30-05-2018 kl. 19:00
Kulturhavn Gilleleje, Peter Fjelstrups Vej 12, 325

Medlemmer

Ulla Hardy-Hansen (C)

Carsten Nielsen (A)

Carsten Wulff (V)

Tinne Borch Jacobsen (V)

Bettina Bové

Afbud

Kristian Hegaard (B)

Charlotte Bie (I)

Nr.86 - Træffetid

Kristian Hegaard (B), Charlotte Bie (I)

Beslutningstema

Ebba Anker, formand for Kulturelt Samråd, har foretræde i forbindelse med sagen ”Kulturelt Samråd Fredensborg – deltagelse i Spil Dansk Ugen 2018” med sagsnummer 98.

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 30-05-2018

Fraværende: Kristian Hegaard (B), Charlotte Bie (I)

 

Formand for Kulturelt Samråd Ebba Anker havde foretræde i forbindelse sag nr. 98  om deltagelse i Spil Dansk Ugen 2018.

Nr.87 - Godkendelse af dagsorden

Kristian Hegaard (B), Charlotte Bie (I)

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 30-05-2018

Fraværende: Kristian Hegaard (B), Charlotte Bie (I)

 

Godkendt.

Nr.88 - Drøftelse af inspirationstur

Sagsnr.: 18/13156

 
Kristian Hegaard (B), Charlotte Bie (I)

Beslutningstema

Kulturudvalget drøfter input fra inspirationsturen den 30. maj 2018.

Sagsfremstilling og økonomi

I forbindelse med arbejdet med bibliotekspejlemærker for fremtidens biblioteker, som igangsættes til efteråret 2018, deltager Kulturudvalget i en inspirationstur til henholdsvis Kulturværftet i Helsingør og Kulturhavnen i Gilleleje. Inspirationsturen foregår før det ordinære Kulturudvalgsmøde.

På mødet drøfter Kulturudvalget de input, som kan benyttes i det videre arbejde.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Kulturudvalget.

Indstilling

 1. Kulturudvalget drøfter inspirationsturen.

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 30-05-2018

Fraværende: Kristian Hegaard (B), Charlotte Bie (I)

 

Udvalget drøftede inspirationsturen til Kulturværftet i Helsingør og Kulturhavnen i Gilleleje og noterede sig Kulturhavnens erfaringer med, at det er nødvendigt at ansætte en koordinator til at stå for koordinering af aktiviteter og de frivillige i kulturhuse.

Derfor indstiller udvalget til Byrådet, at der ansættes en kulturkoordinator til at koordinere aktiviteterne i kommunens to kulturhuse, og at finansieringen til en kulturkoordinator på 500.000 kr. tages op i budgetdrøftelserne for 2019-2021.

Nr.89 - Kulturpris 2018

Sagsnr.: 18/12443

 
Kristian Hegaard (B), Charlotte Bie (I)

Beslutningstema

Der skal tages stilling til rammerne for uddelingen af Kulturprisen 2018.

Sagsfremstilling og økonomi

Kulturudvalget uddeler Kulturprisen for at hædre en indsats, der i særlig grad har haft betydning for kulturlivet i Fredensborg Kommune, og som har medvirket til at udbrede forståelsen for og glæden ved kunst og kultur i Fredensborg Kommune.

 

Kulturprisen kan tildeles personer, foreninger og grupper, der enten har bopæl, hjemsted eller virkeområde i Fredensborg Kommune. Kulturudvalget besluttede på udvalgsmøde den 17. januar 2018, at Kulturprisen kun skulle uddeles hvert andet år og næste gang i efteråret 2018.

 

Det er Kulturudvalget der udpeger vinderen af Kulturprisen. Prisen beløber sig til 5.000 kr.

 

På udvalgsmødet den 16. april 2018 blev statutterne for Fredensborg Kommunes Kulturpris revideret. De reviderede statutter er vedhæftet sagen som bilag (bilag 1).

 

Oversigt over tidligere vindere af Kulturprisen:

År 2017: Fredensborg-Humlebæk Lokalhistoriske Forening og Karlebo Lokalhistoriske Forening

År 2016: Jørgen G. Berthelsen, formand for bestyrelsen af Nivaagaards Teglværks Ringovns Museum

År 2015: Jørgen Hedegaard, formand for Fredensborg Ny Kunstforening

År 2014: Støtteforeningen for Gl. Humlebæk Havn

År 2013: Michael Bjørn Nellemann, direktør for Nivaagaards Malerisamling

År 2012: Jane Wessely og Thomas Malling, Teaterforeningen Madam Mangor

År 2011: Niels Storgaard Simonsen, formand for Karlebo Lokalhistoriske Forening og leder af Fredensborg Lokalhistoriske Museum

År 2010: Emil Nørholm, kreativ direktør for Humle Bio

År 2009: Bent Skov Larsen, formand for Fredensborg-Humlebæk Lokalhistoriske Forening.

År 2008: Pia Sonne Andersen, formand for Medborgerhusforeningen Egedal

År 2007: Lis Abildtrup, leder og dirigent for Sletten Sangkor

 

Tidsplan for uddeling af Kulturprisen 2018

Primo august annonceres der i pressen, på hjemmesiden og via digital post til de kulturelle foreninger vedrørende indstillinger til Kulturprisen 2018.

 

Fristen for at indstille kandidater fastsættes til den 3. september 2018.

 

Kulturudvalget udpeger modtageren af Kulturprisen 2018 på udvalgsmødet den 11. september 2018.

 

Kulturprisen vil blive uddelt ved et offentligt arrangement onsdag den 26. september 2018 kl. 17-19 på Fredensborg Rådhus. Ved arrangementet vil der være en lettere anretning, drikkevarer og et musikalsk indslag.

 

Økonomi

Til Kulturprisen 2017 blev der bevilget 40.000 kr. til arrangementet. Der blev i alt brugt 29.317 kr. Til Kulturprisen 2016 blev der bevilget 20.000 kr. til arrangementet. Afviklingen af arrangementet krævede dog yderligere en bevilling på 10.000 kr., da der blev inviteret flere gæster end først beregnet. Der blev i alt brugt 23.295 kr.

 

Administrationen indstiller på baggrund af erfaringerne med økonomien fra de to foregående år, at der afsættes en ramme på 30.000 kr. til Kulturprisen 2018, hvoraf de 25.000 kr. bruges til afholdelse af arrangementet og de 5.000 kr. går til selve prisen. Ubrugte midler vil altid blive tilbageført til Kulturpuljen 2018.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Statutter for Fredensborg Kommunes Kulturpris.

Kompetence

Kulturudvalget.

Indstilling

 1. At rammerne for Kulturprisen 2018 godkendes, herunder uddeling af prisen ved et offentlig arrangement på Rådhuset den 26. september 2018 kl. 17-19.
 2. At der afsættes 30.000 kr. fra Kulturpuljen 2018 til Kulturprisen 2018 hvoraf de 25.000 kr. afsættes til afholdelsen af arrangementet, og de 5.000 kr. er selve præmiesummen.

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 30-05-2018

Fraværende: Kristian Hegaard (B), Charlotte Bie (I)

 

Udvalget fulgte administrationens indstilling.

Nr.90 - Kulturkonference 2018

Sagsnr.: 18/12597

 
Kristian Hegaard (B), Charlotte Bie (I)

Beslutningstema

Der skal tages stilling til rammerne for kulturkonferencen 2018.

Sagsfremstilling og økonomi

Kulturudvalget besluttede på mødet d. 13. marts 2018, at kulturkonferencen skal afholdes hvert år i efteråret. Der skal derfor afholdes en kulturkonference i efteråret 2018.

På samme møde besluttede Kulturudvalget, at Årets Motiv afholdes i forbindelse med kulturkonference, så vinderen af årets motiv kåres på kulturkonferencen.

Kulturudvalget besluttede også, at Kulturelt Samråd skulle inddrages i planlægningen af konferencen, og at temaet for årets konference skal tage udgangspunkt i Kulturudvalgets temadrøftelser om kulturen i Fredensborg Kommune om kulturbegrebet og udviklingen af kulturen i Fredensborg.


Kulturkonferencen 2017

I 2017 afholdtes kulturkonferencen d. 19. april i Fredensborg Gl. Bio med forplejning fra Jacob Ernst Food. Der deltog ca. 50-60 indbudte gæster og konferencen kostede i alt ca. 70.000 kr.

Kulturudvalget havde i 2017 ønsket, at Kulturkonferencen skulle være en inspirationsaften, hvor gæsterne skulle læne sig tilbage og ikke deltage i en fælles diskussion som de foregående år.

