16-04-2018 kl. 17:30
Lilletrommen

Medlemmer

Ulla Hardy-Hansen (C)

Carsten Nielsen (A)

Tinne Borch Jacobsen (V)

Kristian Hegaard (B)

Bettina Bové

Charlotte Bie (I)

Afbud

Carsten Wulff (V)

Nr.57 - Træffetid

Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

Nikolaj Damm har foretræde i forbindelse med sagen ”Foreningen Fredensborg Smukkest – Fredensborg Byfest 2018” med sagsnummeret 63.

Gorm Tortzen vil på foretræde  sammen med Palle Bjørnsten, formand for Borgerforeningen, præsentere projektet ”indretning af et Foreningernes Udstillingsvindue i Jernbanegade i Fredensborg.”

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 16-04-2018

Gorm Tortzen og Palle Bjørnsten fra Borgerforeningen i Fredensborg orienterede udvalget om deres fælles ønske om at skabe et butikslokale som et ”Foreningernes udstillingsvindue” for de lokale aktiviteter i byen og dermed betjene borgerne.

 

 

Nr.58 - Godkendelse af dagsorden

Carsten Wulff (V)

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 16-04-2018

Godkendt.

Nr.59 - Kulturstrategisk drøftelse

Sagsnr.: 18/8155

 
Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

Henover en række temadrøftelser på kulturudvalgets møder, drøftes ønsker og forventninger til kulturen i Fredensborg Kommune på længere sigt. Kulturudvalget vil tage fat på den første drøftelse.

Sagsfremstilling og økonomi

Første temadrøftelse: ”Fælles drøftelse: Hvad er kultur i Fredensborg Kommune? Hvad vil vi med den?”

 • Rammer for kulturen i Fredensborg Kommune i dag v. direktør Lina Thieden
 • 1:1-dialog: Hvad er kulturliv for dig?
 • Fælles dialogproces henover spørgsmålene: Hvilket mærke ønsker kulturudvalget at sætte på Fredensborg Kommune de næste fire år? Hvad ønsker udvalget særligt at fremme og hvordan? Hvad bidrager et veludviklet kommunalt kulturtilbud også til? Hvilke innovative og kreative partnere kan vi forestille os at samarbejde med og hvordan vil Kulturudvalget lykkes med dette?

 

Efterfølgende temadrøftelser vil særskilt behandle udviklingspotentialerne for de områder, der i dag ligger under kulturudvalgets ressort, jf. nedenstående grafik. Ambitionen er en formuleret kulturstrategisk retning for de næste 4 år.

Bevilling

 

Kompetence

Kulturudvalget.

Indstilling

 1. Sagen drøftes.

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 16-04-2018

Udvalget besluttede at udsætte drøftelsen til mødet den 2. maj.

 

Der er fra Seniorrådet modtaget en kommentar vedr. Den Kulturstrategiske drøftelse.

Nr.60 - Revision af statutter for Kulturpris

Sagsnr.: 18/8120

 
Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

Det skal drøftes, hvorvidt statutter for Fredensborg Kommunes Kulturpris skal revideres.

Sagsfremstilling og økonomi

Kulturudvalget har på møde den 10. oktober 2017 ønsket en sag, hvor statutterne for kommunens Kulturpris drøftes. Udvalget diskuterede hvorvidt statutterne skulle revideres for at præcisere hvem, der kan modtage prisen. På denne baggrund fremlægges nu en drøftelse af statutterne for Fredensborg Kommunes Kulturpris.

 

De gældende statutter for Fredensborg Kommunes Kulturpris er vedhæftet sagen som bilag (bilag 1).

 

Baggrund:
Fredensborg Kommunes Kulturpris uddeles for at hædre en indsats, der i særlig grad har haft en kulturel betydning eller bidraget til at fremhæve kommunen som kulturkommune, og som desuden har medvirket til at udbrede forståelse for og glæden ved kulturel udfoldelse.

 

Kulturprisen uddeles på baggrund af indstillinger til modtager af kulturprisen fra kommunens borgere. På baggrund af disse indstillinger vælger Kulturudvalget en vinder af årets Kulturpris. Prisen er på 5.000 kr. og uddeles hvert år ved et særskilt, offentligt arrangement.

 

Ifølge de nedskrevne statutter kan Kulturprisen kun uddeles én gang til samme modtager, og Kulturprisen kan kun tildeles personer, foreninger og grupper, der enten har bopæl, hjemsted eller virkeområde i Fredensborg Kommune.

