

Anskaffelse af kunstværker til det offentlige rum

Anskaffelsen af nye kunstværker til det offentlige rum understøtter strategien for Fremtidens Fredensborg Kommune. Anskaffelsen af nye kunstværker finansieres af midlerne fra Fredensborg Kommunes Kunstfond. Se sag nr. 45.

 

Administrationens bemærkninger

Administrationen bemærker, at hvis Kulturudvalget godkender prioriteringer for Kulturstrateginens indsatsområder i 2018 vil der på et kommende udvalgsmøde blive præsenteret rammer, tema og økonomi for Kulturkonferencen 2018.

 

Såfremt der ansøges om midler til det, vil udvalget også på et kommende møde blive præsenteret for ansøgninger om tilskud til deltagelse i Spil Dansk-dagen og kulturpakker til børn.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Kulturudvalget.

Indstilling

At prioriteringer for Kulturstrategiens indsatsområder i 2018 godkendes.

At der afsættes 50.000 kr. fra Kulturpuljen 2018 til særlig pulje, der skal prioritere ansøgninger, der understøtter Kulturstrategiens indsatsområder.

At Kulturelt Samråd inddrages i planlægningen af Kulturkonferencen 2018.

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 13-03-2018

Administrationens indstilling blev vedtaget.