17-01-2018 kl. 17:30
Lilletrommen

Medlemmer

Ulla Hardy-Hansen (C)

Carsten Nielsen (A)

Tinne Borch Jacobsen (V)

Kristian Hegaard (B)

Bettina Bové (B)

Afbud

Carsten Wulff (V)

Charlotte Bie (I)

Nr.5 - Træffetid

Carsten Wulff (V), Charlotte Bie (I)

Beslutningstema

Ingen meldt.

Beslutning i Kulturudvalget den 17-01-2018

Ingen mødt.

Nr.6 - Godkendelse af dagsorden

Carsten Wulff (V), Charlotte Bie (I)

Beslutning i Kulturudvalget den 17-01-2018

Kulturudvalget godkendte, at sagen ”Kongelig sommerballet i Fredensborg Slotspark” blev optaget på dagsordenen til behandling.


Herefter blev dagsordenen godkendt.

Nr.7 - Introduktion til udvalgets budget- og fagområder

Sagsnr.: 17/28769

 
Carsten Wulff (V), Charlotte Bie (I)

Beslutningstema

Orientering om program for introduktion af udvalget til fagområder og budget på udvalgets område.

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet er booket til en række seminarer og temamøder med introduktion til kollegaer i byrådet og den overordnede styrelse af kommunen, herunder den økonomiske styring.

 

Som supplement hertil vil der i de enkelte fagudvalg være en grundigere introduktion for fagudvalgets medlemmer.

 

På udvalgets møde i februar vil der være en overordnet præsentation af fagudvalgets ansvarsområder, herunder større aktuelle sager samt perspektiver og udfordringer for den kommende byrådsperiode. Endvidere vil være en introduktion til de budgetter som udvalget har ansvaret for og udvalgets økonomiske handlerum. 

 

På udvalgets efterfølgende møder vil der blive tilrettelagt temadrøftelser af specifikke fagområder og principielle sager inden for udvalgets ansvarsområde med henblik på en grundigere introduktion af udvalgsarbejdet. Drøftelserne vil så vidt muligt blive søgt kædet sammen med aktuelle sager på udvalgets dagsorden.

 

Endvidere vil introduktionsprogrammet omfatte eventuelle institutioner og relevante eksterne samarbejdsparter, råd mv. under udvalgets område – hvor muligt med besøg eller mødeafholdelse på institutionerne.

 

Introduktionsprogrammet vil – med afsæt i udvalgets drøftelser – blive endeligt tilrettelagt af udvalgets formand, næstformand og administrationen.

 

Der lægges således op til, at udvalget på mødet drøfter medlemmernes ideer og ønsker til yderligere indhold i introduktionsprogrammet.

Kompetence

Kulturudvalget.

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Kulturudvalget den 17-01-2018

Administrationens indstilling vedtaget.

Nr.8 - Orientering om driftsaftale med Kulturhuset Fredensborg Gl. Bio 2017

Sagsnr.: 17/28675

 
Carsten Wulff (V), Charlotte Bie (I)

Beslutningstema

Aftalen mellem foreningen Kulturhuset Fredensborg Gl. Bio og Fredensborg Kommune om drift af Kulturhuset Fredensborg Gl. Bio fremlægges til orientering.

Sagsfremstilling og økonomi

Driftsaftalen blev godkendt af Byrådet den 29. september 2014 og trådte i kraft den 1. oktober 2014. Driftsaftalen blev evalueret igen i januar 2017, hvor aftalen blev godkendt og forlænget ét år til januar 2018, hvorfor driftsaftalen nu igen skal evalueres.


Den forrige sag om evaluering af driftsaftale for Fredensborg Gl. Bio er vedhæftet sagen som bilag (bilag 1). Driftsaftalen (bilag 2) og vedtægterne (bilag 3) er ligeledes vedhæftet sagen som bilag.


Driftsaftalen

I forbindelse med sidste års evaluering af driftsaftalen blev en allonge underskrevet med supplerende punkter til driftsaftalen. Det er i driftsaftalen blevet præciseret, at Kulturhuset Fredensborg Gl. Bio skal være ryddet og klargjort i forbindelse med afholdelsen af Esrum Sø Rundt. 


Det blev ligeledes præciseret i allongen, at selvom Foreningen Kulturhuset Fredensborg Gl. Bio varetager den indholdsmæssige drift af Fredensborg Gl. Bio, agerer foreningen som stedfortræder for kommunen og skal derfor leve op til de samme grundlæggende principper som en offentlig instans.


Driftsaftalen blev forlænget med ét år til januar 2018 med henblik på, at Kulturudvalget har drøftet nye rammer for en samlet driftsmodel for Fredensborg Kommunes kulturhuse, der skal harmonisere driften af kulturhusene i kommunen.


Formanden for Foreningen Kulturhuset Fredensborg Gl. Bio har endnu ikke aflagt beretning for 2017, men oplyser i mail til administrationen, at de i løbet af 2017 har anvendt hele tilskuddet fra Kulturudvalget, ligesom de oplyser, at der har været et pænt fremmøde til deres arrangementer. Endvidere udtrykker formanden ønske om også fremover at stå for bookning af lokalerne.


