09-01-2019 kl. 17:30
Lilletrommen

Medlemmer

Carsten Nielsen (A)

Lars Simonsen (B)

Charlotte Bie (I)

Lars Egedal (V)

Thomas Elgaard (V)

Afbud

Freja Brabæk Kristensen (O)

Cømert Sonsuz (A)

Nr.1 - Godkendelse af dagsorden

Freja Brabæk Kristensen (O), Cømert Sonsuz (A)

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 09-01-2019

Dagsordenen og tillægsdagsorden godkendt.

Nr.2 - Træffetid

Freja Brabæk Kristensen (O), Cømert Sonsuz (A)

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 09-01-2019

Ingen mødt til træffetid.

Nr.3 - Mulighed for at påvirke rutevalg med GPS

Sagsnr.: 18/31952

 
Freja Brabæk Kristensen (O), Cømert Sonsuz (A)

Beslutningstema

Orientering om kommunens muligheder for at påvirke udbyderne af GPS-tjenester til at anvise eller fravælge særlige ruter i kommunen.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Udvalget har bedt om en sag, som belyser mulighederne for at kommunen kan påvirke udbyderne af GPS-tjenester, til at anvise eller fravælge særlige ruter eller strækninger.

 

Alle grunddata blev i 2013-2014 givet fri. Data om veje, vejnavne, bygninger, adresser ligger tilgængelige på Geodatastyrelsens hjemmeside. GPS- firmaer kan benytte disse data frit eller de kan benytte egne data.

 

Der findes 2 større private firmaer som udbyder GPSer: Garmin og TomTom. Administrationen har været i kontakt med Garmin, som oplyser at de til deres bil-GPS-er benytter kortmateriale fra HERE (som tidligere hed Navteq). De selv deres øvrige kort (søkort, topografiske kort mm.). TomTom købte for år tilbage virksomheden TeleAtlas, og laver nu egne kort – mere detaljeret er ikke blevet oplyst. Desuden findes GoogleMaps, som langt de fleste i dag anvender via deres Smartphone. Google laver selv deres kort. 

 

Alle tre firmaer er private, så kommunen har i udgangspunktet ikke indflydelse på, hvilke data de enkelte firmaer anvender. Garmin oplyser at de kort som de vi får fra HERE, er baseret på offentlige grunddata samt HEREs egne observationer, testkørsler, rapporteringer fra brugere osv.

 

Administrationen er blevet orienteret om at firmaerne selv har observatører, som konstaterer og opsporer ændringer på vejnettet. Eksempelvis var den nye rundkørsel at finde i GoogleMaps, inden kommunen havde indrapporteret den som en ændring i GeoDanmark.


Det er muligt at indberette kortfejl via googles hjemmeside. Det kan eksempelvis være; forkerte vejnavne, forkerte eller manglende oplysninger om kørselsretninger på veje, veje som er forkert, vejspærringer, nedlagte veje, manglende veje og forkerte adresser eller markørplaceringer. De øvrige kortfirmaer har tilsvarende funktioner. Administrationen er blevet oplyst om at kortfirmaerne kontrollerer indberetninger fra private, før de indarbejdes i kortene. De forholder sig desuden typisk først til fejlene, når de har flere indrapporteringer om den samme fejl og først efter at de selv har vurderet stedet.

 

Administrationen har forespurgt andre kommuner om deres erfaringer med problemstillingen, og det fremgår entydigt at det kun er muligt at rette fejl ved at indmelde det til udbydernes hjemmesider. En borger i kommunen har oplyst at Vordingborg kommune har særlig viden om området. Administrationen har været i kontakt med Vordingborg kommune, som oplyser at de har erfaring med at indberette fejl på vejnettet (eksempelvis veje som er lukket), men at de ikke i øvrigt har fået ændret noget.

