05-12-2018 kl. 17:30
Lilletrommen

Medlemmer

Ulla Hardy-Hansen (C)

Carsten Nielsen (A)

Carsten Wulff (V)

Tinne Borch Jacobsen (V)

Kristian Hegaard (B)

Bettina Bové

Afbud

Charlotte Bie (I)

Nr.165 - Træffetid

Charlotte Bie (I)

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 05-12-2018

Ingen mødt.

Nr.166 - Godkendelse af dagsorden

Charlotte Bie (I)

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 05-12-2018

Dagsorden godkendt.

Nr.167 - Godkendelse af Kulturudvalgets arbejdsgrundlag

Sagsnr.: 18/8155

 
Charlotte Bie (I)

Beslutningstema

Henover en række temadrøftelser har Kulturudvalget drøftet pejlemærker for kulturen i Fredensborg Kommune. På dette møde fremlægges det endelige arbejdsredskab ”Kulturudvalgets arbejdsgrundlag” til drøftelse og godkendelse.

 

Sagsfremstilling og økonomi

På de sidste møder har Kulturudvalget drøftet forskellige kulturstrategiske temaer med udgangspunkt i dels Byrådets arbejdsgrundlag og Fredensborg Kommunes Kulturstrategi.

 

Drøftelserne har resulteret i ”Kulturudvalgets arbejdsgrundlag”, som fremlægges til endelig godkendelse på dette møde.

”Kulturudvalgets arbejdsgrundlag” er vedhæftet denne sag som bilag. (bilag 1)

 

”Kulturudvalgets arbejdsgrundlag” er delt op i følgende temaer: 
 

 • Et aktivt kultur- og fritidsliv er også sundhed
 • Kulturarven er vores fælles historie
 • Kunst og kultur i det offentlige rum
 • Børne- og ungekultur
 • Det frivillige kulturliv

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

 

FNs verdensmål

3. Sundhed og trivsel

15. Livet på land

16. Fred, retfærdighed og stærke institutioner

 

Kompetence

Byrådet

 

 

Indstilling

 1. At det overfor Byrådet anbefales, at ”Kulturudvalgets arbejdsgrundlag” godkendes.

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 05-12-2018

Kulturudvalgets arbejdsgrundlag vil danne ramme for den fremtidige politik for ”Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd”. Kulturudvalget godkender kulturudvalgets arbejdsgrundlag og sender sagen til orientering i Byrådet.

Henvendelse fra Seniorrådet og Kulturelt Samråd indgik i behandlingen.

Nr.168 - Evaluering af litteraturarrangementer 2018

Sagsnr.: 18/824

 
Charlotte Bie (I)

Beslutningstema

Evaluering af de tre afholdte litteraturarrangementer i 2018 fremlægges til orientering. Samtidig skal Kulturudvalget tage stilling til, om der skal afholdes litteraturarrangementer igen i 2019.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Kulturudvalget besluttede på udvalgsmødet den 31. januar 2018, at der skulle afholdes 3 litteraturarrangementer i Fredensborg Kommune i løbet af 2018. Temaet for litteraturarrangementerne skulle være ”anmelderdarlings”, hvor tre anmelderoste og bogaktuelle forfattere skulle bookes til arrangementerne. Kulturudvalget fastsatte en billetpris på 50 kr. per billet, der skulle motivere borgerne til at møde op til arrangementerne.

 

Arrangementerne i 2018 er andet år, hvor Kulturudvalget afholder litteraturarrangementer i Fredensborg Kommune. I efteråret 2017 blev der afholdt fire forfatterarrangementer med henholdsvis Christina Hesselholdt, Leif Davidsen, Tom Buk-Swienty og Anna Grue. Der blev bevilget et tilskud på 84.000 kr. fra Kulturpuljen 2017 til de fire forfatteraftener, hvor den reelle udgift blev 70.036 kr. Arrangementerne var gratis, der var derfor ingen indtægt i form af solgte billetter.

 

Evaluering

Der blev i 2018 afholdte følgende litteraturarrangementer:

 

Dato

 

Forfatter

 

Sted

 

Solgte billetter

Antal fremmødte

7/5

Leonora Christina Skov

Humlebæk Bibliotek

92

92

1/10

Helle Helle

Kulturhuset Fredensborg Gl. Bio

74

67

5/11

Kim Leine

Egedal byens hus

100

99

 

Litteraturarrangementerne oplevedes generelt som succesfulde og modtog stor ros fra de fremmødte. Der var udsolgt til arrangementerne med Leonora Christina Skov og Kim Leine, mens der var et flot fremmøde til arrangementet med Helle Helle.