 

Planlægning af Kulturkonference 2018

Administrationen har mødtes med Kulturelt Samråd for at drøfte rammerne for kulturkonferencen. Kulturelt Samråd fremlagde følgende overordnede synspunkter i forhold til rammerne for dette års kulturkonference:

 • Konferencen skal være åben for alle interesserede i Fredensborg Kommune og ikke kun særligt indbudte.
 • Der afsættes tid til diskussion og fælles drøftelser imellem foreninger, oplægsholdere og kulturinteresserede.
 • Der skal bruges et mindre beløb på forplejning end sædvanligt.

Herudover drøftede Kulturelt Samråd og administrationen temaet for årets kulturkonference.

Kulturelt Samråd foreslår følgende punkter i den overordnede drøftelse af, hvad kultur i Fredensborg Kommune er og skal være:

1)     Med udgangspunkt i Byrådets beslutning om, at der fremover skal afsættes 1 % af budgettet til kunst og udsmykning, inviteres f.eks. direktøren for Museet for Kunst i det offentlige rum, KØS, til at holde et oplæg om kunst i det offentlige rum.

2)     Der sættes fokus på samskabelse og det gode samarbejde mellem kommunen og foreninger og frivillige på det kulturelle område. Hvordan understøttes dette samarbejde bedst muligt og hvordan griber vi de nye organiseringsformer an på den bedste måde? Her tænkes f.eks. på best practice-eksempler fra andre kommuner. Dette vil også være spændende i forhold til udviklingen af borgerforeninger og -grupper i vores bysamfund, f.eks. Kulturstationen i Humlebæk, Borgerforeningen i Fredensborg By og FællesVærket i Nivå.

 

På kulturkonferencen vil Copenhagen Phil også deltage med et mindre ensemble, og vinderen af Årets Motiv vil blive kåret. Administrationen fremlægger en sag om rammerne for Årets Motiv på Kulturudvalgets møde d. 21. august. Her vil det endelige program for kulturkonferencen ligeledes blive fremlagt.

 

Administrationens bemærkninger

Administrationen bemærker, at de seneste års kulturkonferencer har kostet henholdsvis 50.000 kr. i 2013, 30.000 kr. i 2016 og 70.000 kr. i 2017. Administrationen anbefaler på den baggrund, at det afsættes en økonomisk ramme fra Kulturpuljen 2018 på 60.000 kr. til afholdelse af dette års kulturkonference.

 

Administrationen foreslår, at Kulturkonferencen afholdes torsdag d. 1. november kl. 17-21 i Egedal Byens Hus, og at der serveres tapas, vand og vin, som leveres af Rådhusets kantine. Indenfor den afsatte økonomiske ramme er der plads til 100 deltagere ved arrangementet.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Kulturudvalget.

Indstilling

 1. At Kulturudvalget godkender de foreslåede rammer for Kulturkonferencen 2018 og bemyndiger administrationen til at arbejde videre med planlægningen indenfor en økonomisk ramme på 60.000 kr. fra Kulturpuljen 2018.
 2. At konferencen afholdes torsdag den 1. november kl. 17.00 – 21.00 i Egedal Byens Hus

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 30-05-2018

Fraværende: Kristian Hegaard (B), Charlotte Bie (I)

 

Administrationens indstilling blev fulgt.

Nr.91 - Mødelokaler på Nivå Bibliotek - status

Sagsnr.: 17/23424

 
Kristian Hegaard (B), Charlotte Bie (I)

Beslutningstema

Kulturudvalget orienteres om status for etablering af mødelokaler på Nivå Bibliotek.

Sagsfremstilling og økonomi

I forbindelse med Budgetvedtagelsen for 2018, besluttede Byrådet, at der skal etableres to mødelokaler på Nivå Bibliotek til brug fra efteråret 2018. Ejendomscenteret har indsendt en ansøgning om byggetilladelse, da der skal ske nogle væsentlige ændringer i indretningen af Nivå Bibliotek. Samtidig med det formelle arbejde omkring byggetilladelsen har Ejendomscenteret sammen med biblioteket lavet planer for indretning af de to lokaler.

Indretning

Der etableres ét rum på ca. 50 m2 med mulighed for at afholde møder for ca. 12-20 personer alt efter opstilling med og uden borde. Desuden etableres et andet rum på ca. 67 m2, som vil kunne anvendes til ca. 50 personer alt efter opstilling med og uden borde. Begge rum vil kunne anvendes samtidigt. Det store rum vil blive udstyret med projektor og lærred samt borde og stole. Rummene vil primært blive adskilt fra det øvrige bibliotek med glaspartier for at sikre så meget lys i lokalerne som muligt.

Adgang til mødelokalerne sker gennem bibliotekets hovedindgang, og der vil dermed være adgang for handicappede. Der vil være adgang til toiletter, nødudgang og kaffeautomat, men ikke til køkken. Biblioteket vil være lukket for almindelig brug, når der er adgang til mødelokalerne mandag til fredag kl. 18.00-22.00 og på lørdage kl. 13.00-17.00.

Når lokalerne kan tages i brug laves aftale med vagtfirma, som sikrer korrekt aflåsning efter brugerne.

Tidplan

Datoen for ibrugtagning kendes endnu ikke, da der ikke er modtaget svar på ansøgning om byggetilladelse, ligesom det tager tid at få specialfremstillet væggene i glas. Det forventes dog, at ibrugtagning kan finde sted ultimo 2018.

Så snart den endelige dato for ibrugtagning kendes, vil alle foreninger blive gjort bekendt med denne nye mulighed og derefter få mulighed for at booke lokalerne via det kommunale bookingsystem. Der vil blive afholdt en officiel indvielse af lokalerne, men rammerne for arrangementet er endnu ikke fastlagt.

Økonomi

Der er i budgettet bevilget 400.000 kr., som anvendes til de bygningsmæssige ændringer, indretning af lokalerne med det nødvendige IT-udstyr samt indkøb af ekstra overvågning. Der er desuden bevilget 20.000 kr. til de nødvendige driftsudgifter herunder betaling for en vagt.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

 

Kompetence

Kulturudvalget.

Kommunikation

På hjemmeside og ved annonce bliver borgerne gjort opmærksom på de nye muligheder.

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 30-05-2018

Fraværende: Kristian Hegaard (B), Charlotte Bie (I)

 

Orienteringen blev taget til efterretning.

Nr.92 - Kulturpuljen 2018 - status

Sagsnr.: 17/24444

 
Kristian Hegaard (B), Charlotte Bie (I)

Beslutningstema

Oversigt over Kulturpuljen 2018 fremlægges til orientering.

Sagsfremstilling og økonomi

Status for Kulturpuljen 2018

Det oprindelige budget for Kulturpuljen 2018 var 835.000 kr. inkl. 200.000 kr. i merbevilling i forbindelse med budgetforliget 2018-2021.

 

Budgettet er dog efterfølgende blevet nedskrevet med 155.000 kr., som følge af Kulturudvalgets beslutning på udvalgsmødet d. 12. september 2017 om overførsel af faste tilskud til kommunens kulturhuse samt pleje af udearealer ved Højsager Mølle fra Kulturpuljen til separate konti.

 

Det korrigerede budget for Kulturpuljen 2018 er derfor 680.000 kr.

 

Hertil kommer forventet overførsel af ubrugte midler fra Kulturpuljen 2017 på 247.000 kr. Byrådet godkendte overførsel af ubrugte midler på mødet d. 3. april.

Kulturudvalget har allerede bevilget kr. til nye aktiviteter i 2018. Der er derfor pr. dags dato 265.000 kr. tilbage i Kulturpuljen 2018 til Kulturudvalgets disposition på dette møde.


Sager med konsekvenser for Kulturpuljen til behandling på dette møde:

 

Ansøger

Aktivitet

Ansøgt (kr.)

Indstilling (kr.)

Læseforeningen

Oprettelse og drift af fire læsegrupper

100.000

0

Simon Wasiolek

Leje af filmudstyr

25.000

0

Humlebæk Pensionistforening

Forfatterarrangement med Jannie Fjordside

4.000

4.000

Søren Spies

Rundvisninger for tilflyttere i Humlebæk

5.000

5.000

Borgerforeningen i Fredensborg By

Fredensborg Slotsmarked 2018

26.500

0

I alt

 

159.000

9.000

 

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Kompetence

Kulturudvalget.

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 30-05-2018

Fraværende: Kristian Hegaard (B), Charlotte Bie (I)

 

Orienteringen blev taget til efterretning.

