Nr.7 - Godkendelse af Langstrup Vandværks takster for 2019

Sagsnr.: 18/31777

 
Freja Brabæk Kristensen (O), Cømert Sonsuz (A)

Beslutningstema

Godkendelse af Langstrup Vandværks takster for 2019.

 

Sagsfremstilling og økonomi

I/S Langstrup Vandværk er det ene af to mindre private vandværker, som sammen med Fredensborg Forsyning forsyner kommunen med drikkevand.

 

Vandværkets takster skal iflg. vandforsyningsloven godkendes af kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor vandværket er beliggende, efter indstilling fra anlæggets ejer.

 

Vandværket har sendt forslag til takstblade pr. 1. januar 2019 til Byrådets godkendelse.

 

Samtlige takster og gebyrer er uændrede i forhold til 2018. Takstbladet er vedlagt som bilag.

 

Sammen med takstbladet for 2019 har vandværket fremsendt årsrapport 2017/2018 for perioden 1. april 2017 – 31. marts 2018 samt budget for 1. april 2018 – 31. marts 2019 til Byrådets orientering.

 

Det fremgår af årsrapporten, at vedligeholdelsesudgifterne er steget, hvilket har medført udgifter, der overskrider budgettet på 110.000 kr. med ca. 30 %. Samlet set går vandværket dog ud af regnskabsåret med et overskud på ca. 60.000 kr.

 

For perioden 1. april 2018 – 31. marts 2019 budgetteres med et underskud på ca. 100.000, da der i løbet af denne periode skal foretages udskiftning af alle vandmålere hos forbrugerne (anslået udgift på 225.000 kr.) 

 

Det var vandværkets forventning at udskiftningen af en stor del af forsyningsnettet skulle påbegyndes i løbet af regnskabsperioden 1. april 2019 – 31. marts 2020, men på grund af flere ledningsbrud er arbejdet påbegyndt i nærværende regnskabsperiode. Budgettet mangler derfor afskrivningerne fra dette arbejde.

 

Vandværket har de sidste par år afsluttet regnskabsåret med overskud, således at vandværket i 2018 har anført en egenkapital på 2,85 mio. kr. i regnskabet.

 

Vandværket har i begrundelsen for fastholdelsen af taksterne anført at vandværket forudser store udgifter til renovering af ledningsnettet (samlet anslået ca. 3.0 mio. kr.) i de kommende år.

 

Administrationen vurderer, at I/S Langstrup Vandværk med sine takster lever op til kravet om, at taksterne skal afspejle de faktiske udgifter forbundet med administration og drift af vandværket, således at der ikke oparbejdes et systematisk overskud (”hvile i sig selv princippet”).

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Lovbek. nr. 118 af 22/2 2018 om vandforsyning mv. § 58 (vandforsyningsloven).

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Godkendelse af vandværkets takster er medvirkende til sikring af opfyldelsen af FN´s 6. Verdensmål: Rent vand og sanitet. Det sikres, at vandværket leverer rent vand til lavest mulige pris under hensyntagen til de driftsudgifter vandværket måtte have. Ligeledes sikres det, at vandressourcen forvaltes på forsvarlig vis ved f.eks. kontinuerlig måling af vandforbrug fra målere, som vandværket, gennem opkrævning af driftsbidrag, har mulighed for løbende at udskifte.

 

Kompetence

Byrådet.

 

Kommunikation

Taksterne for 2019 vil efter godkendelsen blive offentliggjort på vandværkets hjemmeside.

 

Indstilling

  1. At Langstrup Vandværks takster for 2019 for vandforsyning godkendes.

 

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 09-01-2019

Anbefaler den administrative indstilling.