02-05-2018 kl. 17:30
Lilletrommen

Medlemmer

Ulla Hardy-Hansen (C)

Carsten Nielsen (A)

Tinne Borch Jacobsen (V)

Kristian Hegaard (B)

Bettina Bové

Afbud

Carsten Wulff (V)

Charlotte Bie (I)

Nr.71 - Træffetid

Carsten Wulff (V), Charlotte Bie (I)

Beslutningstema

Karsten Bech Nielsen har foretræde i forbindelse med sagen ”Forslag til skulpturpark ved Lergravssøerne” med sagsnummeret 76.

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 02-05-2018

Karsten Bech Nielsen har ved foretræde i forbindelse med sag 76 vedr. en skulpturpark ved Lergravssøerne orienteret om tankerne bag forslaget

Nr.72 - Godkendelse af dagsorden

Carsten Wulff (V), Kristian Hegaard (B), Charlotte Bie (I)

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 02-05-2018

Godkendt med følgende bemærkninger:

Punkterne vedrørende den Kulturstrategiske drøftelse udskydes til møde den 21. august.

Arbejdet med Bibliotekspejlemærker påbegyndes i eftersommeren 2018.

Nr.73 - Samarbejde med Copenhagen Phil

Sagsnr.: 17/26635

 
Carsten Wulff (V), Charlotte Bie (I)

Beslutningstema

Der orienteres om Copenhagen Phils aktiviteter i Fredensborg Kommune i 2018.

Musikchef ved Copenhagen Phil, Uffe Savery, samt producent ved Copenhagen Phil, Agnete Skibsted, deltager på mødet og fremlægger perspektiver for et muligt fremtidigt samarbejde efter 2018.

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet bevilgede på mødet d. 29. januar et tilskud på 125.000 kr. i 2018 til Copenhagen Phil.


Administrationen har herefter mødtes med Copenhagen Phil og talt om indhold for en samarbejdsaftale, herunder hvilke aktiviteter Copenhagen Phil kan deltage i i 2018.

 

Copenhagen Phil har allerede afholdt nytårskoncert i NKK-hallen d. 11. januar samt en Musik Med Mere-koncert i NKK-hallen d. 7. april. Sidstnævnte koncert indebar også et samarbejde mellem musikere fra Copenhagen Phil og Fredensborg Musikskole, idet elever fra musikskolen spillede med i orkesteret under dele af koncerten.

 

Herudover har administrationen aftalt med Copenhagen Phil, at orkesteret stiller med et ensemble på ni musikerne til indvielsen af Egedal Byens Hus d. 16. august.

Administrationen undersøger i skrivende stund muligheden for, at Copenhagen Phil kan deltage med et mindre ensemble til Kulturudvalgets kulturkonference i efteråret ligesom man er ved at undersøge muligheden for et musikalsk indslag på Byrådets budgetseminar i august.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Kulturudvalget.

Indstilling

 1. At Kulturudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 02-05-2018

Orienteringen blev taget til efterretning.

Nr.74 - Byrådets arbejdsgrundlag 2018-2021

Sagsnr.: 18/8477

 
Charlotte Bie (I), Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

Borgmesteren og udvalgsformændene har, på et seminar den 16. marts 2018, drøftet udkast til et politisk arbejdsgrundlag for Byrådet, de næste fire år. Med baggrund i drøftelserne på seminaret er arbejdsgrundlaget nu klar til en videre politisk drøftelse i alle fagudvalg mhp vedtagelse på Byrådets møde i maj.

Økonomiudvalget drøfter udkastet ”Det vil Byrådet arbejde for - 2018-2021” med udgangspunkt i Borgmesterens og Kommunaldirektørens præsentation af arbejdsgrundlaget.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Udarbejdelsen af et politisk arbejdsgrundlag giver Byrådet et arbejdsredskab, der sætter en samlet ledelsesretning for kommunens hovedopgaver. Arbejdsgrundlaget vil dermed være Byrådets fælles referenceramme, når der udvikles politikker og besluttes indsatser.

Arbejdsgrundlaget skal skabe ”Et godt hverdagsliv for borgere i alle generationer” og hviler på følgende holdninger:

-         Bygninger er ikke bare mursten, men danner rammen om fællesskabet og velfærden for børn, unge, ældre og borgere med behov for støtte. Planerne i Fremtidens Fredensborg Kommune skaber rammerne om det gode hverdagsliv, hvad enten det handler om at nytænke bygninger og byrums funktioner, skabe rekreative naturområder, trygge boligområder eller god infrastruktur

 

-         Den nære velfærd sætter borgernes behov og livssituation i centrum med et vedvarende fokus på borgerens ressourcer, potentialer, relationer og netværk. De unge generationers muligheder skal sikres gennem en langsigtet investering i faglige læringsmiljøer og sammenhængende indsatser  

 

-         Kommunen er en central aktør, når det kommer til at skabe et bæredygtigt samfund, f.eks. i arbejdet med at nytænke den grønne omstilling.  

 

Arbejdsgrundlagets opbygning

Arbejdsgrundlaget er opbygget i en form, der gør det overskueligt og læsevenligt. Arbejdsgrundlaget bevæger sig formmæssigt væk fra de mere traditionelle notater i retning af et mere enkelt design og sproget er nutidigt og direkte uden brug af fagtekniske begreber.  