Nr.93 - Ansøgning om tilskud til leje af filmudstyr

Sagsnr.: 18/12081

 
Kristian Hegaard (B), Charlotte Bie (I)

Beslutningstema

Der skal tages stilling til ansøgning fra Simon Wasiolek, vinder af Fredensborg Kommunes Filmkonkurrence 2016, om tilskud på 25.000 kr. fra Kulturpuljen 2018 til leje af filmudstyr.

Sagsfremstilling og økonomi

Simon Wasiolek har i samarbejde med Invictus Film søgt om tilskud til leje af filmudstyr til produktionen af kortfilmen ”Diamantpigen”, der er skrevet og vil blive instrueret af Wasiolek. Produktionen skal foregå i Fredensborg, og filmholdet består af 19 ulønnede filmskabere. Ansøger håber at kunne vise filmen i bl.a. Humlebio og Kulturhuset Fredensborg Gl. Bio, men skriver, at filmholdet har ambitioner om at nå ud til flere mennesker i Danmark og resten af verden ved at ligge filmen på nettet gratis.

 

Et ansøgningsskema (bilag 1), budgetskema (bilag 2), projektbeskrivelse (bilag 3) samt en præsentation af filmholdet (bilag 4) er vedhæftet sagen som bilag.

 

Ansøger skriver i sin ansøgning:

Støtten går til at realisere produktionen af en professionel og kunstnerisk fiktionskortfilm, som sætter fokus på filmisk kvalitet og indblik i en stærk og ung piges liv, der spilles af skuespilleren Fanny Bornedal.”

 

Kortfilmen optages på 35mm celluloid, hvilket er en unik og særlig måde at filme på. Dermed har filmholdet også ambitioner om en kortfilm, som er innovativ i sine filmiske virkemidler og metoder.

 

Simon Wasiolek deltog i Fredensborg Kommunes Filmkonkurrence 2016, hvor han vandt med kortfilmen ”Radiobølger”. Siden har han i 2017 skrevet, instrueret og fotograferet kortfilmen ”Ivans grusomme død”, der vandt hovedprisen for bedste fiktion ved TheNextFilmFestival i 2017. Herefter har Wasiolek yderligere arbejdet som produktions- og instruktørassisent bl.a. på Bille Augusts nye serie ”Lykke-Per”. 

 

Økonomi

 

Udgifter

Beløb (kr.)

Preproduktion: møder og læseprøver

2.000

Leje af udstyr

25.000

Kostumer og rekvisitter

9.500

Forplejning

2.000

Transportomkostninger

5.350

Diverse

1.150

Udgifter i alt

45.000

Indtægter

 

Danske dramatikere, tilskud

15.000

TheNextFilmFestival, tilskud

5.000

Indtægter i alt

20.000

Ansøgt Kulturpuljen

25.000

 

Administrationens bemærkninger

Administrationen bemærker, at det ikke fremgår af retningslinjer for Kulturpuljen, om man kan modtage tilskud til leje af udstyr. Der kan dog ifølge retningslinjerne i særlige tilfælde ”ydes tilskud til udstyr, redskaber, inventar, anlægsudgifter og lignende i tilfælde af, at udstyret erhverves i forbindelse med en aktivitet, der ikke udelukkende henvender sig til foreningens egne medlemmer. Efter afholdelsen af aktiviteten kan udstyret frit bruges af foreningen uden yderligere krav om anvendelse. Tilskud fra Kulturpuljen til indkøb af udstyr er betinget af egenfinansiering på minimum 25 %.” Ansøgningen lever derfor ikke op til de definerede retningslinjer for Kulturpuljen, da ansøger ikke ønsker at indkøbe udstyr, men kun at leje filmudstyr til at optage kortfilmen. Ansøger har desuden ikke en forening.

 

Sammen Film har i 2016 og 2017 ansøgt Kulturpuljen om tilskud til leje af filmudstyr til optagelse af kortfilm. Sammen Film fik begge gange afslag med besked om, at Sammen Film skulle søge om at blive godkendt som en Folkeoplysende Forening, og igennem Fredensborg Reglerne søge om tilskud til leje af filmudstyr. Filmholdet bag denne ansøgning er ikke en forening, og kan derfor ikke blive godkendt som en Folkeoplysende Forening og herigennem søge om tilskud til leje af filmudstyr. På denne baggrund indstiller administrationen, at ansøger meldes afslag på ansøgningen.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Kulturudvalget.

Kommunikation

I henhold til retningslinjerne for tilskud fra Kulturpuljen skal ansøger i sit markedsføringsmateriale gøre opmærksom på, at Kulturudvalget i Fredensborg Kommune er bidragsyder.

Indstilling

1. At der meddeles afslag på ansøgningen.

 

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 30-05-2018

Fraværende: Kristian Hegaard (B), Charlotte Bie (I)

 

Administrationens indstilling blev fulgt.

Nr.94 - Søren Spies - rundvisninger for nye tilflyttere i Humlebæk

Sagsnr.: 18/12745

 
Kristian Hegaard (B), Charlotte Bie (I)

Beslutningstema

Der skal tages stilling til ansøgning fra Søren Spies om tilskud på 5.000 kr. fra Kulturpuljen 2018 til afholdelse af rundvisninger for nye tilflyttere i Humlebæk.

Sagsfremstilling og økonomi

Søren Spies, borger i Humlebæk og medlem af Foreningen Kulturstationen, søger om tilskud til gennemførelse to rundvisninger for tilflyttere i Humlebæk.

Ansøgeren skriver i sin ansøgning:

I forbindelse med min deltagelse Kulturstationen er jeg stødt på flere tilflyttere i Humlebæk, der selv efter flere år f.eks. ikke havde opdaget

 • hvor de gode kælkebakker ligger.
 • at man rent faktisk kan få sig en våd sok i Humlebækken
 • hørt om de tre bysamfund, der i dag er smeltet sammen til en by
 • osv.

Jeg foreslår derfor, at der indføres en månedlig guidet rundvisning for tilflyttere som supplement til den mappe, som Fredensborg Kommune udsender til nye borgere.

Jeg tilbyder derfor selv at stå for de første rundvisninger, hvorefter vi sammen evaluerer om det er en aktivitet, der sættes i faste rammer, og måske udbredes til de øvrige bysamfund.”

 

Arrangementet skal være åbent for alle og vil blive annonceret i lokalavisen.

De første rundvisninger vil finde sted i august-oktober. 

 

Budgettet for arrangementet ser således ud:

 

Udgifter

Beløb (kr.)

Honorar til planlægning og gennemførelse af rundvisning

1.250

Annoncering i lokalavisen

3.750

Udgifter i alt

5.000

Ansøgt Kulturpuljen

5.000

 

Administrationens bemærkninger

Administrationen bemærker, at ansøgningen lever op til retningslinjerne for tilskud fra Kulturpuljen, og særligt er en aktivitet, der fremmer og bevarer lokale traditioner, identitet og kulturarv.

Administrationen indstiller, at der bevilges et tilskud på 5.000 kr. fra Kulturpuljen 2018 til Søren Spies til afholdelse af rundvisninger for nye tilflyttere i Humlebæk. Kriteriet for tilskuddet vil være, at ansøger efter de to rundvisninger afleverer en evaluering, hvor det skal fremgå, hvor mange deltagere, der har været med på rundvisningerne, og hvad deltagernes udbytte har været af rundvisningerne.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Kulturudvalget.

Kommunikation

I henhold til retningslinjerne for tilskud fra Kulturpuljen skal ansøger i sit

markedsføringsmateriale gør opmærksom på, at Kulturudvalget i Fredensborg Kommune er

bidragsyder.

 

Indstilling

 1. At der bevilges et tilskud på 5.000 kr. fra Kulturpuljen 2018 til Søren Spies til afholdelse af rundvisninger for nye tilflyttere i Humlebæk.

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 30-05-2018

Fraværende: Kristian Hegaard (B), Charlotte Bie (B)

 

Administrationens indstilling blev fulgt.

Udvalget ønsker at modtage en evaluering efter arrangementets afholdelse.

Nr.95 - Læseforeningen - ansøgning om tilskud til oprettelsen af læsegrupper

Sagsnr.: 18/12338

 
Kristian Hegaard (B), Charlotte Bie (I)

Beslutningstema

Der skal tages stilling til ansøgning fra Læseforeningen om tilskud på 100.000 kr. fra Kulturpuljen 2018 til oprettelsen og driften af fire læsegrupper.

Sagsfremstilling og økonomi

Læseforeningen har ansøgt om tilskud til at oprette og drive fire ugentlige læsegrupper i Fredensborg Kommune i et år, der skal være åbne for alle interessede borgere. Formålet med at oprette læsegrupperne er, at der med udgangspunkt i fælleslæsning af litteratur kan dannes nye fællesskaber.