 

Brugerne kan typisk indstille deres GPS, til at foreslå den hurtigste vej, den korteste vej, undgå motorvej osv., hvilket kan påvirke de ruter som GPS-en foreslår. Hvis det ikke er direkte forbudt at køre på en vej, vil den indgå i GPS-ens beregningsforudsætninger og kan dermed indgå i et forslag til en rute.

 

Hvis kommune vil have indflydelse på om en specifik vej eller rute fremgår af GPSerne, kan man enten lukke vejen så den ikke længere er direkte, eller man kan ændre hastighedsgrænsen og den faktisk kørte hastighed, så kørsel af den pågældende vej bliver langsommere, hvilket vil indgå i GPS-ens beregning af ruter.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FNs verdensmål

9. Industri, innovation og infrastruktur

Byrådets arbejdsgrundlag

6. Det skal være nemt og sikkert at komme frem

 

Kompetence

Infrastruktur og Teknikudvalget.

 

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning

 

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 09-01-2019

Orienteringen tages til efterretning.

Nr.4 - NSPV årsregnskab 2017 og budget 2018

Sagsnr.: 16/29371

 
Freja Brabæk Kristensen (O), Cømert Sonsuz (A)

Beslutningstema

Orientering om Nordsjællands Park & Vejs årsregnskab 2017 og budget 2018.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Byrådene i Fredensborg Kommune og Helsingør Kommune indgik pr. 1. januar 2014 samarbejdsaftale om et § 60-fællesskab ”Nordsjællands Park og Vej” (NSPV).

 

Samarbejdet har bl.a. til hensigt at sikre en effektiv og faglig robust virksomhed, og resultaterne for NSPV er da også rigtig fine.

 

Årsregnskab og budget har ikke tidligere været fremlagt politisk, men fremadrettet vil dette ske, hurtigst muligt efter bestyrelsens godkendelse.

 

Fredensborg kommunes årlige udgifter til NSPV består af fire elementer:

 

Overføres månedligt:

1)     NSPVs basisaftale med tilknyttet budget for de overdragede drifts- og vedligeholdelsesområder. Indenfor dette budget udføres også visse renoveringsopgaver.

Efter fakturering:

2)     Ekstraarbejder, eksempelvis enkeltstående opgaver opstået på baggrund af nye behov iht. årsaftale

3)     Visse anlægsopgaver vedr. vedligeholdelse på veje, fortove og stier samt driftsaftaler - skoler, institutioner og kommunale ejendomme iht. årsaftale

4)     Vintervedligehold iht. vinterregulativ

 

NSPVs årsregnskab godkendes af NSPVs bestyrelse, og årsregnskabet, med revisionens bemærkninger og udskrift af beslutningsprotokol fra bestyrelsens behandling af regnskabet forelægges til orientering af Byrådet samt tilsynsmyndigheden iht. kommunestyrelseslovens § 57.

 

NSPV har ansvaret for at føre et omkostningsbaseret regnskab, som giver gennemskuelig prissætning af opgaverne. Ydelser til hver af de to kommuner afspejler medgåede omkostninger, således at et begrænset overskud/underskud, der forudsættes finansieret af de to kommuner via prisfastsættelse på opgaver, ikke indebærer et én kommune finansierer opgaver udført for en anden kommune.

 

NSPV kan overføre overskud/underskud til efterfølgende regnskabsår, men NSPVs økonomi skal dog over tid hvile i sig selv og dermed drives selskabet ikke med henblik på at skabe over- eller underskud. 

 

Fredensborg kommunes udgifter til NSPV i 2017

I 2017 havde Fredensborg Kommune en udgift på i alt 47,4 mio. kr. til NSPV (svarer til 45 pct. af NSPV’s samlede omsætning).

 

Udgiften fordelte sig således:

 

Basisaftale på 29,4 mio. kr. inkl. regulering på to områder Humlebæk Torv og Børnehusene Fredensborg opgjort således:

 

 

Dertil kommer 7,6 mio. kr. til ekstraarbejder, 6,0 mio. kr. til vintertjeneste og 4,4 mio. kr. til anlægsopgaver.

