Nr.76 - Forslag til skulpturpark ved Lergravssøerne

Sagsnr.: 18/9951

 
Charlotte Bie (I), Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

Der skal tages stilling til forslag fra gruppen ”Nivå Skulpturpark” vedrørende en skulpturpark omkring Lergravssøerne i Nivå.

Sagsfremstilling og økonomi

En gruppe af borgere i Nivå er gået sammen i Facebookgruppen ”Nivå Skulpturpark”, der støtter idéen om en skulpturpark omkring Lergravssøerne i Nivå. Gruppen er startet af tovholder Karsten Bech Nielsen, der har indsendt forslaget til Kulturudvalgets behandling.

 

En projektbeskrivelse (bilag 1) og ansøgningsskema (bilag 2) er vedhæftet sagen som bilag.

 

Baggrund

Fritids- og Idrætsudvalget har besluttet, at Lergravsområdet i Nivå skal udvikles i samarbejde med borgere og foreninger, der selv skal være med til at definere, hvad området omkring Lergravssøerne skal rumme. Arbejdet med helhedsplanen for Lergravsområdet begyndte den 22. januar 2018, hvor det første arbejdsmøde blev afholdt. Arbejdsgruppen er bredt repræsenteret med skoler, institutioner, naboer, børnefamilier og andre brugere med særinteresse for området.

På baggrund af arbejdsgruppens forslag laver kommunens eksterne rådgiver en skitse til en helhedsplan. Denne plan kvalificeres på tværs af foreninger og borgere samt internt hos kommunens fagfolk.

På arbejdsgruppens møde den 3. marts 2018 blev idéen omkring en skulpturpark diskuteret. Idéen indgik i første udkast til helheldsplanen, men blev valgt fra, da der fra arbejdsgruppens side ikke var opbakning til projektet. Der blev foreslået et kompromis på mødet, hvor eventuelle installationer i området bliver udført af kunstnere, men dette forslag bakker ansøger ikke op om.

I arbejdsgruppen lægges der vægt på, at det primære formål med Lergravsområdet er, at bevare det naturrige område i kombination med bedre mulighed for oplevelse, leg, læring og ophold for Nivås borgere.

Gruppen ”Nivå Skulpturpark” har derfor besluttet at fremsende forslaget om Skulpturparken til Kulturudvalget. Ansøgers motivation for at præsentere forslaget omkring en skulpturpark er, at ansøger ikke er enig i de tiltag, man i arbejdsgruppen har planlagt at etablere i forbindelse med udvikling af området ved Lergravssøerne.

Ansøger skriver i sin ansøgning:
De andre lergravstiltag (legepladser, stier, platforme osv.) er desværre bare mere af samme skuffe, som man allerede har etableret i Vibo-projektet og tilfører derfor ikke nye værdier, oplevelser, dynamik eller turister til Nivå. Det giver ikke mening at etablere de samme løsninger på hver sin side af banelegemet”.

 

Skulpturpark i Nivå

Gruppen ”Nivå Skulpturpark” foreslår, at der etableres en skulpturpark eller skulptursti ved Lergravssøerne i Nivå. Ansøger har i sin projektbeskrivelse (bilag 1) illustreret den 1,6 km lange skulptursti omkring Spejdersøen ved Lergravssøerne i Nivå. Ansøger forestiller sig, at man starter med at opsætte en skulptur ad gangen, hvorfor skulpturstien løbende kan evalueres og tilrettes. Når der er tilpas mange skulpturer, vil arbejdet med skiltning og formidling af skultpurparken begynde.
 

Ansøger forestiller sig, at skulpturparken skal være en multikulturel park, der afspejler de mange kulturer, der befinder sig i Nivå. Der vil derfor kunne opsættes skulpturer fra forskellige kontinenter. Ansøger foreslår, at skulpturerne kan udvælges i regi af Fredensborg Kommunes Kunstfond.