 

Kulturudvalget besluttede på udvalgsmøde den 17. januar 2018, at Kulturprisen kun skulle uddeles hvert andet år og næste gang i efteråret 2018.

 

Revision af statutter for Kulturpris
Statutterne for kommunens Kulturpris skal derfor revideres, så det fremgår, at Kulturprisen kun uddeles hvert andet år samtidig med, at det skal fremgå, at det er Kulturudvalget, der uddeler Kulturprisen. En række andre forhold for statutterne kan dog drøftes:

 

Skal prisen fortsat være på 5.000 kr?
Det fremgår af statutterne, at prisen skal udgøre det samme beløb som Fredensborg Kommunes Fritidslederpris, som er på 5.000 kr. Kulturudvalget kan vælge at ændre det beløb, som Kulturprisen skal udgøre.

Skal udvalget kunne vælge en vinder uden en indstilling?
På nuværende tidspunkt skal vinderen af Kulturprisen findes blandt de kandidater, som kommunens borgere har indstillet. Det kan drøftes, om Kulturudvalget skal kunne udpege en vinder af Kulturprisen, der ikke har været indstillet.

Kan man få prisen, når man har fået den før?
Ifølge statutterne kan Kulturprisen kun uddeles én gang til samme modtager. Det kan drøftes, hvorvidt en person/forening skal kunne modtage Kulturprisen flere gange.

Skal ansatte i kommunen kunne modtage Kulturprisen?
Der er ved tidligere Kulturprisudpegninger blevet diskuteret, hvorvidt en ansat fra kommunen skal kunne modtage Kulturprisen.

 

Administrationens bemærkninger
Administrationen vil opdatere statutterne med de godkendte ændringer, som vil danne baggrund for den Kulturprisoverækkelse, der skal afholdes i efteråret 2018.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Kulturudvalget.

Indstilling

 1. At statutter for Fredensborg Kommunes Kulturpris drøftes.

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 16-04-2018

Kulturudvalget drøftede statutterne og bad administrationen indarbejde rettelserne.

Nr.61 - Skilt til Kulturhuset Fredensborg Gl. Bio

Sagsnr.: 17/6458

 
Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

Der skal tages stilling til nyt skilt til Kulturhuset Fredensborg Gl. Bio.

Sagsfremstilling og økonomi

Foreningen Kulturhuset Fredensborg Gl. Bio har længe ønsket et skilt til kulturhuset. Derfor har administrationen i samarbejde med bygningens arkitektfadder og et skiltefirma udarbejdet et forslag til et skilt.

 

Forslag til skilt til Kulturhuset Fredensborg Gl. Bio er vedhæftet sagen som bilag (bilag 1). I forslaget fremgår der også en idé til et cykelstativ, som dog ikke er med i tilbuddet.

 

Skiltet er fremlagt for kulturhusforeningen, der har godkendt bogstavernes placering. Foreningen har ønsket bronzebogstaver og belysning bag ved bogstaverne. En løsning med belysning, hvortil der kommer vedligeholdelse, vil dog være meget bekostelig, da der skal føres et kabel til hvert bogstav enten fræset ind i væggen eller monteret i skinne. Belysningen vil derfor blive dyrere end selve skiltet, og er derfor ikke taget med i forslaget.

 

Økonomi

Udgifter

Beløb (kr.)

Bronzebogstaver

26.890

Montering

7.840

Leje af lift

2.500

Udgifter i alt

37.230

 

Administrationens bemærkninger
Godkendes skiltet vil det blive finansieret gennem den anlægsbevilling, der er frigivet til Kulturhuset Fredensborg Gl. Bio. Kulturudvalget besluttede på møde den 31. januar 2018 at ”fravælge at benytte anlægsbevillingen til en stoletribune i Fredensborg Bio af æstetiske årsager og af hensyn til en fleksibel anvendelse af lokalet.” Til denne stoletribune var afsat en ramme på 300.000 kr., som derfor igen er til rådighed til andre tiltag i Kulturhuset Fredensborg Gl. Bio.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Kulturudvalget.

Indstilling

 1. At skilt til Kulturhuset Fredensborg Gl. Bio samt økonomi godkendes.

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 16-04-2018

Administrationens indstilling blev vedtaget.

