Nr.91 - Mødelokaler på Nivå Bibliotek - status

Sagsnr.: 17/23424

 
Kristian Hegaard (B), Charlotte Bie (I)

Beslutningstema

Kulturudvalget orienteres om status for etablering af mødelokaler på Nivå Bibliotek.

Sagsfremstilling og økonomi

I forbindelse med Budgetvedtagelsen for 2018, besluttede Byrådet, at der skal etableres to mødelokaler på Nivå Bibliotek til brug fra efteråret 2018. Ejendomscenteret har indsendt en ansøgning om byggetilladelse, da der skal ske nogle væsentlige ændringer i indretningen af Nivå Bibliotek. Samtidig med det formelle arbejde omkring byggetilladelsen har Ejendomscenteret sammen med biblioteket lavet planer for indretning af de to lokaler.

Indretning

Der etableres ét rum på ca. 50 m2 med mulighed for at afholde møder for ca. 12-20 personer alt efter opstilling med og uden borde. Desuden etableres et andet rum på ca. 67 m2, som vil kunne anvendes til ca. 50 personer alt efter opstilling med og uden borde. Begge rum vil kunne anvendes samtidigt. Det store rum vil blive udstyret med projektor og lærred samt borde og stole. Rummene vil primært blive adskilt fra det øvrige bibliotek med glaspartier for at sikre så meget lys i lokalerne som muligt.

Adgang til mødelokalerne sker gennem bibliotekets hovedindgang, og der vil dermed være adgang for handicappede. Der vil være adgang til toiletter, nødudgang og kaffeautomat, men ikke til køkken. Biblioteket vil være lukket for almindelig brug, når der er adgang til mødelokalerne mandag til fredag kl. 18.00-22.00 og på lørdage kl. 13.00-17.00.

Når lokalerne kan tages i brug laves aftale med vagtfirma, som sikrer korrekt aflåsning efter brugerne.

Tidplan

Datoen for ibrugtagning kendes endnu ikke, da der ikke er modtaget svar på ansøgning om byggetilladelse, ligesom det tager tid at få specialfremstillet væggene i glas. Det forventes dog, at ibrugtagning kan finde sted ultimo 2018.

Så snart den endelige dato for ibrugtagning kendes, vil alle foreninger blive gjort bekendt med denne nye mulighed og derefter få mulighed for at booke lokalerne via det kommunale bookingsystem. Der vil blive afholdt en officiel indvielse af lokalerne, men rammerne for arrangementet er endnu ikke fastlagt.

Økonomi

Der er i budgettet bevilget 400.000 kr., som anvendes til de bygningsmæssige ændringer, indretning af lokalerne med det nødvendige IT-udstyr samt indkøb af ekstra overvågning. Der er desuden bevilget 20.000 kr. til de nødvendige driftsudgifter herunder betaling for en vagt.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

 

Kompetence

Kulturudvalget.

Kommunikation

På hjemmeside og ved annonce bliver borgerne gjort opmærksom på de nye muligheder.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 30-05-2018

Fraværende: Kristian Hegaard (B), Charlotte Bie (I)

 

Orienteringen blev taget til efterretning.