Arbejdsgrundlaget består indholdsmæssigt af et forord, en strategisk ramme for, hvordan Byrådet vil arbejde med arbejdsgrundlaget samt otte pejlemærker, der på tværs af udvalg og organisationen folder Byrådets holdninger og ambitioner ud.

 

Sådan vil vi arbejde

Arbejdsgrundlaget realiseres gennem en tydelig strategisk ramme for arbejdet. For det første er udgangspunktet en økonomisk ansvarlighed og en stram økonomistyring, der skaber plads til investeringer. Derudover skal ressourcerne i lokalsamfundet aktiveres, både gennem struktureret inddragelse og dialog og et engageret medborgerskab. Endvidere skal nye løsninger og opfindelser, ikke mindst inden for den teknologiske udvikling, udnyttes, der hvor det er muligt.

For at arbejde struktureret og systematisk med borgerinddragelse har Borgmester og udvalgsformænd på seminaret den 16. marts 2018 besluttet, at der udarbejdes en vejledning for borgerinddragelse, som anvendes i forbindelse med de projekter, hvor borgerinddragelse er på tale.  

 

De otte pejlemærker

Pejlemærkerne er udarbejdet med udgangspunkt i Byrådets eksisterende vedtagne politikker samt budgetforliget.  Alle pejlemærker er opbygget efter samme skabelon, bestående af to sider. Den første side indeholder tre-fire punkter, som beskriver Byrådets holdninger og ambitioner. Den anden side indeholder tre til fem konkrete indsatser, der skal arbejdes med i den kommende byrådsperiode. De otte pejlemærker er:

 

1. Det er sejt at være dygtig - alle børn har mulighed for læring og trivsel

Fagudvalg: BSU, BAEU, SSU, PMK.

Politikområder: Skole, Unge og Medborgerskab, Børn, Udsatte Børn og Unge, Beskæftigelse, Sundhed og Frivillighed, Kommunale Ejendomme, Anlæg.

 

2. Livskvalitet i hverdagen - et ældreliv med muligheder

Fagudvalg: SSU, PMK.

Politikområder: Pleje og Omsorg, Sundhed og Frivillighed, Kommunale Ejendomme, Anlæg.

 

3. Du kan mere end du tror - det gode liv med fysisk handicap eller sociale udfordringer

Fagudvalg: SSU, BAEU.

Politikområder: Handicap og Socialpsykiatri, Udsatte Børn og Unge, Beskæftigelse. 

 

4. Bygninger og byrum skaber liv - gode rammer for fællesskab og tryghed

Fagudvalg: PMK, ITU, FIU og KU.

Politikområder: Anlæg, Kommunale Ejendomme, Veje og Trafik, Fritid og Idræt.

 

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd - muligheder på tværs af generationer

Fagudvalg: ITU, KU, SSU.

Politikområder: Kultur, Fritid og Idræt, Sundhed og Frivillighed

 

6. Det skal være nemt og sikkert at komme frem - en sammenhængende infrastruktur

Fagudvalg: ITU, PMK.

Politikområder: Veje og Trafik.

 

7. Oplevelser og erhverv som udviklingsmotor - kommunens virksomheder og turisme skaber udvikling

Fagudvalg: BAEU, ITU, PMK, KU.

Politikområder: Erhverv og Turisme, Veje og Trafik, Kultur.

 

8. Bæredygtighed og miljø - vejen frem. Vi bygger fremtidens grønne byer.

Fagudvalg: PMK, ITU

Politikområder: Natur og Miljø, Kommunale Ejendomme, Veje og Trafik.

 

Byrådets daglige arbejde med arbejdsgrundlaget

Med et fælles arbejdsgrundlag sikres en referenceramme for Byrådets indsatser og initiativer. Byrådet realiserer arbejdsgrundlaget gennem det daglige politiske arbejde, f.eks. ved at anvende arbejdsgrundlaget i udarbejdelsen af politikker og strategier samt i relation til fagudvalgenes konkrete politiske sager. Det er udvalgsformand og næstformands ansvar at sikre, at politiske drøftelser og sager tager sit udgangspunkt i arbejdsgrundlaget. Det er administrationens ansvar at understøtte dette arbejde, herunder også at bistå fagudvalgene med at sikre koordinering og sammenhæng mellem indsatser og fagområder.

Byrådet gives løbende en status på realiseringen af arbejdsgrundlaget.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Kompetence

Kulturudvalget.

Kommunikation

Arbejdsgrundlaget offentliggøres på kommunens hjemmeside og introduceres for kommunens ledere og MED-udvalg. Der vil løbende blive fulgt op med historier, der fortæller om realiseringen af de konkrete indsatser og initiativer. 

 

Indstilling

 1. At Kulturudvalget, med udgangspunkt i Formanden/Næstformandens og direktørens præsentation, drøfter ”Det vil Byrådet arbejde for - 2018-2021”, med henblik på en udtalelse til Byrådet i maj 2018.

 

 1. At Kulturudvalget drøfter udvalgets videre skridt med udmøntningen af arbejdsgrundlaget i 3. kvartal 2018.

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 02-05-2018

Udvalget drøftede arbejdsgrundlaget og udtrykker tilfredshed med, at det understøtter de områder Kulturudvalget har fokus på.

