Nr.106 - Retningslinjer for Bylivspuljen

Sagsnr.: 18/18719

 
Carsten Nielsen (A)

Beslutningstema

Forslag til retningslinjer for tilskud fra Bylivspuljen fremlægges til godkendelse.

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet besluttede på mødet d. 30. april at udvide Kulturpuljens budget i 2018 med 0,3 mio. kr. for at give Kulturudvalget mulighed for at imødekomme ansøgninger, der kan fremme og understøtte liv og kulturaktiviteter i bymidterne.

 

De 300.000 kr. vil blive administreret som en særskilt pulje, Bylivspuljen, med egne retningslinjer. Administrationen fremlægger derfor nu forslag til retningslinjer for tilskud fra Bylivspuljen.

 

Flere borgergrupper og foreninger, bl.a. borgergruppen ”Mere liv i Nivå bymidte”, FællesVærket og Smuk Nivå Midtby, har rettet henvendelse til Borgmesteren og andre politikere med ønske om støtte til aktiviteter, der kan fremme mere liv i bymidterne. Herudover har Foreningen Kulturstationen i Humlebæk rettet henvendelse med ønske om støtte til internetforbindelse og etablering af et låsesystem til det gamle posthus i Humlebæk.

 

Ved Byrådets behandling af sagen d. 16. april fremgik det at:

”Det er Borgmesterens vurdering af, at der vil være politisk flertal for en udvidelse af kulturpuljen med kr. 0,3 mio., som kan give Kulturudvalget mulighed for at imødekomme ansøgninger, der kan fremme og understøtte liv og kulturaktiviteter i bymidterne.”

 

Bylivspuljen skal understøtte aktiviteter og projekter, der skaber liv, fornyelse og borgerinddragelse i Fredensborg Kommunes bymidter, og administrationen foreslår derfor, at kriterierne for tilskud fra Bylivspuljen holdes åbne. Det forventes, at ansøgningerne til denne pulje vil være meget forskellige og vil spænde fra konkrete aktiviteter til indkøb af diverse udstyr, som understøtter livet i bymidterne, f.eks. etablering af et låsesystem og borde-bænkesæt.

 

De 0,3 mio. kr. er bevilget som en enkeltstående tillægsbevilling i 2018, men der er fuld overførselsret ligesom med Kulturpuljen. Bylivspuljen vil derfor være aktiv, indtil puljen er udtømt.

 

Forslaget til retningslinjer for Bylivspuljen er vedhæftet denne sag som bilag. (bilag 1)

Byrådet beslutning vedr. ekstrabevilling til liv i bymidterne i ligeledes vedhæftet sagen som bilag. (bilag 2)

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Kulturudvalget.

Kommunikation

Efter Kulturudvalgets eventuelle godkendelse af retningslinjerne for Bylivspuljen, vil administrationen publicere en nyhed på www.fredensborg.dk og kommunens Facebook-side med information om puljen, ansøgningsskema osv.

Indstilling

  1. At forslaget til retningslinjer for Bylivspuljen godkendes.

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 21-08-2018

  1. Administrationens indstilling vedtaget med enkelte ændringer, herunder, at udvalget tilstræber en ligelig fordeling mellem bydelene i kommunen.