Nr.62 - Kulturpuljen 2018 - status

Sagsnr.: 17/24444

 
Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

Oversigt over Kulturpuljen 2018 fremlægges til orientering.

Sagsfremstilling og økonomi

Status for Kulturpuljen 2018

Det oprindelige budget for Kulturpuljen 2018 var 835.000 kr. inkl. 200.000 kr. i merbevilling i forbindelse med budgetforliget 2018-2021.

 

Budgettet er dog efterfølgende blevet nedskrevet med 155.000 kr., som følge af Kulturudvalgets beslutning på udvalgsmødet d. 12. september 2017 om overførsel af faste tilskud til kommunens kulturhuse samt pleje af udearealer ved Højsager Mølle fra Kulturpuljen til separate konti.

 

Det korrigerede budget for Kulturpuljen 2018 er derfor 680.000 kr.

 

Hertil kommer forventet overførsel af ubrugte midler fra Kulturpuljen 2017 på 247.000 kr. Byrådet godkendte overførsel af ubrugte midler på mødet d. 3. april.

 

Kulturudvalget har allerede bevilget 718.525 kr. til nye aktiviteter i 2018. Der er derfor pr. dags dato 313.475 kr. tilbage i Kulturpuljen 2018 til Kulturudvalgets disposition på dette møde.


Sager med konsekvenser for Kulturpuljen til behandling på dette møde:

 

Ansøger

Aktivitet

Ansøgt (kr.)

Indstilling (kr.)

Foreningen Fredensborg Smukkest

Fredensborg Byfest 2018

25.000

-

Karlebo Idrætsforening

John Mogensen Koncert under Karlebo Sommerfest

25.000

-

Kokkedal Byfest

Kokkedal Byfest 2018

15.000

-

Sangkoret Cantarellerne

Koncert i Karlebo Kirke

4.500

4.500

Nivå Børnefilmklub

Nivå Open Air 2018

24.600

10.000

I alt

 

94.100

 

 

Bevilling

 

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Kulturudvalget.

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 16-04-2018

Orienteringen blev taget til efterretning.

Nr.63 - Foreningen Fredensborg Smukkest - Fredensborg Byfest 2018

Sagsnr.: 18/7565

 
Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

Der skal tages stilling til ansøgning fra Foreningen Fredensborg Smukkest om tilskud på 25.000 kr. fra Kulturpuljen 2018 til Fredensborg Byfest 2018.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Foreningen Fredensborg Smukkest ønsker tilsvarende med sidste år at afholde en byfest på Store Torv i Fredensborg bymidte og ansøger i den forbindelse om tilskud. Fredensborg Byfest 2018 afholdes den 16. juni 2018 fra kl. 11-22 og er gratis for alle deltagere.

 

Ansøgningen er vedhæftet sagen som bilag (bilag 1). Et budgetskema er ligeledes vedhæftet sagen som bilag (bilag 2).

 

Ansøger gør i sin ansøgning opmærksom på, at Fredensborg Byfest er et non-profit arrangement. Et eventuelt overskud i foreningen vil blive reinvesteret i byens kulturelle udvikling som for eksempel den skøjebane, som foreningen opsatte i Fredensborg ved juletid. Fredensborg Byfest skabes af frivillige kræfter, der sørger for samarbejder med byens butikker og foreninger.

 

Programmet er baseret på lokale bands, der vil optræde til Fredensborg Byfest: Asminderød Kirkes junior- og børnekor med orkester, Ultramarin, Morty, vinderen af det bedste lokale band i Nordsjælland (konkurrence blandt lokale bands på radiokanalen NORD-FM), Anette Lolk Dansestudio, Isabella Lübke (kendt fra X-factor) og Silke.

 

Herudover har foreningen booket hovednavnet Back-to-back til at optræde ved byfesten, og der vil være en storskærm, der viser fodboldkampen Danmark-Peru. Efter fodboldkampen vil DJ Dan Rachlin byde op til disko.

 

Ansøger skriver i sin ansøgning:
”2018 er året, hvor vi som noget nyt vil skabe en base for at agere endnu mere lokalt. Vi vil vise vejen for at alle køb/råvarer/drikkevarer/madvarer kan gøres lokalt. Fx skal vores t-shirts købes i den lokale tøjbutik, og alle butikkerne vil have mulighed for at sælge dem. Dermed tilfalder fortjenesten butikkerne. Den øl, der skal sælges, brygges i Tikøb. Og vi vil skaffe vildt til grillen fra oplandets jægere. Lokal synlighed i alt vi laver”.