 

Regnskab 2017

Regnskab, revisionsprotokollat og referat fra NSPV’s bestyrelsesmøde den 21. marts 2018, hvor regnskabet blev godkendt er fremsendt til kommunen (se bilag).

 

Regnskabet fremviser følgende hovedtal:

 

Regnskabets hovedtal i mio. kr.

Omsætning

105,1 (FK 45 % og HK 55 %)

Overdækning

2

 

 

Aktiver

53,4

-         Heraf likvider

17,5

-         Øvrige tilgodehavender

17,8

-         Materielle anlægsaktiver

18,1

 

 

Passiver

53,4

-         Heraf egenkapital

16,1

-         Leasingforpligtelse

12,1

-         Kortfristet gæld

25,2

 

Ankestyrelsen har godkendt NSPV regnskab uden bemærkninger.

 

Et opmærksomhedspunkt er revisionsprotokollatet med bemærkning om den manglende funktionsadskillelse ved fakturabehandling. Bemærkningen fremgår også i revisionsprotokollatet for 2016. NSPV gennemfører i samarbejde med deres revisor en række tiltag, der vil imødekomme risiko ved dette.  

 

Et andet opmærksomhedspunkt er selskabets egenkapital. NSPV har fremsendt notat om dette (se bilag).

 

Ved stiftelsen af selskabet var egenkapitalen på 5,8 mio. kr., som var de to kommuners indskudskapital hvoraf en del var i form af materielle anlægsaktiver som eksempelvis køretøjer, inventar mv. Udviklingen i egenkapitalen har siden 2014 været som følger:

 

Ultimo 2014: 8,8 mio. kr.

Ultimo 2015: 11,2 mio. kr.

Ultimo 2016: 14,0 mio. kr.

Ultimo 2017: 16,1 mio. kr.

 

Både egenkapital, den likvide beholdning og tilgodehavender er steget.

 

Bestyrelsen skal sikre, at de økonomiske beslutninger der træffes i NSPV sker i henhold til hvile-i-sig-selv-princippet.

 

NSPV har bl.a. arbejdet med nedsat timepris for at få egenkapitalen bragt ned.

 

Af egenkapitalen ved udgangen af 2017 på 16 mio. kr. bestod ca. 10 mio. kr af likvid egenkapital. Af disse har bestyrelsen løbende besluttet at hensætte ca. 8 mio. kr. til fremtidige investeringer samt som likvid reserve. De resterende ca. 2 mio. kr. føres tilbage til driften, heraf vedrører ca. 0,8 mio. kr. drift i Fredensborg Kommune. 

 

NSPV vil i 2019 anmode revisionen om en vurdering af, hvor stor en likvid reserve der skønnes nødvendig for et selskab af denne type og størrelse. 

 

NSPV og administrationen i de to kommuner arbejder sammen om anvendelsen af den opsparede kapital. Dette forventes at ske ved løsning af mer-arbejder indenfor basisbudgettet (se andet særskilt punkt om dette).

 

Budget 2018

NSPV har i 2018 arbejdet ud fra fremsendte budget (se bilag). Budgettet er på et aggregeret niveau og der kan derfor ikke foretages en umiddelbar sammenligning til regnskabet for 2017.

 

NSPV budgetterer med en samlet omsætning for både Fredensborg og Helsingør kommuner på 83,7 mio. kr.

 

Fredensborg Kommune forventer for 2018 at overføre 30,7 mio kr. iht. basisaftalen med årets reguleringer: 

 

 

Dertil kommer ekstraarbejder, vintertjeneste og anlægsopgaver. Der foreligger endnu ikke endeligt regnskab for disse poster.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Samarbejdsaftalen med NSPV samt bilag 1 B samt Styringsmodel og styringsprincipper – NSPV.

 

Kompetence

Byrådet

 

Indstilling

 1. At orientering tages til efterretning.

 

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 09-01-2019

Anbefaler den administrative indstilling.

