21-08-2018 kl. 17:30
Lilletrommen

Medlemmer

Ulla Hardy-Hansen (C)

Carsten Wulff (V)

Tinne Borch Jacobsen (V)

Kristian Hegaard (B)

Bettina Bové (B)

Charlotte Bie (I)

Afbud

Carsten Nielsen (A)

Nr.103 - Træffetid

Sagsnr.: 18/6222

 
Carsten Nielsen (A)

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 21-08-2018

Ingen mødt.

Nr.104 - Godkendelse af dagsorden

Carsten Nielsen (A)

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 21-08-2018

Dagsorden godkendt.

Nr.105 - Kulturstrategisk drøftelse

Sagsnr.: 18/8155

 
Carsten Nielsen (A)

Beslutningstema

Henover en række temadrøftelser på kulturudvalgets møder, drøftes ønsker og forventninger til kulturen i Fredensborg Kommune på længere sigt. Kulturudvalget vil tage fat på den første drøftelse.

Sagsfremstilling og økonomi

På dette møde tages der fat på første temadrøftelse, som er ”Hvad er kultur i Fredensborg Kommune? Hvad vil vi med den?

Programmet for temadrøftelsen ser således ud:

 • Rammer for kulturen i Fredensborg Kommune i dag v/ Lina Thieden
 • 1:1 dialog: Hvad er kultur for dig?
 • Fælles dialogproces over spørgsmålende:
  • Hvilket mærke ønsker Kulturudvalget at sætte på Fredensborg Kommune de næste fire år?
  • Hvad ønsker udvalget særligt at fremme og hvordan?
  • Hvad bidrager et veludviklet kommunalt kulturtilbud også til?
  • Hvilke innovative og kreative partnere kan vi forestille og at samarbejde med og hvordan vil Kulturudvalget lykkes med dette?

 

Efterfølgende temadrøftelser vil særskilt behandle udviklingspotentialerne for de områder, der i dag ligger unde Kulturudvalgets område, j.f. nedenstående grafik.

 
Ambitionen er en formuleret kulturstrategisk retning for de næste fire år.

Bevilling

 

Kompetence

Kulturudvalget.

Indstilling

 1. Sagen drøftes.

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 16-04-2018

Udvalget besluttede at udsætte drøftelsen til mødet den 2. maj.

 

Der er fra Seniorrådet modtaget en kommentar vedr. Den Kulturstrategiske drøftelse.

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 02-05-2018

Udvalget besluttede at udsætte sagen til mødet den 21. august 2018.

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 21-08-2018

Sagen blev drøftet. Administrationen arbejder videre med et udkast til kulturbegreb, som forelægges udvalget på et kommende møde

Nr.106 - Retningslinjer for Bylivspuljen

Sagsnr.: 18/18719

 
Carsten Nielsen (A)

Beslutningstema

Forslag til retningslinjer for tilskud fra Bylivspuljen fremlægges til godkendelse.

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet besluttede på mødet d. 30. april at udvide Kulturpuljens budget i 2018 med 0,3 mio. kr. for at give Kulturudvalget mulighed for at imødekomme ansøgninger, der kan fremme og understøtte liv og kulturaktiviteter i bymidterne.

 

De 300.000 kr. vil blive administreret som en særskilt pulje, Bylivspuljen, med egne retningslinjer. Administrationen fremlægger derfor nu forslag til retningslinjer for tilskud fra Bylivspuljen.

 

Flere borgergrupper og foreninger, bl.a. borgergruppen ”Mere liv i Nivå bymidte”, FællesVærket og Smuk Nivå Midtby, har rettet henvendelse til Borgmesteren og andre politikere med ønske om støtte til aktiviteter, der kan fremme mere liv i bymidterne. Herudover har Foreningen Kulturstationen i Humlebæk rettet henvendelse med ønske om støtte til internetforbindelse og etablering af et låsesystem til det gamle posthus i Humlebæk.

 

Ved Byrådets behandling af sagen d. 16. april fremgik det at:

”Det er Borgmesterens vurdering af, at der vil være politisk flertal for en udvidelse af kulturpuljen med kr. 0,3 mio., som kan give Kulturudvalget mulighed for at imødekomme ansøgninger, der kan fremme og understøtte liv og kulturaktiviteter i bymidterne.”

 

Bylivspuljen skal understøtte aktiviteter og projekter, der skaber liv, fornyelse og borgerinddragelse i Fredensborg Kommunes bymidter, og administrationen foreslår derfor, at kriterierne for tilskud fra Bylivspuljen holdes åbne. Det forventes, at ansøgningerne til denne pulje vil være meget forskellige og vil spænde fra konkrete aktiviteter til indkøb af diverse udstyr, som understøtter livet i bymidterne, f.eks. etablering af et låsesystem og borde-bænkesæt.