Den ny driftsaftale for Kulturhuset Fredensborg Gl. Bio behandles i sag nummer 5. 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Kulturudvalget.

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Kulturudvalget den 17-01-2018

Der blev uddelt brev fra formanden for foreningen Kulturhuset Fredensborg Gl. Bio med kommentarer til evalueringen.


Administrationens indstilling vedtaget.

Nr.9 - Driftsaftale for Fredensborg Kommunes kulturhuse

Sagsnr.: 17/28775

 
Carsten Wulff (V), Charlotte Bie (I)

Beslutningstema

Ny driftsaftale for Fredensborg Kommunes kulturhuse fremlægges til godkendelse.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Kulturudvalget har besluttet driftsmodel for Fredensborg Kommunes kulturhuse. Det nye Kulturudvalg skal nu godkende, at der indgås nye driftsaftaler for en fireårig periode.


Sagen ”Endelig driftsmodel for Fredensborg Kommunes kulturhuse”, der blev behandlet på Kulturudvalgets møde den 12. september 2017 er vedhæftet sagen som bilag (bilag 1).

 

Ny driftsaftale

På baggrund af de vedtagne beslutninger omkring nye rammer for driftsmodeller for Fredensborg Kommunes kulturhuse, skal der fra 2018 indgås nye aftaler med Medborgerhuset Egedal (Egedal byens hus) og Kulturhuset Fredensborg Gl. Bio.


Begge kulturhusforeninger er på møder med administrationen orienteret om, at nye driftsaftaler indgåes i januar 2018.


Kulturhuset Fredensborg Gl. Bios driftsaftale ophører ved samme lejlighed. Medborgerhuset Egedal har endnu ikke tidligere haft en driftsaftale med kommunen for driften af Medborgerhuset Egedal.


På baggrund af beslutningerne i Kulturudvalget 2017, Kulturhuset Fredensborg Gl. Bios nuværende driftsaftale samt forslag fra Medborgerhusforeningen Egedal til driftsaftale fremlægges en ny, samlet driftsaftale nu til godkendelse.


Den ny driftsmodel er vedhæftet sagen som bilag (bilag 2).


Administrationens bemærkninger

Begge kulturhusforeninger har indvilget i at stå for lokalebookingen indtil sæsonstart i august 2018, hvor Fredensborg Kommune forventes at have implementeret det nye lokalebookingsystem. Bookning af lokalerne vil derefter ske i et tæt samarbejde mellem Kulturhusforeningerne og Fredensborg Kommune.


Administrationen anbefaler, at der indgås en fireårig aftale omkring driften, for at skabe kontinuerligt arbejde for den frivillige forening/bestyrelse.

Kompetence

Kulturudvalget.

Indstilling

 1. At driftsaftalerne med kommunens kulturhuse godkendes.

Beslutning i Kulturudvalget den 17-01-2018

Administrationens indstilling vedtaget.

Nr.10 - Kulturhuse - aktivitetsoversigt 2018

Sagsnr.: 17/25819

 
Carsten Wulff (V), Charlotte Bie (I)

Beslutningstema

Der orienteres om Kulturhusets Fredensborg Gl. Bios og Medborgerhusforeningens Egedals aktivitetsoversigter for 2018.

Sagsfremstilling og økonomi

Den 12. september 2017 godkendte Kulturudvalget de nye rammer for driften af Fredensborg Kommunes Kulturhuse. Den nye driftsmodel betyder blandt andet, at Kulturhuset Fredensborg Gl. Bio og Medborgerhuset Egedal modtager 80.000 kr. årligt per kulturhus til arrangementer.


Kulturhusforeningerne har afleveret deres foreløbige oversigter over arrangementer 2018 til Kulturudvalgets orientering.


Medborgerhusforeningen Egedals aktivitetsoversigt for 2018 er vedhæftet sagen som bilag (bilag 1).


Foreningen Kulturhuset Fredensborg Gl. Bios aktivitetsoversigt for 2018 er ligeledes vedhæftet sagen som bilag (bilag 2).


Planlage arrangementer 2018 – Medborgerhuset Egedal

Generalforsamling, 28. januar kl. 14.00

Gasolin v/Thomas Ulrik Larsen, 24. februar kl. 19.00

Tullamore Tales/irsk folkemusik, 3. marts kl. 19.00

Elvis v/Flemming Lind, 28. april kl. 19.00

Brdr. Launbjerg, 5. maj kl. 19.00

Country Roots/country musik, 18. august kl. 19.00

De Farende Svende/spillemandsmusik, 8. september kl. 19.00

Syngepiger fra Bakkens Hvile, 27. oktober kl. 19-00

Halfdanskerne, 10. november kl. 19.00

Jazz v/Henrik M. Munk, 9. december kl. 19.00

 

Idéer til arrangementer 2018 – Kulturhuset Fredensborg Gl. Bio

Thomas Peter Koppel

Kirsten Siggaard

Halfdanskerne v/ Lars Grand

Chopin koncert v/ Mogens Dalsgaard

Musical eftermiddag v/ Lise og Martin Cholewa

Moonjam (rockband)

Tons of Summer (rockband)

Stand-up Show, korsang og filmvisning


Foreningen Kulturhuset Fredensborg Gl. Bio arbejder videre med disse idéer, men har endnu ikke fastlagt konkrete datoer for arrangementerne.

