Nr.64 - Karlebo Idrætsforening - tilskud til koncert ved Karlebo Sommerfest 2018

Sagsnr.: 18/7133

 
Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

Der skal tages stilling til ansøgning fra Karlebo Idrætsforening om tilskud på 25.000 kr. fra Kulturpuljen 2018 til koncert med ”John Mogensen Band” under Karlebo Byfest lørdag d. 11.8.2018.

Sagsfremstilling og økonomi

Karlebo Idrætsforening er arrangører af den årlige Karlebo Sommerfest, som i år finder sted lørdag d. 11. august. I den forbindelse søger Karlebo Idrætsforening tilskud fra Kulturpuljen til af en gratis koncert med John Mogensen Band for alle deltagere i sommerfesten samt andre interesserede fra Fredensborg Kommune.

Karlebo Sommerfest afholdes i 2018 for 85. år i træk.

I sin ansøgning skriver Karlebo Idrætsforening, at formålet med arrangementet er at styrke sammenholdet i idræts-, kultur-, og foreningslivet i Fredensborg Kommune og samle borgerne i Fredensborg Kommune, børn, unge, voksne og ældre til to dages fest, idræt, musik og sociale aktiviteter.

Koncerten vil være om aftenen d. 11. august kl. 21-24.

Budgettet for Karlebo Sommerfest ser således ud:

Udgifter

Beløb (kr.)

Leje af telt 10x35 m + borde og stole
Scene
Vagtservice
Toiletvogn
Honorar ”John Mogensen Band”

25.000
2.000
3.500
3.000
25.000

Udgifter i alt

33.500

Indtægter

 

Egenfinansiering
 

33.500

Indtægter i alt

33.500

Ansøgt Kulturpuljen

25.000


Karlebo Idræftsforening afholder således alle udgifter til Karlebo Sommerfest og overskuddet fra salg af øl/vand og mad går udbeskåret til ungdomsarbejdet i Karlebo Idræftsforening.

Herudover skriver Karlebo Idrætsforening i sin ansøgning, at foreningen også selv dækker udgifterne i forbindelse med et underskud.

Administrationens bemærkninger

Administrationen vurderer, at ansøgningen om tilskud til John Mogensen Band under Karlebo Sommerfest lever op til retningslinjerne for tilskud fra Kulturpuljen og især understøtter Kulturpuljens formål om at skabe kulturaktiviteter, der kommer mange borgere til gode.

Karlebo Idrætsforening søgte om et tilskud på 90.000 kr. fra Kulturpuljen 2016 til afholdelse af Karlebo Sommerfest 2016, men modtog afslag på ansøgningen.

Administrationen bemærker, at der til behandling på dette møde er ansøgninger fra tre bysamfund om tilskud til afholdelse af en byfest. Hertil kommer, at ansøgerne om tilskud til afholdelse af byfester, sommerfester og lignende ofte øger det ansøgte beløb år efter år.  Administrationen vurderer derfor, at der er behov for en principiel drøftelse af, om der kan gives til en eller flere byfester pr. bysamfund og i givet fald hvilken størrelse, tilskuddet skal have, f.eks. 10.000-15.000 kr., og om tilskuddet primært skal gå til kulturelle aktiviteter.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Retningslinjer for tilskud fra Kulturpuljen.

Kompetence

Kulturudvalget.

Kommunikation

I henhold til retningslinjerne for tilskud fra Kulturpuljen skal ansøger i sit markedsføringsmateriale gøre opmærksom på, at Kulturudvalget i Fredensborg Kommune er bidragsyder.

Indstilling

  1. At Kulturudvalget drøfter det principielle i ansøgninger om tilskud til byfester, herunder hvor mange byfester pr. bysamfund, der kan gives tilskud til, samt hvilken størrelse disse tilskud skal have.

 

  1. At der bevilges et tilskud til Karlebo Idrætsforening til honorering af band i forbindelse med afholdelsen af Karlebo Sommerfest 2018.

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 16-04-2018

Kulturudvalget drøftede det principielle i ansøgningen og besluttede at:

  1. støtte byfester inden for en beløbsgrænse på mellem 5.000-20.000 kr.
  2. der bevilges et tilskud på 5.000 kr.