Nr.30 - Nivå Musiklaug - tilskud til koncert med Heine Hansen Trio

Sagsnr.: 18/746

 

Beslutningstema

Der skal tages stilling til ansøgning fra Nivå Musiklaug om tilskud på 4.500 kr. fra Kulturpuljen 2018 til afholdelse af koncert med Heine Hansen Trio.

Sagsfremstilling og økonomi

Nivå Musiklaug søger om tilskud til en koncert med Heine Hansen Trio, der skal afholdes den 25. februar 2018. Heine Hansen bliver omtalt som en af Nordens største jazzpianister.


Ansøgningsskemaet er vedhæftet sagen som bilag (bilag 1). Et budgetskema er ligeledes vedlagt sagen som bilag (bilag 2).


Ansøger skriver i sin ansøgning:

Nivå Musiklaug har en vision om at skabe kulturel vækst i lokalområdet. Gennem samarbejdet med forskellige aktører ønsker vi at styrke lokalområdets kulturelle profil med en række koncertarrangementer, der skal skabe værdi for lokalsamfundet indadtil samt styrke områdets kulturelle profil udadtil.

 

Vi er interesserede i at sprede vores koncerter som hidtil primært er foregået i Teaterhuset i Nivå. Derfor har vi indgået et samarbejde med Restaurant Lagunen om at afholde en række arrangementer der. Vi vil gerne tilbyde publikum en større oplevelse ved at koncerterne foregår i et hyggeligt spisested.”


Ifølge ansøger står Nivå Musiklaug for alt det musikalske herunder alle udgifter til koncerten, og et eventuelt overskud eller underskud vil også gå til eller blive dækket af Nivå Musiklaug.


Økonomi

 

Ansøger har overfor administrationen oplyst om ændringer i budgettet, der fremgår af skemaet nedenfor.

 

Udgifter

Beløb (kr.)

Honorar til Heine Hansen Trio

10.000

KODA

600

Udgifter i alt

10.600

Indtægter

Beløb (kr.)

Entréindtægter

6.100

Indtægter i alt

6.100

Ansøgt Kulturpuljen i alt

4.500

 

Entréprisen er 130 kr. per person.

 

Administrationens bemærkninger

Administrationen bemærker, at ansøgningen lever op til kriterier for tilskud fra Kulturpuljen og især opfylder kriteriet: ”aktiviteter med professionelt kunstnerisk indhold”. Det indstilles på denne baggrund, at der bevilges et tilskud på 4.500 kr. til Nivå Musiklaug.


Administrationen har i sin anbefaling af støtte til arrangementet lagt afgørende vægt på, at Nivå Musiklaug er en godkendt folkeoplysende forening, og at det er foreningen og ikke Lagunen, der står for musikarrangementet. Det er således Nivå Musiklaug, der afholder alle udgifter og oppebærer alle indtægter vedrørende musikarrangementet, herunder entreindtægterne. Såvel et overskud som et underskud tilfalder/skal afholdes af foreningen. Under disse omstændigheder er det administrationens opfattelse, at kommunen ved at yde støtte til musikarrangementet ikke yder direkte støtte til Lagunen, og at ydelsen af støtten derfor ikke vil være i strid med kommunalfuldmagtsreglerne.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Retningslinjerne for tilskud fra Kulturpuljen.

Kompetence

Kulturudvalget.

Kommunikation

I henhold til retningslinjerne for tilskud fra Kulturpuljen skal ansøger i sit markedsføringsmateriale gøre opmærksom på, at Kulturudvalget er bidragsyder.

Indstilling

  1. At der bevilges et tilskud på 4.500 kr. fra Kulturpuljen 2018 til Nivå Musiklaug.

Beslutning i Kulturudvalget den 31-01-2018

Udvalget valgte ikke at følge administrationens indstilling, da man afviste at yde tilskud til et kommercielt arrangement.