 

Administrationens bemærkninger

Aktivitetstilskuddene bevilges som en del af den nye driftsaftale for kommunens kulturhuse. Aktivitetstilskuddene udbetales i januar 2018. 


Foreningerne opfordres til fast at invitere Kulturudvalgets medlemmer til arrangementerne.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Kulturudvalget.

Kommunikation

I henhold til retningslinjerne for tilskud fra Kulturpuljen skal ansøger i sit markedsføringsmateriale gøre opmærksom på, at Kulturudvalget i Fredensborg Kommune er bidragsyder.

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Kulturudvalget den 17-01-2018

Kulturudvalget roste Medborgerhusforeningen Egedal for deres udførlige aktivitetsoversigt.


Administrationens indstilling vedtaget.

Nr.11 - Oversigt over faste Kulturudvalgsarrangementer

Sagsnr.: 17/28458

 
Carsten Wulff (V), Charlotte Bie (I)

Beslutningstema

En oversigt over de faste Kulturudvalgsarrangementer fremlægges til orientering samtidig med, at Kulturudvalgets arrangementer for 2018 drøftes.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Kulturudvalget har ønsket, at en oversigt over de faste Kulturudvalgsarrangementer fremlægges til orientering for det ny udvalg. Der skal samtidig tages stilling til, hvilke arrangementer Kulturudvalget ønsker at afholde i 2018 samt hvornår på året, man ønsker arrangementerne afholdt.

 

Kulturudvalgsarrangementer 2017

Følgende Kulturudvalgsarrangementer har været afholdt i 2017:

 

Kulturkonference: 19. april 2017

Danmarks Befrielse: 4. maj 2017

Forfatteraften v/ Christina Hesselholdt: 21. september 2017

Forfatteraften v/ Leif Davidsen: 3. oktober 2017

Årets Motiv: 12. oktober 2017

Filmkonkurrence: 24. oktober 2017

Forfatteraften v/ Tom Buk-Swienty: 25. oktober 2017

Kulturpris: 31. oktober 2017

Forfatteraften v/ Anna Grue: 8. november 2017


Hertil kommer enkeltstående arrangementer i regi af kulturområdet som første spadestik ved Egedal byens hus, rejsegilde ved Egedal byens hus, Sudbury jubilæumsmiddag etc.


Administrationens bemærkninger

Administrationen bemærker, at arrangementerne i efteråret 2017 blev afholdt med meget korte mellemrum. Administrationen anbefaler, at arrangementerne fordeles jævnt henover året både af hensyn til den politiske deltagelse, beslutningen om kulturkonference, øvrige kommunale arrangementer samt de administrative ressourcer.


Det foreslås, at de faste arrangementer, fejring af Danmarks Befrielse, afholdes i foråret 2018, mens Kulturkonferencen og Filmkonkurrencen afholdes i efteråret 2018.


Kulturudvalget besluttede på udvalgsmøde den 16. maj 2017, at Kulturkonferencen skulle afholdes i efteråret 2018. På Kulturudvalgsmødet den 10. oktober 2017 blev det af udvalget drøftet, om Årets Motiv og Kulturprisen kun skulle afholdes hvert 2. år. På denne baggrund foreslås det, at Årets Motiv og Kulturprisen forsøgsvis ikke afholdes i år 2018, men først igen i 2019.


I stedet foreslås det, at der afholdes forfatteraftener i 2018 jævnt fordelt ud over året, således at forfatteraftenerne forankres som et fast, tilbagevendende Kulturudvalgsarrangement. Dette vil samtidig frigive ressourcer til nye kulturarrangementer. Ønsker Kulturudvalget at afholde en ny type af arrangement i regi af Kulturudvalget, vil administrationen fremlægge en sag på et kommende udvalgsmøde med forslag til konkrete aktiviteter.


Administrationen bemærker, at der ved behandling af denne sag kun skal drøftes rammer for Kulturudvalgets arrangementer i 2018. Når Kulturudvalget har taget stilling til hvilke arrangementer, der ønskes afholdt, vil der til kommende udvalgsmøder blive udarbejdet sager omkring rammer og økonomi for arrangementerne. 


Administrationen anbefaler, at:

-      Fejring af Danmarks Befrielse afholdes forår 2018

-      Kulturkonference og Filmkonkurrence afholdes efterår 2018

-      Årets Motiv og Kulturprisen afholdes hvert andet år og derfor ikke i 2018

-      Der afholdes fire forfatteraftener, som afvikles spredt over hele året og fordelt mellem byerne

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Kulturudvalget.

Indstilling

 1. At det drøftes, hvilke arrangementer der ønskes afholdt i 2018.
 2. At det besluttes, hvornår på året arrangementerne skal afholdes og kadancen for dem.