 

De 0,3 mio. kr. er bevilget som en enkeltstående tillægsbevilling i 2018, men der er fuld overførselsret ligesom med Kulturpuljen. Bylivspuljen vil derfor være aktiv, indtil puljen er udtømt.

 

Forslaget til retningslinjer for Bylivspuljen er vedhæftet denne sag som bilag. (bilag 1)

Byrådet beslutning vedr. ekstrabevilling til liv i bymidterne i ligeledes vedhæftet sagen som bilag. (bilag 2)

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Kulturudvalget.

Kommunikation

Efter Kulturudvalgets eventuelle godkendelse af retningslinjerne for Bylivspuljen, vil administrationen publicere en nyhed på www.fredensborg.dk og kommunens Facebook-side med information om puljen, ansøgningsskema osv.

Indstilling

 1. At forslaget til retningslinjer for Bylivspuljen godkendes.

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 21-08-2018

 1. Administrationens indstilling vedtaget med enkelte ændringer, herunder, at udvalget tilstræber en ligelig fordeling mellem bydelene i kommunen.

 

Nr.107 - Bylivspuljen - status

Sagsnr.: 18/18758

 
Carsten Nielsen (A)

Beslutningstema

Oversigt over Bylivspuljen fremlægges til orientering.

Sagsfremstilling og økonomi

Bevillingen til Bylivspuljen er på 300.000 kr. 

 

Kulturudvalget skal på dette møde godkende forslag til retningslinjer for Bylivspuljen, men udvalget har allerede bevilget midler fra puljen.

Der fremlægges på dette møde også en ansøgning om tilskud fra puljen.

 

På Kulturudvalgets møde d. 30. maj bevilgede udvalget et tilskud på 18.000 kr. til Borgerforeningen Fredensborg til afholdelse af Fredensborg Slotsmarked.

 

Der er således 282.000 kr. tilbage i Bylivspuljen til Kulturudvalgets disposition på dette møde.

 

Sager med konsekvenser for Kulturpuljen til behandling på dette møde:

 

Ansøger

Aktivitet

Ansøgt (kr.)

Indstilling (kr.)

FoodyFredensborg

Opstart af forening

5.000

5.000

Foreningen Mere Liv i Nivå Bymidte

Nivå Byfest 2018

32.000

20.000

I alt

 

 

25.000

 

Status for Bylivspuljen er vedlagt sagen som bilag. (bilag 1)

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Retningslinjer for Bylivspuljen.

Kompetence

Kulturudvalget.

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 21-08-2018

Administrationens indstilling vedtaget.

Nr.108 - FoodyFredensborg - ansøgning om tilskud til opstart af forening

Sagsnr.: 18/18470

 
Carsten Nielsen (A)

Beslutningstema

Der skal tages stilling til ansøgning fra FoodyFredensborg om tilskud på 5.000 kr. fra Bylivspuljen til opstart af fællesspisningsarrangementer i efteråret 2018.

Sagsfremstilling og økonomi

FoodyFredensborg er en nystartet forening i Fredensborg med det overordnede formål at undersøtte den planlagte fysiske byfornyelse i Den Grønne Slotsby-projektet med et aktivt byliv. I foreningens vedtægter lyder det: Foreningen FoodyFredensborgs formål er gennem fællesspisninger at fastholde og udvikle et stærkt og meningsfyldt lokalsamfund.

 

I ansøgningen, som er vedlagt sagen om bilag, skriver FoodyFredensborg:

”Vi har valgt i denne forening at fokusere på fællesspisninger, hvor der er mulighed for, at aldersgrupper mødes på kryds og tværs. Vi vil skabe et fællessrum i vores by, hvor vi lærer hinanden bedre at kende og vores gængse ”hverdagscirkler” krydser hinanden. Gode relationer kan sagtens starte med ”Vil du række mig kartoflerne?”.”

 

FoodyFredensborg vil holde fællesspisningerne i Kulturhuset Fredensborg Gl. Bio og skriver, at de på den måde også gerne vil bidrage til en øget brug af huset. Om sommeren kan fællesspisningen eventuelt foregå på Langedam.

 

Konceptet for fællesspisningerne bliver:

Kl. 18: Maden serveres
Kl. 19: Visning af Disney Show, så småbørnsforældre kan blive lidt længere…
Kl. 19.30-20.00: Et kulturelt indslag, så der gennem en fælles oplevelse etableres en fælles reference blandt deltagerne.