 

Et ansøgningsskema (bilag 1) samt budgetskema (bilag 2) er vedhæftet sagen som bilag.

 

Læseforeningen er en frivillig forening i Århus, der har læsegrupper over hele Danmark for mange forskellige målgrupper: bl.a. ensomme ældre, psykisk sårbare unge og socialt udsatte voksne. Læsegrupperne drives ud fra konceptet guidet fælleslæsning.

 

Ansøger skriver i sin ansøgning:

Guidet fælleslæsning er en særlig tilgang til litteratur, hvor læseguiden læser en novelle og et digt højt og holder pauser undervejs, hvor man i fællesskab taler om de refleksioner, minder og følelser, teksterne vækker. Det kræver altså ingen forberedelse eller særlige forudsætninger for at deltage, og læsegrupperne udgør således et socialt rum, hvor alle er velkomne og kan bidrage med det, de kan og vil.”

 

Med projektet i Fredensborg Kommune ønsker Læseforeningen at uddanne 8 læseguides, der skal starte og drive fire åbne læsegrupper i Fredensborg Kommune.

 

Økonomi

 

Udgifter

Beløb (kr.)

Rekruttering af læseguider og deltagere

- Informationsmateriale og annoncering, 2.000 kr.

- Aflønning af projektleder, 40 timer á 200 kr. i alt 8.000 kr.

10.000

Uddanelse af otte læseguider, kursus

20.000

Igangsættelse af læsegrupper

- Aflønning af projektleder, 40 timer á 200 kr.

8.000

Kvalitetssikring og forankring

- aflønning af projektleder, otte arbejdstimer ugentligt i 9 måneder, i alt 60.000 kr.

- Lokale og forplejning, 2.000 kr.

62.000

Udgifter i alt

100.000

Ansøgt Kulturpuljen

100.000

 

Projektlederen vil skulle afholde infomøde, have frivilligesamtaler, udvælge samt afholde showcases, koordinere frivillige, afholde supervision, sparre med de frivillige etc.

 

Der er søgt om midler til projektets opstart, det løber fra 1. august 2018 til september 2019. Efter projektperiodens udløb vil ansøgerne gerne opskalere projektet ved at søge den Fælleskommunale pulje for § 18 i Nordsjælland med henblik på at udbyde læsegrupper i hele Nordsjælland fra 2019.

 

Administrationens bemærkninger

Administrationen bemærker, at ansøger i første omgang har søgt Puljen til frivilligt socialt arbejde (§ 18), men efter et administrativt afslag har de i stedet valgt at søge Kulturpuljen om tilskud. Ansøger fik afslag på Puljen til frivilligt socialt arbejde, da der i puljen udelukkende kan søges om midler til anvendelse i det år, hvor puljen udmøntes – i dette tilfælde 2018. Læseforeningens projekt løber fra 1. august 2018 til september 2019. Administrationen bemærker, at formålet med læsegrupperne ligger i et krydsfelt mellem det sociale og det kulturelle arbejde.

 

Administrationen bemærker, at Fredensborg Bibliotekerne i samarbejde med en frivillig læseguide allerede har oprettet og driver en guidet læsegruppe i Dagcenter Lindehuset i Fredensborg samtidig med, at det forsøges at starte en ny gruppe i Dagcenter Humlebæk. Den frivillige er gået sammen med Læseforeningen om denne ansøgning med henblik på, at søge om midler til opstart af fire nye læsegrupper i Fredensborg Kommune.

 

Administrationen bemærker, at Fredensborg Bibliotekerne har uddannet personale i sheared reading. Hvor guidet fælleslæsning først og fremmest har fokus på det sociale fællesskab, som læsningen faciliterer, og deltagernes psykiske velvære, har sheared reading mere vægt på litteraturformidlingsdelen af fælleslæsning i grupper.

 

Administrationen bemærker, at der ifølge Retningslinjer for Kulturpuljen ikke kan søges om tilskud til forplejning. På baggrund af, at Fredensborg Kommune allerede tilbyder lignende tilbud til borgere i kommunen indstiller administrationen, at ansøger meldes afslag på sin ansøgning. 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Kulturudvalget.

Kommunikation

I henhold til retningslinjerne for tilskud fra Kulturpuljen skal ansøger i sit markedsføringsmateriale gøre opmærksom på, at Kulturudvalget er bidragsyder.

Indstilling

1. At der meddeles afslag på ansøgningen.

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 30-05-2018

Fraværende: Kristian Hegaard (B), Charlotte Bie (I)

 

Administrationens indstilling blev fulgt.

Nr.96 - Borgerforeningen Fredensborg By - Fredensborg Slotsmarked 2018

Sagsnr.: 18/12725

 
Kristian Hegaard (B), Charlotte Bie (I)

Beslutningstema

Der skal tages stilling til ansøgning fra Borgerforeningen Fredensborg By om tilskud på 26.500 kr. fra Kulturpuljen 2018 til afholdelse af Fredensborg Slotsmarked 2018.

Sagsfremstilling og økonomi

Borgerforeningen Fredensborg By planlægger i år i samarbejde med Handels- og Håndværkerforeningen, at der for 6. gang afholdes Fredensborg Slotsmarked.

 

Af ansøgningen fremgår det, at

Markedet søger at tiltrække borgere i og udenfor Fredensborg Kommune og at vise Fredensborg som potentiel tilflytterby med et livligt og aktivit forenings- og handelsliv. At fremhæve lokale potentialer og cementere et grundlag for et årligt kulturelt samlingspunkt, hvor borgere mødes på tværs af generationer til én dags fest, handel og hygge.

Vi søger i størst muligt omfang at bevare det høje niveau for markedet, som de fem tidligere år.

Beløbet, vi ansøger om, skal udgøre økonomisk tilskud til finansiering af tunge og vigtige poster som markedsføring, opsætning og produktion af flyers, uddeling af disse, annoncering i lokale aviser, musik (orkester til åbning af markedet), udsmykning af Jernbanegade med flagallé, så vi i videst muligt omfang kan bevare at få Fredensborg Slotsmarked til at fremstå som en velarrangeret og disponeret skøn handelsdags i den historiske slotsby Fredensborg.”

 

Fredensborg Slotsmarked afholdes i år lørdag d. 8. september 2018.

 

Budgettet for afholdelse af Fredensborg Slotsmarked ser således ud:

Udgifter

Beløb (kr.)

Annoncer
Assistance
Programmer
Helsingør Pigegarde – kørsel
Helsingør Pigegarde – honorar
Flag
Diverse

35.000
12.500
3.000
3.000
0
5.000
5.000

Udgifter i alt

63.500

Indtægter

 

Egenfinansiering
Salg - stadepladser

15.000
22.000

Indtægter i alt

37.000

Ansøgt Kulturpuljen

26.500 

 

 


Administrationens bemærkninger

Administratioen bemærker, at ansøgningen lever op til retningslinjerne for tilskud Kulturpuljen og herudover er en aktivitet, der fremmer og bevarer lokale traditioner, identitet og kulturarv, profilerer og synliggør Fredensborg Kommune samt kommer mange borgere til gode.

 

Administrationen bemærker dog også, at Fredensborg By Handel i 2016 søgte om tilskud på 30.000 kr. til afholdelse af Fredensborg Slotsmarked. Her bevilgede Kulturudvalget 15.000 kr. ud af de 30.000 kr. og bemærkede, at det var sidste gang, at udvalget ønskede at bevilge tilskud til dette formål, og at Kulturudvalget forventede, at Fredenborg Slotsmarked fremover bør være en selvbærende aktivitet.

 

I 2017 ansøgte Fredensborg By Handel igen om tilskud på 30.000 kr. til afholdelse af Fredensborg Slotsmarked, men på baggrund af beslutningen i 2016 valgte Kulturudvalget ikke at imødekomme ansøgningen. Herefter valgte Borgmesteren og træde til, og bevilgede 20.000 kr. til Fredensborg Slotsmarked 2017 udenom Kulturudvalget.

 

På den baggrund indstiller administrationen, at der meddeles afslag på ansøgningen om tilskud til afholdelse af Fredensborg Slotsmarked. Ønsker Kulturudvalget alligevel at støtte Slotsmarkedet 2018, er der også mulighed for at bevilge tilskud fra den nye ekstrabevilling på 300.000 kr. øremærket til liv i bymidten. På Byrådets møde den 30. april 2018 besluttede man, at Kulturpuljen skulle tilføres en ekstrabevilling på 300.000 kr. øremærket til understøttelse af liv og kulturaktiviteter i bymidterne. Kulturudvalget skal godkende de officielle kriterier og ansøgningsprocedure for ekstrabevillingen på Kulturudvalgets møde den 21. august 2018.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Kulturudvalget.

