Nr.11 - Oversigt over faste Kulturudvalgsarrangementer

Sagsnr.: 17/28458

 
Carsten Wulff (V), Charlotte Bie (I)

Beslutningstema

En oversigt over de faste Kulturudvalgsarrangementer fremlægges til orientering samtidig med, at Kulturudvalgets arrangementer for 2018 drøftes.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Kulturudvalget har ønsket, at en oversigt over de faste Kulturudvalgsarrangementer fremlægges til orientering for det ny udvalg. Der skal samtidig tages stilling til, hvilke arrangementer Kulturudvalget ønsker at afholde i 2018 samt hvornår på året, man ønsker arrangementerne afholdt.

 

Kulturudvalgsarrangementer 2017

Følgende Kulturudvalgsarrangementer har været afholdt i 2017:

 

Kulturkonference: 19. april 2017

Danmarks Befrielse: 4. maj 2017

Forfatteraften v/ Christina Hesselholdt: 21. september 2017

Forfatteraften v/ Leif Davidsen: 3. oktober 2017

Årets Motiv: 12. oktober 2017

Filmkonkurrence: 24. oktober 2017

Forfatteraften v/ Tom Buk-Swienty: 25. oktober 2017

Kulturpris: 31. oktober 2017

Forfatteraften v/ Anna Grue: 8. november 2017


Hertil kommer enkeltstående arrangementer i regi af kulturområdet som første spadestik ved Egedal byens hus, rejsegilde ved Egedal byens hus, Sudbury jubilæumsmiddag etc.


Administrationens bemærkninger

Administrationen bemærker, at arrangementerne i efteråret 2017 blev afholdt med meget korte mellemrum. Administrationen anbefaler, at arrangementerne fordeles jævnt henover året både af hensyn til den politiske deltagelse, beslutningen om kulturkonference, øvrige kommunale arrangementer samt de administrative ressourcer.


Det foreslås, at de faste arrangementer, fejring af Danmarks Befrielse, afholdes i foråret 2018, mens Kulturkonferencen og Filmkonkurrencen afholdes i efteråret 2018.


Kulturudvalget besluttede på udvalgsmøde den 16. maj 2017, at Kulturkonferencen skulle afholdes i efteråret 2018. På Kulturudvalgsmødet den 10. oktober 2017 blev det af udvalget drøftet, om Årets Motiv og Kulturprisen kun skulle afholdes hvert 2. år. På denne baggrund foreslås det, at Årets Motiv og Kulturprisen forsøgsvis ikke afholdes i år 2018, men først igen i 2019.


I stedet foreslås det, at der afholdes forfatteraftener i 2018 jævnt fordelt ud over året, således at forfatteraftenerne forankres som et fast, tilbagevendende Kulturudvalgsarrangement. Dette vil samtidig frigive ressourcer til nye kulturarrangementer. Ønsker Kulturudvalget at afholde en ny type af arrangement i regi af Kulturudvalget, vil administrationen fremlægge en sag på et kommende udvalgsmøde med forslag til konkrete aktiviteter.


Administrationen bemærker, at der ved behandling af denne sag kun skal drøftes rammer for Kulturudvalgets arrangementer i 2018. Når Kulturudvalget har taget stilling til hvilke arrangementer, der ønskes afholdt, vil der til kommende udvalgsmøder blive udarbejdet sager omkring rammer og økonomi for arrangementerne. 


Administrationen anbefaler, at:

-      Fejring af Danmarks Befrielse afholdes forår 2018

-      Kulturkonference og Filmkonkurrence afholdes efterår 2018

-      Årets Motiv og Kulturprisen afholdes hvert andet år og derfor ikke i 2018

-      Der afholdes fire forfatteraftener, som afvikles spredt over hele året og fordelt mellem byerne

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Kulturudvalget.

Indstilling

  1. At det drøftes, hvilke arrangementer der ønskes afholdt i 2018.
  2. At det besluttes, hvornår på året arrangementerne skal afholdes og kadancen for dem.

Beslutning i Kulturudvalget den 17-01-2018

  1. Udvalget ønsker at afholde Danmarks befrielse, Kulturkonference med kåring af Årets Motiv, Kulturpris samt fire litteraturarrangementer i år 2018.
  2. Udvalget besluttede at:

-      Afholde fejring af Danmarks Befrielse i forår 2018

-      Kulturkonferencen afholdes hvert år i efteråret

-      Årets Motiv afholdes hvert år i forbindelse med Kulturkonferencen

-      Filmkonkurrencen afholdes hvert andet år, næste gang i efteråret 2019

-      Kulturprisen uddeles hvert andet år, næste gang i efteråret 2018

-      Der afholdes fire litteraturarrangementer fordelt over året mellem de fire bydele. Der tages en entréindtægt på 20 kr. per deltager, der skal dække kaffe, the eller et glas vin.