 

Det er foreningens vision, at fællesspisningerne skal være for alle, og det skal prisen derfor også være, dvs. ca. 75 kr. pr. person. Desuden er det foreningens ønske, når økonomien er stabiliseret i foreningen, at kunne give et vist antal fribillettet til eksempelvis flygtninge, så de på den måde kan opbygge et netværk i deres nye hjemby. Maden leveres af lokale restauranter og cateringfirmaer, da det ikke muligt at lave mad i Kulturhuset Fredensborg Gl. Bio.

 

Af ansøgningen fremgår det:

”Økonomisk kommer foreningen til at bygge på støttemedlemsskaber i kombination med salg af drikkevarer til fællesspisningerne, men da det er en del af visionen, at alle skal være velkomne og vi derfor holder kuvertprisen på et minimum, vil foreningen i noget omfang også behøve anden støtte – og specielt i starten, grundet likviditet.
 

FoodyFredensborg har sendt følgende udgiftsbudget for fællesspisningerne i 2018:

 

Udgifter

Beløb (kr.)

Oprettelse af website
Køb af domæne
Revisor (frivillig)
Rengøring (frivillig)
Udsmykning
Diverse
Bank-udgifter (gebyrer bl.a. webbank og Mobile Pay)

2.000
200
0
0
2.000
2.000
1.200

I alt

7.400

Indtægter

 

Tilskud Bylivspuljen

5.000

Resultat

2.400

Ansøgt Bylivspuljen

5.000

 

Administrationens bemærkninger
Administrationen bemærker, at der i retningslinjerne for tilskud fra Bylivspuljen ikke stilles samme krav til f.eks. egenfinansiering som ved tilskud fra Kulturpuljen. Bylivspuljen skal være lettere tilgængelig og skabe rum til nye fællesskabsdannende initiativer, som har brug for en håndsrækning for at kunne komme godt fra land.

 

Administrationen vurderer, at ansøgningen fra FoodyFredensborg lever op til retningslinjerne for tilskud fra Bylivspuljen ved at være en aktivitet, der skaber liv i bymidten, skaber og understøtter nye mødesteder samt inddrager en bred gruppe borgere.

 

Administrationen indstiller derfor, at der bevilges et tilskud på 5.000 kr. til FoodyFredensborg.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Kulturudvalget.

Kommunikation

I henhold til retningslinjerne for tilskud fra Bylivspuljen skal ansøger i sit markedsføringsmateriale gøre opmærksom på, at Kulturudvalget i Fredensborg Kommune er bidragsyder.

Indstilling

 1. At der bevilges et tilskud på 5.000 kr. fra Bylivspuljen til FoodyFredensborg.

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 21-08-2018

Administrationens indstilling vedtaget.

Nr.109 - Foreningen Mere Liv i Nivå Bymidte - ansøgning om tilskud til Nivå Byfest

Sagsnr.: 18/21638

 
Carsten Nielsen (A)

Beslutningstema

Der skal tages stilling til ansøgning fra foreningen Mere Liv i Nivå Bymidte om tilskud på 32.000 kr. fra Bylivspuljen til afholdelse af en byfest i Nivå lørdag d. 15. september 2018.

Sagsfremstilling og økonomi

Foreningen Mere Liv i Nivå Bymidte søger på vegne af borgergrupperne FællesVærket og Smuk Nivå Bymidte om tilskud til afholdelse af en byfest i Nivå i september 2018.

Mere Liv i Nivå Bymidte er en nystartet forening i Fredensborg, som primært har til formål skabe mere liv i Nivå Bymidte.  Det er tanken, at byfesten skal være en årlig tilbagevendende begivenhed.

I ansøgningen skriver Mere Liv i Nivå Bymidte ”De to Borgergrupper FællesVærket og Smuk Nivå Bymidte er opstået på baggrund af det forfald, som vi oplever i Nivå omkring bymidten. Vi ønsker at tage et klart medansvar for at skabe en anden udvikling, hvor vi igen får en bymidte vi kan være stolte af. Det kræver langt flere aktiviteter og arrangementer i bymidten.”

Ansøgningen er vedlagt sagen som bilag. (bilag 1)

 

Intentionen med byfesten er at blande lokale kulturelle aktiviteter og musik med forskellige foreningsbaserede aktiviteter. Byfesten løftes således i et fællesskab af Nivå-Kokkedal Fodboldklub, spejderne, Mødestedet, Nivå Nu, FællesVærket, Centerforeningen, Nivå Musiklaug og Nivå Bibliotek, som hver især byder ind med aktiviteter eller faciliteter.