 

I planlægningen af datoerne for arrangementerne blev der taget hensyn til, at litteraturarrangementerne skulle afholdes udenfor ferier og helligdage, allerede planlagte arrangementer på Fredensborg Bibliotekerne, litteraturfestivaler i de omkringliggende kommuner og andre fastlagte arrangementer i kommunen.

 

Annoncering

Der er blevet udsendt pressemeddelelser, borgerinformation, indrykket annonce i Uge-Nyt, opsat plakater og uddelt flyers på Fredensborg Kommunes biblioteker.

 

Regnskab

 

Udgifter

Beløb (kr.)

Forfatterhonorar, Leonora Christina Skov

 

13.000

Forfatterhonorar, Helle Helle

13.370

Forfatterhonorar, Kim Leine

17.294

Forplejning

2.471

Annoncering

1.353

Personaletimer fra Fredensborg Bibliotekerne

 

10.000

Udgifter i alt

57.488

Indtægter

Beløb (kr.)

Billetindtægter

12.522

Indtægter i alt

12.522

Konsekvens for Kulturpuljen 2018

44.966

 


Kulturudvalget besluttede, at arrangementerne skulle afholdes i tæt samarbejde med Fredensborg Bibliotekerne, og at der derfor skulle afsættes midler til cirka 40 personaletimer til booking, afvikling og markedsføring af arrangementerne.

 

Administrationens bemærkninger

Administrationen bemærker, at der vil blive udarbejdet en sag til et kommende Kulturudvalgsmøde med forslag til tema, rammer og økonomi for litteraturarrangementer i 2019, hvis udvalget ønsker dette.

 

Administrationen anbefaler, at man ved eventuelt kommende litteraturarrangementer fastholder en billetpris på 50 kr. for at motivere borgerne til at møde op til arrangementerne, at der bookes anmelderroste og bogaktuelle forfattere, der kan trække et stort publikum samt at arrangementerne afholdes fordelt på hele året, i perioder hvor der er færre konkurrerende litteraturtilbud.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Kompetence

Kulturudvalget.

 

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.
 2. At det besluttes, om der skal afholdes litteraturarrangementer i 2019.

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 05-12-2018

Ad 1 taget til efterretning.

 

Ad 2 administrationens indstilling godkendt med afholdelse af 3 litteraturarrangementer i 2019.

Nr.169 - Retningslinjer for Bylivspuljen

Sagsnr.: 18/18719

 
Charlotte Bie (I)

Beslutningstema

Der skal tages stilling til eventuel revidering af retningslinjerne for Bylivspuljen.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Kulturudvalget godkendte på mødet d. 21. august 2018 retningslinjerne for Bylivspuljen.

 

Sagen (bilag 1) og retningslinjerne (bilag 2) er vedhæftet denne sag som bilag.

 

Byrådet besluttede på mødet d. 30. april at udvide Kulturpuljens budget i 2018 med 0,3 mio. kr. for at give Kulturudvalget mulighed for at imødekomme ansøgninger, der kan fremme og understøtte liv og kulturaktiviteter i bymidterne.

 

Ved Byrådets behandling af sagen d. 16. april fremgik det at:

”Det er Borgmesterens vurdering af, at der vil være politisk flertal for en udvidelse af kulturpuljen med kr. 0,3 mio., som kan give Kulturudvalget mulighed for at imødekomme ansøgninger, der kan fremme og understøtte liv og kulturaktiviteter i bymidterne.”

 

På budgettet for 2019-2021 er der årligt afsat 100.000 kr. til Bylivspuljen, og administrationen fremlægger derfor nu en sag, hvor Kulturudvalget skal drøfte, om retningslinjerne for Bylivspuljen skal revideres.

