Nr.10 - Godkendelse af takster for drikkevand 2019, Fredensborg Forsyning A/S

Sagsnr.: 18/34398

 
Freja Brabæk Kristensen (O), Cømert Sonsuz (A)

Beslutningstema

Godkendelse af Fredensborg Forsyning A/S takster for 2019 for drikkevand. Takster indenfor spildevand og affaldsområdet behandles i særskilte dagsordenspunkter.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Fra 1. januar 2010 overgik de kommunale forsyningsaktiviteter for spildevand, drikkevand og affald til Fredensborg Forsyning A/S.

 

Det er Fredensborg Forsyning A/S, der beregner og udarbejder forslag til takster for vandforsyning, der efterfølgende godkendes af selskabets bestyrelse.

 

De fastsatte takster og bidrag skal overholde det prisloft, som Konkurrence- og Forbruger-styrelsen fastsætter for selskabet i medfør af § 6 i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold. De af forsyningsselskabet fastsatte takster skal desuden godkendes af kommunalbestyrelsen en gang årligt. Byrådet skal alene forholde sig til, om taksterne overholder den indtægtsramme eller den regnskabsmæssige kontrolramme, som er fastsat for Forsyningen af Forsyningssekretariatet under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

 

Bestyrelsen for Fredensborg Forsyning Holding A/S selskaber vedtog på bestyrelsesmødet den 30. oktober 2018 vedlagte takster for år 2019 for drikkevand.

 

Takst for levering af vand

Fredensborg Forsynings takst for levering af vand er steget med 0,25 kr./m3 svarende til merudgiften til kommunal garantiprovision (0,10 kr./m3) samt den forøgede statsafgift på ledningsført vand (0,15 kr./m3). I 2018 blev den øgede statsafgift afholdt over driften, hvilket betød en uændret vandpris for forbrugerne, mens den for 2019 er tillagt vandprisen

 

Afgiften for levering af vand er i takstbladet sat til 16,83 kr. per m3 inkl. moms og afgifter, svarende til 7,13 kr. per m3 ekskl. moms og afgifter.

 

Til sammenligning er vandtaksten per m3 ekskl. moms og afgifter i nabokommunerne følgende:

 

Rudersdal (Novafos): 8,32 kr.

Helsingør Forsyning: 10,69 kr.

Hørsholm (Novafos): 14,79 kr.

Hillerød Forsyning: 9,46 kr.

 

Se også bilag for en oversigt over samlede forbrugerudgifter på området.

 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har fastsat en økonomisk indtægtsramme for Fredensborg Vand A/S for 2019 på 36.369.561, svarende til et prisloft på 21,39 kr. pr. m3 forbrugt vand inkl. afgifter, ekskl. moms.

 

Prisloftet er beregnet ud fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens udmelding om Forsyningens omkostninger til drift og anlæg på vandforsyningsområdet (36.369.561 mio. kr.) i forhold til mængden af leveret vand (1,7 mio. m3).

 

Indtægtsrammen for levering af vand er således overholdt.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Lov nr. 469 af 12/6 2009 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold (vandsektorloven)

Lovbek. nr. 118 af 22/2 2018 om vandforsyning m.v. (vandforsyningsloven)

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Godkendelse af Forsyningens takster er medvirkende til sikring af opfyldelsen af FN´s 6. Verdensmål: Rent vand og sanitet. Det sikres, at Forsyningen leverer rent vand til lavest mulige pris under hensyntagen til de driftsudgifter Forsyningen måtte have.

 

Kompetence

Byrådet.

 

Kommunikation

Taksterne for 2019 vil efter godkendelsen blive offentliggjort på Forsyningens hjemmeside.

 

Indstilling

  1. At Fredensborg Forsyning A/S takster for 2019 for vandforsyning godkendes.

 

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 09-01-2019

Anbefaler den administrative indstilling.