Nr.75 - Kulturstrategisk drøftelse

Sagsnr.: 18/8155

 
Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

Henover en række temadrøftelser på kulturudvalgets møder, drøftes ønsker og forventninger til kulturen i Fredensborg Kommune på længere sigt. Kulturudvalget vil tage fat på den første drøftelse.

Sagsfremstilling og økonomi

Første temadrøftelse: ”Fælles drøftelse: Hvad er kultur i Fredensborg Kommune? Hvad vil vi med den?”

 • Rammer for kulturen i Fredensborg Kommune i dag v. direktør Lina Thieden
 • 1:1-dialog: Hvad er kulturliv for dig?
 • Fælles dialogproces henover spørgsmålene: Hvilket mærke ønsker kulturudvalget at sætte på Fredensborg Kommune de næste fire år? Hvad ønsker udvalget særligt at fremme og hvordan? Hvad bidrager et veludviklet kommunalt kulturtilbud også til? Hvilke innovative og kreative partnere kan vi forestille os at samarbejde med og hvordan vil Kulturudvalget lykkes med dette?

 

Efterfølgende temadrøftelser vil særskilt behandle udviklingspotentialerne for de områder, der i dag ligger under kulturudvalgets ressort, jf. nedenstående grafik. Ambitionen er en formuleret kulturstrategisk retning for de næste 4 år.

Bevilling

 

Kompetence

Kulturudvalget.

Indstilling

 1. Sagen drøftes.

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 16-04-2018

Udvalget besluttede at udsætte drøftelsen til mødet den 2. maj.

 

Der er fra Seniorrådet modtaget en kommentar vedr. Den Kulturstrategiske drøftelse.

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 02-05-2018

Udvalget besluttede at udsætte sagen til mødet den 21. august 2018.

Nr.76 - Forslag til skulpturpark ved Lergravssøerne

Sagsnr.: 18/9951

 
Charlotte Bie (I), Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

Der skal tages stilling til forslag fra gruppen ”Nivå Skulpturpark” vedrørende en skulpturpark omkring Lergravssøerne i Nivå.

Sagsfremstilling og økonomi

En gruppe af borgere i Nivå er gået sammen i Facebookgruppen ”Nivå Skulpturpark”, der støtter idéen om en skulpturpark omkring Lergravssøerne i Nivå. Gruppen er startet af tovholder Karsten Bech Nielsen, der har indsendt forslaget til Kulturudvalgets behandling.

 

En projektbeskrivelse (bilag 1) og ansøgningsskema (bilag 2) er vedhæftet sagen som bilag.

 

Baggrund

Fritids- og Idrætsudvalget har besluttet, at Lergravsområdet i Nivå skal udvikles i samarbejde med borgere og foreninger, der selv skal være med til at definere, hvad området omkring Lergravssøerne skal rumme. Arbejdet med helhedsplanen for Lergravsområdet begyndte den 22. januar 2018, hvor det første arbejdsmøde blev afholdt. Arbejdsgruppen er bredt repræsenteret med skoler, institutioner, naboer, børnefamilier og andre brugere med særinteresse for området.

På baggrund af arbejdsgruppens forslag laver kommunens eksterne rådgiver en skitse til en helhedsplan. Denne plan kvalificeres på tværs af foreninger og borgere samt internt hos kommunens fagfolk.

På arbejdsgruppens møde den 3. marts 2018 blev idéen omkring en skulpturpark diskuteret. Idéen indgik i første udkast til helheldsplanen, men blev valgt fra, da der fra arbejdsgruppens side ikke var opbakning til projektet. Der blev foreslået et kompromis på mødet, hvor eventuelle installationer i området bliver udført af kunstnere, men dette forslag bakker ansøger ikke op om.

I arbejdsgruppen lægges der vægt på, at det primære formål med Lergravsområdet er, at bevare det naturrige område i kombination med bedre mulighed for oplevelse, leg, læring og ophold for Nivås borgere.

Gruppen ”Nivå Skulpturpark” har derfor besluttet at fremsende forslaget om Skulpturparken til Kulturudvalget. Ansøgers motivation for at præsentere forslaget omkring en skulpturpark er, at ansøger ikke er enig i de tiltag, man i arbejdsgruppen har planlagt at etablere i forbindelse med udvikling af området ved Lergravssøerne.

Ansøger skriver i sin ansøgning:
De andre lergravstiltag (legepladser, stier, platforme osv.) er desværre bare mere af samme skuffe, som man allerede har etableret i Vibo-projektet og tilfører derfor ikke nye værdier, oplevelser, dynamik eller turister til Nivå. Det giver ikke mening at etablere de samme løsninger på hver sin side af banelegemet”.

 

Skulpturpark i Nivå

Gruppen ”Nivå Skulpturpark” foreslår, at der etableres en skulpturpark eller skulptursti ved Lergravssøerne i Nivå. Ansøger har i sin projektbeskrivelse (bilag 1) illustreret den 1,6 km lange skulptursti omkring Spejdersøen ved Lergravssøerne i Nivå. Ansøger forestiller sig, at man starter med at opsætte en skulptur ad gangen, hvorfor skulpturstien løbende kan evalueres og tilrettes. Når der er tilpas mange skulpturer, vil arbejdet med skiltning og formidling af skultpurparken begynde.
 

Ansøger forestiller sig, at skulpturparken skal være en multikulturel park, der afspejler de mange kulturer, der befinder sig i Nivå. Der vil derfor kunne opsættes skulpturer fra forskellige kontinenter. Ansøger foreslår, at skulpturerne kan udvælges i regi af Fredensborg Kommunes Kunstfond.