 

Nr.5 - Håndtering af effektivisering mv. i NSPV

Sagsnr.: 18/32364

 
Freja Brabæk Kristensen (O), Cømert Sonsuz (A)

Beslutningstema

Udvalget kvitterer for NSPVs effektiviseringsindsats hidtil og fastlægger de fremadrettede principper for NSPV’s effektiviseringsindsatser, som efter bestyrelsesbeslutninger siden 2014 har ligget på 2 % årligt. Desuden orienteres om håndtering af mindreforbrug og driftsmæssigt overskud for 2014-2017.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådene i Fredensborg Kommune og Helsingør Kommune indgik pr. 1. januar 2014 samarbejdsaftale om et §60-fællesskab  ”Nordsjællands Park og Vej” (NSPV).

 

Det fremgår af aftalegrundlagets bilag at: ”NSPV skal årligt kunne dokumentere fællesskabets konkurrencedygtighed overfor kommunerne. Det indebærer at NSPVs bestyrelse årligt fastlægger et effektiviseringsmål, og at NSPV årligt foretager en beregning af den gennemsnitlige timepris for NSPVs ydelser som grundlag for en vurdering af NSPVs markedsmæssige konkurrencedygtighed og til brug for benchmark med andre Park og Vej enheder.

 

De to kommuners Byråd vurderer individuelt om de opnåede effektiviseringer skal udmøntes i øget service for kommunens borgere hvor budgetrammen vil være uændret, eller om effektiviseringerne skal bidrage til at reducere budgettet, med et uændret serviceniveau for borgerne i kommunen. NSPV skal løbende kunne dokumentere opfyldelsen af effektiviseringsmålet på baggrund af deres økonomi- og ressourcestyringssystem.”

 

Efter bestyrelsesbeslutninger har det årlige effektiviseringsmål siden 2014 ligget på 2 % årligt.

 

NSPV skal kunne opgøre medarbejdernes tids- og ressourceforbrug og konkret opgøre indsatsen ift. løsning af de enkelte konkrete opgaver.

 

NSPV sænkede efter 2014 timeprisen for mandtimer fra 365 kr. til 345 kr. Den indledningsvise timepris var beregnet på baggrund af informationer omkring rådige mandtimer, de to kommuners budgetter på området og kendte omkostninger. Timeprisen på 345 kr. er fastholdt trods en generel pris- og lønstigning.

 

Der er tidligere redegjort for NSPV effektiviseringer og arbejdet med de politiske mål i ”Rapport vedrørende Nordsjællands Park og Vejs virksomhed 2014-2016”.

 

NSPV har siden sin etablering arbejdet med en lang række tiltag der har strømlinet og effektiviseret området. NSPV har redegjort for dette i vedhæftede notat (se bilag).

 

Også fremadrettet foreslås effektiviseringsmålet omsat til øget service for kommunens borgere.

 

Anvendelse af mindreforbrug og driftsmæssigt overskud

NSPV har i perioden 2014-2016 har haft et mindreforbrug for Fredensborg Kommune på 603 t.kr. og for 2017 for 539 t.kr. med et fastholdt eller stigende serviceniveau.

 

NSPV har i 2017, udover dette mindreforbrug, haft et driftsmæssige overskud på ca. 2 mio. kr., der er fordelt mellem Helsingør og Fredensborg i forholdet 60/40, jf. bestyrelsens beslutning om at føre en del af overskuddet tilbage til driften. Det er dermed aftalt, at der skal mer-leveres i Fredensborg kommune for 822 t.kr.

 

Samlet var der altså primo 2018 et mindreforbrug og driftsmæssigt overskud for Fredensborg Kommune i perioden 2014-2017 på knap 2 mio kr. Dertil kom 2% effektivisering for 2018 på 0,6 mio kr. der er omsat til øget service i 2018.

