Nr.171 - Kulturpuljen 2019 - status

Sagsnr.: 18/29066

 
Charlotte Bie (I)

Beslutningstema

Oversigt over Kulturpuljen 2019 fremlægges til orientering.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Kulturpuljen 2019
Budgettet for Kulturpuljen 2019 er på 696.000 kr. Hertil kan komme eventuelle overførelser fra 2018.

Der er allerede bevilget 88.500 kr. fra Kulturpuljen 2019. Der er således 607.500 kr. tilbage i Kulturpuljen 2019.

 

Sager med konsekvenser for Kulturpuljen 2019 til behandling på dette møde:

 

Ansøger

Aktivitet

Ansøgt (kr.)

Indstilling (kr.)

Fredensborg Musikskole

Nytårskoncert med Copenhagen Phil 2019

13.200

13.200

I alt

 

13.200

13.200

 

Administrationens bemærkninger

Administrationen bemærker, at der, hvis ansøgningen på dette møde imødekommes med det indstillede beløb, vil være 594.300 kr. tilbage i Kulturpuljen 2019.

Hertil kommer eventuelle overførelser fra mindreforbrug i 2018.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Retningslinjerne for Kulturpuljen.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

 

FNs verdensmål

3. Sundhed og trivsel

 

Kompetence

Kulturudvalget.

 

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 05-12-2018

Taget til efterretning.