Kommunikation

I henhold til retningslinjerne for tilskud fra Kulturpuljen skal ansøger i sit

markedsføringsmateriale gør opmærksom på, at Kulturudvalget i Fredensborg Kommune er

bidragsyder.

Indstilling

 1. At der meddeles afslag på ansøgningen.

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 30-05-2018

Fraværende: Kristian Hegaard (B), Charlotte Bie (I)

 

Udvalget bevilgede 18.000 kr. med begrundelse i, at aktiviteten skaber liv i bymidten.

Hvis foreningen overvejer at søge midler igen til næste år, forventer udvalget, at de kulturelle elementer har større vægt i programmet og forventer desuden en mere aktiv deltagelse fra handelslivet – også økonomisk.

Nr.97 - Humlebæk Pensionistforening - tilskud til arrangement

Sagsnr.: 18/12069

 
Kristian Hegaard (B), Charlotte Bie (I)

Beslutningstema

Der skal tages stilling til ansøgning fra Humlebæk Pensionistforening om tilskud på 4.000 kr. fra Kulturpuljen 2018 til forfatterarrangement.

Sagsfremstilling og økonomi

Humlebæk Pensionistforening ønsker at afholde et arrangement med forfatteren Jannie Fjordside, der har skrevet bogen ”Tilbage til Transkei – Historien om mit Sydafrika”.

 

Et ansøgningsskema er vedhæftet sagen som bilag (bilag 1).

 

Ansøger skriver i sin ansøgning:
Jannie Fjordside, forfatter til bogen ”Tilbage til Transkei – Historien om mit Sydafrika”, vil fortælle som sin bog, der handler om en borger i Fredensborg Kommune, Merna Nørdgaard, der har tilbragt sin barndom og ungdom i Sydafrika under apartheid-styret.”

 

Foredraget vil blive afholdt som ét af de ugentlige arrangementer, som Humlebæk Pensionistforening afholder. Foredraget er primært for Humlebæk Pensionistforenings medlemmer, men arrangementerne er også åbent for personer, der ikke er medlem af foreningen. Ved arrangementet bliver 10 eksemplarer af bogen udloddet som præmie blandt tilhørerne.

 

Økonomi

 

Udgifter

Beløb (kr.)

Forfatterhonorar

2.000

10 bogeksemplarer

2.000

Udgifter i alt

4.000

Ansøgt Kulturpuljen

4.000

 

 

Administrationens bemærkninger

Administrationen bemærker, at Humlebæk Pensionistforening i 2017 fik bevilget et tilskud på 5.000 kr. fra Kulturpuljen 2017 til udgivelse af bogen ”Humlebæk Dagcenter 30 år”.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Kulturudvalget.

Kommunikation

I henhold til retningslinjerne for tilskud fra Kulturpuljen skal ansøger i sit markedsføringsmateriale gøre opmærksom på, at Kulturudvalget i Fredensborg Kommune er bidragsyder.

Indstilling

 1. At der bevilges et tilskud på 4.000 kr. fra Kulturpuljen 2018 til Humlebæk Pensionistforening.

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 30-05-2018

Fraværende: Kristian Hegaard (B), Charlotte Bie (I)

 

Udvalget valgte at bevilge 2.000 kr. med begrundelse i, at udvalget ikke finder, at Kulturpuljen skal finansiere præmier.

Nr.98 - Kulturelt Samråd Fredensborg - Deltagelse i Spil Dansk Ugen 2018

Sagsnr.: 18/13286

 
Kristian Hegaard (B), Charlotte Bie (I)

Beslutningstema

Der skal tages stilling til ansøgning fra Kulturelt Samråd Fredensborg om tilskud på 37.000 kr. fra Kulturpuljen 2018 til deltagelse i Spil Dansk Ugen 2018.

Sagsfremstilling og økonomi

Kulturelt Samråd Fredensborg søger om tilskud til, at Fredensborg Kommune kan deltage i Spil Dansk Ugen 2018.

Spil Dansk er en årlig tilbagevendende begivenhed i uge 44, der skaber unikke musikoplevelser i den deltagende kommune.

Det koster 37.000 kr. ekskl. moms at deltage i Spil Dansk Ugen med en Premium-pakke, hvor kommunen får forskellige arrangementer, workshops, koncerter osv. samt markedsføringsmateriale osv. f.eks.:

 • Rapolitics workshop
  Workshop, debat og rap med to uddanede rapcoaches fra Rapolitics
 • Sangglad
  Sang og undervisning for voksne og børn i daginstitutionen
 • Sanskriverworkshop fra KODA
  Musikboost til børn og unge
 • Kommunekonference 2018
  Netværksdag og videndeling på tværs af Spil Dansk Kommuner
 • Spil Dansk Solisterier
  Viser, varietéer og fællessang for det modne publikum
 • Flygtningestemmer
  Koncert med musikere fra albummet ”Flygtningestemmer”
 • Hit med sangskriveren
  Samtalesalon med musik om en professionel sangskriver liv og virke

Premium-pakken koster 37.000 kr. ekskl. moms.
 

Udgifter

Beløb (kr.)

Spil Dansk premium-pakke 

37.000

Ansøgt Kulturpuljen i alt

37.000

 

Administrationens bemærkninger

Kulturudvalget besluttede på mødet d. 13. marts, at deltagelse i Spil Dansk Ugen 2018 er en af Kulturstrategiens indsatsområder i 2018. Herudover afsatte Kulturudvalget en særlig pulje fra Kulturpuljen 2018 på 50.000 kr. til prioritering af ansøgninger, der understøtter Kulturstrategiens indsatsområder i 2018.

 

Administrationen bemærker, at Kulturudvalget har afsat 50.000 kr. fra Kulturpuljen 2018 til formål, der understøtter Kulturstrategiens indsatsområder. Hvis ansøgningen imødekommes med det ansøgte beløb, vil der være 13.000 kr. tilbage i puljen til formål, der understøtter Kulturstrategiens indsatsområder.

Administrationen bemærker, at alle udgifter til arrangementerne er indeholdt i prisen for Spil Dansk pakken.

Administrationen anbefaler, at Sangcenter Nordsjælland udpeges til at indgå i styregruppen for projektet, og på den måde spiller en koordinerende rolle i projektet.

Administrationen indstiller, at der bevilges et tilskud på 37.000 kr. fra Kulturpuljen 2018 til Kulturelt Samråd Fredensborg til Fredensborg Kommunes deltagelse i Spil Dansk Ugen 2018.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Retningslinjer for tilskud til Kulturpuljen.

 

Kompetence

Kulturudvalget.

Indstilling

 1. At der bevilges et tilskud på 37.000 kr. fra Kulturpuljen 2018 til Kulturelt Samråd Fredensborg til Fredensborg Kommunes deltagelse i Spil Dansk Ugen 2018.

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 30-05-2018

Fraværende: Kristian Hegaard (B), Charlotte Bie (I)

 

Udvalget gav afslag på ansøgningen.

Udvalget ønskede, at Spil Dansk Ugen udføres i lokalt regi og at musikskolen i et samarbejde med Sangcenter Nordsjælland står for at udforme et program og står for aktiviteterne. Hertil bevilgede udvalget en ramme på op til 30.000 kr.

På et kommende møde præsenteres udvalget for programmet.

Nr.99 - Udkast til delegationsplan 2018 - 2021

Sagsnr.: 18/5666

 
Kristian Hegaard (B)

Beslutningstema

Forslag til opdateret delegationsplan forelægges til godkendelse.

Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 22. maj 2018, at sagen sendes til de relevante fagudvalg for bemærkninger i forhold til eget udvalg.

De foreslåede ændringer er markeret med rødt i det vedhæftede bilag.

Det indstilles, at fagudvalgene drøfter og anbefaler administrationens indstilling.

Sagen forelægges herefter for Økonomiudvalget og Byrådet.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Administrationen har udarbejdet et forslag til en opdateret delegationsplan på baggrund af den nye styrelsesvedtægt. Delegationsplanen angiver fordelingen af beslutningskompetence mellem administrationen, de stående udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet.

 

Som udgangspunkt er der tale om en videreførelse af delegationsplanen for 2014 – 2017 og forslaget følger de tidligere principper og praksis. En del sager skal behandles i Byrådet, men hovedprincippet er, at der så vidt muligt er delegeret kompetence til administrationen, de stående udvalg og Økonomiudvalget. Hvor lovgivningen skaber et meget lille råderum for at foretage et politisk skøn, er beslutningskompetencen oftest delegeret til administrationen for en hurtig og smidig sagsbehandling af hensyn til borgerne og erhvervslivet.

