Nr.113 - Museum Nordsjælland - årsberetning 2017

Sagsnr.: 18/18396

 
Carsten Nielsen (A)

Beslutningstema

Kulturudvalget orienteres om Museum Nordsjællands årsberetning fra 2017 herunder museets aktiviteter i Fredensborg Kommune i 2017.

Sagsfremstilling og økonomi

Museum Nordsjælland opstod ved en fusion d. 1. januar mellem Folkemuseet i Hillerød, Holbo Herred Kulturhistoriske Centre i Gribskov og Hørsholm Egns Museum.

 

Museet er det statsanerkendte kulturhistoriske museum, der dækker Gribskov, Hillerød, Hørsholm, Allerød og Fredensborg Kommune og varetager museumsarbejdet vedrørende nyere tid i disse kommuner og er desuden lokalarkiv for Hørsholm Kommune og Gribskov Kommune.

 

Udover museumssamarbejdet i de ni kommuner samarbejdes der om skoletjeneste og forskning.

 

Museum Nordsjælland har fremsendt årsregnskab og årsberetning for 2017 til orientering. Hørsholm Kommune er museets tilsynsførende myndighed, og har derfor ansvaret for at godkende årsregnskabet. Sport-, Fritids- og Kulturudvalget i Hørsholm Kommune godkendte årsregnskabet på deres møde d. 19. juni 2018.

 

Årsberetningen og årsregnskabet er vedlagt sagen som bilag (bilag 1 og 2), men de væsentligste aktiviteter, som også berører Fredensborg Kommune, fremhæves her i sagen.

 

Museum Nordsjælland - årsberetning og årsregnskab 2017

Fredensborg Kommune ydede i 2017 et driftstilskud til Museum Nordsjælland på 323.158 kr. 

 

Museets omsætning var i 2017 på omtrent samme niveau som i 2016. Årets resultat viser et underskud på ca. 400.000 kr., som skyldes ekstraordinære omkostninger til indretning af museets nye hovedsæde i Frederiksgade 9 i Hillerød.

 

Museum Nordsjællands arbejde i Fredensborg Kommune

En unik samling af redskaber og husgeråd af træ blev i foråret udgravet i en mose i Asminderød. Blandt de sjældne fund var flere ardskær (en plov), en tørvespade, en ske, skåle, samt en rig variation af genstande fra hverdagen i yngre romersk jernalder. Fund, som havde ligget gemt i optimale bevaringsforhold i mosens våde miljø. De talrige fund blev gjort i en af jernalderens tørvegrave, som var gravet i mosebassinet. Ud over de sjældne trægenstande rummede tørvegraven også sten og lerkar.

 

Jernaldermenneskene havde tillige konstrueret et flettet, ovalt hegn og lagt store sten i bunden af tørvegraven og derved skabt en aflukket konstruktion, hvori en stor del af træredskaberne var nedlagt. Tørvegraven med fund og konstruktionselementer blev registreret med 3D-fotografering. Igangværende analyser af trægenstandene skal bl.a. afsløre de anvendte træsorter og genstandenes præcise alder.

 

På en mindre forhøjning, på samme areal, blev der udgravet en bebyggelse med to gårde fra overgangen mellem yngre romersk jernalder og ældre germansk jernalder. Gårdene bestod af langhuse med tilhørende mindre økonomibygninger. På bopladsen fandtes også en brønd. Fundet af en samtidig gård og et udnyttet ressourceområde som mosebassinet bidrager væsentligt til vores forståelse af jernalderbefolkningens landskabsudnyttelse i Nordøstsjælland og giver, ikke mindst, et spændende indblik i den meget forskelligartede anvendelse af moserne, og den betydning de har haft for jernalderens mennesker.

 

Administrationens bemærkninger

I forbindelse med etableringen af Museum Nordsjælland er der blevet etableret et kontaktudvalg mellem tilskudsyderne og Museum Nordsjælland, som mødes mindst en gang årligt. I kontaktudvalget sidder bestyrelsesformanden for Museum Nordsjælland og kommunernes kulturudvalgsformænd. Museumsdirektøren og kulturcheferne deltager i møderne.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Kulturudvalget.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 21-08-2018

1.Orienteringen taget til efterretning.

2. Administrationen undersøger, hvilken mose i Fredensborg, der er tale om.