 

 

 

 

Økonomi

Udgifter

Beløb (kr.)

Lokale bands, scene, lys og lyd

51.200

Hovednavn ”Back-to-back” og storskærm

55.700

Diverse

3.500

Udgifter i alt

110.400

Indtægter

Beløb (kr.)

Sponsorater

20.400

Indtægter fra salg af mad og lotteri

25.000

Ansøgt Fritidspuljen

20.000

Ansøgt Fog Fonden

20.000

Indtægter i alt

85.400

Ansøgt Kulturpuljen i alt

25.000

 

Administrationens bemærkninger
Administrationen bemærker, at Fredensborg Byfest i 2017 modtog et tilskud på ansøgte 20.000 kr. fra Kulturpuljen 2017.


Administrationen bemærker, at ansøger også har ansøgt Fritidspuljen om tilskud på 20.000 kr. til Fredensborg Byfest 2018.


Administrationen bemærker, at ansøgningen lever op til retningslinjer for Kulturpuljen og især lever op til kriterierne om at være en ”kulturaktivitet, der kommer mange borgere i Fredensborg Kommune til gode” og at være en ”kulturaktivitet med professionelt kunstnerisk indhold”.

 

Administrationen bemærker, at der til behandling på dette møde er ansøgninger fra tre bysamfund om tilskud til afholdelse af en byfest. Hertil kommer, at ansøgerne om tilskud til afholdelse af byfester, sommerfester og lignende ofte øger det ansøgte beløb år efter år.  Administrationen vurderer derfor, at der er behov for en principiel drøftelse af, om der kan gives til en eller flere byfester pr. bysamfund og i givet fald hvilken størrelse, tilskuddet skal have, f.eks. 10.000-15.000 kr., og om tilskuddet primært skal gå til kulturelle aktiviteter.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Retningslinjer for tilskud for Kulturpuljen.

Kompetence

Kulturudvalget.

Kommunikation

I henhold til retningslinjer for tilskud fra Kulturpuljen skal ansøger i sit markedsføringsmateriale gøre opmærksom på, at Kulturudvalget i Fredensborg Kommune er bidragsyder.

Indstilling

 1. At Kulturudvalget drøfter det principielle i ansøgninger om tilskud til byfester, herunder hvor mange byfester pr. bysamfund, der kan gives tilskud til, samt hvilken størrelse disse tilskud skal have.

 

 1. At der bevilges et tilskud til Foreningen Fredensborg Smukkest til afholdelse af Fredensborg Byfest 2018.

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 16-04-2018

Kulturudvalget drøftede det principielle i ansøgningen og besluttede at:

 1. støtte byfester med et beløb på mellem 5.000-20.000 kr.
 2. der bevilges 20.000 kr. til Fredensborg Byfest.

Nr.64 - Karlebo Idrætsforening - tilskud til koncert ved Karlebo Sommerfest 2018

Sagsnr.: 18/7133

 
Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

Der skal tages stilling til ansøgning fra Karlebo Idrætsforening om tilskud på 25.000 kr. fra Kulturpuljen 2018 til koncert med ”John Mogensen Band” under Karlebo Byfest lørdag d. 11.8.2018.

Sagsfremstilling og økonomi

Karlebo Idrætsforening er arrangører af den årlige Karlebo Sommerfest, som i år finder sted lørdag d. 11. august. I den forbindelse søger Karlebo Idrætsforening tilskud fra Kulturpuljen til af en gratis koncert med John Mogensen Band for alle deltagere i sommerfesten samt andre interesserede fra Fredensborg Kommune.

Karlebo Sommerfest afholdes i 2018 for 85. år i træk.

I sin ansøgning skriver Karlebo Idrætsforening, at formålet med arrangementet er at styrke sammenholdet i idræts-, kultur-, og foreningslivet i Fredensborg Kommune og samle borgerne i Fredensborg Kommune, børn, unge, voksne og ældre til to dages fest, idræt, musik og sociale aktiviteter.

Koncerten vil være om aftenen d. 11. august kl. 21-24.

Budgettet for Karlebo Sommerfest ser således ud:

Udgifter

Beløb (kr.)