Skulpturerne skal ifølge ansøger finansieres ved hjælp af fundraising. Fredensborg Kommunes fundraiser vil i givet fald skulle involveres i projektet, da der ikke søges om økonomiske midler fra f.eks. Kulturpuljen til skulpturerne. Lykkes det ikke at fundraise midler til skulpturerne, vil skulpturparken skulle finansieres på anden vis. 

Gruppen ”Nivå Skulpturpark” er en Facebookgruppe med over 270 medlemmer. Det er uvist, hvor mange af disse medlemmer, der aktivt støtter idéen. Ansøger foreslår, at han kan hjælpe med at fundraise midler til skulpturerne, og at han vil være behjælpelig med at finde frivillige, der kan hjælpe med projektet.

 

Hvad søges der om?

Ansøger beder Fredensborg Kommune om principgodkendelse, tilladelse og etablering af en skulpturpark i Nivå, ud fra nedenstående  5 punkter:

1)     Kulturudvalgets principgodkendelse af skulpturstien.

2)     Tilladelse til etablering af skulpturstien gennem Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.

3)     Fundraising til hver skulptur. Der skal afsættes ressourcer til, at kommunens fundraiser kan indgå i projektet.

4)     Etablering af skiltning og formidling af skulpturstien. Forventet omkostning: 30.000 kr.

5)     Årlig pleje af skulpturer ved Nordsjælland Vej & Park. Forventet omkostning: 6.000 kr. årligt.

Ved Kulturudvalgets behandling af denne sag, skal der tages stilling til, hvorvidt man ønsker en skulpturpark ved Lergravssøerne i Nivå. Vælger Kulturudvalget at støtte projektet, skal ansøgningen forelægges for Plan-, Miljø- og Klimaudvalget. Fredensborg Kommune ejer grunden, og kompetencen til at give den endelige tilladelse til skulpturparken er med baggrund i Delegationsplanen tillagt Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.

Vælger Kulturudvalget at principgodkende projektet og Plan-, Miljø- og Klimaudvalget giver tilladelse til skulpturparken, vil administrationen på et kommende udvalgsmøde udarbejde en sag, der beskriver de nærmere økonomiske konsekvenser samt en tidsplan for projektet.

Herudover nævner ansøger, at de trafikale forhold også skal overvejes: vil skulpturparken skabe mere trafik, og skal der dermed oprettes flere parkeringsmuligheder?

Gruppen ”Nivå Skulpturpark” har ikke selv midler til etablering af skulpturparken, hvorfor alle udgifter vil skulle dækkes af Fredensborg Kommune. Det vil ligeledes være Fredensborg Kommune, der vil eje og have ansvaret for skulpturerne.

 

Administrationens bemærkninger

Administrationen bemærker, at der er en række forhold, der må overvejes i behandlingen af sagen:

-         Idéen om en skulpturpark kolliderer med arbejdsgruppens øvrige idéer bl.a. om et stisystem rundt om Lergravssøerne.

-         Det er på nuværende tidspunkt over 270 medlemmer i Facebookgruppen ”Nivå Skulpturpark”. Det er uvist, hvor mange af disse medlemmer der aktivt støtter idéen, og hvor mange af medlemmerne der blot følger siden af interesse.

-         Der er ikke afsat midler til medfinansiering af skulpturerne. Projektet er derfor afhængigt af, at der kan fundraises midler til alle skulpturer. De fleste fonde er dog betinget af en kommunal medfinansiering

-         Der skal afsættes de nødvendige ressourcer således at kommunens fundraiser kan indgå i planlægning af projektet

-         Der skal afsættes midler til vedligeholdelse, eventuel opsætning af ekstra toiletter i området samt til forsikring af skulpturerne.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Kulturudvalget.

Indstilling

 1. At Kulturudvalget tager stilling til, hvorvidt man ønsker at der arbejdes videre med en skulpturpark ved Lergravssøerne i Nivå.

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 02-05-2018

Udvalget finder ikke anledning til, at der arbejdes videre med en skulpturpark ved Lergravssøerne.

Nr.77 - Etablering af offentlige toiletter ved Fredensborg Bio

Sagsnr.: 18/10020

 
Charlotte Bie (I), Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

Kulturudvalget skal afgive udtalelse angående etablering af offentlige toiletter i Fredensborg Bio.

Sagsfremstilling og økonomi

I forbindelse med udviklingen af projektet, ”Den Grønne Slotsby”, arbejdes der med en plan om at nedlægge det nuværende ishus, Slotsgade 2 og etablere et nyt ishus på den anden side af Slotsgade, på hjørnet mellem Kejserensvej og Jernbanegade. Det nuværende ishus ejes af Unilever, der har forpagtet det ud.

I samme forbindelse er der behov for at finde en anden placering til de offentlige toiletter, der i dag befinder sig i kælderen under den nuværende ishus.

Administrationen foreslår på denne baggrund, at der etableres nye offentlige toiletter i Fredensborg Bio. Planen er nærmere bestemt at omdanne de nuværende depotrum i kælderen under Fredensborg Bios forhal til 2 toiletter, der alene skal anvendes af Fredensborg Bios brugere. Der etableres så offentlig adgang i dagtimerne til Bios nuværende 5 toiletter, der ligesom tekøkkenet bevares. Der vil ikke være offentlig adgang til tekøkkenet. De offentlige toiletter vil naturligvis også kunne anvendes af Fredensborg Bios brugere.

