Nr.42 - Godkendelse af tidsplan vedr. pejlemærker for fremtidens biblioteker

Sagsnr.: 18/6197

 

Beslutningstema

Godkendelse af tidsplan for vedtagelse af pejlemærker for fremtidens biblioteker i Fredensborg Kommune.

Sagsfremstilling og økonomi

Det danske folkebibliotek er sat i verden for at understøtte den demokratiske og kulturelle dannelse lokalt i kommunerne. Dette er formuleret i bibliotekernes lovbestemte formål om at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet, og bibliotekernes arbejde, udvikling og tilbud sker i overensstemmelse med dette formål[1].

 

Med kommunalvalget i 2017 er der et nyetableret kulturudvalg og der er dermed opstået mulighed for, at det nye Kulturudvalg i fællesskab forholder sig til, hvilken retning bibliotekernes drift og udvikling skal orientere sig mod i fremtiden.

 

Fremtidens Fredensborg Kommune sætter rammen for de fremtidige udviklings- og anlægsprojekter i kommunen, og i den sammenhæng skal der tages stilling til, hvilken rolle fremtidens bibliotek skal spille. Udvalget skal derfor i løbet af foråret blandt andet diskutere: Hvad vil vi med fremtidens biblioteker? Hvordan kan bibliotekerne understøtte byudvikling? Hvilke værdier og effekter skal bibliotekerne skabe for borgerne?

 

Nærværende beslutningsoplæg stiller derfor forslag til en proces og en tidsplan, der har til formål at skabe dialog og inspiration for Kulturudvalget, på vejen frem mod formulerede pejlemærker.

 

Tidsplanen opridser initiativer i processen og søger at skabe inddragelse af både udvalg, medarbejdere, ledere og brugerrepræsentanter, samt brug af eksisterende viden på området. Dele af processen faciliteres af en ekstern konsulent, der skal sikre gode og konstruktive dialoger. Der inviteres en repræsentativ brugergruppe til fokusgruppeinterviews undervejs i processen, for at inddrage brugerrepræsentanternes synspunkter.

 

 

 

 

 

 

Tidsplan for processen

 

 

 

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

 

Kultur-udvalget

 

Godken-delse af tids- og proces-plan

 

Inspirati-onstur til to andre kommu-ner

Tema-møde

 

Vedtag-nepejle-mærker

Fokus-gruppe med bruger-repræ-sentan-ter

 

Dialog: Frem-tidens bibliotek

 

Dialog: Fremti-dens bibliotek

 

 

 

Admini-stration

For-mule-ring af tids- og pro-ces-plan

Analyse og rapporte-ring af kvantita-tiv data

 

 

1. udkast til strate-gien

Endelig formule-ring

Fra pejle-mærker til praksis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De enkelte dele af tidsplanen

 

Inspirationstur til Kulturværftet i Helsingør, samt kulturhavn Gilleleje: Formål er, at udvalget får input omkring biblioteksudvikling og processer forbundet herved. Rundvisning på begge sites.
 

  1. forslag: 30. maj, kl. 15:00-18:00 (Umiddelbart forud for det ordinære kulturudvalgsmøde der afholdes på sitet) eller
  2. forslag: 1. juni, kl. 10:00-14:00.

 

Temamøde for kulturudvalget: Formål er at sikre dialogen og retningen, før formuleringerne skal tage form i pejlemærkerne. Proceskonsulent Morten Gjøl hjælper til at vi kommer tættere på at kunne formulere nogle pejlemærker for fremtidens bibliotek i Fredensborg Kommune. Dagen indledes med et relevant oplæg.
 

  1. forslag: 20. juni, kl. 16:30-19:00 eller
  2. forslag: 21. juni, kl. 16:30-19:00

 

Fokusgrupper: To faciliterede samtaler med repræsentative brugergrupper fra bibliotekerne. Formålet er at sikre, at kulturudvalget får retning for udvikling lagt, også med henblik på at have borgerens perspektiv inddraget.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Kompetence

Kulturudvalget.

Indstilling

  1. At tids- og procesplan godkendes og iværksættes.
  2. At der besluttes hvilke datoer for hhv. inspirationstur og temamøde, der vil skabe mest mulig deltagelse blandt kulturudvalgets medlemmer.

 

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 13-03-2018

Administrationens indstilling blev vedtaget.

Kulturudvalget besluttede at tage på inspirationstur den 30.5.2018 og at temamødet afholdes den 21.6.2018.