 

Der er i løbet af 2018 mer-leveret drift og vedligeholdelse i Fredensborg Kommune for i alt 1,55 mio. kr.

 

Dette betyder at der primo 2019 samlet udestår mer-levering til Fredensborg Kommuner for i alt ca. 1 mio. kr. Dertil kommer 2% effektivisering for 2019.

 

 

Fremadrettet princip

Det foreslås at der besluttes følgende fremadrettede princip for håndtering og omsætning af den opnåede årlige effektiviseringsmål til øget service:

 

NSPVs basisbudget fra Fredensborg kommunen forventes i 2019 at ligge på ca. 30,7 mio. kr.

Såfremt effektiviseringsmålet fortsat fastholdes på 2% af svarer dette til øget service for ca 0,6 mio. kr. i 2019.

 

Som det fremgår af aftaledokumenterne med NSPV udarbejder NSPV hvert år i samarbejde med de to deltagerkommuner budgetforslag til eventuelle ændringer af serviceniveauet, som er beskrevet i driftsaftalen. NSPVs forslag til ændringer eller tilpasninger i kommunernes serviceniveauer fremlægges for NSPV’s bestyrelse før det sendes til de to kommuner. Herefter indgår forslagene på lige fod med øvrige forslag i kommunerne. Fredensborg Kommune drøfter herefter egne budgetmæssige rammer og Byrådet fastsætter serviceniveauet på park- og vejområdet ved med vedtagelse af kommunens budget.

 

Det foreslås at NSPV fremadrettet, sammen med budgetforslaget, fremlægger et konkret forslag til områder hvor der er behov for en særlig indsats det kommende år. Forslaget forventes at bygge på tilstandsvurderinger foretaget af NSPV af drift og vedligeholdelsesniveauet. Den særlige indsats skal økonomisk svare til effektiviseringsmålet.

 

Derudover udarbejdes særligt for 2019 et konkret forslag til mer-levering for ca 1 mio.kr. jf. ovenstående vedr. mindreforbrug og driftsmæssigt overskud.

 

Samlet kan der altså mer-leveres for ca. 1,6 mio. kr. og dermed forventes et serviceniveau i 2019 svarende til 2018.

 

Bevilling

 

Kompetence

Byrådet.

 

Indstilling

 1. At det opnåede effektiviseringsmål i NSPV som besluttet af bestyrelsen skal udmøntes i øget service for kommunens borgere.
 2. At orientering om anvendelse af mindreforbrug og driftsmæssigt overskud tages til efterretning.
 3. At NSPV fremadrettet sammen med det årlige budgetforslag fremlægger et konkret forslag til en særlig drift og vedligeholdelsesindsats svarende til effektiviseringsmålet, som beskrevet i sagen.

 

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 09-01-2019

Anbefaler den administrative indstilling med den tilføjelse at udvalget ser frem til at drøfte driftsaftale samt serviceniveau ift. budgettet.

Nr.6 - Godkendelse af Fredensborg Spildevand A/S takster for 2019

Sagsnr.: 18/30591

 
Freja Brabæk Kristensen (O), Cømert Sonsuz (A)

Beslutningstema

Legalitetsgodkendelse af Fredensborg Forsyning A/S´ takster for 2019 for spildevand.

Sagsfremstilling og økonomi

Siden 1. januar 2010 er de kommunale forsyningsaktiviteter for spilde­vand blevet varetaget af Fredensborg Spildevand A/S.

 

Fredensborg Spildevand A/S beregner og udarbejder forslag til takster for spildevands­af­ledning, som vedtages af selskabets besty­rel­se.

 

De fastsatte takster og bidrag skal overholde det prisloft, som Konkur­ren­ce- og Forbruger­styrelsen fastsætter for selskabet i medfør af § 6 i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold.

 

Taksterne skal desuden godkendes af kommunalbestyrelsen en gang år­ligt. Byrådet skal alene forholde sig til, om taksterne overholder det pris­loft, som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har fastsat.