 

Delegationsplanen er ikke udtømmende for alle beslutninger og afgørelser, som besluttes i kommunen. Det ville være for omfattende, hvis alle områder skulle medtages, men beslutningsniveauet inden for de mest centrale kerneopgaver er taget med.

 

I vedhæftede forslag til en opdateret delegationsplan er de foreslåede ændringer markeret med rødt. I indledningen er også det vedtagne Kodeks for Byrådets samspil og Retningslinjer og principper for underskrift af dokumenter medtaget.

 

Vedrørende Økonomiudvalget:

I midten af juni 2017 trådte en ændring af planloven i kraft, som muliggør differentierede høringsperioder og delegationsniveau for store, mellem og små lokalplaner. På Byrådsmødet den 27. november 2017 besluttede man følgende høringsperioder og delegationsniveau:

 

Igangsættelse af plan

Vedtagelse af forslag til plan

Offentlig høring

Vedtagelse af endelig plan

A-lokalplan

PMK

Byrådet

8 uger

Byrådet

B-lokalplan

PMK

PMK

4 uger

PMK eller Administrationen

C-lokalplan

PMK

Administrationen

2 uger

Administrationen

 

I forhold til B-lokalplaner vedtages disse af Plan-, Miljø- og Klimaudvalget eller administrationen. Administrationen vedtager B-lokalplaner, hvis der ikke kommer nogen kritiske høringssvar under den offentlige høring. Indkommer der ét eller flere kritiske høringssvar forelægges sagen for Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.

 

Byrådets beslutning på mødet den 27. november 2017 indebærer, at A-lokalplaner nævnes under Økonomiudvalgets område, medens B- og C-lokalplaner nævnes i delegationsplanen under Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.

 

Der er også indføjet bestemmelser vedrørende beredskabsloven og persondataloven, idet Økonomiudvalget varetager kommunens interesser i Nordsjællands Brandvæsen, ligesom Økonomiudvalget har den umiddelbare forvaltning af kommunens egne interne IT-forhold, herunder IT-sikkerhedspolitikken.

 

Der er oprettet to tekniske udvalg og følgende områder er lagt i Infrastruktur- og Teknikudvalget: trafik, veje, havne (bortset fra Nivå havn), mobildækning og digital infrastruktur og kommunens tilsyns-, myndigheds- og planlægningsopgaver vedrørende spildevand, affald, varme og vandforsyningsområdet.

 

Vedrørende Plan-, Miljø- og Klimaudvalget:

Under Plan-, Miljø- og Klimaudvalget er lagt den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på bygge-, miljø-, plan-, klima- og naturområdet. Der er indføjet et afsnit om B- og C-lokalplaner, jf. omtale ovenfor, ligesom der er foretaget en lang rette tilføjelser/sletninger som følge af ændret lovgivning, f.eks. et nyt bygningsreglement 2018, ligesom Regionen har overtaget myndighedsbehandlingen af råstoftilladelser, jf. råstofloven.

 

Det foreslås endvidere, at beslutninger om at forbyde fortsat drift eller forlange en virksomhed fjernet i forbindelse med krav om ophør af ulovlige forhold, fremover skal forelægges udvalget til afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens § 69, og ikke som nu besluttes af administrationen.

 

Vedrørende Infrastruktur og Teknikudvalget:

Efter styrelsesvedtægten varetager Infrastruktur og Teknikudvalget kommunens tilsyns-, myndigheds- og planlægningsopgaver vedrørende spildevands-, affalds-, varme- og vandforsyningsområdet. Endvidere varetager udvalget kommunens interesser i Fredensborg Forsyning og andre forsyningsselskaber, ligesom udvalget varetager kommunens interesser i Nordsjællands Park og Vej.

 

Der er indsat afsnit under udvalget vedrørende beslutninger på Nordsjællands Park og Vejs område og forsyningsområdet vedrørende kommunens interesser i selskaberne.

Hidtil har BBR – Bygnings- og Boligregistret været det officielle adresseregister. Adressedelen er imidlertid nu udskilt og lagt over i et nyt selvstændigt register DAR (Danmarks Adresse Register), jf. ny adresselov.

 

Byrådet er adressemyndighed og fastsætter alle vejnavne og adresser. Adresseloven er i delegationsplanudkastet foreslået placeret under Infrastruktur og Teknikudvalget, hvor blandt andet fastsættelse af vejnavne besluttes af udvalget.  Loven om registrering af ejendomsoplysninger ligger fortsat under Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.

 

Efter styrelsesvedtægten har Økonomiudvalget den umiddelbare forvaltning af ”bortforpagtning af grundarealer og udlejning af kommunens faste ejendomme, dog bortset fra boliger til ældre”. Efter styrelsesvedtægten har Infrastruktur og Teknikudvalget fået den umiddelbare forvaltning af drift, vedligeholdelse og udlejning af kommunensgrønne områder, bortset fra de opgaver, der ved denne vedtægt er henlagt under et andet udvalg eller de drifts- og vedligeholdelsesarbejder, som er overdraget til NSPV.

 

Infrastruktur og Teknikudvalget har således kompetencen til at udleje grønne arealer, i det omfang Økonomiudvalget eller andre udvalg ikke har kompetencen.

 

Administrationen foreslår, at ansvarsfordelingen mellem Økonomiudvalget og Infrastruktur og Teknikudvalget vedrørende udlejning af kommunens grønne arealer tager udgangspunkt i, at lejlighedsudlejninger af grønne arealer (engangsudlejninger eller udlejninger over kort tid) f.eks. til arrangementer på Fredtoften eller Bjerre Strand, eller udleje af arealer som har status af vejarealer, henhører under Infrastruktur og Teknikudvalget. Derimod har Økonomiudvalget ansvaret for udlejning af arealer på lejekontrakter af længere varighed, eller hvor brugen af arealet har en særlig politisk interesse.

 

I den forbindelse foreslås det også, at administrationen får kompetencen til at tage stilling til udlån og udlejning af grønne arealer (som ikke har status af vejarealer), når lejestørrelsen er under 25.000 kr. pr. udlejning/arrangement.

 

Vedrørende Børn og Skoleudvalget:

Det er foreslået, at kompetencen til at indgå aftaler om drift af private fritidshjem, drift af selvejende fritidshjem og drift af selvejende klubtilbud fremadrettet lægges i Børn- og Skoleudvalget. Endvidere at udvalget også fremadrettet får kompetencen til at beslutte revision af eksisterende driftsoverenskomster med selvejende institutioner.

 

Endvidere er der indsat en bestemmelse om, at administrationen behandler klager over skolens håndtering af konkrete klager over mobning.

 

Endelig er det præciseret, at udpegning til ungdomsskolebestyrelsen foretages af Byrådet, jf. udpegningen på Byrådets konstituerende møde.

 

Vedrørende Fritids- og Idrætsudvalget:

Det foreslås, at kompetencen til at inddrage tilladelser til at benytte kommunale lokaler delegeres til administrationen. Omvendt foreslås det, at beslutninger om at undlade at imødekomme nye ansøgninger om lokaletilskud, hvis der kan anvises et egnet offentligt lokale, træffes i Fritids- og Idrætsudvalget.

 

Det foreslås også, at bestemmelsen om leje af idrætsfaciliteter slettes og i stedet medtages i et særskilt fastsat regelsæt vedrørende dette.

 

Henvisningerne til pensionisttilskud udgår, at de ikke eksisterer længere. 

 

Vedrørende Kulturudvalget

Der er indsat bestemmelser om, at Kunstrådet foretager indstillinger vedrørende indkøb og placering af kunst i det offentlige rum.

 

Det foreslås, at fastsættelse af standardtakster for rejsetilskud til venskabsbysamarbejdet fremadrettet besluttes i Kulturudvalget.

 

Vedrørende Social- og Seniorudvalget:

Området med særlig støtte til børn og unge, og herunder også PPR, er flyttet til Social- og Seniorudvalget, der i forvejen har det øvrige specialområde.

 

Herudover er det præciseret i en ny bestemmelse, at udvalget fastsætter regler for tilskud efter puljen for frivilligt, sociale arbejde (§ 18-midler).

 

Det foreslås endelig, at Kommunale anvisnings- og godkendelsesordninger fortsat besluttes i Byrådet, men at administrationen får kompetencen til at forlænge sådanne kommunale anvisnings- og godkendelsesordninger.

 

Vedrørende Udvalget for Borgerservice, Arbejdsmarked og Erhverv:

Sociale ydelser til enkeltpersoner er flyttet fra Social- og Seniorudvalget til Borgerservice-, Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget. Udvalget fastsætter rådighedsbeløb i forbindelse med udbetaling af enkeltydelser, men administrationen tillægges kompetencen vedrørende betalingen af de enkelte ydelser til borgerne.