Beslutning i Kulturudvalget den 17-01-2018

 1. Udvalget ønsker at afholde Danmarks befrielse, Kulturkonference med kåring af Årets Motiv, Kulturpris samt fire litteraturarrangementer i år 2018.
 2. Udvalget besluttede at:

-      Afholde fejring af Danmarks Befrielse i forår 2018

-      Kulturkonferencen afholdes hvert år i efteråret

-      Årets Motiv afholdes hvert år i forbindelse med Kulturkonferencen

-      Filmkonkurrencen afholdes hvert andet år, næste gang i efteråret 2019

-      Kulturprisen uddeles hvert andet år, næste gang i efteråret 2018

-      Der afholdes fire litteraturarrangementer fordelt over året mellem de fire bydele. Der tages en entréindtægt på 20 kr. per deltager, der skal dække kaffe, the eller et glas vin.

Nr.12 - Drøftelse af retningslinjer for Kulturpuljen

Sagsnr.: 17/482

 
Carsten Wulff (V), Charlotte Bie (I)

Beslutningstema

Retningslinjer for Kulturpuljen fremlægges til drøftelse.

Sagsfremstilling og økonomi

I forbindelse med flere ansøgninger om tilskud til bogudgivelser har Kulturudvalget ønsket, at Retningslinjer for Kulturpuljen fremlægges til drøftelse.


Retningslinjer for Kulturpuljen er vedhæftet sagen som bilag (bilag 1).


Tilskud til bogudgivelser o. lign.

Af retningslinjer for Kulturpuljen fremgår det, at ”der kan søges om mindre tilskud til bogudgivelser, årsskrifter o. lign. med lokalhistorisk indhold.

Mindre tilskud er tilskud op til 5.000 kr.”


Kulturudvalget kan til alle tider vælge at dispensere fra retningslinjer for Kulturpuljen. Kulturudvalget kan dog også ændre de generelle retningslinjer, så det fremgår, at der for eksempel vil kunne søges om tilskud på op til 10.000 kr. til bogudgivelser, årsskrifter o. lign. med lokalhistorisk indhold.


Administrationens bemærkninger

Administrationen bemærker, at ansøgninger til Kulturpuljen behandles løbende, og puljen derfor ikke har faste ansøgningsfrister.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Kulturudvalget.

Indstilling

 1. At retningslinjer for Kulturpuljen drøftes.

Beslutning i Kulturudvalget den 17-01-2018

Udvalget valgte at fastholde de gældende retningslinjer.

Nr.13 - Kulturpuljen 2017 - orientering

Sagsnr.: 17/482

 
Carsten Wulff (V), Charlotte Bie (I)

Beslutningstema

Oversigt over ansøgninger til Kulturpuljen 2017 fremlægges til orientering.

Sagsfremstilling og økonomi

Der fremlægges en oversigt over de indkomne ansøgninger til Kulturpuljen 2017 til orientering.

 

 

Ansøger

Arrangement

Ansøgt (kr.)

Indstillet (kr.)

Bevilget (kr.)

Medborger-huset Egedal

Medborgerhuset Egedal

60.000

60.000

60.000

Fredensborg Brass Ensemble

Fredensborg Brass Ensemble

8.000

8.000

8.000

Karlebo Fritid- og Kulturforsy-ning

Karlebo Fritid- og Kulturforsyning

12.675

12.675

8.000

Nivå Amatør Teater

Nytårskoncert 2017

5.000

5.000

5.000

Krogerup Højskole

Vinterlyd Festival

5.000

5.000

5.000

Fredensborg-Humlebæk Lokalhistoris-ke Forening

Årsskrift 2017

5.000

5.000

5.000

Nivå Børnefilm-klub

Nivå Open Air 2017

45.000

45.000

30.000

Madam Magor
(senere tilbagetruk-ket af ansøger)