 

Der fremgår af retningslinjerne for tilskud fra Bylivspuljen, at der kan søges om tilskud til aktiviteter og ideer, som

 

 • skaber liv i byen
 • skaber og understøtter nye mødesteder for byens borgere
 • forskønner bymidten
 • samarbejder med lokale grupper, foreninger, institutioner, handelsliv osv.
 • er nytænkende og inddrager en bred grupper af borgere

 

Der kan ikke søges tilskud fra Bylivspuljen til:
 

 • kommercielle aktiviteter
 • aktiviteter, der udelukkende henvender sig til foreningens egne medlemmer
 • aktiviteter, der ikke er tilgængelige for offentligheden
 • aktiviteter, der foregår udenfor kommunens grænser
 • aktiviteter, der er afsluttet på tidspunktet for behandling af ansøgningen
 • afvikling af allerede opstået underskud
 • rejser og transport
 • religiøse og politiske arrangementer
 • foreningers ordinære og varige driftsudgifter

 

Der er således på nuværende tidspunkt muligt at søge om tilskud til indkøb af udstyr og inventar.

 

Der er dags dato bevilget følgende tilskud fra Bylivspuljen:

 

Ansøger og aktivitet

Beløb (kr.)

Borgerforening Fredensborg - tilskud til Fredensborg Slotsmarked

18.000

Foody Fredensborg – tilskud til opstart af forening og fællesspisning

5.000

Foreningen Mere Liv i Nivå Bymidte – Nivå Byfest

20.000

KulturStationen - tilskud til udstyr og aktiviteter

45.000

Fredensborg Smukkest - etablering af skøjtebane

20.000

Foreningen Danmark Dejligst Humlebæk - Danmark Dejligst

20.000

Fredensborg Handel- og Håndværkerforening – tilskud til juletræstænding

15.000

I alt

143.000

 

Det var administrationens vurdering, at ansøgningerne til denne pulje ville være meget forskellige og vil spænde fra konkrete aktiviteter til indkøb af diverse udstyr, som understøtter livet i bymidterne, f.eks. etablering af et låsesystem og borde-bænkesæt.

 

Ansøgningerne har også vist sig at være en blanding af ansøgninger om tilskud til aktiviteter og tilskud til udstyr.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

4. Bygninger og byrum skaber liv

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

 

FNs verdensmål

3. Sundhed og trivsel

Kompetence

Kulturudvalget.

 

Indstilling

 1. At sagen drøftes.

 

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 05-12-2018

Kriterierne for Bylivspuljen bevares som hidtil.

Retningslinjerne for Bylivspuljen evalueres i august 2019

 

Nr.170 - Forsikring af foreninger i Fredensborg Kommunes kulturhuse og lokaler

Sagsnr.: 18/31439

 
Charlotte Bie (I)

Beslutningstema

Der orienteres om retningslinjer for forsikring af foreningers udstyr og ejendele ved brug af kommunale lokaler og kulturhuse.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Kulturudvalget har efterspurgt en orientering om, hvordan f.eks. kunstforeninger er forsikret, når de udstiller i kommunens kulturhuse eller når en teaterforening opsætter kulisser og lyd- og lysudstyr i forbindelse med en forestilling.

 

I henhold til Kommunalfuldmagten og Styrelsesloven må en kommune ikke forsikre tredjemands ejendom. Det vil sige, at når en kunstforening eller enkeltperson udstiller kunstværker i et kommunalt kulturhus, skal det pågældende forening selv sørge for at forsikre sine værker imod hærværk, tyveri og lignende.

 

Det samme gælder, når det udstilles i lokalerne på Humlebæk og Fredensborg Biblioteker. Her fremgår det af retningslinjerne for lån af disse lokaler:

 

”Hvis udstillingen er i kommunalt regi, er værkerne dækket af den kommunale forsikring.

 

Hvis foreninger eller enkeltpersoner låner kommunale lokaliteter, skal de selv tegne løsøreforsikring for de udstillede værker.”

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

 

FNs verdensmål

3. Sundhed og trivsel

15. Livet på land

16. Fred, retfærdighed og stærke institutioner

 

Kompetence

Kulturudvalget.

 

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 05-12-2018

Taget til efterretning.

Nr.171 - Kulturpuljen 2019 - status

Sagsnr.: 18/29066

 
Charlotte Bie (I)

Beslutningstema

Oversigt over Kulturpuljen 2019 fremlægges til orientering.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Kulturpuljen 2019
Budgettet for Kulturpuljen 2019 er på 696.000 kr. Hertil kan komme eventuelle overførelser fra 2018.

