Nr.78 - Driftsaftaler med Fredensborg Kommunes kulturinstitutioner

Sagsnr.: 18/5015

 
Charlotte Bie (I), Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

Der orienteres om den kommende proces for driftsaftaler mellem Fredensborg Kommune og kulturinstitutioner.

Sagsfremstilling og økonomi

Administrationen vil i efteråret 2018 fremlægge udkast til driftsaftaler mellem Fredensborg Kommune og de selvejende eller foreningsdrevne kulturinstutioner i kommunen. Det drejer sig om Nivaagaards Malerisamling, Nivaagaards Teglværks Ringovn,  Museum Nordsjælland og Fredensborg Lokalhistoriske Museum.

Fredensborg Kommune yder et større årligt driftstilskud, og på nuværende tidspunkt foreligger der ikke en skriftig aftale om, hvad driftstilskuddet indebærer.

Det vil være i både den pågældende institutions og Fredensborg Kommunes interesse, at der indgås en skriftlig aftale mellem de to parter.

Kulturministeriet udgav i 2011 redegørelsen ”God ledelese i selvejende kulturinstitutioner”, som indeholder en række anbefalinger til driften af selvejende kulturinstitutioner. Anbefalingerne henvender sig i sagens natur hovedsageligt til ledelsen og bestyrelsen i selvejende kulturinstutioner, men forholdet mellem den selvejende kulturinstitution og tilskudsyder nævnes også.

Her fremgår det:

En institution, der modtager driftstilskud fra det offentlige, bliver i en vis udstrækning omfattet af regler og normer, der gælder i den offentlige sektor. Jo større det offentlige tilskud er, og jo større det offentlige tilskuds andel af institutionens budget er, jo mere omfattende er den offentlige tilskudsyders krav og forventninger til institutionen.

Bestyrelsen og direktionen i en institution, der modtager tilskud fra det offentlige, bør derfor have klarhed over sit forhold til hovedtilskudsyder, for eksempel staten eller en eller flere kommuner samt eventuelle andre tilskudsydere.


Nogle helt centrale spørgsmål er bl.a.:

• Hvilke krav og forventninger har tilskudsyder til institutionen?

• Hvilke betingelser, rettigheder og forpligtelser er der forbundet med tilskuddet fra det offentlige?

Kulturministeriets tilskudslov fastlægger krav, der gælder alle selvejende institutioner, der modtager driftstilskud fra ministeriet. En kommunal tilskudsyder kan ligeledes stille krav i forbindelse med ydelsen af kommunale tilskud.

Redegørelsen er  vedlagt denne sag som bilag. (bilag 1)
 

Udarbejdelse af driftsaftalerne vil ske i tæt dialog med de pågældende institutioner, og det er ikke som udgangspunkt hensigten, at driftsaftalerne skal medføre ændringer i forventningerne til de selvejende kulturinstutioner i Fredensborg Kommune.

 

Administrationen forventer, at fremlægge udkast til driftsaftaler med de pågældende institutioner på Kulturudvalgets møder i september og oktober.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Kulturudvalget.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 02-05-2018

Orienteringen blev taget til efterretning.