 

Udvalget har fået den umiddelbare forvaltning af den borgerrettede digitalisering, herunder selvbetjeningsløsninger, ligesom udvalget har ansvaret for indsatsen vedrørende socialt bedrageri og kontrol med udbetaling af rette ydelser. Der er derfor i delegationsplanen under udvalget givet administrationen en kompetence til at fritage borgere fra digital post og undtagelse for digital selvbetjening.

 

Det foreslås, at beslutning om at indgå i et fælleskommunalt callcenter træffes i udvalget.

 

Generelt:

Som udgangspunkt skal alle ændringer i delegationsplanen godkendes af Byrådet. Det er imidlertid uhensigtsmæssigt, hvis allerede besluttede delegationer og lovændringer m.v. skal afvente en byrådsbehandling, før delegationsplanen kan ajourføres hermed. Det foreslås derfor, at administrationen igen bemyndiges til at foretage mindre redaktionelle ændringer, som ikke medfører ændringer i Byrådets og udvalgenes kompetenceområder.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Styrelsesloven, styrelsesvedtægten, særlovgivning og almindelige kommunalretlige retsgrundsætninger.

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Delegationsplanen 2018 – 2021 vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Indstilling

 1. At Byrådet godkender forslag til delegationsplan
 2. At Byrådet bemyndiger administrationen til at foretage mindre redaktionelle ændringer i delegationsplanen, forudsat at rettelserne ikke medfører ændringer i Byrådets og udvalgenes kompetenceområder

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 22-05-2018

Økonomiudvalget besluttede, at sagen sendes til behandling i fagudvalgene.

Nr.99 - Udkast til delegationsplan 2018 - 2021

Sagsnr.: 18/5666

 
Kristian Hegaard (B), Charlotte Bie (I)

Beslutningstema

Forslag til opdateret delegationsplan forelægges til godkendelse.

Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 22. maj 2018, at sagen sendes til de relevante fagudvalg for bemærkninger i forhold til eget udvalg.

De foreslåede ændringer er markeret med rødt i det vedhæftede bilag.

Det indstilles, at fagudvalgene drøfter og anbefaler administrationens indstilling.

Sagen forelægges herefter for Økonomiudvalget og Byrådet.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Administrationen har udarbejdet et forslag til en opdateret delegationsplan på baggrund af den nye styrelsesvedtægt. Delegationsplanen angiver fordelingen af beslutningskompetence mellem administrationen, de stående udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet.

 

Som udgangspunkt er der tale om en videreførelse af delegationsplanen for 2014 – 2017 og forslaget følger de tidligere principper og praksis. En del sager skal behandles i Byrådet, men hovedprincippet er, at der så vidt muligt er delegeret kompetence til administrationen, de stående udvalg og Økonomiudvalget. Hvor lovgivningen skaber et meget lille råderum for at foretage et politisk skøn, er beslutningskompetencen oftest delegeret til administrationen for en hurtig og smidig sagsbehandling af hensyn til borgerne og erhvervslivet.

 

Delegationsplanen er ikke udtømmende for alle beslutninger og afgørelser, som besluttes i kommunen. Det ville være for omfattende, hvis alle områder skulle medtages, men beslutningsniveauet inden for de mest centrale kerneopgaver er taget med.

 

I vedhæftede forslag til en opdateret delegationsplan er de foreslåede ændringer markeret med rødt. I indledningen er også det vedtagne Kodeks for Byrådets samspil og Retningslinjer og principper for underskrift af dokumenter medtaget.

 

Vedrørende Økonomiudvalget:

I midten af juni 2017 trådte en ændring af planloven i kraft, som muliggør differentierede høringsperioder og delegationsniveau for store, mellem og små lokalplaner. På Byrådsmødet den 27. november 2017 besluttede man følgende høringsperioder og delegationsniveau:

 

Igangsættelse af plan

Vedtagelse af forslag til plan

Offentlig høring

Vedtagelse af endelig plan

A-lokalplan

PMK

Byrådet

8 uger

Byrådet

B-lokalplan

PMK

PMK

4 uger

PMK eller Administrationen

C-lokalplan

PMK

Administrationen

2 uger

Administrationen

 

I forhold til B-lokalplaner vedtages disse af Plan-, Miljø- og Klimaudvalget eller administrationen. Administrationen vedtager B-lokalplaner, hvis der ikke kommer nogen kritiske høringssvar under den offentlige høring. Indkommer der ét eller flere kritiske høringssvar forelægges sagen for Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.

 

Byrådets beslutning på mødet den 27. november 2017 indebærer, at A-lokalplaner nævnes under Økonomiudvalgets område, medens B- og C-lokalplaner nævnes i delegationsplanen under Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.

 

Der er også indføjet bestemmelser vedrørende beredskabsloven og persondataloven, idet Økonomiudvalget varetager kommunens interesser i Nordsjællands Brandvæsen, ligesom Økonomiudvalget har den umiddelbare forvaltning af kommunens egne interne IT-forhold, herunder IT-sikkerhedspolitikken.

 

Der er oprettet to tekniske udvalg og følgende områder er lagt i Infrastruktur- og Teknikudvalget: trafik, veje, havne (bortset fra Nivå havn), mobildækning og digital infrastruktur og kommunens tilsyns-, myndigheds- og planlægningsopgaver vedrørende spildevand, affald, varme og vandforsyningsområdet.

 

Vedrørende Plan-, Miljø- og Klimaudvalget:

Under Plan-, Miljø- og Klimaudvalget er lagt den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på bygge-, miljø-, plan-, klima- og naturområdet. Der er indføjet et afsnit om B- og C-lokalplaner, jf. omtale ovenfor, ligesom der er foretaget en lang rette tilføjelser/sletninger som følge af ændret lovgivning, f.eks. et nyt bygningsreglement 2018, ligesom Regionen har overtaget myndighedsbehandlingen af råstoftilladelser, jf. råstofloven.

 

Det foreslås endvidere, at beslutninger om at forbyde fortsat drift eller forlange en virksomhed fjernet i forbindelse med krav om ophør af ulovlige forhold, fremover skal forelægges udvalget til afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens § 69, og ikke som nu besluttes af administrationen.

 

Vedrørende Infrastruktur og Teknikudvalget:

Efter styrelsesvedtægten varetager Infrastruktur og Teknikudvalget kommunens tilsyns-, myndigheds- og planlægningsopgaver vedrørende spildevands-, affalds-, varme- og vandforsyningsområdet. Endvidere varetager udvalget kommunens interesser i Fredensborg Forsyning og andre forsyningsselskaber, ligesom udvalget varetager kommunens interesser i Nordsjællands Park og Vej.

 

Der er indsat afsnit under udvalget vedrørende beslutninger på Nordsjællands Park og Vejs område og forsyningsområdet vedrørende kommunens interesser i selskaberne.

Hidtil har BBR – Bygnings- og Boligregistret været det officielle adresseregister. Adressedelen er imidlertid nu udskilt og lagt over i et nyt selvstændigt register DAR (Danmarks Adresse Register), jf. ny adresselov.

 

Byrådet er adressemyndighed og fastsætter alle vejnavne og adresser. Adresseloven er i delegationsplanudkastet foreslået placeret under Infrastruktur og Teknikudvalget, hvor blandt andet fastsættelse af vejnavne besluttes af udvalget.  Loven om registrering af ejendomsoplysninger ligger fortsat under Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.

 

Efter styrelsesvedtægten har Økonomiudvalget den umiddelbare forvaltning af ”bortforpagtning af grundarealer og udlejning af kommunens faste ejendomme, dog bortset fra boliger til ældre”. Efter styrelsesvedtægten har Infrastruktur og Teknikudvalget fået den umiddelbare forvaltning af drift, vedligeholdelse og udlejning af kommunensgrønne områder, bortset fra de opgaver, der ved denne vedtægt er henlagt under et andet udvalg eller de drifts- og vedligeholdelsesarbejder, som er overdraget til NSPV.

 

Infrastruktur og Teknikudvalget har således kompetencen til at udleje grønne arealer, i det omfang Økonomiudvalget eller andre udvalg ikke har kompetencen.

 

Administrationen foreslår, at ansvarsfordelingen mellem Økonomiudvalget og Infrastruktur og Teknikudvalget vedrørende udlejning af kommunens grønne arealer tager udgangspunkt i, at lejlighedsudlejninger af grønne arealer (engangsudlejninger eller udlejninger over kort tid) f.eks. til arrangementer på Fredtoften eller Bjerre Strand, eller udleje af arealer som har status af vejarealer, henhører under Infrastruktur og Teknikudvalget. Derimod har Økonomiudvalget ansvaret for udlejning af arealer på lejekontrakter af længere varighed, eller hvor brugen af arealet har en særlig politisk interesse.