 

Bestyrelsen for Fredensborg Forsyning Holding A/S selskaber vedtog på bestyrelsesmødet den 30. oktober 2018 vedlagte takster for år 2019 for spildevandsafledning.

 

Takst for spildevandsafledning

Fredensborg Forsynings takst for afledning af spildevand stiger i 2019 med 0,55 kr. per m3 vand inkl. moms og afgifter, i forhold til 2018. Afgiften stiger som følge af en merudgift til kommunal garantiprovision (0,2 kr/m3) og en mindreindtægt fra kommunalt vejbidrag (0,35 kr/m3).

 

Afgiften for afledning af spildevand er i takstbladet sat til 40,06 kr. inkl. moms og afgifter per m3 forbrugt vand. Til sammenligning er spildevandstaksten inkl. moms i nabokommunerne følgende:

 • Rudersdal (Novafos) og Helsingør Forsyning 34,88 kr.
 • Hørsholm (Novafos) er taksten 35 kr.
 • Hillerød Forsyning er taksten 46,5 kr.

 

Fredensborg Forsynings afgiften for afledning af spildevand svarer til 32,05 kr. ekskl. moms og afgifter. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har i afgørelse af 13. august 2018 fastsat en økonomisk indtægtsramme for Fredensborg Spildevand A/S for 2019 på 67.089.207 kr. svarende til 39,46 kr. m3 forbrugt vand inkl. afgifter, ekskl. moms. Afgørelsen er vedlagt som bilag.

 

Prisloftet er beregnet ud fra konkurrencestyrelsens udmelding om Forsy­nin­gens omkostninger til drift og anlæg på spildevandsområdet (67.089.207 kr.) i forhold til mængden af aftaget spildevand (1,7 mio. m3).

 

Indtægtsrammen for afledning af spildevand er således overholdt.

Bevilling

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Lov nr. 469 af 12/6 2009 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold  (vandsektorloven)

Lovbek. nr. 633 af 7/6 2010 om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. (betalingsloven)

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FN´s Verdensmål

Nr. 6 Rent vand og sanitet til alle.

 

Byrådets arbejdsgrundlag

Bæredygtighed og miljø - vejen frem

Kompetence

Byrådet

Kommunikation

Takstblad offentliggøres på kommunens hjemmeside

Elektroniske bilag

 1. Bilag 1 Forslag til takster og gebyrer 2019.pdf (18/30591)
 2. Bilag 2 Afgørelse af 13. august 2018 om prisloft fra Konkurrence og forbrugerstyrelsen (18/30591).

Indstilling

1. At Fredensborg Spildevand A/S´ takster for 2019 for spildevandafledning godkendes.

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 09-01-2019

Anbefaler den administrative indstilling.

Nr.7 - Godkendelse af Langstrup Vandværks takster for 2019

Sagsnr.: 18/31777

 
Freja Brabæk Kristensen (O), Cømert Sonsuz (A)

Beslutningstema

Godkendelse af Langstrup Vandværks takster for 2019.

 

Sagsfremstilling og økonomi

I/S Langstrup Vandværk er det ene af to mindre private vandværker, som sammen med Fredensborg Forsyning forsyner kommunen med drikkevand.

 

Vandværkets takster skal iflg. vandforsyningsloven godkendes af kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor vandværket er beliggende, efter indstilling fra anlæggets ejer.

 

Vandværket har sendt forslag til takstblade pr. 1. januar 2019 til Byrådets godkendelse.

 

Samtlige takster og gebyrer er uændrede i forhold til 2018. Takstbladet er vedlagt som bilag.

 

Sammen med takstbladet for 2019 har vandværket fremsendt årsrapport 2017/2018 for perioden 1. april 2017 – 31. marts 2018 samt budget for 1. april 2018 – 31. marts 2019 til Byrådets orientering.