Programmet byder på mange forskellige aktiviteter, der sikrer et hyggeligt, festligt og spændende arrangement der kan samle Nivå borgerne på tværs af alder og etnicitet. Byfesten afholdes på torvet i Nivå Centret, på cirkuspladsen og på fodboldbanen ved Nivå Skole Syd. 

Program for byfesten:

Kl. 10.00 Loppemarked
Kl. 11.00 Musik og børneaktiviteter, bl.a. ballondyr, ansigtsmaling og dans
Kl. 13.00-15.00 Fodboldturnering
Kl. 14.00 Kæledyrsskue
Kl. 15.00Kaffe og kage
Kl. 17.30Fællesspisning i Lille Vergils Have
Kl. 19.00Fællesdans med Dansvingerne
Kl. 22.00Byfesten lukker

 

Fra kl. 11 til kl. 22 om aftenen planlægges der musik med en række lokale bands.

Mere Liv i Nivå Bymidte har sendt nedenstående udgiftsbudget til afholdelse af byfest. Foreningen afholder i fællesskab med de øvrige arrangører udgifter til faciliteter, mad og børneaktiviteter, men søger om tilskud til musik og scene.

 

 

Udgifter

Beløb (kr.)

Scene, lyd og lys
Musik
Kaffe, kage, saftevand og diverse
Borde, stole mv. (finansieres af Centerforeningen)
Diverse børneaktiviteter (finansieres af Bibliotek og foreninger)
Annoncering og plakater

15.000
17.000
2.000
5.000
3.000

7.000

I alt

49.000

Indtægter

 

Egenfinansiering

17.000

I alt

17.000

Ansøgt Bylivspuljen

32.000

 

Administrationens bemærkninger
Administrationen vurderer, at ansøgningen fra Mere Liv i Nivå Bymidte lever op til retningslinjerne for tilskud fra Bylivspuljen ved at være en aktivitet, der skaber liv i bymidten, skaber og understøtter nye relationer og netværk på tværs af handelsliv, fritids- og kulturforeninger samt inddrager en bred gruppe borgere.

 

På udvalgsmødet d. 16. april 2018 drøftede Kulturudvalget principielt ansøgninger om tilskud til byfester og besluttede, at ansøgninger om tilskud til byfester kan imødekommes med tilskud på mellem 5.000 kr. og 20.000 kr.

 

Administrationen indstiller, at der bevilges et tilskud på 20.000 kr. fra Bylivspuljen til Nivå byfest.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Retningslinjer for tilskud fra Bylivspuljen.

 

Kompetence

Kulturudvalget.

Kommunikation

I henhold til retningslinjerne for tilskud fra Bylivspuljen skal ansøger i sit markedsføringsmateriale gøre opmærksom på, at Kulturudvalget i Fredensborg Kommune er bidragsyder.

 

Indstilling

 1. At der bevilges et tilskud fra Bylivspuljen til Nivå Byfest på 20.000 kr.

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 21-08-2018

Administrationens indstilling vedtaget.

Nr.110 - Kulturpuljen 2018 - status

Sagsnr.: 17/24444

 
Carsten Nielsen (A)

Beslutningstema

Oversigt over Kulturpuljen 2018 fremlægges til orientering.

Sagsfremstilling og økonomi

Det oprindelige budget for Kulturpuljen 2018 var 835.000 kr. inkl. 200.000 kr. i merbevilling i forbindelse med budgetforliget 2018-2021.

 

Budgettet er dog efterfølgende blevet nedskrevet med 155.000 kr., som følge af Kulturudvalgets beslutning på udvalgsmødet d. 12. september 2017 om overførsel af faste tilskud til kommunens kulturhuse samt pleje af udearealer ved Højsager Mølle fra Kulturpuljen til separate konti.

 

Det korrigerede budget for Kulturpuljen 2018 er derfor 680.000 kr.

 

Hertil kommer forventet overførsel af ubrugte midler fra Kulturpuljen 2017 på 247.000 kr. Byrådet godkendte overførsel af ubrugte midler på mødet d. 3. april.

Der er pr. dags dato 128.975 kr. tilbage i Kulturpuljen 2018 til Kulturudvalgets disposition på dette møde.


Sager med konsekvenser for Kulturpuljen til behandling på dette møde:

 

Ansøger

Aktivitet

Ansøgt (kr.)

Indstilling (kr.)