Skulpturerne skal ifølge ansøger finansieres ved hjælp af fundraising. Fredensborg Kommunes fundraiser vil i givet fald skulle involveres i projektet, da der ikke søges om økonomiske midler fra f.eks. Kulturpuljen til skulpturerne. Lykkes det ikke at fundraise midler til skulpturerne, vil skulpturparken skulle finansieres på anden vis. 

Gruppen ”Nivå Skulpturpark” er en Facebookgruppe med over 270 medlemmer. Det er uvist, hvor mange af disse medlemmer, der aktivt støtter idéen. Ansøger foreslår, at han kan hjælpe med at fundraise midler til skulpturerne, og at han vil være behjælpelig med at finde frivillige, der kan hjælpe med projektet.

 

Hvad søges der om?

Ansøger beder Fredensborg Kommune om principgodkendelse, tilladelse og etablering af en skulpturpark i Nivå, ud fra nedenstående  5 punkter:

1)     Kulturudvalgets principgodkendelse af skulpturstien.

2)     Tilladelse til etablering af skulpturstien gennem Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.

3)     Fundraising til hver skulptur. Der skal afsættes ressourcer til, at kommunens fundraiser kan indgå i projektet.

4)     Etablering af skiltning og formidling af skulpturstien. Forventet omkostning: 30.000 kr.

5)     Årlig pleje af skulpturer ved Nordsjælland Vej & Park. Forventet omkostning: 6.000 kr. årligt.

Ved Kulturudvalgets behandling af denne sag, skal der tages stilling til, hvorvidt man ønsker en skulpturpark ved Lergravssøerne i Nivå. Vælger Kulturudvalget at støtte projektet, skal ansøgningen forelægges for Plan-, Miljø- og Klimaudvalget. Fredensborg Kommune ejer grunden, og kompetencen til at give den endelige tilladelse til skulpturparken er med baggrund i Delegationsplanen tillagt Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.

Vælger Kulturudvalget at principgodkende projektet og Plan-, Miljø- og Klimaudvalget giver tilladelse til skulpturparken, vil administrationen på et kommende udvalgsmøde udarbejde en sag, der beskriver de nærmere økonomiske konsekvenser samt en tidsplan for projektet.

Herudover nævner ansøger, at de trafikale forhold også skal overvejes: vil skulpturparken skabe mere trafik, og skal der dermed oprettes flere parkeringsmuligheder?

Gruppen ”Nivå Skulpturpark” har ikke selv midler til etablering af skulpturparken, hvorfor alle udgifter vil skulle dækkes af Fredensborg Kommune. Det vil ligeledes være Fredensborg Kommune, der vil eje og have ansvaret for skulpturerne.

 

Administrationens bemærkninger

Administrationen bemærker, at der er en række forhold, der må overvejes i behandlingen af sagen:

-         Idéen om en skulpturpark kolliderer med arbejdsgruppens øvrige idéer bl.a. om et stisystem rundt om Lergravssøerne.

-         Det er på nuværende tidspunkt over 270 medlemmer i Facebookgruppen ”Nivå Skulpturpark”. Det er uvist, hvor mange af disse medlemmer der aktivt støtter idéen, og hvor mange af medlemmerne der blot følger siden af interesse.

-         Der er ikke afsat midler til medfinansiering af skulpturerne. Projektet er derfor afhængigt af, at der kan fundraises midler til alle skulpturer. De fleste fonde er dog betinget af en kommunal medfinansiering

-         Der skal afsættes de nødvendige ressourcer således at kommunens fundraiser kan indgå i planlægning af projektet

-         Der skal afsættes midler til vedligeholdelse, eventuel opsætning af ekstra toiletter i området samt til forsikring af skulpturerne.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Kulturudvalget.

Indstilling

  1. At Kulturudvalget tager stilling til, hvorvidt man ønsker at der arbejdes videre med en skulpturpark ved Lergravssøerne i Nivå.

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 02-05-2018

Udvalget finder ikke anledning til, at der arbejdes videre med en skulpturpark ved Lergravssøerne.