Leje af telt 10x35 m + borde og stole
Scene
Vagtservice
Toiletvogn
Honorar ”John Mogensen Band”

25.000
2.000
3.500
3.000
25.000

Udgifter i alt

33.500

Indtægter

 

Egenfinansiering
 

33.500

Indtægter i alt

33.500

Ansøgt Kulturpuljen

25.000


Karlebo Idræftsforening afholder således alle udgifter til Karlebo Sommerfest og overskuddet fra salg af øl/vand og mad går udbeskåret til ungdomsarbejdet i Karlebo Idræftsforening.

Herudover skriver Karlebo Idrætsforening i sin ansøgning, at foreningen også selv dækker udgifterne i forbindelse med et underskud.

Administrationens bemærkninger

Administrationen vurderer, at ansøgningen om tilskud til John Mogensen Band under Karlebo Sommerfest lever op til retningslinjerne for tilskud fra Kulturpuljen og især understøtter Kulturpuljens formål om at skabe kulturaktiviteter, der kommer mange borgere til gode.

Karlebo Idrætsforening søgte om et tilskud på 90.000 kr. fra Kulturpuljen 2016 til afholdelse af Karlebo Sommerfest 2016, men modtog afslag på ansøgningen.

Administrationen bemærker, at der til behandling på dette møde er ansøgninger fra tre bysamfund om tilskud til afholdelse af en byfest. Hertil kommer, at ansøgerne om tilskud til afholdelse af byfester, sommerfester og lignende ofte øger det ansøgte beløb år efter år.  Administrationen vurderer derfor, at der er behov for en principiel drøftelse af, om der kan gives til en eller flere byfester pr. bysamfund og i givet fald hvilken størrelse, tilskuddet skal have, f.eks. 10.000-15.000 kr., og om tilskuddet primært skal gå til kulturelle aktiviteter.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Retningslinjer for tilskud fra Kulturpuljen.

Kompetence

Kulturudvalget.

Kommunikation

I henhold til retningslinjerne for tilskud fra Kulturpuljen skal ansøger i sit markedsføringsmateriale gøre opmærksom på, at Kulturudvalget i Fredensborg Kommune er bidragsyder.

Indstilling

 1. At Kulturudvalget drøfter det principielle i ansøgninger om tilskud til byfester, herunder hvor mange byfester pr. bysamfund, der kan gives tilskud til, samt hvilken størrelse disse tilskud skal have.

 

 1. At der bevilges et tilskud til Karlebo Idrætsforening til honorering af band i forbindelse med afholdelsen af Karlebo Sommerfest 2018.

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 16-04-2018

Kulturudvalget drøftede det principielle i ansøgningen og besluttede at:

 1. støtte byfester inden for en beløbsgrænse på mellem 5.000-20.000 kr.
 2. der bevilges et tilskud på 5.000 kr.

Nr.65 - Kokkedal Byfest 2018

Sagsnr.: 18/7992

 
Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

Der skal tages stilling til ansøgning fra Arrangørgruppen bag Kokkedal Byfest om tilskud fra Kulturpuljen 2018 på 15.000 kr. til afholdelse af Kokkedal Byfest 2018.

Sagsfremstilling og økonomi

Kokkedal Byfest arrangeres af en planlægningsgruppe under Kokkedal på Vej, der

ønsker at afholde Kokkedal Byfest 2017 for alle borgere i Fredensborg Kommune.

 

Projektbeskrivelsen og programmet for Kokkedal Byfest 2018 er vedhæftet sagen som bilag. (bilag 1)

 

I 2017 blev Kokkedal Byfest arangeret af mere end 200 frivillige engagerede, herunder fritids- og idrætsforeninger, kulturforeninger, folkeoplysende organisationer, politiske partier, borgergrupper, interessegrupper samt offentligt og privat ansatte i indsatser, projekter og institutioner.

Arrangørerne forventer, at der igen i år er cirka 200 frivillige deltagende arrangører af Kokkedal Byfest.

 

Byfesten afholdes i år torsdag d. 21. juni og fredag d. 22. juni. Byfesten er de foregående år blevet afholdt i og omkring Medborgerhuset Egedal, men i år flytter arrangørerne Byfesten til Bølgepladsen centralt i Kokkedal. Af ansøgningen fremgår det:

Siden sidste års byfest har Klimatilpasningsprojektet skabt nogle unikke faciliteter i Kokkedal. Bølgepladsen er et af stederne, der har gode muligheder for at mødes, lave aktiviteter og er desuden centralt placeret i Kokkedal. Festlighederne rykker derfor fra Egedal Medborgerhus til Bølgepladsen.”  

