Nr.28 - Orientering om Fredensborg Arkivernes lokalhistoriske arbejde i 2017

Sagsnr.: 17/27631

 

Beslutningstema

Der orienteres om Fredensborg Arkivernes lokalhistoriske arbejde i 2017.

Sagsfremstilling og økonomi

Kulturudvalget orienteres en gang årligt om de lokalhistoriske aktiviteter i regi af Fredensborg Arkiverne.


I løbet af 2017 har en del af arkivets arbejde været allokeret til planlægning og afholdelse af Kulturudvalgets 4. maj-arrangement samt til flytning og oprydning af kommunens kunstdepot, som arkivet overtog ansvaret for i sommeren 2017. Der har derfor været væsentligt færre timer til at varetage arkivets aktiviteter, der i 2017 bl.a. har omfattet:


  1. Formidlingsaktiviteter

Fredensborg Arkiverne arbejder på forskellige måder på at synliggøre arkivet og lokalhistorien. Disse har i 2017 bl.a. omfattet:


Lokalhistoriske fotografier på nettet

Arkivet har fortsat deltaget i det nationale arkivsamarbejde www.arkiv.dk omkring offentliggørelse af især lokalhistoriske fotos.

Igennem samarbejde får arkivet en stor platform, fordi brugerne ikke nødvendigvis skal kende til arkivet for at finde fotos fra kommunen.

Fredensborg Arkivernes andel af fotos er pr. 30.11.2017 21.043 stk. Heraf er 14.122 frit tilgængelige. Der arbejdes fortsat på at offentliggøre de fleste af de resterende fotos, ligesom der arbejdes med at scanne og registrere arkivets fysiske fotos.


Hjemmesiden www.fredensborgarkiverne.dk

I 2017 har arkivet arbejdet videre med at lægge indhold på sin nye hjemmeside. Fokus har ligget på at gøre hjemmesiden levende med skiftende forsider med tilhørende historier.

Der er blevet skrevet en række artikler om spændende personer i kommunens historie.


Facebook

Fredensborg Arkiverne oprettede i slutningen af november sin egen side på Facebook for at opnå større eksponering. Arkivet har endvidere løbende bidraget med fotos til Fredensborg-Humlebæk Lokalhistoriske Forenings facebookside.


TV2 Lorry

I forbindelse med kommunalvalget i november 2017 producerede TV2 Lorry programserien ”En vild historie – på rådhuset”. Fredensborg Arkiverne deltog som en del af afsnittet om Fredensborg Kommune.

 

Workshop om ejendomshistorie

Arkivet oplever en stigende interesse for ejendomshistorie. I den anledning blev der afholdt en workshop om emnet på Humlebæk Bibliotek.


Opslagsværk om ejendomshistorie

I 2016 påbegyndte en af arkivets frivillige arbejdet med at undersøge de historiske ejerforhold på ejendommene i kommunens ejerlav. Disse undersøgelser er fortsat i 2017, hvor der er blevet samarbejdet med forskellige lokale eksperter.

Opslagsværket kan findes på arkivets læsesal og på arkivets hjemmeside, efterhånden som det udarbejdes.


Foredrag om demokrati

Arkivet holdt et foredrag om det lokale demokratis historie for Fredensborg-Humlebæk Lokalhistoriske Forening i efteråret.


Oplevelsesruter i Fredensborg

Fredensborg Arkiverne har deltaget i delprojekt 1B under Den Grønne Slotsby, der omhandler oplevelsesruter i Fredensborg By. Arkivet har bidraget med input til, hvilke historier der skal formidles og udformning af disse historier samt faktatjek af historiske oplysninger.


Trap Danmark

Det topografiske værk Trap Danmark arbejder på at udgive deres 6. udgave. Arkivet har været forfatter på afsnittet om Fredensborg Kommunes historie mellem 1850 og 2007. Endvidere har arkivet bidraget med oplysninger til diverse andre afsnit.


Navngivning af steder

Arkivet er i løbet af 2017 blevet bedt om at bidrage med ideer til navngivning af en sti i Nivå samt til et fremtidigt vejnavn til Allergrunden på Kongevejen 21.


Affredning af ejendomme og nedrivningsansøgninger

I forbindelse med Museum Nordsjællands udarbejdelse af høringssvar i forbindelse med kommuneplan, affredning af ejendomme og nedrivnings- og ombygningsansøgninger på ejendomme, der er tildelt en høj bevaringsværdi, er arkivet blevet bedt om at bidrage med lokalhistorisk viden.


Kulturhistorisk samarbejde

Med afsæt i kommunens kulturstrategi tog Museum Nordsjælland initiativ til at oprette et kulturhistorisk samarbejde med Fredensborg-Humlebæk Lokalhistoriske Forening, Nivaagaard Teglværks Ringovn og Fredensborg Arkiverne. Samarbejdet har i 2017 udmøntet sig i en samling artikler i museets årbog omkring kommunens havnes historie. Arkivet har fortrinsvis bidraget med billedmateriale og korrekturlæsning.2.   Borgerbetjening

Henvendelser til arkivet sker enten ved personligt fremmøde eller gennem mail eller telefonisk kontakt. Mellem den 1.1.2017 og den 30.11.2017 havde arkivet 565 forespørgsler. Måden at optælle henvendelser på er ændret siden 2016 for at give en mere realistisk opgørelse af  mængden af arbejdsopgaver, der er forbundet med betjening af borgere.

 

I lighed med landets andre arkiver har Fredensborg Arkiverne oplevet et mindre fald i antallet af fysiske besøg. Hvor der i januar til november 2016 var 391 besøgende, var tallet i samme periode for 2017 faldet til 343 besøgende. Kontakten med borgerne sker i stigende grad elektronisk.3.   Netværk

I lokalhistorisk regi har Fredensborg Arkiverne deltaget i en række netværk i 2017.

 

Sammenslutningen af Lokalarkiver

Sammenslutningen af Lokalhistoriske Arkiver (SLA) udbyder en række kurser og seminarer for de mindre lokalhistoriske arkiver. Det er endvidere SLA, der står bag www.arkiv.dk.

 

Organisationen Danske Arkiver

Organisationen Danske Arkiver (ODA) organiserer landets større arkiver og udbyder ligesom SLA en række kurser om historiske emner og i arkivdrift. Arkivet har siddet i styregruppen bag planlægning og afholdelse af en fælles arkivkonference i efteråret 2017 med Rigsarkivet, ODA og SLA som arrangører.

 

Lokalhistorisk Kontaktråd

Fredensborg Arkiverne samarbejder formelt med Fredensborg-Humlebæk- og Karlebo Lokalhistoriske Foreninger ved to årlige kontaktrådsmøder.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Kulturudvalget.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Kulturudvalget den 31-01-2018

Orienteringen blev taget til efterretning.