Teaterforestil-ling 2017

318.000

150.000

150.000

Hørsholm og Fredensborg skolekor

Fælleskommu-nalt korstævne 2017

7.000

7.000

7.000

Fredensborg-Humlebæk Lokalhistoris-ke Forening

Kursus i Microsoft Publisher

4.500

0

0

Nivå Big Band

Instruktions-forløb og koncert

5.000

5.000

5.000

Nivå Musiklaug

Nivå Festival 2017

20.000

20.000

20.000

Kokkedal Kulturfestival

Kokkeda Kulturfestival 2017

10.000

10.000

10.000

Sammen Film

Leje af filmudstyr

12.900

0

0

Foreningen Norden

Forfatterarran-gement

4.000

4.000

4.000

Foreningen Fredensborg Dejligst

Fredensborg Byfest

20.000

20.000

20.000

Fredensborg Kommunes Kunstfore-ning

Udstillingsmon-tre

2.125

2.125

2.125

Krogerup Højskole

Maybeats Festival

10.000

5.000

5.000

Børnejazz Fredensborg

Børnejazz 2017

16.700

8.350

8.350

Fredensborg By Handel

Fredensborg Slotsmarked

30.000

0

0

Humlebæk Kirke

Byens Dag i Humlebæk 2017

6.000

6.000

6.000

Asminderød Kirkes Menigheds-råd

Slotskoncerter 2017

15.000

15.000

15.000

Projektgrup-pen Legender, Leg og Læring

Formidlingsplat-formen Lysormen

14.800

14.800

0

Fredensborg Byorkester

Jubilæumskon-cert

5.250

5.250

5.250

Humle Bio

Nye biografstole i Humle Bio

300.000

300.000

300.000

Sammen Film

May Day Filmworkshop

10.375

8.375

8.375

Ringovnen

Drift af skolestue

20.000

20.000

20.000

Kulturhisto-risk Samarbejde

Fredensborg Kommunes havne

60.000

60.000

60.000

Nivaagaards Malerisam-ling

Lokalhistorisk Fotoudstilling

35.000

0

10.000

Madam Mangor

Retrokabaret

20.000

0

20.000

Nivå Musiklaugs Kor

Julekoncert

4.000

4.000

4.000

Humlebæk Pensionist-forening

Humlebæk Dagcenter 30 år

10.000

5.000

5.000

I alt

 

1.101.325

810.575

806.100

 

 

Geografi

De  32 ansøgninger i 2017 fordeler sig geografisk således:

Fredensborg: 10

Nivå: 7

Karlebo: 1

Humlebæk: 6

Kokkedal: 2

På tværs af byer: 6

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Kulturudvalget.

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Kulturudvalget den 17-01-2018

Administrationens indstilling vedtaget.

Nr.14 - Kulturpuljen 2018 - status

Sagsnr.: 17/24444

 
Carsten Wulff (V), Charlotte Bie (I)

Beslutningstema

Oversigt over Kulturpuljen 2018 fremlægges til orientering.

Sagsfremstilling og økonomi

Status for Kulturpuljen 2018

 

Det oprindelige budget for Kulturpuljen 2018 var 835.000 kr. inkl. 200.000 kr. i merbevilling i forbindelse med budgetforliget 2018-2021. Budgettet nedskrives dog med 155.000 kr., som følge af Kulturudvalgets beslutning på udvalgsmødet d. 12. september 2017 om faste tilskud til kommunens kulturhuse samt pleje af udearealer ved Højsager Mølle fra Kulturpuljen til faste konti.

 

Det korrigerede budget for Kulturpuljen 2018 er derfor 680.000 kr.

 

Hertil kommer overførsel af ubrugte midler fra Kulturpuljen 2017. Dette beløb forventes at være på cirka 100.000 kr., som overføres til Kulturpuljen 2018. Dette beløb kan dog ændre sig ved regnskabsårets afslutning. 


Kulturudvalget har på udvalgsmøderne d. 14. november og d. 6. december allerede bevilget 243.000 kr. til nye aktiviteter i 2018. 


Der er derfor pr. dags dato 536.000 kr. tilbage i Kulturpuljen 2018 til Kulturudvalgets disposition på dette møde.


Sager med konsekvenser for Kulturpuljen til behandling på dette møde:

 

Ansøger

Aktivitet

Ansøgt (kr.)

Indstilling (kr.)

Fredensborg Byorkester

Nytårskoncert

6.425

6.425

Nivå Havns Foreninger

Nivå Havnedag 2018

11.000

6.000

I alt

 

17.425

12.425

 

 

Administrationens bemærkninger

Administrationen bemærker, at der, hvis ansøgningerne imødekommes med det indstillede beløb, vil være 523.000 kr. tilbage i Kulturpuljen 2018.

Bevilling

Sagen  har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Kulturudvalget.

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Kulturudvalget den 17-01-2018

Administrationens indstilling vedtaget.

Nr.15 - Fejring af Danmarks befrielse d. 4. maj 2018

Sagsnr.: 17/24449

 
Carsten Wulff (V), Charlotte Bie (I)

Beslutningstema

Der skal tages stilling til rammerne for fejring af Danmarks befrielse den 4. maj 2018.

Sagsfremstilling og økonomi

Efter ønske fra Kulturudvalget har administrationen sammen med Lokalhistorisk Arkiv i 2015 og 2017 gennemført et arrangement i forbindelse med årsdagen for Danmarks befrielse d. 4. maj i 1945.

 

Kulturudvalget besluttede på udvalgsmødet d. 14. november 2017, at der også skal afholdes et 4. maj-arrangement i 2018.

Administrationen fremlagde på samme udvalgsmøde tre forslag til rammerne for 4. maj-arrangementet, men Kulturudvalget valgte at udskyde beslutningen om rammerne for arrangementet til det nye Kulturudvalgs første møde i januar. 

Kulturudvalget besluttede dog at anbefale forslag 1  som ramme for arrangementet.

 

I 2015 og 2017 blev arrangementet afholdt i Rådhuskælderen d. 4. maj og har været målrettet et voksent publikum med foredrag, film- og billedfemvisning osv.

Ved behandlingen af sagen i 2017 udtrykte Kulturudvalget et ønske om, at markeringen af 4. maj 2018 skulle målrettes børn og unge.

Administrationen har derfor undersøgt forskellige muligheder og fremlægger her tre forskellige forslag til et arrangement fredag d. 4. maj 2018.

Forslag 1

Jødernes flugt ved Ringovnen

 

I 2018 er det 75 år siden Nivaagaards Teglværk var med til at skjule jøderne og hjælpe dem over Øresund til Sverige i oktober 1943, da tyskerne begyndte at deportere dem til kz-lejre.