Der er allerede bevilget 88.500 kr. fra Kulturpuljen 2019. Der er således 607.500 kr. tilbage i Kulturpuljen 2019.

 

Sager med konsekvenser for Kulturpuljen 2019 til behandling på dette møde:

 

Ansøger

Aktivitet

Ansøgt (kr.)

Indstilling (kr.)

Fredensborg Musikskole

Nytårskoncert med Copenhagen Phil 2019

13.200

13.200

I alt

 

13.200

13.200

 

Administrationens bemærkninger

Administrationen bemærker, at der, hvis ansøgningen på dette møde imødekommes med det indstillede beløb, vil være 594.300 kr. tilbage i Kulturpuljen 2019.

Hertil kommer eventuelle overførelser fra mindreforbrug i 2018.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Retningslinjerne for Kulturpuljen.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

 

FNs verdensmål

3. Sundhed og trivsel

 

Kompetence

Kulturudvalget.

 

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 05-12-2018

Taget til efterretning.

Nr.172 - Kulturpuljen 2019 - Nytårskoncert med Copenhagen Phil 2019

Sagsnr.: 18/31370

 
Charlotte Bie (I)

Beslutningstema

Der skal tages stilling til ansøgning fra Fredensborg Musikskole om tilskud til afholdelse af Nytårskoncert med Copenhagen Phil i 2019.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Fredensborg Kommune kan igen invitere til den traditionsrige nytårskoncert med Copenhagen Phil i NKK-hallen i Nivå. Denne gang onsdag d. 16. januar 2019.

 

Det er Fredensborg Musikskole, der står for planlægning og gennemførelse af nytårskoncerten, og Fredensborg Musikskole ansøger derfor Kulturpuljen om tilskud til afholdelsen af koncerten.

Der ansøges om 13.200 kr. fra Kulturpuljen 2018.

 

I år beskriver Copenhagen Phil sin nytårskoncert således:


”Copenhagen Phil skyder det nye år i gang med et brag af en nytårskoncert – og turnerer traditionen tro Sjælland rundt for at ønske godt nytår. Med i tour bussen er én af landets bedste sopraner, Signe Asmussen, samt crooneren Bobo Moreno.

 

Vi fejrer nytåret på festligste vis, når vi med Signe Asmussen og Bobo Moreno i front siger farvel til 2018 og markerer det nye år med en skøn blanding af klassisk musik i den absolut mest charmerende ende – og præsenterer et fornøjeligt miks af klassikere lige fra Gershwins Porgy & Bess og Buena Vista Social Club til nytårs highlights fra det klassiske repertoire.

 

Musikken får et ganske særligt følge af sopran Signe Asmussen, der med nysgerrighed og en glubende appetit på nye udfordringer har slået sit navn fast som én af Danmarks mest karismatiske sangerinder – en musikalsk kamæleon, der boltrer sig i snart sagt alle genrer. Hun får selskab af Bobo Moreno, der med en imponerende evne til at begejstre publikum har sunget sig længere og længere ind i hjerterne hos musikelskere landet over.

 

Hele herligheden får ekstra kulør, når vi igen spiller medleyet Absolute Copenhagen Phil med musikalske smagsprøver fra kommende koncerter – et medley, hvor musikerne selv har været i gang med saksen for at klippe noder fra hinanden og sætte dem sammen til et helt nyt potpourri. Og mon ikke også der bliver tid til overraskelser og musikalsk fis, når det klassiske orkester med Asmussen og Moreno i front fyrer hele det store musikalske festfyrværkeri af. Det bliver ren ”Phil-good”.”

 

Nytårskoncerten plejer at være et meget populært og velbesøgt tilbud til kommunens borgere. Vanen tro foreslåes det vanlige traktemant med champagne og juice serveret for publikum i pausen og ligeledes udendørs servering af kaffe/the til det ventende publikum inden dørene åbnes.

 

Copenhagen Phil leverer pressemateriale og plakater i begyndelse af december, hvorefter Fredensborg Kommune udsender pressemeddelelse.

 

Økonomi

Økonomien for koncerten fungerer således, at arrangøren, Fredensborg Kommune, betaler for udgifterne ved afholdelse koncerten. Copenhagen Phil refunderer dog 4.000 kr. af udgifterne. Herefter beholder arrangøren 40 pct. af billetindtægterne ekskl. moms til at dække visse udgifter.

