Nr.77 - Etablering af offentlige toiletter ved Fredensborg Bio

Sagsnr.: 18/10020

 
Charlotte Bie (I), Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

Kulturudvalget skal afgive udtalelse angående etablering af offentlige toiletter i Fredensborg Bio.

Sagsfremstilling og økonomi

I forbindelse med udviklingen af projektet, ”Den Grønne Slotsby”, arbejdes der med en plan om at nedlægge det nuværende ishus, Slotsgade 2 og etablere et nyt ishus på den anden side af Slotsgade, på hjørnet mellem Kejserensvej og Jernbanegade. Det nuværende ishus ejes af Unilever, der har forpagtet det ud.

I samme forbindelse er der behov for at finde en anden placering til de offentlige toiletter, der i dag befinder sig i kælderen under den nuværende ishus.

Administrationen foreslår på denne baggrund, at der etableres nye offentlige toiletter i Fredensborg Bio. Planen er nærmere bestemt at omdanne de nuværende depotrum i kælderen under Fredensborg Bios forhal til 2 toiletter, der alene skal anvendes af Fredensborg Bios brugere. Der etableres så offentlig adgang i dagtimerne til Bios nuværende 5 toiletter, der ligesom tekøkkenet bevares. Der vil ikke være offentlig adgang til tekøkkenet. De offentlige toiletter vil naturligvis også kunne anvendes af Fredensborg Bios brugere.

Administrationen vil på mødet fremlægge en tegning, der viser den nærmere placering og udformning af toiletområderne.

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet vil senere i maj måned skulle behandle det samlede projekt, ”Den Grønne Slotsby”.

Da flytningen af toiletterne, som beskrevet, vil være et ikke uvæsentligt element i det projekt, der skal forelægges, bør Kulturudvalget, der på udvalgsniveau står for den daglige drift af Fredensborg Bio, fremkomme med en udtalelse specifikt i forhold til etablering af offentlige toiletter i Fredensborg Bio, således at udvalgets udtalelse er til rådighed for de øvrige udvalg og Byrådet, der skal tage stilling til det samlede projekt. Omkostningerne til etablering af de offentlige toiletter er den del af det samlede projektforslag og økonomien medtages derfor i de udvalg og Byråd, der skal tage stilling til det samlede projektforslag.

Administrationen bemærker, at flytningen af toiletterne har været drøftet med Kulturhusets (Fredensborg Bios) bestyrelse på et møde den 9. april 2018. Bestyrelsen gav her udtryk for bekymring for negativ påvirkning af mulighederne for husets daglige brugere, hvis konsekvensen af indretningen af de offentlige toiletter, vil blive, at man kun kan komme til mødelokalet i kælderen fra trappen bag scenen (sydgavlen). Bestyrelsen ønskede endvidere det nuværende tekøkken opretholdt, eventuelt med en anden placering.

Administrationen har i sit forslag bestræbt sig på at tage højde for bestyrelsens bemærkninger. Således lægger administrationen nu op til, at tekøkkenet skal bevares, ligesom administrationen arbejder på en løsning, der bl.a. kan styre de forskellige låse i området, således at Bios brugere har fuld adgang til hele huset som hidtil, mens offentligheden kun har adgang til de offentlige toiletter i disses åbningstid.

Bevilling

Intet at bemærke.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Kompetence

Kulturudvalget

Indstilling

at udvalget afgiver udtalelse i overensstemmelse med sagsfremstillingen.

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 02-05-2018

Udvalget udtaler, at etablering af offentlige toiletter vil styrke brugen af Kulturhuset.