Nivå Big Band

Instruktionsforløb og koncert

5.000

5.000

Danmark Dejligst Humlebæk

Musikfestival på Bjerre Strand

35.000

0

I alt

 

5.000

5.000

 

Administrationens bemærkninger
Administrationen bemærker, at der vil være 123.975 kr. tilbage i Kulturpuljen, hvis samtlige ansøgninger godkendes med det indstillede beløb.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Retningslinjer for tilskud fra Kulturpuljen.

Kompetence

Kulturudvalget.

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 21-08-2018

Administrationens orientering taget til efterretning.

Nr.111 - Nivå Big Band - ansøgning om tilskud til instruktionsforløb og koncert

Sagsnr.: 18/18468

 
Carsten Nielsen (A)

Beslutningstema

Der skal tages stilling til ansøgning fra Nivå Big Band om tilskud på 5.000 kr. fra Kulturpuljen 2018 til instruktionsforløb og koncert med professionel gæstesolist.

Sagsfremstilling og økonomi

Nivå Big Band ønsker med ansøgningen at søge inspiration og et højere niveau ved at arbejde sammen med en professionel musiker og samtidig give kommunens borgere mulighed for at nyde samspillet mellem Nivå Big Band og en professionel musiker.

 

Projektet indeholdet et prøveforløb med to instruktionsaftener med professionel jazzviolinist Kristian Jørgensen og en afsluttende offentlig koncert på Humlebæk Bibliotek d. 25. november kl. 15-17.

 

Budgettet for arrangementet ser således ud:

 

Udgifter

Beløb (kr.)

Honorar, solist
Honorar, dirigent til koncert
Transport og vikarer

5.000
2.000
2.000

I alt

9.000

Indtægter

 

Egenfinansiering

4.000

Ansøgt Kulturpuljen

5.000

 

Administrationens bemærkninger
Administrationen bemærker, at ansøgningen lever op til retningslinjerne for tilskud fra Kulturpuljen. Herudover bemærker administrationen, at Nivå Big Band har fået et tilskud på 6.000 kr. fra Kulturpuljen 2018 til en dansekoncert d. 17. marts 2018.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Retningslinjer for tilskud fra Kulturpuljen.

Kompetence

Kulturudvalget.

Kommunikation

I henhold til retningslinjerne for tilskud fra Kulturpuljen skal ansøger i sit markedsføringsmateriale gøre opmærksom på, at Kulturudvalget er bidragsyder.

Indstilling

 1. At der bevilges et tilskud på 5.000 kr. fra Kulturpuljen 2018 til Nivå Big Band.

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 21-08-2018

Administrationens indstilling vedtaget.

Nr.112 - Danmark Dejligst - ansøgning om tilskud til festival i Humlebæk

Sagsnr.: 18/20933

 
Carsten Nielsen (A)

Beslutningstema

Der skal tages stilling til ansøgning fra foreningen Danmarks Dejligst Humlebæk om tilskud fra Kulturpuljen på 35.000 kr. til musikfestivalen Danmark Dejligst i Humlebæk.

Sagsfremstilling og økonomi

Foreningen Danmark Dejligst Humlebæk søger om tilskud til afholdelse af musikfestivalen Danmark Dejligst i Humlebæk lørdag d. 8. september.


Danmark Dejligst er et landsdækkende initiativ, som med Rasmus Nøhr i spidsen beskriver sig selv som et samarbejde mellem små byer, der vil holde en fest sammen, og et fælles kontor, der tager sig af vidensdeling, scene, lyd, lys, hovednavne, risiko og investering, crew, sponsorer, hjemmeside, pr og fællesindkøb. Foreningen Danmark Dejligst Humlebæk er således en lokal forening i Humlebæk stiftet med det formål at få Danmark Dejligst til Humlebæk.


Det nationale initiativ Danmark Dejligst er støttet af en række sponsorer og Danmark Dejligst kommer derfor med det musikalske indhold, men det er op til de lokale foreninger at sørge for rammerne for musikfestivalen. Hovedsponsorerne for festivalen er Coop, XL-Byg, Tuborg Fondet og Braunstein, og musiknavnen, som kommer til at spille i Humlebæk d. 8. september, er Rasmus Nøhr, Zididada og Jokeren.

 

Danmark Dejligst beskriver på sin hjemmeside sit koncept således:

”Det er gratis for en by at blive en del af Danmark Dejligst Festival. Alle der har lyst at holde folkefest med hinanden, er velkomne i vores festival, som står til rådighed med scene, lyd, lys, crew, lydmand og konferencier, så festen kan blive så god som mulig. Det er jeres fest, og vi er super glade for at I vil være med til at fejre Dejlige Danmark.


