Nr.24 - Tillæg nr. 10 til spildevandsplan 2011-2020

Sagsnr.: 19/3689

 
Cømert Sonsuz (A)

Beslutningstema

Godkendelse af at tillæg nr. 10 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020 sendes i offentlig høring.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Plangrundlag
Tillæg nr. 10 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020 vedrører Karlebo skoles gl. sportsplads på Gunderødvej 46, som udlægges som kloakopland i stedet for åben land. Planændringen sker i forbindelse med etablering af et nyt boligområde i Karlebo. Opførelsen af boliger sker i henhold til Lokalplan L103.


Som følge af at området ikke er optaget som kloakopland i Fredensborg Kommunes spildevandsplan, skal der vedtages et tillæg til spildevandsplanen inden området kan kloakeres. Forslaget til tillægget har været i høring i Fredensborg Forsyning A/S. Forsyningens nuværende kommentarer er indarbejdet.

Administrationen ønsker med dette tillæg, at området bliver udlagt som separatkloakeret med særskilt afledning af spildevand og regnvand (inkl. vejvand). Regnvand er planlagt afledt til kloak, pga. store del af området ikke er egnet til nedsivning.

Det er planen, at kloakering i området er privat og ejet af grundejerne/grundejerforeningen, mens kloakering frem til området ejes af Fredensborg Forsyning A/S. Der er dog en dialog mellem grundejer (Lind og Risør) og Fredensborg Forsyning A/S om at overdrage det fælles private kloaksystem til Fredensborg Forsyning A/S, når området er udmatrikuleret i 10 boligenheder. I givet fald skal plantillægget revideres.

Afledning af regnvand og spildevand
Områdets afledning af regnvand er indrettet til, at tag- og overfladevand (inkl. vejvand) afledes til et åbent regnvandsbassin, og dermed forsinkes inden afledning til forsyningens regnvandsledning. Regnvandsbassinet er dimensioneret til, at oversvømmelser ikke vil optræde hyppigere end hvert 5. år. Derudover sikres boligerne tættest ved regnvandsbassinet mod oversvømmelser ved at terrænet hæves.

 

Spildevand fra området vil blive afledt til Karlebo Renseanlæg, hvorfra det udledes renset til Bassebækken. Regnvand vil ligeledes blive afledt til Bassebækken.

 

Den videre proces

Den videre proces omkring tillægget er, at forslaget sendes i 8 ugers offentlig høring, når det er politisk godkendt. Herefter samles op på kommentarer og indsigelser, der måtte være kommet i høringsperioden. Det endelige tillæg til spildevandsplanen forelægges derefter til politisk godkendelse.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for Fredensborg Kommune.

 

Retsgrundlag

  • Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, nr. 1121 af 3. september 2018 om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven).
  • Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelsesloven kap. 3 og 4, nr. 1469 af 12. december 2017 (spildevandsbekendtgørelsen).

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

8. Bæredygtighed og miljø – vejen frem

FNs verdensmål

6. Rent vand og sanitet

13. Klimaindsats

 

Kompetence

Byrådet.

 

Kommunikation

Høring om tillægget til spildevandsplanen annonceres på kommunens hjemmeside. Forslaget bliver desuden sendt til grundejer, Fredensborg Forsyning A/S, relevante interesseorganisationer og Miljøstyrelsen.

 

Indstilling

  1. At forslag til tillæg nr. 10 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020 sendes i offentlig høring.

 

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 06-03-2019

Anbefaler administrationens indstilling.