Nr.24 - Introduktion til Kulturudvalgets budget- og fagområde

Sagsnr.: 18/1851

 

Beslutningstema

Kulturudvalget orienteres om udvalgets budget- og fagområde.

Sagsfremstilling og økonomi

Som det fremgik på seneste udvalgsmøde vil administrationen på mødet præsentere udvalget for fagområder og økonomi under udvalgets ansvar.

 

Der vil i præsentationen blive lagt vægt på en generel indføring i udvalgets sagsområder, herunder større igangværende sager og perspektiverne for byrådsperioden.

 

Præsentationen tilrettelægges med afsæt i, at præsentation og debat/spørgsmål vil tage op til ca. 1 time.

 

Afsættet for introduktionen er opgaveafgrænsningen i forslaget til ny styrelsesvedtægt behandlet første gang på byrådets møde 29. januar.

 

For Kulturudvalget er det:

 

Stk.2. Kulturudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på kulturområdet, herunder opgaver vedrørende:

- venskabsbysamarbejdet

- biblioteker

- museer og fortidsminder

- musikskoler og andre musikfaciliteter

- teater- og biografforhold

- børnekultur

- kulturhusene Fredensborg Gl. Bio og Medborgerhuset Egedal (Egedal byens hus)

- Kulturpuljens område

- kunst i det offentlige rum

- Lokalhistorisk arkiv, herunder distribuering og registrering af kunst

- samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område

- indvendig vedligeholdelse og aktiviteter af bygninger på udvalgets område

- anskaffelse og vedligeholdelse af inventar i de kommunale bygninger og anlæg på udvalgets område.

Stk.3. Kulturudvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om:

- biblioteksplaner samt om politikker og handleplaner inden for de i stk.2 omhandlede områder i samarbejde med Økonomiudvalget, jf. § 10

- takster for ydelser inden for udvalgets område.

samt vedrørende institutioner og andre anlæg under udvalgets område

- anlægsplaner og idé- /programoplæg, bygge-/anlægsprogram og indstilling vedrørende dispositionsforslag for bygge- og anlægsarbejder.

Stk.4. Udvalget skal inden for kulturområdet også arbejde for at inddrage en række tværgående temaer i udvalgets arbejde:

- at arbejde for, at der skabes handicapvenlige løsninger vedrørende adgang til kulturelle tilbud

- at der i kulturindsatsen lægges vægt på inddragelse og formidling til alle kommunens borgere, herunder også til borgere med anden etnisk baggrund end dansk.

 

Materiale til Kulturudvalget

På dette møde vil Kulturudvalget modtage en mappe med relevant materiale for arbejdet i Kulturudvalget, herunder bl.a.:

  • Retningslinjer for tilskud fra Kulturpuljen
  • Vedtægter for Venskabsbyrådet
  • Fredensborg Kommunes Kulturstrategi samt handleplan
  • Kultur- og Idrætspolitikken

Kompetence

Kulturudvalget.

Kommunikation

Præsentationen offentliggøres med referatet fra udvalgets møde.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Kulturudvalget den 31-01-2018

Orienteringen blev taget til efterretning.