Administrationen vil på mødet fremlægge en tegning, der viser den nærmere placering og udformning af toiletområderne.

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet vil senere i maj måned skulle behandle det samlede projekt, ”Den Grønne Slotsby”.

Da flytningen af toiletterne, som beskrevet, vil være et ikke uvæsentligt element i det projekt, der skal forelægges, bør Kulturudvalget, der på udvalgsniveau står for den daglige drift af Fredensborg Bio, fremkomme med en udtalelse specifikt i forhold til etablering af offentlige toiletter i Fredensborg Bio, således at udvalgets udtalelse er til rådighed for de øvrige udvalg og Byrådet, der skal tage stilling til det samlede projekt. Omkostningerne til etablering af de offentlige toiletter er den del af det samlede projektforslag og økonomien medtages derfor i de udvalg og Byråd, der skal tage stilling til det samlede projektforslag.

Administrationen bemærker, at flytningen af toiletterne har været drøftet med Kulturhusets (Fredensborg Bios) bestyrelse på et møde den 9. april 2018. Bestyrelsen gav her udtryk for bekymring for negativ påvirkning af mulighederne for husets daglige brugere, hvis konsekvensen af indretningen af de offentlige toiletter, vil blive, at man kun kan komme til mødelokalet i kælderen fra trappen bag scenen (sydgavlen). Bestyrelsen ønskede endvidere det nuværende tekøkken opretholdt, eventuelt med en anden placering.

Administrationen har i sit forslag bestræbt sig på at tage højde for bestyrelsens bemærkninger. Således lægger administrationen nu op til, at tekøkkenet skal bevares, ligesom administrationen arbejder på en løsning, der bl.a. kan styre de forskellige låse i området, således at Bios brugere har fuld adgang til hele huset som hidtil, mens offentligheden kun har adgang til de offentlige toiletter i disses åbningstid.

Bevilling

Intet at bemærke.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Kompetence

Kulturudvalget

Indstilling

at udvalget afgiver udtalelse i overensstemmelse med sagsfremstillingen.

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 02-05-2018

Udvalget udtaler, at etablering af offentlige toiletter vil styrke brugen af Kulturhuset.

Nr.78 - Driftsaftaler med Fredensborg Kommunes kulturinstitutioner

Sagsnr.: 18/5015

 
Charlotte Bie (I), Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

Der orienteres om den kommende proces for driftsaftaler mellem Fredensborg Kommune og kulturinstitutioner.

Sagsfremstilling og økonomi

Administrationen vil i efteråret 2018 fremlægge udkast til driftsaftaler mellem Fredensborg Kommune og de selvejende eller foreningsdrevne kulturinstutioner i kommunen. Det drejer sig om Nivaagaards Malerisamling, Nivaagaards Teglværks Ringovn,  Museum Nordsjælland og Fredensborg Lokalhistoriske Museum.

Fredensborg Kommune yder et større årligt driftstilskud, og på nuværende tidspunkt foreligger der ikke en skriftig aftale om, hvad driftstilskuddet indebærer.

Det vil være i både den pågældende institutions og Fredensborg Kommunes interesse, at der indgås en skriftlig aftale mellem de to parter.

Kulturministeriet udgav i 2011 redegørelsen ”God ledelese i selvejende kulturinstitutioner”, som indeholder en række anbefalinger til driften af selvejende kulturinstitutioner. Anbefalingerne henvender sig i sagens natur hovedsageligt til ledelsen og bestyrelsen i selvejende kulturinstutioner, men forholdet mellem den selvejende kulturinstitution og tilskudsyder nævnes også.

Her fremgår det:

En institution, der modtager driftstilskud fra det offentlige, bliver i en vis udstrækning omfattet af regler og normer, der gælder i den offentlige sektor. Jo større det offentlige tilskud er, og jo større det offentlige tilskuds andel af institutionens budget er, jo mere omfattende er den offentlige tilskudsyders krav og forventninger til institutionen.

Bestyrelsen og direktionen i en institution, der modtager tilskud fra det offentlige, bør derfor have klarhed over sit forhold til hovedtilskudsyder, for eksempel staten eller en eller flere kommuner samt eventuelle andre tilskudsydere.


Nogle helt centrale spørgsmål er bl.a.:

• Hvilke krav og forventninger har tilskudsyder til institutionen?

• Hvilke betingelser, rettigheder og forpligtelser er der forbundet med tilskuddet fra det offentlige?

Kulturministeriets tilskudslov fastlægger krav, der gælder alle selvejende institutioner, der modtager driftstilskud fra ministeriet. En kommunal tilskudsyder kan ligeledes stille krav i forbindelse med ydelsen af kommunale tilskud.

Redegørelsen er  vedlagt denne sag som bilag. (bilag 1)
 

Udarbejdelse af driftsaftalerne vil ske i tæt dialog med de pågældende institutioner, og det er ikke som udgangspunkt hensigten, at driftsaftalerne skal medføre ændringer i forventningerne til de selvejende kulturinstutioner i Fredensborg Kommune.

 

Administrationen forventer, at fremlægge udkast til driftsaftaler med de pågældende institutioner på Kulturudvalgets møder i september og oktober.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Kulturudvalget.