 

Billetprisen planlægges til 100 kr. pr. stk med gratis adgang for børn og unge under 18 år.

Der forventes 500 solgte billetter.

 

Budgettet ser derfor således ud:

Indtægter
Billetsalg 500 á 100 kr. stk.

Arrangørandel af indtægten

Kr.
50.000
16.000

Udgifter
Stoletransport v/ Park og Vej
Forplejning af publikum, orkester, dirigent osv.
NKK-hallen – stoleopstilling/nedtagning
Blomster og udsmykning


6.000
17.000
5.000
1.200

Udgifter i alt

29.200

Resultat
Arrangørandel af indtægt
Udgifter

Resultat


16.000
29.200

- 13.200

 

Administrationens bemærkninger
Administrationen bemærker, at ansøgningen om tilskud til afholdelse af nytårskoncerten lever op til retningslinjene, samt at nytårskoncerten med Copenhagen Phil er en tradition, der er yderst populær.

 

Administrationen indstiller derfor, at der bevilges et tilskud på 13.200 kr. fra Kulturpuljen 2019 til afholdelse af nytårskoncert med Copenhagen Phil i januar 2019. 

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Retningslinjere for tilskud fra Kulturpuljen.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

 

FNs verdensmål

3. Sundhed og trivsel

 

Kompetence

Kulturudvalget.

 

Kommunikation

I henhold til retningslinjerne for tilskud fra Kulturpuljen skal ansøger i sit markedsføringsmateriale gøre opmærksom på, at Kulturudvalget er bidragsyder.

 

Indstilling

At der bevilges 12.200 kr. fra Kulturpuljen 2019 til afholdelse af Nytårskoncert 2019 med Copenhagen Phil.

 

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 05-12-2018

Der er en fejl i indstillingen, der skulle have stået kr. 13.200 kr., som det fremgår af sagen.

 

Taget til efterretning.

Nr.173 - Sager på vej til Kulturudvalget

Sagsnr.: 16/1985

 
Charlotte Bie (I)

Beslutningstema

Der orienteres om sager på vej til Kulturudvalget.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Der behandles ansøgninger til Kulturpuljen på alle udvalgsmøder.

Kulturpuljen har løbende ansøgningsfrist, og alle ansøgninger vil blive behandlet løbende. Dog skal ansøgninger være indsendt senest 4 uger før næste udvalgsmøde.

 

Følgende sager forventes behandlet på kommende udvalgsmøder:

 

17. januar

Fejring af Danmarks Befrielse 2019 (beslutning)

Driftsaftale med Nivaagaards Malerisamling (beslutning)

Studietur for Kulturudvalget i 2019 (beslutning)

Spil Dansk 2018 – evaluering (orientering)

Orientering om Fredensborg Arkivernes aktiviteter (orientering)

 

6. februar

Driftsaftale med Nivaagaard Teglværks Ringovn (beslutning)

Driftsaftale med Fredensborg Lokalhistoriske Museum (beslutning)

Kulturpakker (beslutning)

Pejlemærker for fremtidens biblioteker i Fredensborg Kommune (beslutning)

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Kulturudvalget.

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 05-12-2018

Taget til efterretning.

 

Der tilføjes en sag om evaluering af Kulturkonferencen til januar 2019.

Nr.174 - Meddelelser fra formanden

Sagsnr.: 16/1992

 
Charlotte Bie (I)

Beslutningstema

Formanden og udvalgsmedlemmerne afgiver meddelelser til udvalget.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Kompetence

Kulturudvalget.

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 05-12-2018

Taget til efterretning.

Nr.175 - Meddelelser fra administrationen

Sagsnr.: 16/1993

 
Kristian Hegaard (B), Charlotte Bie (I)

Beslutningstema

Administrationen orienterer om aktuelle sager.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Kompetence

Kulturudvalget.

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 05-12-2018

Administrationen orienterede om at flere fagudvalg behandler en sag om at Broengen 2, Regnbuen overgår til Børnehusene Kokkedal og anvendes som daginstitution pr. 1.3.19, og at foreningerne fra Regnbuen overtager Kvarterhuset.

 

Taget til efterretning.