Nr.169 - Retningslinjer for Bylivspuljen

Sagsnr.: 18/18719

 
Charlotte Bie (I)

Beslutningstema

Der skal tages stilling til eventuel revidering af retningslinjerne for Bylivspuljen.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Kulturudvalget godkendte på mødet d. 21. august 2018 retningslinjerne for Bylivspuljen.

 

Sagen (bilag 1) og retningslinjerne (bilag 2) er vedhæftet denne sag som bilag.

 

Byrådet besluttede på mødet d. 30. april at udvide Kulturpuljens budget i 2018 med 0,3 mio. kr. for at give Kulturudvalget mulighed for at imødekomme ansøgninger, der kan fremme og understøtte liv og kulturaktiviteter i bymidterne.

 

Ved Byrådets behandling af sagen d. 16. april fremgik det at:

”Det er Borgmesterens vurdering af, at der vil være politisk flertal for en udvidelse af kulturpuljen med kr. 0,3 mio., som kan give Kulturudvalget mulighed for at imødekomme ansøgninger, der kan fremme og understøtte liv og kulturaktiviteter i bymidterne.”

 

På budgettet for 2019-2021 er der årligt afsat 100.000 kr. til Bylivspuljen, og administrationen fremlægger derfor nu en sag, hvor Kulturudvalget skal drøfte, om retningslinjerne for Bylivspuljen skal revideres.

 

Der fremgår af retningslinjerne for tilskud fra Bylivspuljen, at der kan søges om tilskud til aktiviteter og ideer, som

 

 • skaber liv i byen
 • skaber og understøtter nye mødesteder for byens borgere
 • forskønner bymidten
 • samarbejder med lokale grupper, foreninger, institutioner, handelsliv osv.
 • er nytænkende og inddrager en bred grupper af borgere

 

Der kan ikke søges tilskud fra Bylivspuljen til:
 

 • kommercielle aktiviteter
 • aktiviteter, der udelukkende henvender sig til foreningens egne medlemmer
 • aktiviteter, der ikke er tilgængelige for offentligheden
 • aktiviteter, der foregår udenfor kommunens grænser
 • aktiviteter, der er afsluttet på tidspunktet for behandling af ansøgningen
 • afvikling af allerede opstået underskud
 • rejser og transport
 • religiøse og politiske arrangementer
 • foreningers ordinære og varige driftsudgifter

 

Der er således på nuværende tidspunkt muligt at søge om tilskud til indkøb af udstyr og inventar.

 

Der er dags dato bevilget følgende tilskud fra Bylivspuljen:

 

Ansøger og aktivitet

Beløb (kr.)

Borgerforening Fredensborg - tilskud til Fredensborg Slotsmarked

18.000

Foody Fredensborg – tilskud til opstart af forening og fællesspisning

5.000

Foreningen Mere Liv i Nivå Bymidte – Nivå Byfest

20.000

KulturStationen - tilskud til udstyr og aktiviteter

45.000

Fredensborg Smukkest - etablering af skøjtebane

20.000

Foreningen Danmark Dejligst Humlebæk - Danmark Dejligst

20.000

Fredensborg Handel- og Håndværkerforening – tilskud til juletræstænding

15.000

I alt

143.000

 

Det var administrationens vurdering, at ansøgningerne til denne pulje ville være meget forskellige og vil spænde fra konkrete aktiviteter til indkøb af diverse udstyr, som understøtter livet i bymidterne, f.eks. etablering af et låsesystem og borde-bænkesæt.

 

Ansøgningerne har også vist sig at være en blanding af ansøgninger om tilskud til aktiviteter og tilskud til udstyr.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

4. Bygninger og byrum skaber liv

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

 

FNs verdensmål

3. Sundhed og trivsel

Kompetence

Kulturudvalget.

 

Indstilling

 1. At sagen drøftes.

 

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 05-12-2018

Kriterierne for Bylivspuljen bevares som hidtil.

Retningslinjerne for Bylivspuljen evalueres i august 2019