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 02-05-2018

Orienteringen blev taget til efterretning.

Nr.79 - Nivaagaards Malerisamling - godkendelse af årsregnskab 2017

Sagsnr.: 18/10030

 
Charlotte Bie (I), Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

Nivaagaards Malerisamlings årsregnskab 2017 fremlægges til godkendelse.

Sagsfremstilling og økonomi

Nivaagaards Malerisamling har fremsendt museets årsregnskab for 2017.

Årsregnskabet indeholder også bestyrelsens beretning, som fremhæver de vigtigste begivenheder i 2017.

 

Fredensborg Kommune har som hovedtilskudsyder tilsynspligt med Nivaagaards Malerisamling og skal derfor godkende museets årsregnskab og herefter indsende godkendelse til Slots- og Kulturstyrelsen.

 

Årsregnskabet er vedlagt sagen som bilag (bilag 1).

 

Af årsregnskabet fremgår det, at museet gik ud af 2017 med et mindre underskud på 59.847 kr. Museet har bl.a. haft øgede omkostninger, da museet har gennemført en mindre ombygning af kontorlokalerne for at huse to nye medarbejdere. Hertil kommer et generelt øget fokus på museets bygning og installationer, som har medført en langsigtet vedligeholdelsesplan for museet. En del af de bygningsrelaterede omkostninger, f.eks. overgang til LED-pærer, vil på sigt medføre besparelser, fremgår det af årsberetningen.

 

Af årsberetningen fremgår det også, at 2017 generelt var et godt for Nivaagaards Malerisamling med 47.905 gæster, som besøgte udstillingerne Storm P., Ditlev Blunck, Immanuel Ibsen og Dansk Guldalder x 2 – Ordrupgaard besøger Nivaagaards Malerisamling.

Herudover har museet med støtte fra Fredensborg Kommune udstillet trykte, historiske fotografier af det gamle Nivå og museets stifter Johannes Hage.

 

Ny museumsdirektør
I årsberetningen fremhæver museet direktørskiftet som en af de store begivenheder i 2017. Museumsdirektør Michael Bjørn Nellemann opsagde i november 2016 sin stilling efter knap seks år som direktør for museet. Mag. art i Kunsthistorie Andrea Rygg Karberg tiltrådte som ny museumsdirektør for Malerisamlingen d. 1. juni 2017.

 

Øget kommunalt drifttilskud
Byrådet besluttede med budgetforliget 2017-2020 at øge driftstilskuddet med 2,3 mio. kr., således at Nivaagaards Malerisamling fremover modtager et kommunalt driftstilskud på 4.185.000 kr. årligt. Det er over en fordobling af det kommunale tilskud i forhold til 2016.

Det øgede driftstilskud har museet bl.a. brugt til at ansatte to nye medarbejdere. Pr. 15. juni ansatte museet en museumsforvalter og pr. 1. december en undervisningsansvarlig med henblik på at øge museets fokus på skoletjeneste og familiearrangementer. 

 

Administrationens bemærkninger
Administrationen bemærker, at Nivaagaards Malerisamlings årsregnskab ikke giver anledning til yderligere kommentarer og indstiller derfor, at årsregnskabet godkendes.

Kompetence

Kulturudvalget.

Kommunikation

Efter godkendelse sender Fredensborg Kommune besked om godkendelsen til Slots- og Kulturstyrelsen.

Indstilling

 1. At Nivaagaards Malerisamlings årsregnskab for 2017 godkendes.

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 02-05-2018

Udvalget godkendte årsregnskabet.

Nr.80 - Kulturpuljen 2018 - status

Sagsnr.: 17/24444

 
Charlotte Bie (I), Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

Oversigt over Kulturpuljen 2018 fremlægges til orientering.

Sagsfremstilling og økonomi

Status for Kulturpuljen 2018

Det oprindelige budget for Kulturpuljen 2018 var 835.000 kr. inkl. 200.000 kr. i merbevilling i forbindelse med budgetforliget 2018-2021.

 

Budgettet er dog efterfølgende blevet nedskrevet med 155.000 kr., som følge af Kulturudvalgets beslutning på udvalgsmødet d. 12. september 2017 om overførsel af faste tilskud til kommunens kulturhuse samt pleje af udearealer ved Højsager Mølle fra Kulturpuljen til separate konti.

 

Det korrigerede budget for Kulturpuljen 2018 er derfor 680.000 kr.

 

Hertil kommer forventet overførsel af ubrugte midler fra Kulturpuljen 2017 på 247.000 kr. Byrådet godkendte overførsel af ubrugte midler på mødet d. 3. april.

Kulturudvalget har allerede bevilget kr. til nye aktiviteter i 2018. Der er derfor pr. dags dato 260.975 kr. tilbage i Kulturpuljen 2018 til Kulturudvalgets disposition på dette møde.


Sager med konsekvenser for Kulturpuljen til behandling på dette møde:

 

Ansøger

Aktivitet

Ansøgt (kr.)

Indstilling (kr.)

Musikteatergruppen

Ragnarock

Samarbejdsprojekt med unge i Brasilien

30.000

-

Nivaagaards Malerisamling

Halloween

30.000

10.000

I alt

 

60.000

-

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Kulturudvalget.

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 02-05-2018

Orienteringen blev taget til efterretning.