 

Af ansøgningen fremgår det også, at arrangegørgruppen ønsker at supplere den mangfoldige lokale underholdning med professionel underholdning med bandet Laid Back, som har givet et særligt tilbud på 30.000 kr., da bandet har et ønske om at medvirke til imageændring i udsatte boligområder. Herudover ønsker arrangørgruppen også at prioritere professionel børneunderholdning om fredagen for alle institutionerne i Kokkedal.

 

Om torsdagen arrangerer Café Naboskab i samarbejde med Fredensborg Bibliotekerne en fællesspisning og koncert i Beboerhuset i Byengen.

 

Arrangørgruppen ansøger om tilskud til koncerthonorar og teknisk afvikling under Kokkedal Byfest. Øvrige udgifter dækkes af Kokkedal på Vej.

 

Budgettet for Kokkedal Byfest 2018 ser således ud:

 

Udgifter

Beløb (kr.)

Torsdag – sceneoptræden
Fredag – Laid Back
Teknik – fredag
Annoncering i ugebladene
Markedsføring
Div. materialer
Forplejning til frivillige
Børneunderholdning
Service og logistik
Elektriker

6.000
30.000
4.000
5.000
3.500
3.000
1.000
10.000
5.000
1.500

Udgifter i alt

69.000

Indtægter

 

Kokkedal på Vej – egenfinansiering
Sammen om Kokkedal

39.000
15.000

Indtægter i alt

54.000

Ansøgt Kulturpuljen

15.000

 

Administrationens bemærkninger

Administrationen vurderer, at ansøgningen lever op til retningslinjerne for tilskud fra

Kulturpuljen og især understøtter Kulturpuljens formål om at skabe kulturaktiviteter, der kommer mange borgere i Fredensborg Kommune til gode, fremmer børn og unges deltagelse i

kulturlivet og skaber tværfagligt samarbejde på tværs af bysamfund og foreninger.

 

Administrationen bemærker, at Kulturudvalget i 2017 bevilgede et tilskud til Kokkedal Byfest, som i 2017 hed Kokkedal Kulturfestival, på 10.000 kr.

 

Administrationen bemærker, at der til behandling på dette møde er ansøgninger fra tre bysamfund om tilskud til afholdelse af en byfest. Hertil kommer, at ansøgerne om tilskud til afholdelse af byfester, sommerfester og lignende ofte øger det ansøgte beløb år efter år.  Administrationen vurderer derfor, at der er behov for en principiel drøftelse af, om der kan gives til en eller flere byfester pr. bysamfund og i givet fald hvilken størrelse, tilskuddet skal have, f.eks. 10.000-15.000 kr., og om tilskuddet primært skal gå til kulturelle aktiviteter.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Retningslinjerne for tilskud fra Kulturpuljen.

Kompetence

Kulturudvalget.

Kommunikation

I henhold til retningslinjerne for tilskud fra Kulturpuljen skal ansøger i sit

markedsføringsmateriale gøre opmærksom på, at Kulturudvalget i Fredensborg Kommune er

bidragsyder.

Indstilling

 1. At Kulturudvalget drøfter det principielle i ansøgninger om tilskud til byfester, herunder hvor mange byfester pr. bysamfund, der kan gives tilskud til, samt hvilken størrelse disse tilskud skal have.

 

 1. At der bevilges et tilskud til Arrangørgruppen bag Kokkedal Byfest til afholdelse af Kokkedal Byfest 2018.

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 16-04-2018

Kulturudvalget drøftede det principielle i ansøgningen og besluttede at:

 1. støtte byfester med et beløb på mellem 5.000-20.000 kr.
 2. der bevilges 15.000 kr. til Kokkedal Byfest.

Nr.66 - Sangkoret Cantarellerne - tilskud til koncert i Karlebo Kirke

Sagsnr.: 18/7424

 
Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

Der skal tages stilling til ansøgning fra Sangkoret Cantarellerne om tilskud til koncert i Karlebo Kirke d. 5. maj 2018.