 

Det fremgår af årsrapporten, at vedligeholdelsesudgifterne er steget, hvilket har medført udgifter, der overskrider budgettet på 110.000 kr. med ca. 30 %. Samlet set går vandværket dog ud af regnskabsåret med et overskud på ca. 60.000 kr.

 

For perioden 1. april 2018 – 31. marts 2019 budgetteres med et underskud på ca. 100.000, da der i løbet af denne periode skal foretages udskiftning af alle vandmålere hos forbrugerne (anslået udgift på 225.000 kr.) 

 

Det var vandværkets forventning at udskiftningen af en stor del af forsyningsnettet skulle påbegyndes i løbet af regnskabsperioden 1. april 2019 – 31. marts 2020, men på grund af flere ledningsbrud er arbejdet påbegyndt i nærværende regnskabsperiode. Budgettet mangler derfor afskrivningerne fra dette arbejde.

 

Vandværket har de sidste par år afsluttet regnskabsåret med overskud, således at vandværket i 2018 har anført en egenkapital på 2,85 mio. kr. i regnskabet.

 

Vandværket har i begrundelsen for fastholdelsen af taksterne anført at vandværket forudser store udgifter til renovering af ledningsnettet (samlet anslået ca. 3.0 mio. kr.) i de kommende år.

 

Administrationen vurderer, at I/S Langstrup Vandværk med sine takster lever op til kravet om, at taksterne skal afspejle de faktiske udgifter forbundet med administration og drift af vandværket, således at der ikke oparbejdes et systematisk overskud (”hvile i sig selv princippet”).

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Lovbek. nr. 118 af 22/2 2018 om vandforsyning mv. § 58 (vandforsyningsloven).

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Godkendelse af vandværkets takster er medvirkende til sikring af opfyldelsen af FN´s 6. Verdensmål: Rent vand og sanitet. Det sikres, at vandværket leverer rent vand til lavest mulige pris under hensyntagen til de driftsudgifter vandværket måtte have. Ligeledes sikres det, at vandressourcen forvaltes på forsvarlig vis ved f.eks. kontinuerlig måling af vandforbrug fra målere, som vandværket, gennem opkrævning af driftsbidrag, har mulighed for løbende at udskifte.

 

Kompetence

Byrådet.

 

Kommunikation

Taksterne for 2019 vil efter godkendelsen blive offentliggjort på vandværkets hjemmeside.

 

Indstilling

 1. At Langstrup Vandværks takster for 2019 for vandforsyning godkendes.

 

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 09-01-2019

Anbefaler den administrative indstilling.

Nr.8 - Orientering per 09. januar 2019

Sagsnr.: 17/28986

 
Freja Brabæk Kristensen (O), Cømert Sonsuz (A)

Sagsfremstilling og økonomi

Movia har besluttet at udfase køreplaner i rammerne på stoppestederne. Udfasningen indebærer, at de trykte opslag på stoppestederne ikke længere viser afgangstider. I stedet gives vejledning til, at kunderne selv kan søge liveopdateret information på mobiltelefon, samt information om linjenummer, destination, zone- og stoppestedsnummer. Movia har informeret om ændringerne i det vedlagte brev Forenkling af informationen på stoppesteder (se bilag).

 

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 09-01-2019

Orienteringen tages til efterretning, idet man noterer sig at EU-telefoner kan bruge data indenfor regler om EU-takster.

 

Nr.9 - Sager på vej per 09. januar 2019

Sagsnr.: 18/3066

 
Freja Brabæk Kristensen (O), Cømert Sonsuz (A)

Beslutningstema

Udvalget orienteres om sager der er planlagt til behandling.

Sagsfremstilling og økonomi

Listen over sager på vej er et planlægningsredskab for kommende møder.

Sager opført på listen kan flytte dato, nye sager kan komme til, og varslede sager kan blive uaktuelle og udgå. 

 

 • Skiltning i Fredensborg By - parkeringspladser og busholdepladser.

 

Kompetence

Infrastruktur- og Teknikudvalget.