Nr.81 - Nivaagaards Malerisamling - tilskud til Halloween

Sagsnr.: 18/9995

 
Charlotte Bie (I), Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

Der skal tages stilling til ansøgning fra Nivaagaards Malerisamling om tilskud på 30.000 kr. fra Kulturpuljen 2018 til afholdelse af Halloween for børnefamilier lørdag d. 27. oktober 2018.

Sagsfremstilling og økonomi

Nivaagaards Malerisamling ansøger om tilskud til afholdelse af et Halloween-arrangement for børnefamilier lørdag d. 27. oktober. Museet forventer, at 200 gæster deltager i Halloween på museet.

En projektbeskrivelse for arrangementet er vedlagt denne sag som bilag. (bilag 1)

I ansøgningen skriver Nivaagaards Malerisamling:

 

”Med denne event ønsker vi at bygge videre på den store succes fra vores halloweenarrangement i 2017, og de gode erfaringer og oplevelser vi havde med de besøgende børn og deres ”gæster”. Med fulde huse til græskarudskæring om dagen og 189 små modige spøgelser på museet om aftenen til omvisning, omfavnede og inkluderede vi alle aldre. Denne succes skal gentages i år med et endnu stærkere program. Der vil være halloweenværksted med vores huskunstner om dagen, og om aftenen vil vi endnu en gang forvandle museet til et spøgelseshus, hvor en skuespiller bringer gys og grin til museet.”

 

Nivaagaards Malerisamling ønsker at gøre eventen gratis for børnefamilier, og søger derfor tilskud fra Kulturpuljen til at gennemføre arrangementet. Ved museets påskeevent oplevede museet, at når et barn kan tage en ledsager gratis med på museet, tiltrækker det mange førstegangsbesøgende, som ellers ikke ville have opsøgt museet.

 

Af ansøgningen fremgår det:

Vi mener derfor, at projektet er velegnet til, at Fredensborg Kommunes Kulturpulje ”køber” arrangementet som et kulturelt tilbud til kommunens borgere. Nivaagaards Malerisamling vil naturligvis modtage ethvert bidrag med stor taknemmelighed og vil søge en måde at dække de resterende udgifter på som museets egenfinansiering.

 

Udgifter

Beløb (kr.)

Plakatproduktion og tryk af plakat
Løn til kunstner i værkstedet
Løn til spøgelse – skuespiller
Materialer til værksted
Materialer til spøgelsesmuseum
Indkøb af græskar

4.000
7.000
7.000
5.000
5.000
2.000

Udgifter i alt

30.000

Indtægter

 

 

 

Indtægter i alt

0

Ansøgt Kulturpuljen

30.000

 

Administrationen bemærker, at Nivaagaards Malerisamling med budgetforliget 2017-2020 fra 2017 fik forøget driftstilskuddet med 2,3 mio. kr., således at Nivaagaards Malerisamling fremover vil modtage et kommunalt driftstilskud på 4.185.000 kr. årligt.

 

Administrationen bemærker, at ansøgningen falder indenfor retningslinjerne for tilskud fra Kulturpuljen, men på baggrund af Nivaagaards Malerisamlings forhøjede driftstilskud indstiller administrationen, at der bevilges et tilskud på 10.000 kr. til arrangementet.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Kulturudvalget.

Kommunikation

I henhold til retningslinjerne for tilskud fra Kulturpuljen skal ansøger i sit

markedsføringsmateriale gør opmærksom på, at Kulturudvalget i Fredensborg Kommune er

bidragsyder.

Indstilling

 1. At der bevilges et tilskud på 10.000 kr. til Nivaagaards Malerisamling fra Kulturpuljen 2018 til afholdelse af Halloween.

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 02-05-2018

Udvalget besluttede at bevilge 10.000 kr. i tilskud.

Nr.82 - Musikteatergruppen Ragnarock - tilskud til samarbejdsprojekt med unge i Brasilien

Sagsnr.: 18/10021

 
Charlotte Bie (I), Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

Der skal tages stilling til ansøgning fra Musikteatergruppen Ragnarock om tilskud på 30.000 kr. fra Kulturpuljen 2018 til et samarbejdsprojekt med unge i Brasilien.

Sagsfremstilling og økonomi

Musikteatergruppen Ragnarock uddyber sin ansøgning i den vedhæftede ansøgning med projektbeskrivelse, som er vedlagt sagen som bilag. (Bilag 1)

 

Af ansøgningen fremgår det, at projektet er en opfølgning på Ragnarocks besøg i Bahia i Brasilien i 2000. Nu har foreningen i et års tid arbejdet på en opfølgning. Ragnarocks leder, Joachim Clausen, har været i Bahia og mødtes med Bahias kulturministerium, som meget gerne vil gentage arrangementet fra 2000 i en opdateret udgave.


I ansøgningen beskriver Ragnarok besøget i Bahia i 2000 således:

Kort fortalt gik det ud på, at vi sammen med en lokal ungdomsgruppe besøgte en række mindre byer uden for delstatshovedstaden Salvador. Den pågældende by dækkede udgifterne til vores og vores brasilianske samarbejdsgruppes transport samt gav os noget at spise. Både den danske og brasilianske gruppe medbragte en forestilling, som blev spillet for et publikum i byen. Desuden stillede byen selv op med et kulturprogram. Projektet fik navnet Zig-Zag Cultural. Planen er nu 18 år senere at genbruge ideen med de byer, der nu har prioritet i Bahias kulturpolitik.”
 