Sagsfremstilling og økonomi

Sangkoret Cantarellerne beskriver i ansøgningen formålet med koncerten således:

”Formålet er at dele vores korsang med alle, der har lyst til at høre på os. I dette tilfælde synger vi sammen med det finske Wallmokoret, så det gør det mere spændende at høre på. Desuden vil vi gerne udbrede glæde ved at synge sammen, da det er bevist, at det er godt for sjæl og krop.”

Sangkoret Cantarellerne søger om tilskud til honorering af dirigent og musikere. Medlemmerne i Sangkoret Cantarellerne betaler kontingent, som går til honorering af korets dirigent i det daglige.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Retningslinjer for tilskud fra Kulturpuljen.

Kompetence

Kulturudvalget.

Kommunikation

I henhold til retningslinjer for tilskud fra Kulturpuljen skal ansøger i sit

markedsføringsmateriale gøre opmærksom på, at Kulturudvalget i Fredensborg Kommune er

bidragsyder.

Indstilling

 1. At der bevilges et tilskud på 4.500 kr. til Sangkoret Cantarellerne til koncert i Karlebo Kirke d. 5. maj 2018.

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 16-04-2018

Administrationens indstilling blev vedtaget.

Udvalget ønsker at få oplyst, hvor mange der har deltaget ved koncerten.

Nr.67 - Nivå Børnefilmklub - tilskud til Nivå Open Air 2018

Sagsnr.: 18/7997

 
Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

Der skal tages stilling til ansøgning fra Nivå Børnefilmklub om tilskud på 24.600 kr. fra

Kulturpuljen 2018 til afholdelse af Nivå Open Air 2018.

Sagsfremstilling og økonomi

Nivå Børnefilmklub planlægger ligesom de tre foregående år at afholde familiearrangementet Nivå Open Air i Kalvehaven. Det sker den tredje lørdag i august, så det vil i 2018 sige lørdag d. 18. august.

Nivå Børnefilmklub beskriver deres overordnede formål således:

”Vi ønsker at styrke sammenhængskraften og samle borgerne fra Fredensborg Kommune omkring en stor fælles picnic og hyggelig filmvisning for hele familien under åben himmel”

Hele ansøgningen er vedhæften sagen som bilag. (bilag 1)

Af ansøgningen fremgår det, at der i 2017 deltog 800-900 mennesker, familier, unge og ældre i arrangementet, som altså både er en stor fællesspisning og en filmforevisning under åben himmel i Kalvehaven.

Budgettet for Nivå Open Air 2018 ser således ud:

Udgifter

Beløb (kr.)

Leje af film
Leje af mobilt lærred
KODA
Renovation
Udsmykning af Kalvehaven
Elektriker
Markedsføring
Forplejning af frivillige

7.000
27.000
1.300
300
3.000
2.400
6.000
1.600

Udgifter i alt

48.600

Indtægter

Beløb (kr.)

Egenfinansiering
Tilskud fra Nordea Fonden
Indtægter ved salg i baren
Private bidragsydere

6.000
10.000
3.000
5.000

Indtægter i alt

24.000

Ansøgt Kulturpuljen

24.600

 

Administrationens bemærkninger
Administrationen bemærker, at Kulturudvalget på sidste møde d. 13. marts behandlede en sag om tilskud på 400.000 kr. til film i fire byer i kommunen. Ansøger Thomas Bernsen havde foretræde for Kulturudvalget og fremlagde sin ansøgning. Kulturudvalget valgte at afslå ansøgningen, men bevilgede et tilskud på 30.000 kr. til et filmarrangement i Nivå, dvs. samme slags arrangement som Nivå Open Air. Thomas Bernsen har før været medlem af Nivå Børnefilmklub, men er det ikke mere, og de to ansøgninger har derfor ikke noget med hinanden at gøre. Thomas Bernsen har overfor administrationen afslået tilskuddet til et filmarrangement i Nivå, da det ikke var hans projekt, men er det, som Nivå Børnefilmklub står for.

Administrationen bemærker, at Nivå Børnefilmklub har fået tilskud til Nivå Open Air i de sidste tre år. I 2015 og 2016 fik Nivå Børnefilmklub et tilskud på 10.000 kr. til afholdelse af arrangementet. Begge år havde de dog ansøgt om 25.000 kr. til arrangementet. I 2017 søgte Nivå Børnefilmklub om et tilskud på 40.500 kr., idet de ønskede at udvide arrangementet med en koncert inden filmen. Kulturudvalget valgte i første omgang at bevilge et tilskud på 10.000 kr. som de foregående år, men valgte på et senere møde at bevilge yderligere 20.000 kr., således at Nivå Børnefillmklub i alt fik et tilskud til Nivå Open Air 2017 på 30.000 kr.