 

Sammen med deres forældre kommer børnene ud på en rute, hvor de skal tage stilling til en række problemstillinger og dilemmaer i forbindelse med jødernes flugt. Det bliver muligt at se Ringovnen og høre om, hvordan de jødiske flygtninge blev murret inde for at holdes skjult.

 

Når deltagerne vender tilbage fra turen, er der lidt mad til tonerne af klezmermusik, hvor der også bydes op til dans.
Klezmerduo spiller traditionel jødisk musik og sange, der er komponeret af en, der selv måtte flygte over Øresund. Der kan læses mere om Klezmerduo på hjemmesiden: http://www.klezmerduo.dk/

 

Forslag til program:

 

Tid og sted: fredag d. 4. maj 17-19

Antal deltagere: 125


Kl. 17.00       Velkomst i teglværkets lade ved udvalgsformand for Kulturudvalget Ulla Hardy-Hansen
kl. 17.05        Oplæg om jødernes flugt i 1943 v/ Ringovnen

Kl. 17.15       Børnene og deres forældre sendes afsted på ruten.         .

Kl. 18.00       Guidet rundvisning i mindre grupper á 30 personer.

Kl. 18.30       Servering af madposer fra Børnehusene Kokkedal. Imens underholder Klezmerduo med traditionel jødisk musik.

Kl. 19.00       Afslutning

 

Budgettet for arrangementet ser således ud:

 

Udgifter

Beløb (kr.)

Honorar til Klezmerduo

10.500

Forplejning fra Børnehusene Kokkedal inkl. drikkevarer x 125

12.500

 

Annoncering

2.000

Gaver til Ringovnen og de frivillige

1.000

I alt

26.000

  

Forslag 2

 

Rollespil om Danmark under besættelsen

 

Rollespillet henvender sig til kommunens udskolingselever og kan kombineres med et forudgående tema i undervisningen. Rollespillet udvikles og gennemføres af Rollespilsakademiet. Se vedhæftede bilag. (bilag 1)

Der regnes med 125 deltagere og børnene deles op på seks hold.

I holdene skal børnene gennem seks poster, hvor de skal diskutere historiske problemstillinger i relation til besættelsestiden samtidig med at de løser en række fysiske opgaver. Formålet er at give dem en bedre indsigt i og forståelse for besættelsestiden.

 

Arrangementet vil finde sted fredag d. 4. maj i skoletiden.

 

Budgettet for arrangementet ser således ud:

 

Udgifter

Beløb (kr.)

Udvikling af spil

1.000

Afvikling af rollespil

14.000

Drikkevarer + snacks

2.500

I alt

17.500

  


Forslag 3

Foredrag med Bo Lidegaard samt ”Dilemmaspillet 9. april”

 

Foredraget henvender sig til kommunens udskolingselever, særligt 9. klasserne.

Bo Lidegaard giver et samlet rids af Danmarks stilling og politik op til og under 2. Verdenskrig. Foredraget fungerer som indledning til, at eleverne spiller det kontrafaktiske spil ”Dilemmaspillet 9. april”, som er udviklet af Aarhus Universitet. Her skal eleverne indtage rollen som Thorvald Stauning og tage stilling til hvad de ville gøre i dagene omkring 9. april 1940.

 

Budgettet for arrangementet ser således ud:

 

 

Udgifter

Beløb (kr.)

Honorar til Bo Lidegaard

32.000

Drikkevarer + snacks

2.500

I alt

35.500


Administrationens bemærkninger

Administrationen bemærker, at Kulturudvalget på udvalgsmødet d. 14. november 2017 besluttede at afholde et arrangement for fejringen af Danmarks befrielse den 4. maj 2018. Udvalget besluttede at rykke valget af forslag til januar 2018, men anbefalede forslag 1.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Kulturudvalget.

Indstilling

 1. At Kulturudvalget vælger model og økonomisk ramme for arrangementet.

Beslutning i Kulturudvalget den 17-01-2018

Kulturudvalget valgte forslag 1 ”Jødernes flugt ved Ringovnen” og afsatte 26.000 kr. fra Kulturpuljen 2018.

Nr.16 - Fredensborg Byorkester - tilskud til nytårskoncert 2018

Sagsnr.: 17/28972

 
Carsten Wulff (V), Charlotte Bie (I)

Beslutningstema

Der skal tages stilling til ansøgning fra Fredensborg Byorkester om tilskud på 6.450 kr. fra Kulturpuljen 2018 til afholdelse af nytårskoncert 2018.

Sagsfremstilling og økonomi

Fredensborg Byorkester søger om tilskud til afholdelsen af en nytårskoncert søndag den 25. januar 2018 kl. 15-17 i Kulturhuset Fredensborg Gl. Bio.

 

Fredensborg Byorkester, som består af 29 musikere, forventer minimum 35 deltagere til koncerten og vil tage en entré på 75 kr.


Til koncerten har orkesteret hyret den professionelle sangerinde Tatjana Kieselowa og den professionelle dirigent Martin Bo Cholewa.