Danmark Dejligst har et setup med 2 hovednavne. Festivalen sørger for hovednavne, som bliver finansieret af en andel af vores salg på pladsen (85%). Festivalen tager risikoen ved regnvejr, og lægger lidt til side i solskin. Dvs. 15 % af al omsætning går til de lokale frivillige ubeskåret uanset hvad.” 


Foreningen Danmarks Dejligst Humlebæk har søgt Infrastruktur- og Teknikudvalget og fået tilladelse til at afholde festivalen på Bjerre Strand. På Infrastruktur- og Teknikudvalgets møde d. 28. februar 2018 udtalte udvalget bl.a.:

”Udvalget udtrykker glæde over initiativet og håber at lokale borgere spadserer til arrangementet. Udvalget forventer, at arrangørerne sikrer efterfølgende oprydning af arealet og sikrer at arealet tilbageleveres i samme stand.”

Herudover besluttede Infrastruktur- og Teknikudvalget, at:

 

”Administrationen anviser de nærmere vilkår for brug af arealet, herunder blandt andet at:

-         Arrangementet skal foregå uden udgifter for kommunen. Det betyder bl.a. at arrangøren på egen regning skal retablere, hvis der fx bliver kørt spor i en græsplæne.

-         Lejer skal betale for vand, strøm, affald, toiletter mv. 

-         Lejer afleverer det lejede opryddet og i orden

-         Lejer selv skal indhente de nødvendige tilladelser/bevillinger i forbindelse med salg af fødevarer, øl og vand, politi og andet.

-         Arrangementet skal slutte senest kl. 23 af hensyn til naboerne.”

 

Budgettet for Danmark Dejligst i Humlebæk ser således ud:

 

Udgifter

Beløb (kr.)

El
Koda - afgifter
Oprydning
Trykning af plakater
Hoppeborg
Avisannoncering
Toiletvogn

7.000
5.000
5.000
3.000
5.000
2.500
7.500

I alt

35.000

Indtægter

 

Egenfinansiering

0

I alt

0

Ansøgt Kulturpuljen

35.000


Administrationens bemærkninger

Administrationen vurderer, at Danmark Dejligst i Humlebæk er et spændende arrangement, der understøtter Kulturpuljens formål om at understøtte kulturaktiviteter, der kommer mange borgere i Fredensborg Kommune til gode og aktiviteter med professionelt kunstnerisk indhold.

 

Administrationen vurderer dog ikke i dette tilfælde, at ansøgningen lever op til retningslinjerne for tilskud fra Kulturpuljen, idet det fremgår af retningslinjerne for tilskud fra Kulturpuljen, at:”

Kulturudvalget lægger vægt på, at aktiviteten har et realistisk budget, og at arrangører af aktiviteter med et budget på over 5.000 kr. søger anden finansiering gennem egenfinansiering, deltagerbetaling/entréindtægter, sponsorater eller tilskud fra fonde eller andre puljer.”

Endvidere fremgår det af sagen, der blev besluttet på møde i Infrastruktur- og Teknikudvalget 28. februar 2018, at ”lejer skal betale for vand, strøm, affald, toiletter mv.”

Som det fremgår af Danmark Dejligst beskrivelse af konceptet, får de lokale foreninger selv 15 % af omsætningen. Der kan derfor forventes en del indtægter til de lokale foreninger og arrangører, som kan dække de centrale udgifter i ansøgningen.

 

Administrationen vurderer ikke, at ansøgningen lever op til retningslinjerne for tilskud fra Bylivspuljen, idet Bylivspuljen sigter mod at understøtte aktiviteter, der skaber liv i bymidten, og det gør Danmarks Dejligst i Humlebæk ikke, idet aktiviteten finder sted på Bjerre Strand.

 

Administrationen indstiller, at der meddeles afslag på ansøgningen.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Retningslinjer for tilskud fra Bylivspuljen.

Kompetence

Kulturudvalget.

Kommunikation

I henhold til retningslinjerne for tilskud fra Bylivspuljen skal ansøger i sit markedsføringsmateriale gøre opmærksom på, at Kulturudvalget i Fredensborg Kommune er bidragsyder.

Indstilling

 1. At der meddeles afslag på ansøgningen.

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 21-08-2018

Administrationen omdelte en fornyet ansøgning fra Foreningen Danmark Dejligst Humlebæk, som blev sendt til administrationen d. 20. august kl. 9.56.

 

 1. Administrationens indstilling blev ikke fulgt.
 2. Udvalget besluttede at bevilge kr. 20.000 fra Bylivspuljen med bemærkningen om at foreningen er ved at etablere sig som ny forening, og at udvalget forventer, at foreningens aktiviteter fremover er selvfinansieret. Udvalget bemærkede desuden, at den endelige ansøgning var indsendt for sent.

