Nr.26 - Opfølgning på anlægsbevilling

Sagsnr.: 17/6458

 

Beslutningstema

Der orienteres om status på anlægsbevilling til Kulturhuset Fredensborg Gl. Bio, og der skal tages beslutning omkring model for teleskoptribune.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Der var i budget 2017 afsat 0,5 mio. kr. til Kulturhuset Fredensborg Gl. Bio. Anlægsbudgettet i biografen er afsat til ”kulturformål til indretning af den gamle biograf i Fredensborg til brug for de lokale foreninger”. Det blev på Kulturudvalgets møde den 5. april 2017 besluttet, hvordan anlægsbevillingen skulle anvendes. På Kulturudvalgets møde den 12. september 2017 blev beslutningerne konkretiseret. Der fremlægges nu en ny status på anlægsbevillingen.


Sagen ”Forslag til udmøntning af anlægsbevilling til Kulturhuset Fredensborg Gl. Bio”, der blev behandlet på Kulturudvalgsmødet den 5. april 2017, er vedhæftet sagen som bilag (bilag 1). Den opfølgende statussag på bevillingen, der blev behandlet på Kulturudvalgets møde den 12. september 2017, er også vedhæftet sagen som bilag (bilag 2).


1. Teleskoptribune, stoleopsats

Der blev afsat en ramme på 300.000 kr. til en stoleopsats. Der er to mulige modeller for stoleopsatser til kulturhuset, som blev diskuteret på Kulturudvalgsmødet den 12. september 2017. Her besluttede Kulturudvalget at udskyde valget af stoletribune. Det skal nu besluttes, hvilken stoletribune man ønsker at sætte i udbud. Alternativt kan Kulturudvalget tage på ekskursion til Hørsholm, hvor Trommen for nylig har erhvervet en stoletribune. 


Model A: Stoletribune med fastgjorte biografstole

Stoletribunen installeres med fastgjorte biografstole, som foreningen Kulturhuset Fredensborg Gl. Bio ønsker. Modellen giver mulighed for cirka 92 siddepladser på tribunen. Farven på stolene vil blive udvalgt af Ejendomscenteret i samarbejde med en arkitekt.

 

Eksempler på stoleopsatsen kan ses i vedhæftede bilag (bilag 3). Her kan stoletribunens funktion ses, når den er henholdsvis helt og delvist kørt ud.

 

Model B: Tribune uden stole

Der opsættes en tribune, hvor kulturhusets Nanna Ditzel stole kan påsættes. Med denne model kan der opsættes cirka 102 stole. I udbuddet understreges det, at firmaet, der skal levere tribunen, skal forpligte sig til også at levere supplerende biografstole indenfor en frist på 3 måneder, hvis man ønsker på et senere tidspunkt at have fastgjorte biografstole. Ved denne model gøres det muligt at afprøve tribunen uden stole, inden man endeligt kan fra- eller tilvælge biografstolene. Et eksempel på tribunen med opsatte Nanna Ditzel stole kan ses i vedhæftede bilag (bilag 4).


Fordelen ved model B uden biografstole vil være, at udgifterne til tribunen vil blive mindre. Hvis man senere tilvælger biografstole, vil prisen ikke blive dyrere end den samlede pris for model A. Med model B får man dermed den billigste og mest fleksible løsning, da man kan afprøve, om behovet med stoletribunen kan dækkes af de Nanna Ditzel stole, som kulturhuset allerede råder over. Administrationen anbefaler derfor model B.


Begge modeller er godkendt af sikkerhedsmyndighederne. Udbudsmaterialet vil blive bedømt efter kravsspecifikationerne: pris og kvalitet (herunder antal stole, siddekomfort og leveringstid). Det er derfor endnu ikke muligt at vide, hvad udgifterne til stoletribunen vil beløbe sig til. Til sammenligning kunne Humle Bio dog erhverve 113 biografstole til deres biografsal indenfor den tilsvarende økonomiske ramme på 300.000 kr.