I år er der ikke planlagt en koncert inden filmen. 

Administrationen bemærker, at arrangementet er succesfuldt og professionelt udført, og at det opfylder et behov om et større kulturarrangement i Nivå, der kan samle byen, og som kan være med til at skabe Nivås kulturelle identitet. Arrangementet understøtter Kulturstrategiens indsatsområder:

”Børne- og ungekultur” og ”Kunst og kultur i det offentlige rum”.

 

Ifølge Kulturpuljens retningslinjer bevilges der ikke tilskud til forplejning.

 

Administrationen indstiller, at der bevilges et tilskud på 10.000 kr. som i 2015 og 2016 fra Kulturpuljen 2018 til afholdelse af Nivå Open Air 2018.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Retningslinjer for tilskud fra Kulturpuljen.

Kompetence

Kulturudvalget.

Kommunikation

I henhold til retningslinjer for tilskud fra Kulturpuljen skal ansøger i sit

markedsføringsmateriale gøre opmærksom på, at Kulturudvalget i Fredensborg Kommune er

bidragsyder.

Indstilling

 1. At der bevilges et tilskud på 10.000 kr. fra Kulturpuljen 2018 til afholdelse af Nivå Open Air 2018.

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 16-04-2018

Administrationens indstilling blev vedtaget.

Nr.68 - Sager på vej til Kulturudvalget

Sagsnr.: 16/1985

 
Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

Der orienteres om sager på vej til Kulturudvalget.

Sagsfremstilling og økonomi

På alle Kulturudvalgsmøder behandles indkomne ansøgninger til Kulturpuljen. Kulturpuljen har ingen frister, og alle ansøgninger vil blive behandlet løbende. En opdateret status på Kulturpuljen vil også blive fremlagt til orientering på alle udvalgsmøder.

2. maj

Fortsat drøftelse af kulturbegrebet og udviklingen af kulturen i Fredensborg Kommune - en proces over flere møder (drøftelse)

Status for etablering af mødelokaler på Nivå Bibliotek (orientering)

Copenhagen Phil – præsentation af aktiviteter i Fredensborg Kommune (orientering)

Byrådets arbejdsgrundlag 2018-2021 (beslutning)

 

30. maj

Fortsat drøftelse af kulturbegrebet og udviklingen af kulturen i Fredensborg Kommune - en proces over flere møder (drøftelse)

Pejlemærker for fremtidens Biblioteker (beslutning)

Kulturpakker (beslutning)

Kulturpris 2018 (beslutning)


21. juni
Temamøde for Kulturudvalget om pejlemærker for bibliotekerne

21. august
Kulturkonference 2018 (beslutning)
Årets Motiv (beslutning)
Museum Nordsjælland – årsregnskab (orientering)

Revision af vedtægter for Fredensborg Musikskole (beslutning)

Fredensborg Musikskoles virke (orientering)

 

11. september og fremover
Driftsaftale med Nivaagaard Teglværks Ringovn (beslutning)
Driftsaftale med Fredensborg Lokalhistoriske Museum (beslutning)
Driftsaftale med Nivaagaards Malerisamling (beslutning)
Fejring af Danmarks Befrielse 2019 (beslutning)

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Kulturudvalget.

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 16-04-2018

Orienteringen blev taget til efterretning.

Nr.69 - Meddelelser fra formanden

Sagsnr.: 16/1992

 
Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

Formanden og udvalgsmedlemmerne afgiver meddelelser til udvalget.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Kulturudvalget.

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 16-04-2018

Formand Ulla Hardy-Hansen orienterede om deltagelsen i det Bibliotekspolitiske Topmøde i Herning.

Formandens orientering blev taget til efterretning.

Nr.70 - Meddelelser fra administrationen

Sagsnr.: 16/1993

 
Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

Administrationen orienterer om aktuelle sager.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Kulturudvalget.

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 16-04-2018

Administrationen orienterede om

-        De kommende tre forfatteraftner i maj, oktober og november 2018

-        4. maj arrangementet ved Ringovnen

Administrationens orientering blev taget til efterretning.