 

Nr.113 - Museum Nordsjælland - årsberetning 2017

Sagsnr.: 18/18396

 
Carsten Nielsen (A)

Beslutningstema

Kulturudvalget orienteres om Museum Nordsjællands årsberetning fra 2017 herunder museets aktiviteter i Fredensborg Kommune i 2017.

Sagsfremstilling og økonomi

Museum Nordsjælland opstod ved en fusion d. 1. januar mellem Folkemuseet i Hillerød, Holbo Herred Kulturhistoriske Centre i Gribskov og Hørsholm Egns Museum.

 

Museet er det statsanerkendte kulturhistoriske museum, der dækker Gribskov, Hillerød, Hørsholm, Allerød og Fredensborg Kommune og varetager museumsarbejdet vedrørende nyere tid i disse kommuner og er desuden lokalarkiv for Hørsholm Kommune og Gribskov Kommune.

 

Udover museumssamarbejdet i de ni kommuner samarbejdes der om skoletjeneste og forskning.

 

Museum Nordsjælland har fremsendt årsregnskab og årsberetning for 2017 til orientering. Hørsholm Kommune er museets tilsynsførende myndighed, og har derfor ansvaret for at godkende årsregnskabet. Sport-, Fritids- og Kulturudvalget i Hørsholm Kommune godkendte årsregnskabet på deres møde d. 19. juni 2018.

 

Årsberetningen og årsregnskabet er vedlagt sagen som bilag (bilag 1 og 2), men de væsentligste aktiviteter, som også berører Fredensborg Kommune, fremhæves her i sagen.

 

Museum Nordsjælland - årsberetning og årsregnskab 2017

Fredensborg Kommune ydede i 2017 et driftstilskud til Museum Nordsjælland på 323.158 kr. 

 

Museets omsætning var i 2017 på omtrent samme niveau som i 2016. Årets resultat viser et underskud på ca. 400.000 kr., som skyldes ekstraordinære omkostninger til indretning af museets nye hovedsæde i Frederiksgade 9 i Hillerød.

 

Museum Nordsjællands arbejde i Fredensborg Kommune

En unik samling af redskaber og husgeråd af træ blev i foråret udgravet i en mose i Asminderød. Blandt de sjældne fund var flere ardskær (en plov), en tørvespade, en ske, skåle, samt en rig variation af genstande fra hverdagen i yngre romersk jernalder. Fund, som havde ligget gemt i optimale bevaringsforhold i mosens våde miljø. De talrige fund blev gjort i en af jernalderens tørvegrave, som var gravet i mosebassinet. Ud over de sjældne trægenstande rummede tørvegraven også sten og lerkar.

 

Jernaldermenneskene havde tillige konstrueret et flettet, ovalt hegn og lagt store sten i bunden af tørvegraven og derved skabt en aflukket konstruktion, hvori en stor del af træredskaberne var nedlagt. Tørvegraven med fund og konstruktionselementer blev registreret med 3D-fotografering. Igangværende analyser af trægenstandene skal bl.a. afsløre de anvendte træsorter og genstandenes præcise alder.

 

På en mindre forhøjning, på samme areal, blev der udgravet en bebyggelse med to gårde fra overgangen mellem yngre romersk jernalder og ældre germansk jernalder. Gårdene bestod af langhuse med tilhørende mindre økonomibygninger. På bopladsen fandtes også en brønd. Fundet af en samtidig gård og et udnyttet ressourceområde som mosebassinet bidrager væsentligt til vores forståelse af jernalderbefolkningens landskabsudnyttelse i Nordøstsjælland og giver, ikke mindst, et spændende indblik i den meget forskelligartede anvendelse af moserne, og den betydning de har haft for jernalderens mennesker.

 

Administrationens bemærkninger

I forbindelse med etableringen af Museum Nordsjælland er der blevet etableret et kontaktudvalg mellem tilskudsyderne og Museum Nordsjælland, som mødes mindst en gang årligt. I kontaktudvalget sidder bestyrelsesformanden for Museum Nordsjælland og kommunernes kulturudvalgsformænd. Museumsdirektøren og kulturcheferne deltager i møderne.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Kulturudvalget.

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 21-08-2018

1.Orienteringen taget til efterretning.

2. Administrationen undersøger, hvilken mose i Fredensborg, der er tale om.

Nr.114 - Fastsættelse af mødekalender for Byråd og fagudvalgene i 2019 - KU

Sagsnr.: 18/15852

 
Carsten Nielsen (A)

Beslutningstema

Forslag til mødeplan for Byråd og fagudvalgene 2019. Kulturudvalget skal alene tage stilling til forslag til egne mødedatoer.