 

2. Internet

Bevillingen for en internetløsning blev hævet til 70.000 kr. Det er lykkedes at finde en internetløsning på fibernet, som ikke er lige så dyr som det kommunale fibernet. Her vil en ekstern fiber-forbindelse kunne trækkes fra Store Kro, og der vil efterfølgende kunne etableres en BPN-forbindelse, der kobler internettet på det kommunale netværk.


Fibernettet vil blive gravet ned langs skellet ved forpladsen til Kulturhuset. Gravearbejdet beløber sig til i alt 45.000 kr. Gravearbejdet er bestilt, men der mangler de sidste godkendelser fra kommunen, inden det kan iværksættes. Desuden arbejder administrationen på at finde en leverandør af det indvendige internet, der kan etablere internettet indendørs indenfor en ramme på de resterende 25.000 kr.

 

3. Nøglesystem

Der blev afsat 70.000 kr. til et nyt nøglesystem, der nu er installeret. Med det nye kodesystem kan man lukke sig ind med en 6-cifret kode. Koderne administreres af foreningens formand samt kulturinstitutionens servicemedarbejder.


Det nye kodesystem fjernstyres via en app ”SPCconnect” som kan anvendes fx på en smartphone. Der er sat adgangslås på køkkendøren, køkkenskabene, indgangsdørene og AV-skabet. Med app’en kan det administreres, hvilke koder der giver adgang til hvilke rum eller skabe. Der kan løbende sættes flere låse op, hvis behovet opstår. Kommunale Ejendomme er desuden ved at sætte fugtmålere i kælderen og lysafbryder til salen, som også vil kunne styres via app’en. Kommunale ejendomme vil desuden sætte en sensor på elevatoren, der vil vise, om elevatoren oplader, samt en sensor på fyr og ventilationsanlægget, der vil vise, at også disse kører. 

 

4. Nyt AV-udstyr

Der blev afsat 30.000 kr. til nyt AV-udstyr.

 

5. Parkering

Der blev afsat 20.000 kr. til at hindre uhentsigtsmæssig parkering på forpladsen til kulturhuset. Der er blevet delt flyers ud til alle de foreninger og brugere, der anvender huset, som adviserer om, at parkering er forbudt. Der er også blevet sat ”parkering forbudt”-skilte op på forpladsen.

Det er desuden planlagt, at der skal opsættes kæder mellem granitkuglerne på forpladsen. Da planerne ”Den grønne Slotsby” indeholder trafikomlægning i området nær forpladsen, anbefales det, at kæderne først sættes op, når fremtiden for området omkring Kulturhuset er på plads, og eventuelt gravearbejde til internettet er afsluttet.


Økonomi og tidsplan

 

 

Revideret budget (kr.)

Tidsplan for færdiggørelse

1.    Teleskoptribune

300.000

Til beslutning

2.    Internet

70.000

I proces

3.    Nøglesystem

70.000

Afsluttet

4.    Nyt AV-udstyr

30.000

Afsluttet

5.    Parkering

20.000

Udsat til 2019

Teknikerbistand

10.000

Løbende

 

Administrationens bemærkninger

Administrationen anbefaler, såfremt udvalget ønsker at indkøbe en teleskoptribune, at model B anvendes. Såfremt stoletribunens model B vælges uden biografstole vil der formentlig være en besparelse. Den endelige pris kendes først, når udbuddet er afsluttet.


Administrationen bemærker, at hvis enkelte forslag bliver billigere end forventet, vil midlerne blive tilbageført til anlægsbevillingen til brug for andre tiltag i Kulturhuset Fredensborg Gl. Bio.

Kompetence

Kulturudvalget.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.
  2. At det godkendes, at stoletribunens model B sættes i udbud.
  3. At der afventes plan for området omkring Kulturhuset i forbindelse med ”Den grønne Slotsby”, inden kæderne mellem granitstenene på forpladsen opsættes.

Beslutning i Kulturudvalget den 31-01-2018

Anbefaler administrationens indstilling vedr. pkt. 1 og 3.


Pkt. 2 : Udvalget fravalgte at benytte anlægsbevillingen til en stoletribune i Fredensborg Bio af æstetiske årsager og af hensyn til en fleksibel anvendelse af lokalet.