Videre i ansøgningen skriver Ragnarock, at der deltager i alt 15 unge fra Ragnarock samt tre ledere, som ikke får løn under turen. Ragnarock medbringer den helt nye forestilling ”Undertow”. ”Undertow” vil også blive spillet på Kulturstationen i Humlebæk og måske også i Kulturhuset Fredensborg Gl. Bio.

Der er en deltagerbetaling for de unge på 10.000 kr. hver.

Budgettet for projektet ser således ud:

 

Udgifter

Beløb (kr.)

Fly DK-Brasilien
Honorar + fly Francis Pardeilhan
Transport (Bus) Sao Paulo-Salvador
Indkvartering
Forplejning
Forsikring
Diverse 

160.000
30.000
50.000
45.000
25.000
10.000
10.000

Udgifter i alt

330.000

Indtægter

 

Egenfinansering
Evt. indtægter fra andre kommuner eller fonde

260.000
40.000

Indtægter i alt

300.000

Ansøgt Kulturpuljen

30.000

 

Administrationen bemærker, at ansøgningen ikke som udgangspunkt lever op til retningslinjerne for tilskud fra Kulturpuljen, idet aktiviteten ikke finder sted i Fredensborg Kommune. Hertil kommer, at der ikke kan søges tilskud til rejser, transport, forplejning osv.
 

Musikteatergruppen Ragnarock fik i 2013 et tilskud fra Kulturpuljen 2013 på 30.000 kr. til projektet ”Youth as Creators”, i 2014 et tilskud på 50.000 kr. til ungdomsteaterprojektet Fenris samt et tilskud i 2015 på 10.000 kr. til honorering af udenlandske gæstelærere i forbindelse med foreningens 40 års jubilæum.

 

Til trods for at ansøgningen fra Musikteatergruppen Ragnarock ikke lever op til retningslinjerne for tilskud fra Kulturpuljen, anbefaler administrationen dog, at Kulturudvalget drøfter sagen med henblik på et eventuelt mindre tilskud på 5-10.000 kr. for at udvise kommunal opbakning til projektet.

Projektet lever op til retningslinjerne for tilskud fra Kulturpuljen ved at være en aktivitet, der dels profilerer og synliggør Fredensborg Kommune samt fremmer børn og unges deltagelse i kulturlivet. Hertil kommer, at Ragnarock efter besøget i Bahia vil spille sin forestilling ”Undertow” i Fredensborg Kommune.

Administrationen indstiller på den baggrund, at Kulturudvalget drøfter sagen.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Kulturudvalget.

Kommunikation

I henhold til retningslinjerne for tilskud fra Kulturpuljen skal ansøger i sit

markedsføringsmateriale gør opmærksom på, at Kulturudvalget i Fredensborg Kommune er

bidragsyder.

Indstilling

 1. At Kulturudvalget drøfter sagen.

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 02-05-2018

Udvalget besluttede at bevilge 15.000 kr.

Nr.83 - Sager på vej til Kulturudvalget

Sagsnr.: 16/1985

 
Charlotte Bie (I), Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

Der orienteres om sager på vej til Kulturudvalget.

Sagsfremstilling og økonomi

På alle Kulturudvalgsmøder behandles indkomne ansøgninger til Kulturpuljen. Kulturpuljen har ingen frister, og alle ansøgninger vil blive behandlet løbende. En opdateret status på Kulturpuljen vil også blive fremlagt til orientering på alle udvalgsmøder.

 

30. maj

Fortsat drøftelse af kulturbegrebet og udviklingen af kulturen i Fredensborg Kommune - en proces over flere møder (drøftelse)

Kulturpakker (beslutning)

Kulturpris 2018 (beslutning)

Status for etablering af mødelokaler på Nivå Bibliotek (orientering)


21. juni
Temamøde for Kulturudvalget om pejlemærker for bibliotekerne

21. august
Kulturkonference 2018 (beslutning)
Pejlemærker for fremtidens Biblioteker (beslutning)

Årets Motiv (beslutning)
Revision af vedtægter for Fredensborg Musikskole (beslutning)

Fredensborg Musikskoles virke (orientering)

Museum Nordsjælland – årsregnskab (orientering)

 

11. september og fremover
Driftsaftale med Nivaagaard Teglværks Ringovn (beslutning)
Driftsaftale med Fredensborg Lokalhistoriske Museum (beslutning)
Driftsaftale med Nivaagaards Malerisamling (beslutning)
Fejring af Danmarks Befrielse 2019 (beslutning)

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Kulturudvalget.

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 02-05-2018

Orienteringen blev taget til efterretning.

Temamødet den 21. juni rykkes til et tidspunkt i efteråret 2018.

Nr.84 - Meddelelser fra formanden

Sagsnr.: 16/1992

 
Charlotte Bie (I), Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

Formanden og udvalgsmedlemmerne afgiver meddelelser til udvalget.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Kulturudvalget.

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 02-05-2018

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Nr.85 - Meddelelser fra administrationen

Sagsnr.: 16/1993

 
Charlotte Bie (I), Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

Administrationen orienterer om aktuelle sager.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Kulturudvalget.

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 02-05-2018

Administrationen gjorde opmærksom på følgende:

 • 4. maj arrangement ved Ringovnen kl. 17.00
 • De nye regler for foretræde

Udvalget tog orienteringen til efterretning.