Sagsfremstilling og økonomi

Mødestart kl. 17:30.

 

Torsdag den 17. januar 2019

Onsdag den 6. februar 2019

Mandag den 11. marts 2019

Mandag den 8. april 2019

Mandag den 13. maj 2019

Torsdag den 6. juni 2019

Tirsdag den 20. august 2019

Tirsdag den 10. september 2019

Torsdag den 10. oktober 2019

Tirsdag den 12. november 2019

Onsdag den 4. december 2019

 

Øvrige møder i komitéer, råd, mm., vil blive tilføjet kalenderen, når mødedatoerne er offentliggjorte.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Andre virkninger (FN's Verdensmål m.m.)

Nr. 8, Anstændige jobs og Økonomisk vækst.

Kompetence

Kulturudvalget.

Kommunikation

Mødedatoerne vil blive offentliggjort på www.fredensborg.dk

Indstilling

 1. At forslag til mødekalender godkendes.

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 21-08-2018

Administrationens indstilling godkendt. Udvalget ønsker en fast ugedag for afholdelse af  møder. Udvalgets starttidspunkt blev fastsat til kl. 17.00.

Nr.115 - Sager på vej til Kulturudvalget

Sagsnr.: 16/1985

 
Carsten Nielsen (A)

Beslutningstema

Der orienteres om sager på vej til Kulturudvalget.

Sagsfremstilling og økonomi

Der behandles ansøgninger til Kulturpuljen på alle udvalgsmøder.

Kulturpuljen har løbende ansøgningsfrist, og alle ansøgninger vil blive behandlet løbende. En opdateret status på Kulturpuljen vil også blive fremlagt til orientering på alle udvalgsmøder.

Følgende sager forventes behandlet på kommende udvalgsmøder:


11. september
Drøftelse af kulturbegrebet og udviklingen af kulturen i Fredensborg Kommune - en proces over flere møder (drøftelse)

Pejlemærker for fremtidens Biblioteker (beslutning)

Kulturpris 2018 – udpegning af vinder (beslutning)

Årets Motiv 2018 (beslutning)

Kulturkonference 2018 (beslutning)

Forslag til nye vedtægter for Fredensborg Musikskole (beslutning)

 

11. oktober
Drøftelse af kulturbegrebet og udviklingen af kulturen i Fredensborg Kommune - en proces over flere møder (drøftelse)

Driftsaftale med Nivaagaards Malerisamling (beslutning)
Kulturpakker (beslutning)

Fejring af Danmarks Befrielse 2019 (beslutning)

Sangcenter Nordsjælland – status (orientering)
 

13. november og fremover
Driftsaftale med Nivaagaard Teglværks Ringovn (beslutning)
Driftsaftale med Fredensborg Lokalhistoriske Museum (beslutning)

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Kulturudvalget.

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 21-08-2018

Orienteringen taget til efterretning.

Udvalget ønsker at møderne afholdes eksternt hver anden gang.

Nr.116 - Meddelelser fra formanden

Sagsnr.: 16/1992

 
Carsten Nielsen (A)

Beslutningstema

Formanden og udvalgsmedlemmerne afgiver meddelelser til udvalget.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Kompetence

Kulturudvalget.

 

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 21-08-2018

Orienteringen taget til efterretning.

Nr.117 - Meddelelser fra administrationen

Sagsnr.: 16/1993

 
Carsten Nielsen (A)

Beslutningstema

Administrationen orienterer om aktuelle sager.

Sagsfremstilling og økonomi

Arrangement for Fritidslivet i september 2018

Folkeoplysningsudvalget besluttede på deres møde d. 24. april 2018 at afholde et arrangement for fritidslivet med temaet kultur og sundhed.

Derfor er en arbejdsgruppe under Folkeoplysningsudvalget ved at planlægge et arrangement for hele fritidslivet i Fredensborg Kommune, dvs. også kulturlivet. Kulturudvalget vil løbende blive orienteret og inviteret til det pågældende arrangement, som afholdes i efteråret.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Kulturudvalget.

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 21-08-2018

Orienteringen taget til efterretning.

Administrationen orienterede om:

Indvielse af Byens Hus, Egedal, 16. august 2018 som var velbesøgt.

Fredensborg-Humlebæks Lokalhistoriske Forening har fremsendt nogle eksemplarer af udgivelsen ”Dageløkke Landsby – historier og erindringer gennem 300 år.