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 09-01-2019

Orientering om sager vedr. mobilmaster sættes på dagsordenen primo 2019.

Nr.10 - Godkendelse af takster for drikkevand 2019, Fredensborg Forsyning A/S

Sagsnr.: 18/34398

 
Freja Brabæk Kristensen (O), Cømert Sonsuz (A)

Beslutningstema

Godkendelse af Fredensborg Forsyning A/S takster for 2019 for drikkevand. Takster indenfor spildevand og affaldsområdet behandles i særskilte dagsordenspunkter.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Fra 1. januar 2010 overgik de kommunale forsyningsaktiviteter for spildevand, drikkevand og affald til Fredensborg Forsyning A/S.

 

Det er Fredensborg Forsyning A/S, der beregner og udarbejder forslag til takster for vandforsyning, der efterfølgende godkendes af selskabets bestyrelse.

 

De fastsatte takster og bidrag skal overholde det prisloft, som Konkurrence- og Forbruger-styrelsen fastsætter for selskabet i medfør af § 6 i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold. De af forsyningsselskabet fastsatte takster skal desuden godkendes af kommunalbestyrelsen en gang årligt. Byrådet skal alene forholde sig til, om taksterne overholder den indtægtsramme eller den regnskabsmæssige kontrolramme, som er fastsat for Forsyningen af Forsyningssekretariatet under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

 

Bestyrelsen for Fredensborg Forsyning Holding A/S selskaber vedtog på bestyrelsesmødet den 30. oktober 2018 vedlagte takster for år 2019 for drikkevand.

 

Takst for levering af vand

Fredensborg Forsynings takst for levering af vand er steget med 0,25 kr./m3 svarende til merudgiften til kommunal garantiprovision (0,10 kr./m3) samt den forøgede statsafgift på ledningsført vand (0,15 kr./m3). I 2018 blev den øgede statsafgift afholdt over driften, hvilket betød en uændret vandpris for forbrugerne, mens den for 2019 er tillagt vandprisen

 

Afgiften for levering af vand er i takstbladet sat til 16,83 kr. per m3 inkl. moms og afgifter, svarende til 7,13 kr. per m3 ekskl. moms og afgifter.

 

Til sammenligning er vandtaksten per m3 ekskl. moms og afgifter i nabokommunerne følgende:

 

Rudersdal (Novafos): 8,32 kr.

Helsingør Forsyning: 10,69 kr.

Hørsholm (Novafos): 14,79 kr.

Hillerød Forsyning: 9,46 kr.

 

Se også bilag for en oversigt over samlede forbrugerudgifter på området.

 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har fastsat en økonomisk indtægtsramme for Fredensborg Vand A/S for 2019 på 36.369.561, svarende til et prisloft på 21,39 kr. pr. m3 forbrugt vand inkl. afgifter, ekskl. moms.

 

Prisloftet er beregnet ud fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens udmelding om Forsyningens omkostninger til drift og anlæg på vandforsyningsområdet (36.369.561 mio. kr.) i forhold til mængden af leveret vand (1,7 mio. m3).

 

Indtægtsrammen for levering af vand er således overholdt.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Lov nr. 469 af 12/6 2009 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold (vandsektorloven)

Lovbek. nr. 118 af 22/2 2018 om vandforsyning m.v. (vandforsyningsloven)

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Godkendelse af Forsyningens takster er medvirkende til sikring af opfyldelsen af FN´s 6. Verdensmål: Rent vand og sanitet. Det sikres, at Forsyningen leverer rent vand til lavest mulige pris under hensyntagen til de driftsudgifter Forsyningen måtte have.

 

Kompetence

Byrådet.

 

Kommunikation

Taksterne for 2019 vil efter godkendelsen blive offentliggjort på Forsyningens hjemmeside.

 

Indstilling

 1. At Fredensborg Forsyning A/S takster for 2019 for vandforsyning godkendes.

 

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 09-01-2019

Anbefaler den administrative indstilling.