Fredensborg Byorkester skriver i ansøgningen:

Nytårskoncerten, som er en smule forsinket, da vi ikke har kunnet skaffe lokaler tidligere på året, er til glæde for Fredensborg Kommunes borgere som en festlig koncert til indgangen til det nye år. Orkesteret spiller numre fra Wiens komposniter og musicalnumre med sangsolisten Tatjana Kisselova.

Der vil blive serveret champagne og kransekage i pausen.”

 

Budgettet for nytårskoncerten ser således ud:

 

Økonomi

 

Udgifter

 

Beløb (kr.)

Honorar til solist

 

5.000

Honorar til dirigent

 

2.500

Forplejning

1.200

Blomster og vin

450

Udgifter i alt

 

9.150

Indtægter

 

Beløb (kr.)

Entré (35 publikum á 75 kr.)

 

2.725

Indtægter i alt

 

2.725

Ansøgt Kulturpuljen i alt

6.425

 

Administrationens bemærkninger

Administrationen bemærker, at der ifølge Retningslinjerne for tilskud fra Kulturpuljen ikke bevilges tilskud til forplejning.

Det ansøgte beløb dækker dog udgifterne til honorar. På den baggrund indstiller administrationen, at der bevilges et tilskud til Fredensborg Byorkester på 6.425 kr. fra Kulturpuljen 2018 til honorar til solist og dirigent.

Kompetence

Kulturudvalget.

Indstilling

 1. At der bevilges et tilskud på 6.425 kr. fra Kulturpuljen 2018 til honorar til nytårskoncerten.

Beslutning i Kulturudvalget den 17-01-2018

Administrationens indstilling vedtaget.

Nr.17 - Nivå Havns foreninger - tilskud til Nivå Havnedag 2018

Sagsnr.: 17/24860

 
Carsten Wulff (V), Charlotte Bie (I)

Beslutningstema

Der skal tages stilling til ansøgning fra foreningerne på Nivå Havn om tilskud på 11.000 kr. til Nivå Havnedag 2018.

Sagsfremstilling og økonomi

Samtlige foreninger på Nivå Havn arrangerer Nivå Havnedag i fællesskab og søger i den forbindelse om tilskud fra Kulturpuljen. Havnedagen afholdes den 9. juni 2018.


Ansøgningsskemaet er vedhæftet sagen som bilag (bilag 1).


Havnedagen afholdes i stil med sidste år og har til hovedformål at skabe fokus på havnen og dens mange faciliteter og tilbud til børn, unge og gamle. Der var sidste år over 2.000 besøgende.


Det fremgår af ansøgningen, at foreningerne og de erhvervsdrivende selv betaler 1.000 kr. for at være med, men at der på trods af denne egenfinansiering sidste år alligevel var et underskud på knap 10.000 kr., som Nivå Bådelaug har dækket.


Foreningerne søger om tilskud til musik på dagen samt aktiviteten ”waterballs”. Det er store bobler/balloner, som børn og unge kan stå inde i, mens boblerne er på vandet.


Det fremgår af ansøgningen:

Vi søger derfor om tilskud til den musik, som sætter stemningen på havnen fra starten ved Fritidsfiskerne – og de waterballs, som vi lejer til at more unge og barnlige sjæle med at ”gå på vandet” ud for havnekontoret”.


Økonomi

 

Udgifter

Beløb (kr.)

Musik

6.000

Waterballs

5.000

Ansøgt Kulturpuljen i alt

11.000

 

Administrationens bemærkninger

Administrationen bemærker, at foreningerne også har ansøgt om tilskud til Nivå Havnedag 2018 gennem Fritidspuljen. Her blev der søgt om tilskud til lokal markedsføring (bannere, plakater, trykning af folder og vejvisningsplakat). Ansøgningen blev behandlet på Fritids- og Idrætsudvalgets møde den 5. december 2017, hvor der blev bevilget et tilskud på de ansøgte 18.000 kr.


Administrationen bemærker, at ansøgningen om honorar til musik lever op til Retningslinjer for Kulturpuljen. Det vurderes ikke, at tilskud til waterballs hører ind under Retningslinjerne for Kulturpuljen, og det indstilles derfor, at der bevilges et tilskud på 6.000 kr. fra Kulturpuljen 2018.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Retningslinjerne for tilskud fra Kulturpuljen.

Kompetence

Kulturudvalget.

Indstilling

 1. At der bevilges et tilskud på 6.000 kr. fra Kulturpuljen 2018 til honorar til musik til Nivå Havnedag 2018.

Beslutning i Kulturudvalget den 17-01-2018

Kulturudvalget besluttede ikke at følge administrationens indstilling.


Kulturudvalget giver ansøger afslag med henvisning til, at der er bevilget tilskud fra Fritidspuljen.

Nr.18 - Kongelig sommerballet i Fredensborg Slotspark

Sagsnr.: 18/1687

 
Carsten Wulff (V), Charlotte Bie (I)

Beslutningstema

Der skal tages stilling til henvendelse fra Det Kongelige Teater om deltagelse i turnéen ”Kongelig sommerballet” i juni 2018.

Sagsfremstilling og økonomi

Det Kongelige Teater har henvendt sig til Fredensborg Kommune med tilbud om at lægge turnéen ”Kongelig sommerballet” forbi Fredensborg Slotspark i juni 2018.