 

I den forbindelse foreslås det også, at administrationen får kompetencen til at tage stilling til udlån og udlejning af grønne arealer (som ikke har status af vejarealer), når lejestørrelsen er under 25.000 kr. pr. udlejning/arrangement.

 

Vedrørende Børn og Skoleudvalget:

Det er foreslået, at kompetencen til at indgå aftaler om drift af private fritidshjem, drift af selvejende fritidshjem og drift af selvejende klubtilbud fremadrettet lægges i Børn- og Skoleudvalget. Endvidere at udvalget også fremadrettet får kompetencen til at beslutte revision af eksisterende driftsoverenskomster med selvejende institutioner.

 

Endvidere er der indsat en bestemmelse om, at administrationen behandler klager over skolens håndtering af konkrete klager over mobning.

 

Endelig er det præciseret, at udpegning til ungdomsskolebestyrelsen foretages af Byrådet, jf. udpegningen på Byrådets konstituerende møde.

 

Vedrørende Fritids- og Idrætsudvalget:

Det foreslås, at kompetencen til at inddrage tilladelser til at benytte kommunale lokaler delegeres til administrationen. Omvendt foreslås det, at beslutninger om at undlade at imødekomme nye ansøgninger om lokaletilskud, hvis der kan anvises et egnet offentligt lokale, træffes i Fritids- og Idrætsudvalget.

 

Det foreslås også, at bestemmelsen om leje af idrætsfaciliteter slettes og i stedet medtages i et særskilt fastsat regelsæt vedrørende dette.

 

Henvisningerne til pensionisttilskud udgår, at de ikke eksisterer længere. 

 

Vedrørende Kulturudvalget

Der er indsat bestemmelser om, at Kunstrådet foretager indstillinger vedrørende indkøb og placering af kunst i det offentlige rum.

 

Det foreslås, at fastsættelse af standardtakster for rejsetilskud til venskabsbysamarbejdet fremadrettet besluttes i Kulturudvalget.

 

Vedrørende Social- og Seniorudvalget:

Området med særlig støtte til børn og unge, og herunder også PPR, er flyttet til Social- og Seniorudvalget, der i forvejen har det øvrige specialområde.

 

Herudover er det præciseret i en ny bestemmelse, at udvalget fastsætter regler for tilskud efter puljen for frivilligt, sociale arbejde (§ 18-midler).

 

Det foreslås endelig, at Kommunale anvisnings- og godkendelsesordninger fortsat besluttes i Byrådet, men at administrationen får kompetencen til at forlænge sådanne kommunale anvisnings- og godkendelsesordninger.

 

Vedrørende Udvalget for Borgerservice, Arbejdsmarked og Erhverv:

Sociale ydelser til enkeltpersoner er flyttet fra Social- og Seniorudvalget til Borgerservice-, Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget. Udvalget fastsætter rådighedsbeløb i forbindelse med udbetaling af enkeltydelser, men administrationen tillægges kompetencen vedrørende betalingen af de enkelte ydelser til borgerne.

 

Udvalget har fået den umiddelbare forvaltning af den borgerrettede digitalisering, herunder selvbetjeningsløsninger, ligesom udvalget har ansvaret for indsatsen vedrørende socialt bedrageri og kontrol med udbetaling af rette ydelser. Der er derfor i delegationsplanen under udvalget givet administrationen en kompetence til at fritage borgere fra digital post og undtagelse for digital selvbetjening.

 

Det foreslås, at beslutning om at indgå i et fælleskommunalt callcenter træffes i udvalget.

 

Generelt:

Som udgangspunkt skal alle ændringer i delegationsplanen godkendes af Byrådet. Det er imidlertid uhensigtsmæssigt, hvis allerede besluttede delegationer og lovændringer m.v. skal afvente en byrådsbehandling, før delegationsplanen kan ajourføres hermed. Det foreslås derfor, at administrationen igen bemyndiges til at foretage mindre redaktionelle ændringer, som ikke medfører ændringer i Byrådets og udvalgenes kompetenceområder.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Styrelsesloven, styrelsesvedtægten, særlovgivning og almindelige kommunalretlige retsgrundsætninger.

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Delegationsplanen 2018 – 2021 vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Indstilling

 1. At Byrådet godkender forslag til delegationsplan
 2. At Byrådet bemyndiger administrationen til at foretage mindre redaktionelle ændringer i delegationsplanen, forudsat at rettelserne ikke medfører ændringer i Byrådets og udvalgenes kompetenceområder

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 22-05-2018

Økonomiudvalget besluttede, at sagen sendes til behandling i fagudvalgene.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 29-05-2018

 

Anbefaler administrationens indstilling med følgende ændringer:

 • side 20 (planloven kapitel 6 - planers tilvejebringelse): A-lokalplaner bør medtages, så det kan ses, at BR træffer beslutning om dem (på samme måde som det fremgår at byrådet træffer afgørelse efter lovens kap. 6a)
 • side 22 (naturbeskyttelsesloven kapitel 6 Fredninger): indsigelser mod fredningsforslag bør besluttes i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (som næsten alt andet om fredninger) 
 • side 29 (vandløbsloven kapitel 2) større eller principielle sager om ændring af vands naturlige afløb bør besluttesi Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (som næsten alle andre større eller principielle sager efter vandløbsloven).
 • side 33 Plan for bekæmpelse af bjørneklo flyttes fra udvalg til administration.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 29-05-2018

Indstillingen godkendt.

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 30-05-2018

Fraværende: Kristian Hegaard (B), Charlotte Bie (I)

 

Administrationens indstilling blev fulgt.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 31-05-2018

Indstillingen godkendt.

Nr.100 - Sager på vej til Kulturudvalget

Sagsnr.: 16/1985

 
Kristian Hegaard (B), Charlotte Bie (I)

Beslutningstema

Der orienteres om sager på vej til Kulturudvalget.

Sagsfremstilling og økonomi

På alle Kulturudvalgsmøder behandles indkomne ansøgninger til Kulturpuljen. Kulturpuljen har ingen frister, og alle ansøgninger vil blive behandlet løbende. En opdateret status på Kulturpuljen vil også blive fremlagt til orientering på alle udvalgsmøder.


21. august
Drøftelse af kulturbegrebet og udviklingen af kulturen i Fredensborg Kommune - en proces over flere møder (drøftelse)
Årets Motiv (beslutning)

Revision af vedtægter for Fredensborg Musikskole (beslutning)

Fredensborg Musikskoles virke (orientering)

Museum Nordsjælland – årsregnskab (orientering)

Evaluering af 4. maj (orientering)
Retningslinjer for tilskud fra pulje til liv i bymidterne (beslutning)
Akademiraadets 20 anbefalinger til et skønnere Danmark (orientering)

 

11. september og fremover
Pejlemærker for fremtidens Biblioteker (beslutning)

Kulturpakker (beslutning)
Driftsaftale med Nivaagaard Teglværks Ringovn (beslutning)
Driftsaftale med Fredensborg Lokalhistoriske Museum (beslutning)
Driftsaftale med Nivaagaards Malerisamling (beslutning)
Fejring af Danmarks Befrielse 2019 (beslutning)
Kulturpris 2018 – udpegning af vinder (beslutning)

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Kulturudvalget.

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 30-05-2018

Fraværende: Kristian Hegaard (B), Charlotte Bie (I)

 

Orienteringen blev taget til efterretning

Nr.101 - Meddelelser fra formanden

Sagsnr.: 16/1992

 
Kristian Hegaard (B), Charlotte Bie (I)

Beslutningstema

Formanden og udvalgsmedlemmerne afgiver meddelelser til udvalget.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Kulturudvalget.

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 30-05-2018

Fraværende: Kristian Hegaard (B), Charlotte Bie (I)

 

Formanden orienterede om at der den 7. juni 2018 afholdes en ekstraordinær generalforsamling i Foreningen for Kulturhuset Fredensborg Gl. Bio.

Nr.102 - Meddelelser fra administrationen

Sagsnr.: 16/1993

 
Kristian Hegaard (B), Charlotte Bie (I)

Beslutningstema

Administrationen orienterer om aktuelle sager.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Kulturudvalget.

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 30-05-2018

Fraværende: Kristian Hegaard (B), Charlotte Bie (I)

 

Administrationen orienterede om dato for indvielsen af Egedal byens hus, som bliver den 16. august.

Orienteringen blev taget til efterretning.