”Kongelig sommerballet” er et gratis tilbud til alle borgere, der har lyst til at opleve 13-15 af Den Kongelige Ballets bedste dansere opføre et potpourri af de største publikumsfavoritter fra Det Kongelige Teaters repertoire. Arrangementet foregår i det fri, og gæsterne kommer i god tid med picnickurv og tæpper under armen.


Projektbeskrivelse fra Det Kongelige Teater er vedlagt som bilag. (bilag 1)


Som det fremgår af projektbeskrivelsen koster det 75.000 kr. at få ”Kongelig sommerballet” til Fredensborg. De 75.000 kr. dækker opstilling/nedtagning af scene inkl. lys og lyd. Presse- og marketingplan inkl. annoncering 4-farvet trykt program samt transport og evt. hotel for dansere m.fl., hvis det er nødvendigt.


Fredensborg Kommune skal selv stå for diverse tilladelser i forbindelse med arrangementet, opstilling af toiletvogne, affaldsspande og oprydning. Desuden kan der blive tale om personale til anvisning i forhold til parkeringsarealer og gangarealer.


Budgettet for ”Kongelig sommerballet” ser således ud:


Udgifter

Kr.

Det Kongelige Teater
Nordsjællands Park og Vej – oprydning og renovation

Toiletvogne
El

75.000

10.000

15.000
5.000

I alt

105.000


Administrations bemærkninger
Administrationen bemærker, at deltagelse i ”Kongelig sommerballet” er en rigtig god mulighed for at tilbyde professionel kunst på et højt niveau til Fredensborg Kommunes borgere. Desuden vil det være en god markedsføring af både Fredensborg by og Fredensborg Kommune.


Administrationen indstiller derfor, at der bevilges 105.000 kr. til ”Kongelig sommerballet” fra Kulturpuljen 2018.

Kompetence

Kulturudvalget.

Indstilling

 1. At der bevilges 105.000 kr. fra Kulturpuljen 2018 til ”Kongelig sommerballet” i Fredensborg Slotspark.

Beslutning i Kulturudvalget den 17-01-2018

Administrationens indstilling vedtaget.

Nr.19 - Sager på vej til Kulturudvalget

Sagsnr.: 16/1985

 
Carsten Wulff (V), Charlotte Bie (I)

Beslutningstema

Der orienteres om sager på vej til Kulturudvalget.

Sagsfremstilling og økonomi

På alle Kulturudvalgsmøder behandles indkomne ansøgninger til Kulturpuljen. Kulturpuljen har ingen frister, og alle ansøgninger vil blive behandlet løbende. En opdateret status på Kulturpuljen vil også blive fremlagt til orientering på alle udvalgsmøder.


31. januar

Litteraturarrangementer 2018, såfremt de skal afholdes (beslutning)

Status på anlægsbevilling for Kulturhuset Fredensborg Gl. Bio (orientering)

Orientering om Fredensborg Arkivernes lokalhistoriske arbejde i 2017 (orientering)

 

13. marts

Revision af statutter for Kulturpris (beslutning)

Sangcenter Nordsjælland (beslutning)

Biblioteksanalyse (beslutning)

Prioritering af Kulturstrategiens indsatsområder 2018 (beslutning)

Filmkonkurrence 2018, såfremt den skal afholdes (beslutning)

Nye vedtægter for Fredensborg Musikskole (beslutning)

Driftsaftaler med kulturinstitutionerne (beslutning)

Introduktion til udvalgets budget- og fagområder (orientering)

Status på kulturelle aktiviteter på Fredensborg Bibliotekerne (orientering)

Fredensborg Musikskoles virke (orientering)
Litteraturarrangementer jf. beslutning på møde den 31.1.

16. april og fremover

Årsregnskab Museum Nordsjælland (orientering)

Årsregnskab Nivaagaards Malerisamling (orientering)

Kulturpakker (beslutning)

Kulturkonference, såfremt den skal afholdes (beslutning)

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Kulturudvalget.

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Kulturudvalget den 17-01-2018

Kulturudvalget ønskede at få opdateret sager på vej med en sag omkring Kunstfonden og en sag omkring udsmykning ved byggeprojekter til behandling på kommende udvalgsmøder.


Administrationens indstilling vedtaget.

Nr.20 - Meddelelser fra formanden

Sagsnr.: 16/1992

 
Carsten Wulff (V), Charlotte Bie (I)

Beslutningstema

Formanden og udvalgsmedlemmerne afgiver meddelelser til udvalget.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Kulturudvalget.

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Kulturudvalget den 17-01-2018

Formanden orienterede om:

-      Bibliotekspolitisk Topmøde 2018.


Orienteringen blev taget til efterretning.

Nr.21 - Meddelelser fra administrationen

Sagsnr.: 16/1993

 
Carsten Wulff (V), Charlotte Bie (I)

Beslutningstema

Administrationen orienterer om aktuelle sager.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Kulturudvalget.

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Kulturudvalget den 17-01-2018

Administrationen orienterede om:

-      Hærværk på Humlebæk Bibliotek.


Orienteringen blev taget til efterretning.